Eύλογα ερωτήματα προς την κα Μαργαρίτα Καραβασίλη για τη “χρυσή επένδυση” της Χαλκιδικής


Aναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την απάντηση της Ειδικής Γραμματέως… που είναι λαλίστατη όταν κατακεραυνώνει τους “ψευτοοικολόγους” (δείτε αυτό).

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ

Tου
Aρχιμανδρίτη π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ,
κατοίκου Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63076

Π Ρ Ο Σ
Την αξιότιμη Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κα ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα
(Τηλ. 210-6974.714, 210-6974.730, Φαξ: 210-6969.708)

________________________

7 Μαϊου 2012

Αξιότιμη κα Μαργαρίτα, Χριστός Ανέστη.

Διά του από 13-12-2010 με Α.Π. 2196 υπηρεσιακού σας εγγράφου προς τον Νομάρχη Χαλκιδικής (βλ. ΣΧΕΤΙΚΟ 1), ενημερώνατε ότι επί της ΜΠΕ της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», το ΥΠΕΚΑ διατύπωσε πλήθος εύλογων ερωτημάτων, τα οποία διαβίβασε στην «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΕΚΑ, καθώς και στο ΤΕΕ, στο ΓΕΩΤΕΕ και στο ΙΓΜΕ. Σας επισυνάπτω ως ΣΧΕΤΙΚΟ 2, το 12σέλιδο εν λόγω έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με το πλήθος των ερωτήσεων.

Έχοντας υπ’όψιν μου τους κάτωθι νόμους:

Α) Νόμοι που αφορούν την υποχρέωση που έχουν οι Υπηρεσίες/Δήμοι να υλοποιούν άμεσα το σύννομο αίτημα του πολίτη
1) Ν. 3463/2006/ΦΕΚ 114 Άρθρ. 86 παρ. 1 και Άρθρο 215 παρ. 1,2 και Άρθρο 214 παρ.1.
2) Άρθρο 10 παρ.1 του Συντάγματος
3) Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α΄/24-5-2004, όπως ισχύουν.
4) Άρθρα 4 και 10 και άρθρο δεύτερο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄) όπως ισχύουν.
5) Άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/1991), όπως ισχύει
6) Άρθρο 11 παρ.1,2 του Ν.3230/2004
7) Άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/10.8.2004
8) Εγκύκλιος του Υπ.Εσ. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» – Ενημέρωση πολιτών για τα δικαιώματά μας – με αριθ. 10384/9.5.2001.
9) Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δημοσίων εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.
10) Σχετικές αποφάσεις:
α) 1088/2008 ΣτΕ, β) 142/2007 ΑΠ (ΠΟΙΝ) (425256)
γ) 961/2007 ΠΠρΑθ (449648) δ) 6/2006 ΕφΛαρ (463786)
ε) 67/2006 ΠλημμΡοδ (402980) στ) 6/2006 ΓνωμΕισΑΠ (440265)
ζ) ΠοινΔ/νη 2007/292, ΠΟΙΝ ΛΟΓ 2006/1504
————————–

Β) Νόμοι της Ε.Ε. που αφορούν την υποχρέωση που έχουν οι Αρχές να απαντούν άμεσα σε θέματα περιβάλλοντος:
1) Σύμβαση Aarhus 2005/370/EK – Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες σε θέματα περιβάλλοντος
2) Τέταρτο πρόγραμμα δράσης ΕΕ 1987 C-328/1 (15 επ.), όπου η Ε.Ε. νομοθετεί για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
3) Οδηγία 90/313/ΕΟΚ, Οδηγία της 7ης Ιουνίου 1990 – Ε.Ε. 1990 L 158/56 επ., η οποία επιβάλλει την ελεύθερη πληροφόρηση του κοινού για θέματα περιβάλλοντος, όπου σύμφωνα με το άρθρο 1, οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν στον πολίτη ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον, βάσει του άρθρ. 3 παρ. 1 της εν λόγω Οδηγίας. Οι δημόσιες υπηρεσίες των κρατών-μελών υποχρεούνται να χορηγούν πληροφορίες για το περιβάλλον σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το ζητά. Το άρθρο 7 της Οδηγίας, υποχρεώνει τις δημόσιες υπηρεσίες να παράσχουν πληροφόρηση στο κοινό για την κατάσταση του περιβάλλοντος.
4) Ν. 1650/1986
———————————-
Γ) ΝΟΜΟΙ με τους οποίους η πολιτεία ζητά την ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ημών των πολιτών
1) Ν. 1650/1986
2) Συνθήκη Aarhus (Δανία 1998)
3) Οδηγία 2003/35/ΕΚ
4) Οδηγία 90/313/ΕΟΚ, η οποία εναρμονίσθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 77921/1440 (ΦΕΚ Β΄795).
5) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ (σημειωτέον ότι το κοινοτικό δίκαιο παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το δικαίωμα καταγγελίας-αναφοράς, ακόμη και την δυνατότητα προσφυγής στο Συνήγορο του Πολίτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ombudsman) για τον έλεγχο της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, Οδηγία 85/337/ΕΟΚ).
6) Ν. 3463/8 Ιουνίου 2006/ΦΕΚ 114 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), άρθρο 214 παρ. 1 και άρθρο 215 παρ. 1,2.
———————————-

Δ) Νόμοι που αφορούν την πρωτοκόλληση εγγράφων
1) Ν.2690/1999, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Άρθρ. 12 – Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας-χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου)

———————————-

Παρακαλώ και αιτούμαι όπως άμεσα μου προσκομίσετε τα αιτούμενα έγγραφα και τις απαντήσεις όλων αυτών των ερωτημάτων που θέσατε και που λάβατε α) από την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», β) φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, γ) ΤΕΕ, δ) ΓΕΩΤΕΕ, ε) ΙΓΜΕ.
Διατελώ εν ευχαριστία και εν αναμονή της προσκόμισης όλων των σχετικών εγγράφων εκ των ανωτέρω υπηρεσιών, όπως επίσης και οποιουδήποτε εγγράφου της Υπηρεσίας σας που δίνει απαντήσεις σε κάθε ένα από τα εύστοχα και εύλογα ερωτήματα που έθεσε το ΥΠΕΚΑ.
Επίσης γνωρίζοντας την θέση σας, το έργο σας και την υπευθυνότητά σας, εγώ ως κάτοικος εδώ της περιοχής η οποία θα υποστεί τις συνέπειες μιας καταστροφικής για εμάς «επένδυσης», θα ήθελα βάσει των ανωτέρω νόμων να σας θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα εύλογα που γεννώνται στην διάνοιά μου, ουχί αναιτίως.
Σε όλη την Βόρεια Χαλκιδική θα αρχίσει –αν ο Θεός παραχωρήσει- να αναπτύσσεται το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας. Ταυτόχρονα δηλ. θα ανοίξουν πλήθος μεγάλων και πολλών πληγών στο περιβάλλον. Ολοι βεβαιώνετε ότι στο τέλος θα υπάρξει αποκατάσταση. Ολοι μας γνωρίζουμε ότι οι μεταλλευτικές εταιρείες παγκοσίως έχουν ως κοινή πρακτική προς το τέλος της απόληψης των μεταλλευμάτων -και ενώ έχουν επιφέρει μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον, ενώ το κόστος της αποκατάστασης είναι τεράστιο και ασύμφορο για τις εταιρείες- αυτές να πτωχεύουν και όλη η βλάβη του περιβάλλοντος κληρονομείται στους κατοίκους της περιοχής που πεθαίνουν εκ των συνεπειών της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Οπως γνωρίζετε, και η προηγούμενη εταιρεία TVX πτώχευσε και το κράτος ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια για αποζημιώσεις εργατών και αμνήστευσε όλα τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, τις συνέπειες των οποίων υφιστάμεθα εμείς οι κάτοικοι εδώ σήμερα. Ερωτώ λοιπόν:

1 α) Εσείς, την στιγμή που το ίδιο το κράτος μας πτώχευσε και εξουσιάσθηκε από τους δανειστές και σήμερα πτωχεύουν και οι πολίτες (οι οποίοι μένουν άνεργοι, αυτοκτονούν, πεινούν και σιτίζονται με σισίτια), έχετε την δυνατότητα να δεσμεύσετε την EL DORADO να μην πτωχεύσει; β) Αν στην πλήρη ανάπτυξη όλων των μεταλλευτικών χώρων και προς το τέλος της απόλειψης των μεταλλευμάτων, η εταιρεία πτωχεύσει, έχετε κάνει μελέτη για το ποιο θα είναι για το κράτος το κόστος της αποκατάστασης του περιβάλλοντος της εσαεί διαδικασίας άντλησης των νερών εκ των στοών κ.λ.π.; Το κράτος που έχει πτωχεύσει, θα δύναται τότε να κάνει κάτι ή θα τα αφήσει όλα έτσι, «κληρονομιά» στην τοπική κοινωνία; Ή μήπως θα απαιτήσετε για τον τύπο εγγυητικής επιστολής; Και ποιο θα είναι το ύψος αυτών, αφού όλοι συνηγορείτε και συμφωνείτε ότι όλα θα γίνουν «καλά και άγια»; Όπως γνωρίζετε, το ύψος των εγγυητικών επιστολών είναι ανάλογο με την επαπειλούμενη βλάβη. Εδώ λοιπόν, πώς όταν και η εταιρεία και το κράτος βεβαιώνουν ότι δεν θα υπάρξει βλάβη, θα απαιτήσετε τέτοιες εγγυήσεις που να καλύψουν την περιβαλλοντική καταστροφή σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας;

2) Εγκρίνετε χιλιάδες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω: Το κράτος έχει ανάλογες υπηρεσίες για να ελέγχει όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις, να ελέγχει εάν εφαρμόζονται οι Π.Ο. (περιβαλλοντικοί όροι) και οι ΜΠΕ (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων); Στην περιοχή μας ένα πολύ μικρό λατομείο που δεν τήρησε κανέναν Π.Ο., δεν ελέγχθηκε ποτέ από κάποια υπηρεσία και όταν οι κάτοικοι αναλάβαμε τον έλεγχο και καταφύγαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολυγύρου, Θεσσαλονίκης), μας δήλωσαν ότι είναι δυο-τρεις υπάλληλοι οι οποίοι δεν δύνανται ούτε στην αλληλογραφία που δέχονται να ανταποκριθούν. Πώς και ποιοι θα επωμισθούν τον έλεγχο αυτής της τεράστιας επένδυσης με την μεγαλύτερη ΜΠΕ στην ιστορία της χώρας, στο ομορφότερο κομμάτι της Ελλάδος; Μήπως θα δημιουργηθεί πάλι ειδική Επιτροπή όπως η «ΕΠΙΤΗΡΩ»; Θα προσλάβει δηλ. η ίδια η εταιρεία υπαλλήλους, θα τους πληρώνει για να την ελέγχουν; Ή μήπως το πτωχευμένο κράτος μας που αδυνατεί να αγοράσει γάζες για τα νοσοκομεία, θα επωμισθεί τέτοια έξοδα; Σας πληροφορούμε ότι το Δασαρχείο της περιοχής δεν μπορεί να μας φωτοτυπήσει μια σελίδα από αίτηση που καταθέσαμε, επικαλούμενο αδυναμία προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού· η Πολεοδομία δεν έχει χρήματα για να πάει να κατεδαφίσει αυθαίρετα κτίρια, η αστυνομία δεν έχει βενζίνη να κινήσει τα περιπολικά κ.ο.κ. Θα έχετε λοιπόν εσείς χρήματα για να πληρώνετε Επιτροπές; Ή μήπως θα τις πληρώνει η εταιρεία; Και αν θα πληρώνει η εταιρεία, θέλετε από εμάς τους πολίτες να εμπιστευθούμε ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι θα πληρώνονται από αυτήν, ότι θα ασκούν αντικειμενικά τον επιβαλλόμενο έλεγχο;
Στο ΚΕΠΑΜΑΧ (εταιρεία ελέγχου νερών της Χαλκιδικής) είναι μέτοχος η εταιρεία και καλεί το ΚΕΠΑΜΑΧ για να κάνει έλεγχο στα νερά. Εσείς, σε αυτή την –αποδεδειγμένα πλέον- διεφθαρμένη χώρα, θέλετε να πιστεύουμε τα αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων; Θεωρείτε τόσο πολύ υποβαθμισμένη την νοημοσύνη μας; Επί δεκάδες χρόνια στο Στρατώνι γίνεται καθημερινή χρήση 100 κιλά κυανίου, που στην συνέχεια εναποτίθεται στο περιβάλλον. Η «ΕΠΙΤΗΡΩ» όμως –που διενήργησε έλεγχο και που πληρώνεται από την εταιρεία- πουθενά δεν βρήκε ίχνη κυανίου. Εμείς τι θέλετε να πιστέψουμε; Ότι εδώ γίνονται θαύματα και εξαφανίζεται το κυάνιο;

3) Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι θα γίνει στοά από την Ολυμπιάδα μέχρι το Στρατώνι μήκους 8 χλμ. Μπορείτε να με πληροφορήσετε, στο διάστημα αυτό των 8 χλμ. πόσους ακριβώς υδροφορείς θα συναντήσουν και πόσα εκατομμύρια κυβικά νερού θα εκταμιεύονται στην συνέχεια; Εχει γίνει μελέτη; Πόσο αξιόπιστη είναι; Στην ΜΠΕ των Σκουριών επί της TVX έλεγε ότι στην ερευνητική στοά των Σκουριών που ήταν πολύ μικρή, θα συναντούσε έναν υδροφορέα έως 30 κυβ. Δυστυχώς όμως έπεσαν σε υδροφορέα που έκτοτε εκταμιεύονται 300 κυβ. νερού την ώρα και έχει αποστραγγισθεί όλη η περιοχή. Το 1997 οι γεωτρήσεις στην περιοχή μας έδιναν νερό στα 45 μέτρα. Σήμερα πηγαίνουμε στα 300 μ. και δεν βρίσκουν νερό, και υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην περιοχή. Εχετε συνολικά υπολογίσει πόσα εκατομμύρια κυβικά θα απαντλούνται όχι μόνο στην ανωτέρω στοά των 8 χλμ., αλλά και στα υπόλοιπα έργα; Τι θα γίνει με το νερό της περιοχής; Έχετε κανονίσει να κάνετε μεγάλα φράγματα; Τι κόστος θα έχουν αυτά; Θα τα επιβαρυνθεί το πτωχευμένο δημόσιο; Έχετε υπολογίσει την αλλαγή του υδρολογικού κύκλου λόγω της κλιματικής αλλαγής; Τις ξηρασίες, τους καύσωνες; Θα κάνετε κάποια σύμβαση με το κλίμα, ώστε να μην συνεχίζει να αλλάζει για να έχουμε νερό;

4) Μία τέτοια επένδυση γνωρίζετε ότι γίνεται και εγκρίνεται μόνον όταν υπάρχει αξιόλογο δημόσιο όφελος και συμφέρον. Σας ερωτώ λοιπόν, γνωρίζετε κάτω από ποιες συνθήκες και διαδικασίες έγινε η μεταβίβαση αυτής της δημόσιας περιουσίας; Γνωρίζετε αν από την μεταβίβαση αυτή, μπήκε έστω και 1 ευρώ στο δημόσιο; Γνωρίζετε πόσα εκατομμύρια ευρώ έδωσε το δημόσιο και από πάνω; Γνωρίζετε αυτοί που έλαβαν την δημόσια περιουσία των Μεταλλείων Κασσάνδρας για «ένα κομμάτι ψωμί», τι και πόσο όφελος είχαν και μόνο από την απλή μεταβίβαση των ποσοστών εν αντιθέσει με το κράτος μας, που χάριν αυτών των πρακτικών πτώχευσε;
Θα ήθελα πάρα πολύ να με ενημερώσετε για τα ανωτέρω για έναν λόγο παραπάνω σήμερα, που το κράτος πτώχευσε και οι πολίτες πεινούν και αυτοκτονούν.

5) Η Υπηρεσία σας μπορεί να εκτιμήσει την βλάβη όχι στο φυσικό περιβάλλον που ΘΑ υπάρξει, αλλά την πολύ μεγαλύτερη στο ανθρώπινο περιβάλλον, για το οποίο έχει δημιουργηθεί το φυσικό περιβάλλον; Γνωρίζετε την έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν συρράξεις, αιματηρά επεισόδια, τραυματίες, πολιορκίες δημάρχων; Ότι υπάρχει διχασμός των κατοίκων; Μπορείτε μετά την βλάβη του δημοσίου που αναφέρω στην υπ’αριθ. 4 παράγραφο της παρούσας, να μου εκτιμήσετε την ήδη επελθούσα βλάβη στην κοινωνική συνοχή; Υπάρχει μεγαλύτερη βλάβη από το να επέλθει κοινωνική έκρηξη, διάλυση της κοινωνικής συνοχής και διασάλευση της δημόσιας τάξης;

6) Εάν η εταιρεία παρανομεί, σας ερωτώ: Το κράτος έχει την δυνατότητα να επιβάλλει τον νόμο; Όταν το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει και να κλείσει έναν οίκο ανοχής στην Αθήνα και αφήνει να μολύνονται χιλιάδες πολίτες από aids; Πριν ακόμα αρχίσουν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες, δεν μάθατε εσείς τίποτα εκεί κάτω για το τι διενεργήθηκε αυτό τον καιρό στην περιοχή; Δεν είδατε αγνώστους κουκουλοφόρους στις Σκουριές να καταπατούν το Σύνταγμα, τους νόμους, τις αποφάσεις αρχών; Δεν είδατε να κλείνουν τους δημόσιους, δασικούς, κοινόχρηστους δρόμους; Δεν μάθατε ότι κινήθηκε δίωξη εναντίον των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας; Ποιος από το κράτος ελέγχει αυτή την χρονική στιγμή αυτά που κάνει η εταιρεία τις ημέρες αυτές στις Σκουριές; Έχει βουϊξει όλη η Ελλάδα για όλα όσα συμβαίνουν στις Σκουριές. Ποιος είναι υπεύθυνος; Ποιος ασκεί τον έλεγχο; Σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν οι πολίτες; Γίνονται με την δική σας συναίνεση και ανοχή; Ή εν πλήρη απουσία και εγκατάλειψη; Δεν έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την εταιρεία ακόμα και για το παράνομο κλείσιμο των δημόσιων, δασικών δρόμων; Και θέλετε να πιστέψουμε ότι όταν η εταιρεία αρχίσει να εξορύσσει τόνους χρυσού, τότε εσείς θα τους ελέγχετε; Ο Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Πεταλωτης, διαμαρτύρεται ότι με δικά σας έξοδα πήγατε στην Φινλανδία για να δείτε ένα εργοστάσιο χρυσού, όπου πήγαν και οι άνθρωποι της εταιρείας (βλ. συνέντευξη του κ. Πεταλωτή στον «Δίαυλο» στον κ. Μ. Παπαδόπουλο). Η εφημερίδα «Το Πρώτο Θέμα της Κυριακής» 30-4-2012, στο «σαλόνι» της εφημερίδας σε 2 σελίδες, ανέφερε ότι χρησιμοποιείτε ιδιωτικό αεροπλάνο, το οποίο πληρώνεται με δικά σας χρήματα αρκετές χιλιάδες ευρώ, για να κάνετε ελέγχους στα νησιά. Το τελευταίο διάστημα ακούτε όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες στις Σκουριές, χιλιάδες κάτοικοι διαδηλώνουν, τα προβάλλουν τα ΜΜΕ πανελλαδικά και ο τύπος, γίνονται αυτόφωρα δικαστήρια… Έχουμε ένα μεγάλο παράπονο: γιατί δεν πετάτε και μέχρι εδώ; Είναι πιο εύκολη η μεταβίβασή σας στην Φινλανδία από ό,τι στις Σκουριές Χαλκιδικής;

Αξιότιμη κα Καραβασίλη, τα τελευταία γραφόμενά μου γράφονται κάτω από έντονη δυσφορία και θλίψη, για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή και δεν υπάρχει κανένας να ελέγχει την εταιρεία γι’αυτά που κάνει, να απαιτήσει από την εταιρεία να συμμορφωθεί προς τους νόμους πριν ακόμα αρχίσει την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μπαίνουμε σε πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες, να συκοφαντούμεθα από Εισαγγελείς, να συλλαμβανόμαστε παράνομα και να κρατούμεθα παράνομα από τις Αστυνομικές αρχές. Ευτυχώς όμως που το δικαστήριο μας αθώωσε και κίνησε δίωξη κατά της εταιρείας.

Αξιότιμη κα Καραβασίλη, διατελώ εν αναμονή της άμεσης και πλήρως αιτιολογημένης απαντήσεώς σας, της προσκόμισης των σχετικών εγγράφων.

Μετά τιμής,
Ο αιτών,

Αρχιμ. π. Χριστόδουλος Αγγελόγλου


13 απαντήσεις στο “Eύλογα ερωτήματα προς την κα Μαργαρίτα Καραβασίλη για τη “χρυσή επένδυση” της Χαλκιδικής”

 1. και εγώ από την μεριά μου θα θέσω ένα ερώτημα στην μαντάμ Καραβασιλη

  Ποιος και που στον κόσμο αυτόν που σέβεται τους θεσμούς και έχει αξίες και τιμή εγκρίνει αυτό το έκτρωμα, φωτοτυπίες απο το google …. 4000 σελ.που το ονόμασαν ΜΠΕ .. δίχως να έχει Επικαιροποιηθεί από ένα έστω ξένο και σοβαρό μελετητικό γραφείο !!!!..(καλά ποιος τέλος πάντων είναι αυτός ο δημόσιος υπάλληλος ονόματι ο Αρβανιτιδης χιχχι)
  Φανταζόσαστε ότι υπάρχει τράπεζα , φορέας χρηματοδότησης(χρηματιστήριο) που θα εκταμίευση έστω ένα Ευρω για να υλοποίηση τα άρρωστα όνειρα του κάθε Αρ.Παχτα ..,ΚΟΥΤΡΑ ,Μπομπολα ,Παπαντρεου .
  .Μα είστε πράγματι μαντάμ στα καλά σας (ένας πρώην επιθεωρητής ΔΕΗ)

 2. και ένα τελευταίο μανταμ
  Η συνειδητή σας επιλογή συμμετοχής και υποστήριξης της απαξιώσεις και καταστροφής της περιοχής μας μυθικής αξίας πάνω από τον 150 δις Ευρώ (δίχως να υπολογίζουμε την ιστορική και παγκόσμια κληρονομία της γενέτειρας του Αριστοτέλη ,Αγ. Παύλου ,Αγ. Όρους του πενθήμερου της εργατικής τάξης κλπ ) που ξεκινησε ο αψυχολόγητος Αρ.Παχτας με την παρεουλα του Σημιτη το 2003 την κατατάσσω προσωπικά στην κατηγορία της γενοκτονίας κατά της ανθρωπότητας και του παγκόσμιου πολιτισμού …
  Αίσχος και Ντροπή ΣΑΣ!!! (εγγονός του Αθ. Στεφανή)

 3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ

  Κύριε Στεφανή,

  Παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σας μήνυμα εκφράζει, με τρόπο προσβλητικό και χυδαίο, αυθαίρετες προσωπικές σας απόψεις και θέσεις, σας απαντώ συνοπτικά με το ύφος που αρμόζει στο ήθος, στην παιδεία και στην θεσμική μου θέση, αποφεύγοντας τον τρόπο που θα αναλογούσε στο κείμενό σας, καθώς οι θέσεις σας, που αιωρούνται μεταξύ έωλων πολιτικών και οικονομικών απόψεων, χρησιμοποιούν ως πρόφαση την προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία, μάλιστα, αυτοχρίεσθε υπερασπιστής !

  Προφανώς, δεν είστε ενήμερος ότι η αδειοδότηση της δραστηριότητας στην οποία αναφέρεστε είναι αποκλειστική και μόνο αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ και της υπό αυτόν αδειοδοτούσας Υπηρεσίας (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος-ΕΥΠΕ).

  Προφανώς, δεν γνωρίζετε ότι αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ), της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, είναι, μεταξύ άλλων (σύμφωνα με το ν. 3818/2010), η επίβλεψη και η παρακολούθηση της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για θέματα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Δόμησης, καθώς και ο συντονισμός των υπηρεσιών της Διοίκησης όλων των επιπέδων (κεντρική, περιφερειακή και ΟΤΑ) με σκοπό τη συμμόρφωση σε αυτήν.

  Ωστόσο, οφείλατε να γνωρίζατε (μια και απευθύνεστε σε εμένα προσωπικά) ότι:

  1. Εμφορούμενη από τις αξίες και πεποιθήσεις μου για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, ανέλαβα προσωπικά, ως Προϊσταμένη της ΕΓΕΠΕ, και μάλιστα με ύψιστο προσωπικό κόστος, την ευθύνη της διεξαγωγής – για πρώτη φορά στην Ελλάδα – μιας πραγματικής και ανοικτής διαβούλευσης.
  2. Οργάνωσα μια ανοικτή διαβούλευση όπου θα συμμετείχαν ισότιμα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό να συζητηθούν, σε όλα τα επίπεδα, τα μείζονα ζητήματα, αφενός για την αξιολόγηση του κόστους/οφέλους από την αξιοποίηση του μοναδικού ορυκτού πλούτου της περιοχής με όρους αειφόρου ανάπτυξης, αφετέρου για την εξεύρεση βέλτιστων, περιβαλλοντικά, τεχνικών και λύσεων στην περίπτωση της απόφασης για την προώθηση της εν λόγω επένδυσης.
  3. Το έναυσμα αυτό μου εδόθη μετά από την προσφυγή στην ΕΓΕΠΕ των τοπικών οργανώσεων πολιτών, από τις οποίες άντλησα σημαντική πληροφόρηση για τη σχεδιαζόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, καθώς και για τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, ζητήματα που διερευνήθηκαν σε βάθος από εμένα προσωπικά και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  4. Παρά το γεγονός ότι λοιδορήθηκα, συκοφαντήθηκα, απειλήθηκα, επέμεινα στην αξία της διαβούλευσης, προσπαθώντας να την ολοκληρώσω με τους καθαρούς όρους που είχαμε από την αρχή θέσει, σε συνεργασία με τους πολίτες.
  5. Δυστυχώς για λόγους διάφορους από τον δικό μου ρόλο, και παρά την επιτυχία της πρώτης ανοικτής συζήτησης, αλλά και τις πρωτοβουλίες που είχαν ήδη αναληφθεί για τη συνέχιση της διαβούλευσης, πολιτικοί παράγοντες κάθε επιπέδου, αλλά και τοπικοί και άλλοι φορείς, με ίδιους σκοπούς ο καθένας, αρχικά ευτέλισαν και ακολούθως ματαίωσαν την όλη προσπάθεια.
  6. Ωστόσο, ακόμη και μετά τη ματαίωση της διαβούλευσης, δεν έπαψα να προασπίζομαι, στο επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων, την ανάγκη διασφάλισης μιας υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης.
  7. Έτσι, επέβαλα στους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες την μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων, πολύ πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, τόσο στο επίπεδο της εκπονούμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όσο και κατά την περίοδο της εξέτασης αυτής και της προετοιμασίας των Περιβαλλοντικών Όρων.
  8. Επέμεινα και διασφάλισα, μεταξύ πολλών άλλων, την προαπαίτηση της πλήρους αποκατάστασης ακόμη και αυτής της ιστορικής περιβαλλοντικής ζημιάς.
  9. Όλα τα παραπάνω ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τους Επιθεωρητές της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), αλλά και με εξειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους του Δημοσίου, ενώ ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανώσεις πολιτών δεν έπαψε να λειτουργεί.

  Κύριε Στεφανή,

  Διερωτώμαι εάν ο πρόγονός σας στον οποίο αναφέρεσθε και τον οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζω θα ενέκρινε την σοβαρότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής επιστολής σας.
  Εφόσον απαλλαγείτε από έμμονες στρεβλές απόψεις, αλλά και προκαταλήψεις, ίσως μπορέσετε να αντιληφθείτε τελικά ποιοι είναι οι υπεύθυνοι της μόνιμης απαξίωσης της αειφόρου ανάπτυξης της Χαλκιδικής που την έχει οδηγήσει σε μακρόχρονο μαρασμό, που υφίστανται, τόσο οι Δημότες της (εσείς ποιας περιοχής είστε Δημότης, κύριε Στεφανή;), όσο και η Πολιτεία.

  Τότε, ελπίζω ότι ίσως μπορέσετε ακόμα και να συμβάλλετε στην αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας και στάση ζωής που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας !

  Άλλωστε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τις συνέπειες των επιλογών και των πράξεών του.

  Μαργαρίτα Καραβασίλη
  Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  ΥΠΕΚΑ

  Υ.Γ. Απάντηση στο έγγραφο που εμφανίζεται στο προσαρτώμενο link θα δοθεί με έγγραφο της ΕΓΕΠΕ, στην οποία άλλωστε απευθύνεται.

 4. και η απάντηση μου

  Πράγματι μαντάμ

  και από που να με ξέρετε εσείς έναν “άγνωστο σας ” …πρώην επιθεωρητή στα Ορυχεία της ΔΕΗ και ανεψιό του μακαρίτη Αθ. Στεφανή εκ. Βατοπαιδιού

  σήμερα παππού και κάτοικο Στανου Χαλκιδικής

  αφού

  1.το Πρόστιμο τον 449.100 ευρώ στη ΔΕΗ για περιβαλλοντικές παραβάσεις που επιβαλλαται εσεις και η υπηρεσία σας μετα την καταδικη απο το Ευροπαικο Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων το 2007 και https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1235523&Site=CM μετά και από δικίες μου προσπάθειες και ενέργειες http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/564/564909/564909el.pdf

  ακόμα δεν εισπράχτηκε (μάλλον λόγο φόρτου εργασίας χιχχι) ,

  2.την απομαστευση του Υδροφόρου οριζοντα στον Κακκαβο

  που εδώ και 10 -τια πραγματοποιη αυθαίρετα ο “Ελληνικος Χρυσός” για να κατεβάσει αυθαίρετα και σε βάρος της τοπικής κοινωνίας το “εξωτερικό της κόστος” … δεν έχετε αντιληφθεί παρά της επανειλημμένες υπηρεσιακές και ιδιωτικές σας επίσκεψης στην περιοχή μας

  και

  τόσα και τόσα άλλα που η ελληνική κοινωνία βλέπει και ουρλιάζει (και με την ψήφο της) … και εσείς σιωπάτε

  Πράγματι,Παρακαλώ για λίγο σεβασμό αφού δεν έχετε ακόμα
  καταλάβει τίποτα ,
  άτακτο με είπαν ,
  για να ” απαλλαγείτε από έμμονες στρεβλές απόψεις, αλλά και προκαταλήψεις” όχι…και μαλλον αυτό και τα άλλα που μου αραδιάσατε αφορούν εσάς !!!!

  Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ

 5. Υ.Γ.
  και βέβαια μανταμ κατά την “επιστημονική’ σας και άλλων “επιστημόνων” άποψη η ακολουθούμενη σεισμοί στην περιοχή μας της τάξεις 3,4-4,5 Richter είναι θέλημα …..θεού και του σεισμικού τόξου χιχχι

 6. Κύριε Στεφανή,

  Σε απάντηση της από 11.05.12 ηλεκτρονικής σας επιστολής, σας επισημαίνω τα ακόλουθα:

  1. Πέραν της προκλητικής συμπεριφοράς σας, προσωπικά δεν σας γνωρίζω, πολύ δε μάλλον τους προγόνους σας, ενώ οι «περγαμηνές» (όποιες και από όπου και αν προέρχονται) δεν δικαιώνουν συμπεριφορές, πολύ δε περισσότερο τα γραφόμενά σας.
  2. Η εισήγηση επιβολής προστίμων, από την ΕΥΕΠ, δεν αποτελεί απόρροια οποιασδήποτε άλλης απόφασης τρίτων φορέων ή αρχών, αλλά αποτελεί αποκλειστικά αποτέλεσμα των ελέγχων που έχουν γίνει από την ίδια.
  3. Η επιβολή των προστίμων αφορά αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ
  4. Η είσπραξη των προστίμων δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΥΕΠ, συνεπώς η «καταγγελία» σας αποτελεί είτε επίδειξη «παντελούς άγνοιας» είτε ευτελή «προβοκάτσια» εναντίον του ανεγνωρισμένου έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και εμού προσωπικά, με στοιχεία έκφρασης, την προέλευση των οποίων αδυνατώ να αντιληφθώ.
  5. Λυπάμαι, αλλά η έννοια του «σεβασμού» βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Ήδη, σας έχω επιδείξει υπερβάλλοντα σεβασμό που, όπως αποδεικνύεται, όμως δεν βρίσκει ανταπόκριση στις δικές σας πρακτικές.
  6. Όσον αφορά στην ιδιότητα του «άτακτου» που προβάλετε, αυτό αφορά αποκλειστικά εσάς τον ίδιο.
  7. Εφόσον συνεχίσετε να εξαπολύετε και να «διασπείρετε» καταγγελίες, χρησιμοποιώντας το ύφος που χρησιμοποιήσατε έως τώρα, επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, τόσο προσωπικά, όσο και με την θεσμική μου ιδιότητα.

  Μαργαρίτα Καραβασίλη
  Ειδική Γραμματέας
  Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  ΥΠΕΚΑ

 7. Επειδή όπως αναφέρεστε….. “επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, τόσο προσωπικά, όσο και με την θεσμική μου ιδιότητα.” με απειλήσατε δημόσια
  σας δηλώνω ότι

  1. φταίω για http://antigoldgr.org/blog/2012/05/02/mavropigi-et/ τα ρήγματα στην Μαυροπηγή που άνοιξα με το έτσι θέλω, και εσείς από την θεσμοθετημένη θέσει που κατέχεται πάντα αξιοκρατικά ακόμα σήμερα δεν έχετε επισκεφτεί ….. με καλύπτετε …

  2. σχεδίασα και υλοποίησα την …. πλήρως αποτυχημένη εκτροπή του ρέματος Σουλου στο λεκανοπέδιο Κοζανης -Πτολεμαΐδας ..http://oikologein.blogspot.com/2012/03/blog-post_30.html με ανεξέλεγκτες συνέπειες για το λιγνιτικό ισοζύγιο της χώρας και την αδυναμία υλοποίησης μεγαλόπνοων εξαγγελιών και σχεδίων του τέως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΓΑΠ για άλλες 3 λιγνιτικες μονάδες

  και τα δυο θέματα είναι της Υπηρεσιακής σας αρμοδιότητας και ευθύνης

  3. Συμμετείχα ενεργά με τους 3000 συμπατριώτες μου σε ΕΙΡΗΝΙΚΉ πρωτομαγιάτικη ανακατάληψη τον Σκουριών που σταμάτησε την ξενόδουλη Αρ.Παχτη της Ελ.Ντορατο μέσα από συρματοπλέγματα και διμοιρίες τον ΜΑΤ

  4. Και άλλα που έκανα τον τελευταίο καιρό ….στην Ευρώπη αυτί την φορά και Χάγη , μιας και δεν σας αντέχουν ούτε εκεί …που σε εύλογο χρόνο θα ακούσετε.

  5. Τέλος πάντων ποιος είμαι και με απειλείται με την “αδέκαστη δικαιοσύνη” . Μου δίνετε τέτοια μεγάλη αξία που δεν ένιωσα ποτέ στη ζωή μου . Σοβαρευτείτε επιτέλους .

  Παρακαλώ μια απάντηση στον γέροντα που περιμένει ανυπόμονα όπως και όλος ο δημοκρατικός και ελεύθερος λαός της Χαλκιδικής .

 8. Κύριε Στεφανή,

  Οι προκλητικές επιστολές σας δεν εμπεριέχουν συγκεκριμένα αιτήματα και κυρίως δεν εμπεριέχουν ζητήματα που να άπτονται της αρμοδιότητας της ΕΓΕΠΕ. Και δε δικαιολογείτε πλέον άγνοια από μέρους σας, μετά τις αναλυτικές επεξηγήσεις που σας έδωσα. Αντίθετα, οι επιστολές σας προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικό «κλίμα» κατά του προσώπου μου (κυρίως), κατά της ΕΓΕΠΕ, αλλά και της ΕΥΕΠ, προφανώς για να εξυπηρετήσουν τις λογικές των ομάδων που φαίνεται να εξυπηρετείτε.

  Πράγματι, σας έδωσα ιδιαίτερη «αξία» διαθέτοντας συγκριτικά περισσότερο χρόνο από αυτόν που απλόχερα διαθέτω σε κάθε πολίτη που προστρέχει στην ΕΓΕΠΕ για θέματα που έχει την αρμοδιότητα να χειριστεί.

  Χρόνο από τον ελάχιστο που μου απομένει μέσα από τη δεκαοκτάωρη καθημερινή εργασία μου, ακόμα και κατά τη περίοδο αυτή, περίοδο που εμφανώς εσείς εκμεταλλεύεστε για λόγους πλήρως αντιληπτούς.

  Συνεπώς, σεβόμενη τον αναλογούντα χρόνο των Ελλήνων πολιτών που αντιμετωπίζουν υπαρκτά περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν θα συμμετέχω στη διαιώνιση μιας ατελέσφορης επικοινωνίας.

  Παρακαλώ, τις οποιεσδήποτε τεκμηριωμένες καταγγελίες σας, για θέματα ελέγχου έργων και δραστηριοτήτων σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων να τις απευθύνετε στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

  Μαργαρίτα Καραβασίλη
  Ειδική Γραμματέας
  Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  ΥΠΕΚΑ

  Υ.Γ. Όσο για την απάντηση «στον γέροντα», όπως μου αναφέρετε, «που περιμένει ανυπόμονα όπως και όλος ο δημοκρατικός και ελεύθερος λαός της Χαλκιδικής», (προφανώς εννοείτε τον αξιοσέβαστο κ. Αρχιμανδρίτη…) θα τη δώσω προσωπικά η ίδια και μόνο για θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΓΕΠΕ.

 9. προς αγαπητούς αναγνώστες

  Παρακαλώ διαβάστε από πάμπλουτη ιστορία μας και ιδιαίτερα τον Μέγα Ξενοφώντα και συγκρίνεται τα με της σημερινές “εξυπνάδες” και μπαμπεσιές του κάθε Αρ.Παχτουλη Σημιτη ΓΑΠ κλπ
  http://www.agiotatos.gr/greekhistory/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=137

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.