Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ και οι συνεχιζόμενες παρανομίες της Ελληνικός Χρυσός


Αποσπάσματα από τις δηλώσεις Σκουρλέτη στο MEGA, 25/8/2015 (εδώ, από το 18′ και μετά). Όλα τα σχόλια βασίζονται στην ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/2011.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, ο Υπουργός είναι ενήμερος και για άλλες παρανομίες της Ελληνικός Χρυσός, εκτός από την αθέτηση των υποχρεώσεων της σχετικά με τη μεταλλουργία που πολύ σωστά οδήγησε στην ανάκληση των σχετικών τεχνικών εγκρίσεων. Οι παρανομίες αυτές συνεχίζονται διότι αφορούν δραστηριότητες της εταιρείας που δεν έχουν ανασταλεί. Ως πότε θα τις ανέχεται το Υπουργείο;

skoyrltehs.medium

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: “Η αναστολή αφορά στις Σκουριές και σε ένα μέρος των εργασιών στην Ολυμπιάδα και όχι το σύνολο των τριών μεταλλείων. Στο υπόλοιπο μέρος του συνολικού έργου, οι εργασίες επιτρέπονται. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παρανόμως η εταιρεία έχει δώσει χαρτιά διαθεσιμότητας στο σύνολο των εργαζομένων και αν πάνε στην Επιθεώρηση Εργασίας θα δικαιωθούν”.

Με την απόφαση Σκουρλέτη ανακαλούνται οι εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας, εκτός από το μέρος της δεύτερης που αφορά τον παλαιό χώρο απόθεσης τελμάτων και τον εμπλουτισμό των παλαιών τελμάτων. Άρα η απόφαση δεν πλήττει την κύρια κερδοφόρα δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός που είναι η αφορολόγητη εξαγωγή του χρυσοφόρου συμπυκνώματος Ολυμπιάδας. Κανονικά επίσης συνεχίζονται οι εργασίες στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου που λειτουργούν βάσει άλλης έγκρισης τεχνικής μελέτης η οποία δεν έχει ανακληθεί.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και στη σημερινή (26/8) επιστολή του Υπουργού ΠΑΠΕΝ προς την Ελληνικός Χρυσός, με την οποία καλείται η εταιρεία να συμμορφωθεί άμεσα με την υποχρέωση να συνεχίσει τις εργασίες που δεν έχουν  διακοπεί ρητά στις Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας και  να άρει τις διαθεσιμότητες των εργαζομένων.

Παράνομη η απόθεση των αποβλήτων Ολυμπιάδας

Επισημαίνεται ότι  η συνέχιση της δραστηριότητας εμπλουτισμού των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας σημαίνει και τη συνέχιση της απόθεσης των τελικών αποβλήτων στον Χώρο Απόθεσης Αποβλήτων του Κοκκινόλακκα. Η απόθεση αυτή όμως είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, διότι ο όρος δ2.88 της ΚΥΑ 201745/2011 προβλέπει ότι η εταιρεία πρέπει αυτά τα απόβλητα να τα επεξεργάζεται και να τα διαθέτει όχι στον Κοκκινόλακα, αλλά στην αγορά:

“δ2.88. Οι εργασίες, σε συμφωνία με την υποβληθείσα σχετική ΜΠΕ αποκατάστασης χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων  Ολυμπιάδας, να περιλαμβάνουν εργασίες απόληψης των παλαιών τελμάτων από τον υφιστάμενο χώρο απόθεσής τους με συμβατικά μηχανικά μέσα και μεταφορά τους στο επίσης υφιστάμενο παρακείμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού για καθαρισμό τους από τους περιεχόμενους πυρίτες με επίπλευση. Το συμπύκνωμα πυριτών να διατίθεται προς πώληση. Το υπόλειμμα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, να υφίσταται ή όχι ταξινόμηση σε δύο κλάσματα, το αδρομερές και το λεπτομερές, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία (π.χ. πύκνωση και διήθηση υπό ξηρή μορφή), να διατίθενται επίσης προς χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία.”

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: “Παρανόμως εξάγονται από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μεταλλεύματα, τα οποία είναι άκρως τοξικά, ενώ ήταν υποχρέωση της εταιρείας να φτιάξει δικό της λιμάνι στο Στρατώνι και από εκεί να τα εξαγάγει στην Κίνα”.

Παράνομη η εξαγωγή συμπυκνωμάτων από το λιμάνι Θεσσαλονίκης

Όπως σαφώς ορίζεται στη παρ. α1. “Γενική περιγραφή του έργου” της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 201745/2011:

5. Νέες εγκαταστάσεις λιμένα Στρατωνίου: το νέο λιμενικό έργο θα είναι αποδέκτης τμήματος των συμπυκνωμάτων από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών για να διοχετεύονται στην αγορά. Μέχρι την ολοκλήρωση του εργοστασίου μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου το νέο λιμενικό έργο θα είναι αποδέκτης του συνόλου της παραγωγής συμπυκνωμάτων.

Και επίσης:

δ2.360. Κατά την φάση κατασκευής των νέων λιμενικών έργων φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύδην, να μην διακοπεί η λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Άρα ακόμα και πριν την κατασκευή του νέου λιμένα (έπρεπε να ξεκινήσει στις αρχές του 2015), η εξαγωγή ΟΛΩΝ των συμπυκνωμάτων/προϊόντων της Ελληνικός Χρυσός έπρεπε να γίνεται μέσω του υφιστάμενου λιμένα Στρατωνίου. Η οδική μεταφορά στη Θεσσαλονίκη και η εξαγωγή τους από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως σωστά λέει ο Υπουργός, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Τοξικά και επικίνδυνα

Τα προϊόντα της Ελληνικός Χρυσός που εξάγονται μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης είναι το συμπύκνωμα χρυσοφόρου αρσενοπυρίτη από το μεταλλεί Ολυμπιάδας και τα συμπυκνώματα γαληνίτη (μολύβδου) και σφαλερίτη (ψευδαργύρου) από το μεταλλείο Μαύρων Πετρών. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, και τα τρία χαρακτηρίζονται ως “επικίνδυνα”.

Ειδικά ο αρσενοπυρίτης, που είναι και η μεγαλύτερη ποσότητα, ταξινομείται στην κατηγορία: «01 03 04* οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος» και χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνος διότι «περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές σε ολική συγκέντρωση ≥3%».

Συγκεκριμένα, το συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη περιέχει κατά μέσο όρο 10%-11% αρσενικό. Τι σημαίνει 11% αρσενικό; Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί χαρακτηρίζουν το αρσενικό και τις ενώσεις του «πολύ τοξικό σε περίπτωση εισπνοής», «πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης», «πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες συνέπειες», “καρκινογόνο κατηγορίας 1” κ.λ.π.

Αποκρύπτεται η επικινδυνότητα

Η επικινδυνότητα των υλικών αυτών ήρθε στο φώς στο τέλος του 2012, χάρη σε μια σειρά από ατυχήματα με τα φορτηγά που τα κουβαλούσαν στη Θεσσαλονίκη και σε σχετική ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του “Παρατηρητηρίου”. Όπως αποδείχθηκε,  η εταιρεία εγκληματικά απέκρυπτε την επικινδυνότητα των συμπυκνωμάτων που μετέφερε χύμα, με ακατάλληλα φορτηγά, χωρίς σήμανση, μέσα από χωριά και δίπλα από παραλίες… Διαβάστε σχετικά αυτό.

Η παράνομη εξαγωγή δεν είναι το μόνο πρόβλημα με τα επικίνδυνα συμπυκνώματα/προϊόντα της Ελληνικός Χρυσός. Όπως επίσης έχει καταγγείλει το “Παρατηρητήριο”, πουθενά μέσα στη ΜΠΕ δεν υπάρχει περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός αυτών των υλικών. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην ΚΥΑ 201745/2011 δεν έχουν προβλεφθεί ειδικοί όροι για τη διαχείριση αυτών των επικίνδυνων υλικών και να τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον και η υγεία εργαζομένων και περιοίκων.

Στην έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο 2015 και αφορά ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2013-2014, καταγράφεται και μια σειρά άλλων σοβαρών παρανομιών της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα. Όλες αυτές προκύπτουν από τη δραστηριότητα εμπλουτισμού των παλαιών τελμάτων και την απόθεση των τελικών αποβλήτων, της οποίας τη συνέχιση επέτρεψε ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ. Οι Επιθεωρητές έχουν επίσης εντοπίσει παρανομίες στη λειτουργία του μεταλλείου των Μαυρών Πετρών που και αυτό συνεχίζει τη λειτουργία του.

Ξαναρωτάμε: Ως πότε το ΥΠΑΠΕΝ θα ανέχεται μια εταιρεία που επιδεικνύει απόλυτη περιφρόνηση για τους νόμους, τις συμβατικές τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες της απέναντι στον τόπο και τους κατοίκους του;


Μία απάντηση στο “Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ και οι συνεχιζόμενες παρανομίες της Ελληνικός Χρυσός”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.