Αρχική Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1) Παρακαλούμε πριν την χρήση του ιστότοπου https://antigoldgr.org να μελετήσετε ενδελεχώς όλους τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις

Αγαπητοί μας αδελφοί, φίλοι, επισκέπτες και χρήστες των σελίδων του δικτυακού μας τόπου https://antigoldgr.org οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση με την περιήγηση και/ή χρήση των σελίδων του https://antigoldgr.org, αυτομάτως τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους χρήσης. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το https://antigoldgr.org δύναται σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν, να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά που επιθυμούν να εισέλθουν στο https://antigoldgr.org να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

2) Υποχρέωση του χρήστη κατά την επίσκεψη στο https://antigoldgr.org

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης, τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών ίντερνετ. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον δικτυακό μας τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στην σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

3) Ανήλικοι χρήστες

Οι χρήστες των σελίδων του https://antigoldgr.org δηλώνουν στο https://antigoldgr.org ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι πρέπει να μπαίνουν στις σελίδες του https://antigoldgr.org μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων ή οι γονείς τους είναι δυνατόν να εγκρίνουν, υπό τη συνεχή όμως επίβλεψη από ενήλικο και με την ανάληψη όλων των ευθυνών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του blog από ανήλικο, την χρήση των σελίδων του https://antigoldgr.org

4) Αποστολή υλικού προς το https://antigoldgr.org

Κάθε υλικό που αποστέλλεται στο blog μας, τίθεται αυτόματα στη διάθεση του blog μας για οποιαδήποτε χρήση, με ηθική δέσμευση την αναφορά σε πηγή ή συγγραφέα, εκτός εάν ο αποστολέας επιθυμεί ανωνυμία.

Εάν στείλετε υλικό στο https://antigoldgr.org παραχωρείτε στους συνδεόμενους με αυτό και στους εκπροσώπους του πλήρη δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, δημιουργίας παραγώγων εργασιών, διανομής, αντιγραφής και έκθεσης του υλικού αυτού προς το κοινό σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο, ή υφιστάμενη τεχνολογία ή τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον.

Επίσης επιτρέπετε σε κάθε άλλον χρήστη την πρόσβαση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή αυτού του υλικού για την προσωπική χρήση του χρήστη αυτού. Αναγνωρίζετε και εγγυάστε ότι το υλικό που αποστείλατε σας ανήκει ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματά του, ότι το υλικό που αποστέλλετε είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού που αποστέλλετε δεν παραβιάζει τους όρους χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημία σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι θα αποζημιώσετε την υπηρεσία και όσους συνδέονται με αυτήν για όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από τη χρήση του υλικού που παρέχετε.

Το https://antigoldgr.org δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη και δεν θα καλύψει καμμία υποχρέωση που θα προκύψει από οποιοδήποτε υλικό που εστάλη από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

5) Απαραίτητη διευκρίνιση

Σε καμμία περίπτωση το περιεχόμενο του https://antigoldgr.org δεν αποτελεί και δεν πρέπει να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή παράλειψης ή μίμησης αυτής. Αντιθέτως εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν επιμελούς προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση το νόμο και τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για την χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του.

6) Δεν ευθυνόμεθα για ιούς

Το https://antigoldgr.org δεν είναι υπεύθυνο και δεν αναλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος αποζημίωσης από ενδεχόμενες βλάβες ακόμα και πιθανής προσβολής σας από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό, είτε προέρχεται από τον δικτυακό μας τόπο είτε από κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό του, είτε από κάποιο άλλο site ή σύνδεσμο στον οποίο παραπέμψαμε τους χρήστες μας. Σε καμμία περίπτωση δεν εγγυώμεθα και συνεπώς δεν ευθυνόμαστε για τυχόν προσβολή σας από κακόβουλο λογισμικό προερχόμενο από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, ή ότι στις ηλεκτρονικές επιστολές που αποστέλλονται από το https://antigoldgr.org δεν υπάρχουν ιοί ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη.

7) Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του https://antigoldgr.org καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του https://antigoldgr.org και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια του Πολυγύρου Χαλκιδικής.