ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ιδιοκτησιακό και εν τοις πράγμασι καθεστώς Δημόσιας δασικής οδού «Χοντρό Δέντρο-Σκουριές-Γαλατσάνος»


Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πολυγύρου

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Του

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ, πολιτικού μηχανικού, διπλωματούχου Α.Π.Θ., κατοίκου Ιερισσού, κατόχου ΑΔΤ με αριθμό: Α1-364584 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ιερισσού στις 22/2/2012.

ΜΕ ΘΕΜΑ: Ιδιοκτησιακό και εν τοις πράγμασι καθεστώς Δημόσιας δασικής οδού «Χοντρό Δέντρο-Σκουριές-Γαλατσάνος»

______________________________________________________________

-Α΄. Με την 7633/29.3.2012 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, παραχωρείται σε ό,τι αφορά το «υπό έργο Σκουριές» (Σχετ. 1):

 1. Δημόσιο δάσος κατά κυριότητα έκτασης συνολικού εμβαδού 1471 στρεμ.

 2. Δημόσιο δάσος κατά χρήση έκτασης συνολικού εμβαδού 1802 στρεμ.

«Για την εν προκειμένω έκταση, η παραχώρηση ισχύει για 20 (είκοσι) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της υπό τον ρητό τιθέμενο όρο ότι υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο εξεδόθη». Η παρούσα παραχώρηση εκδίδεται με τους εξής πρόσθετους όρους:

(α)…. 14. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της με αριθμό Δ8-Α/ ΦΤ.49.13/20123/3687/23.09.2011 γνωμοδότησης της Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γεν. Δ/σης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών… του ΥΠΕΚΑ, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στην έκταση που αναφέρεται στην παρούσα Απόφαση, η ενδιαφερόμενη εταιρεία «πρέπει να εφοδιαστεί με την ειδική έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.2 του Ν.998/79 και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Κ.Μ.Π.Ε.».

(β) Κατά την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν.998/79 «Εκμετάλλευση μεταλλείων διά της εξορύξεως, διαλογής, επεξεργασίας και αποκομιδής μεταλλευτικών ορυκτών, διάνοιξις οδού προσπέλασης και ανέγερσης εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών τας ανάγκας εκμεταλλεύσεως τούτων εντός δασών*… και εις πάσαν περίπτωσιν απαιτείται έγκρισις διά την εκμετάλλευσιν μεταλλείων εντός δασών… ανεξαρτήτως του αν εχορηγήθη ή μη ως κατά την προηγούμενην παράγραφον έγκρισης. Αύτη παρέχεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής».

(γ) Κατά το εδ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 4 Κ.Μ.Π.Ε. «Απαγορεύεται η έναρξη μεταλλευτικών εργασιών πριν από την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».

-Β΄. Με την Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.02.2012 (Σχετ. 2) του ΥΠΕΚΑ εγκρίνεται για το «υποέργο Σκουριών» «Τεχνική Μελέτη» που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικές μελέτες τμημάτων του υποέργου Σκουριών που εγκρίνονται, ομοίως και αποτελούν αναπόσπαστα προσαρτήματα προσαρτήματος.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: Μελέτη κύριας οδού πρόσβασης Μεταλλείου Σκουριών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: Τεχνική Μελέτη κατασκευής ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειου μεταλλείου Σκουριών. Κατά το κεφ.Γ΄ Υποχρεώσεις, παρ.3:

«Μετά την παράδοση της παρούσας η εταιρία οφείλει:

___________________

* έγκρισις ερεύνης

 1. Να μας υποβάλει για έγκριση εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου των τριων (3) ετών τα υπόλοιπα προσαρτήματα της τεχνικής μελέτης, με τα οποία θα ολοκληρωθεί το σύνολο των τμημάτων του “υποέργου Σκουριών” ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: Τεχνική Μελέτη χώρων απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: Τεχνική Μελέτη μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5: Τεχνική μελέτη μεταλλουργικής μονάδας χρυσού, χαλκού και θειϊκού οξέως.

(α) Η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και τεχνικών μελετών όλων των υποέργων που συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας των υπό στοιχεία 5 (ii) σύμβασης και 5 (iii) εγγράφου μας του σκεπτικού της παρούσας θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου σχεδίου των Μ.Κ. κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.2 έως 5 της με αριθμό 22138/12.12.2003 Σύμβασης Μεβαβίβασης…».

-Γ΄. Απόφαση 5636/29.03.2012 (Σχετ.3) της Δ/σης Δασών της Αποκεντρωμένης Περιφ. Μακεδονίας-Θράκης.

Με την ανωτέρω Απόφαση

«εγκρίνεται η εκτέλεση δημόσιου δασοτεχνικού έργου από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. :

Β. Εκτέλεση του έργου βελτίωσης της βατότητας, ασφαλτόστρωση και σήμανση του δασικού δρόμου «Χοντρό Δέντρο-Σκουριές-Γαλατσάνος» μήκους 7.00 km περίπου με τους παρακάτω όρους:

2…… η επίβλεψη-κατασκευή των Δημόσιων δασοτεχνικών έργων θα πραγματοποιηθεί με επίβλεψη από το προσωπικό του Δασαρχείου Αρναίας.

3.Η παρούσα ανάθεση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από τη Δασική Υπηρεσία, αν στην πορεία εκτέλεσης του έργου διαπιστωθεί άρνηση στη συνεργασία με το Δασαρχείο Αρναίας και μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και του οικοσυστήματος της περιοχής».

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω:

1.Στο «υποέργο Σκουριών» η παραχώρηση των 1471 στρεμ. κατά κυριότητα και 1802 στρεμ. κατά χρήση, τελεί υπό τις αιρέσεις 2.(α), (β) και (γ) ήτοι: κατά την (α) απαιτείται άδεια επέμβασης η οποία εκδίδεται κατά τα (β) και (γ). Δηλαδή απαιτείται:

 • Απόφαση Υπουργού Γεωργίας (σήμερα Τροφίμων….) μετά σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής.

 • Έγκριση Τεχνικής Μελέτης δηλαδή το (Σχετ.2). Αλλά σύμφωνα με αυτό, από το σύνολο των έργων που συγκροτούν το «υποέργο Σκουριών» έχουν εγκριθεί μόνον οι Τεχνικές Μελέτες

 • της κύριας οδού πρόσβασης Μεταλλείου Σκουριών

 • της κατασκευής ελικοειδούς κεκλιμένου (ράμπας) και φρέατος υπόγειο μεταλλείου Σκουριών.

Χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο (Σχετ.2) ότι απαιτείται η υποβολή εντός προθεσμίας τριων (3) ετών από της 10.02. 2012 των τεχνικών μελετών:

 • Χώρων απόθεσης Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου

 • Μονάδας εμπλουτισμού

 • Μεταλλουργικής μονάδας χρυσού, χαλκού και θειϊκού οξέως.

Και αφού για τα ανωτέρω δεν έχουν ακόμα υποβληθεί οι Τεχνικές Μελέτες, είναι αυτονόητο ότι δεν έχουν εγκριθεί. Επί πλέον δε, δεν έχει εγκριθεί ούτε η μελέτη της διάνοιξης του ορύγματος της επιφανειακής εξόρυξης, αφού είναι επίσης αυτονόητο ότι αυτό προϋποθέτει την έγκριση των υπολοίπων τεχνικών μελετών των έργων επεξεργασίας-απόθεσης του μεταλλεύματος της εξόρυξης του ορύγματος.

Δεδομένου ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οδού προσπέλασης δεν μεταβάλλεται και παραμένει Δημόσια δασική οδός, η μόνη υπάρχουσα παραχώρηση είναι η έκταση των λίγων εκατοντάδων στρεμμάτων που καταλαμβάνει το ελικοειδές κεκλιμένο (ράμπα) και του φρέατος.

Επιπλέον των ανωτέρω με το (Σχετ.3) εγκρίνεται η εκτέλεση Δημόσιου δασοτεχνικού έργου «βελτίωσης της βατότητας, ασφαλτόστρωσης και σήμανσης του δασικού δρόμου» Χοντρό Δέντρο–Σκουριές- Γαλατσιάνος».

Η μελέτη αυτού του έργου δεν έχει -ακόμα και σήμερα- εγκριθεί και επομένως το έργο δεν έχει αδειοδοτηθεί!

Αυτός ο δασικός δρόμος δεν περιλαμβάνει το τμήμα δασικού δρόμου, την πρόσβαση του οποίου έχει αποκλείσει με δρύφρακτα (μπάρες), συρματοπλέγματα και ηλεκτρονικά φράγματα η εταιρεία.

Με το αυτό (Σχετ. 2) ορίζεται ότι:

«η επίβλεψη-κατασκευή των Δημόσιων δασοτεχνικών έργων –άρα και της επίμαχης Δημόσιας δασικής οδού- θα πραγματοποιηθεί με επίβλεψη από το προσωπικό του Δασαρχείου Αρναίας».

Αλλά αφού το Δασαρχείο Αρναίας δεν έχει ακόμα εγκρίνει και αδειοδοτήσει αυτό το Δημόσιο δασοτεχνικό έργο, ο ανωτέρω όρος δεν πληρούται. Στο άρθρο 10 του (Σχετ.2) ορίζεται ότι:

«Τόσο κατά την κατά την καστασκευή όσο και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο δρόμος θα είναι σε κοινή χρήση και σε σύνδεση με το υπόλοιπο δασικό δίκτυο της περιοχής».

Με όσα πιο πάνω αναφέρονται είναι αδιαμφισβήτητο ότι οποιοδήποτε έργο ή ενέργεια παρακώλυσης της ελεύθερης και ανεμπόδιστης χρήσης της Δημόσιας δασικής οδού είναι παράνομη.

Μετά τιμής,

ο Πραγματογνώμων,

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ

Συν.: ΤΡΙΑ (3)


10 απαντήσεις στο “ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ιδιοκτησιακό και εν τοις πράγμασι καθεστώς Δημόσιας δασικής οδού «Χοντρό Δέντρο-Σκουριές-Γαλατσάνος»”

 1. Η αποδειξη οτι δεν μπορει να αποδεχτει ο κ. Παπαγεωργιου την μην υπαρχουσα αδεια, ΟΠΟΤΕ στελνει η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μακεδονιας θρακης καθαρογραμμενα και καταλαβιστηκα τη αποφαση ΤΟΛΗ BAC OFF o δρομος ειναι υπο την ευθυνη της hellas gold. Αφηστε τουσ να δουλεψουν την μελετη , δλδ να μετρησουν, που δεν τους αφηνατε να μπουν και εγινε το επισοδιο με την απομακρινση σας απο την καλιβα ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΣΑΣ( εσεις ειχατε αδεια για αυτη?) . Μετα την εγγριση απο δασαρχειο , θα εχετε το υπολοιπο δασος , το κομματι που δεν ειναι της εταιριας στη διαθεση σας. Αλλα και τωρα μπορειτε να περασετε αρκει να μη σας λενε ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ, ΛΥΚΟς, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΡΟΥΜΦ…
  Δεν ειπες κυρια Καδογλου στον κ. Νικο Παπαδοπουλο οτι θα γινει πολεμος στης Σκουριες στο Κιλκις 24?
  αυτο θελετε, οποτε ολα τα αλλα ειναι χασιμο χρονου.

  • Υπάρχουν πολλά είδη πολέμου. Ένα από αυτά είναι και ο πόλεμος εντυπώσεων που διαδραματίζεται και από τις δύο πλευρές εδώ και καιρό με πρωτοπόρους τους Πολίτες Αριστοτέλη (την εταιρεία δηλαδή ) και τους παρατρεχάμενους της, πολιτικούς, εργαζόμενους και κάποιους σαν εσένα (δεν ξέρω και αν ανήκεις στους εργαζόμενους στην εταιρεία). Για τον πραγματικό πόλεμο όμως πιστεύεις πως υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί? Θα ήθελα την γνώμη σου.

 2. καλησπερα εθνικηστη.
  Πιστευω οτι υπαρχει τροπος να αποφευγθει.
  δεν ειναι πολεμος εντυποσεων , νεαρε. εχθες διαβασες την επισημη αποφαση. αλλη κανουν πολεμο εντυποσεων και παραπληροφορησεις. O κ. Μιχος , η οποια εταρια του ειναι στο χρηματηστηριο εκανε τετιου ειδους παραπληροφορηση, εφαγε μηνyση και εξαφανηστηκε. Γιατι αφου ελεγε αληθια οτι θα παρουν 67 ατομα. η εταιρια λεει οτι προσλαβε 300 ατομα. οτι τωρα ειναι 603. ποιος παραπληροφορει?
  ειναι δυνατον να μην πιστευω στο φlash smelting? ANEY KYANIOY. υπαρχει στην διπλανη βουλγαρια και οχι μονο.Υπαρχει στην γερμανια σε μεγαλη πολη

  . Εχω επισημανει σε αλλα μου σχολια οτι το θεμα ηταν αυτο που γραφει και ο κ. παπαγεωργιου, στο διαστημα 3 χρονον. Οπως εχει αναφερει ο Στρατουδακης, υπηρχε ασαφια την οποια προσπαθησε να εκμεταλευτη το antigold αλλα τον προλαβε το εγχραφο.οποια διορθοθηκε .πιστευω οτι αν δεν γινοταν το τελευτεο με τους 11 σεκιουριταδες θα ηταν για το αantigold καλυτερα. Αλλα εγινε και για αυτο εγινε η ξεξαθαρει απαντηση ποιος ειναι υπευθυνος. Τι αλλο πιο επισημο.

  ελαβαν την αδεια να κανουν τησ μετρησεις για να υπαρχει η σινεχια. θυμασε , οι γεωμετρητες ( αν εκφραζομαι σωστα) πηγαν να μετρισουν, ε, δεν τους αφησαν. διλαδι δεν θελω σημενει οτι πρεπει να γινει οπως επιθυμουν αυτοι? ειναι γελιο.

  το πολιτευμα μας ειναι διμοκρατικο, δεν ειναι ζουγκλα η Ελλαδα. Και ανυσηχο παρα πολυ να μη γινει γενικευμενος πλεμος.
  Οι εργαζομενοι τησ εταιριας δεν ειναι παρατρεχαμενη, ουτε εμεισ που ειμαστε εκτοσ εταιριας αλλα πιστευουμε στην προγραματικες αποφασεις του κρατους και κυβερνησεων στην κενουρια αντιλυψη της εκμεταλευσεις, παντα υπηρχαν και παρακαλουσαμε για επενδυσεις. Και οχι μονο η Ελλαδα, ετσι ειναι η οικονομια τον μικρον κρατων.Εισουν μαλλον αγενητος οταν γινοτανε μονο στην ελλαδα, την πιο φτωχη χωρα της ευρωπης τοτε. ειμαστε πολυ πλουσια χωρα, το ειπαι και ο Καραμανλης ο μεγαλος το 1974. Η χωρα οταν εχει τον πλουτο της μπορει να ειναι δυνατη. εμεισ βαση τησ ΕΕ υποταχτηκαμε στο να ειμαστε μονο χωρα υπηρεσιων, και ο χρονος απεδειξε οτι δεν ηταν σωστος δρομος. Αν πιστευεις σε αλλο πολιτευμα , εχεις της εκλογες εκτος αν προτημας
  ανατροπη πχ στρατιοτικο καθεστος.αυτο ομως δεν σου εξασφαλιζει οτι δεν θα αποφασιστει την εκμεταλευση του πλουτου και τοτε δεν θα μπορεισ νακανεισ τιποτα.
  Σαν εμενα ειναι πολοι. πιστευουμε στο εργο.
  το θεμα θα λυθει σιγουρα δικαστηκα αλλα απο τωρα φενετε που παει ολο το θεμα. ετσι το βλεπω εγω οι οικολογοι εχουν αλλη αποψη αλλα δεν ειναι αυτη που αποφασιζουν.
  και αφου ειμαστε στο σταδιο της προετιμασιας , δεν χτιζετε ακομα το μεταλλουργειο το εγοστασιο θελει αλλα 3 χρονια.λενε για το 2015 οτι θα δουλεβει στο full. Δεν μπορουν βαση νομου! Δεν ειναι ετοιμο. Αν θα αποδειχτει οτι δεν το καταφεραν , τοτε να εισαι σιγουροσ οτι θα ειμαι στο πλευρο σου. αυτο το εχουμε διλωσοι ολοι. ΑΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΤΗ Ο ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟς
  Αρκει να ειμαστε υπομονετικη.
  και δεν ανοικο στην εταιρια , ουτε ξερουν οτι υπαρχω.Μονο με διαβαζουν, απλος ειμαι μια old woman φωνακλου με αποψη.

  • Ωραία. Πες πως δεν θέλουμε τον πόλεμο και βλέπουμε θετικά την επένδυση. Από τους τόνους μετάλλων που θα βγουν από τον Κακκαβο και τα Κρούσια το όφελος της Ελλάδας πιο θα είναι. Τουλάχιστον χρήματα από την εξόρυξη θα πάρει το κράτος ώστε να μην κλείσει το νοσοκομείο του Κιλκίς? Πόσα χρήματα θα πάρει το κράτος απ΄ αυτή την επένδυση? Άλλοι επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα ώστε ν ανοίξουν εργοστάσια δεν μπορεί να γίνει μέχρι να φτάσουν οι μισθοί τα 200 ευρώ το μήνα. Αυτοί που θα δουλέψουν στα μεταλλεία θα μπορέσουν να ζήσουν όλα αυτά τα μαγαζιά που υπάρχουν στην Βόρεια Ελλάδα? Πόσα χρήματα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία? Πόσοι θα είναι οι εργάτες μιας και στα open pit παγκόσμια δεν απασχολείτε μεγάλος αριθμός εργατών?
   Αν τώρα εγώ σου έλεγα πως δεν αξίζει να πάρουμε αυτό το ρίσκο και να αλέσουμε τα βουνά μας αλλά να πλακώσουμε στις κλωτσιές τους δοσίλογους που υπόγραψαν το Δουβλίνο 2 και τρώμε όλους τους παράνομους μετανάστες στην μάπα, τους δοσίλογους που υπόγραψαν την ποσόστωση στο γάλα και το κρέας και φτάσαμε να τρώνε πρόστιμα οι κτηνοτρόφοι μας πριν από χρόνια για να έχει το δικαίωμα η Γερμανία να παράγει 3.500.000 τόνους γάλα ενώ εμείς χωρίς βαριά βιομηχανία μόνον 700.000 τόνους. Γενικά έχεις ψάξει καθόλου ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που είναι κατά των μεταλλείων και ποιοι φταίνε που φτάσαμε να παραμυθιαζόμαστε πως είναι η μοναδική λύση για ανάπτυξη που έχουμε? Ή είσαι μια φωνακλου χωρίς σκέψη?

   • Eύα, δυο κουβέντες μόνο επιγραμματικά, έχω κόψει από καιρό τις μακροσκελείς απαντήσεις. Όλα υπάρχουν δημοσιευμένα μέσα στο μπλογκ και όποιος θέλει ας ψάξει τις απαντήσεις που θέλει.
    – Ο Μίχος εξαφανίστηκε και πολύ καλά έκανε αφού έχει δικαστήριο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχει δίκιο η εταιρεία και ότι θα κερδίσει την υπόθεση. Άμα διαβάσεις την αγωγή που του κάνανε, θα γελάς μέχρι αύριο. Είναι στο στυλ “Ο κ. Μίχος μας συκοφαντεί γιατί λέει αυτό κι αυτό κι αυτό”, αλλά πουθενά δε λένε γιατί είναι ψέμματα αυτά και ποια είναι η αλήθεια. Θα χάσουν, θα το δεις.
    – Flash smelting ανευ κυανίου γίνεται, στη Βουλγαρία και αλλού, για απόληψη χρυσού από μεταλλεύματα τύπου Σκουριών. Για αρσενοπυρίτες σαν της Ολυμπιάδας, δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Δεν τα λέμε εμείς, η αρμόδια Διευθυνση Φυσικού Πλούτου τα λέει.
    – την πίστη στο κράτος και στις δηλώσεις του πού τη βρήκες, αναρωτιέμαι… πες μου ένα, ΕΝΑ, πράγμα που έχει κάνει σωστά το κράτος, μία περίπτωση όπου τηρήθηκαν οι υποσχέσεις και θα σε παραδεχθώ. Αλλά ξέχασα, πρέπει να πιστέψουμε την αγαπητή μας Μαργαρίτα… μπορεί 1000 εξορύξεις να τις κάναμε σκατά, αλλά την 1001 θα την κάνουμε σωστά! Σοβαρά ρε Εύα;
    – Τα άλλα δεν τα σχολιάζω, η πορεία θα δείξει ποιος έχει δίκιο.

    Εθνικιστή, συμφωνώ απολύτως σε ότι αφορά το πώς διαλύθηκε η αγροτική οικονομία για να μπορούν τωρα κάποιοι να μας εμφανίζουν σαν μόνη λύση τις εξορύξεις. Τα έχουμε γράψει επανειλημμένως, δες π.χ. http://antigoldgr.org/blog/2011/03/08/eu-resource-grab/

 3. δεν θα κουρασω , Δεν ειναι η μοναδικη λυσει τα μεταλλεια !!! Αυτο να λεγετε.
  Αλλα το ενα δεν απολκειει το αλλο. Εκει ειναι το βασικο. Οι οικολογοι το αποκλειουν …οκουγοντας πολλες ανακριβεις σε αυτα που λενε η παρεα του δημητριαδη , δεν τους πιστευω. Ο θειος μου Dr. γεωλογος στο πανεπιστημειο τησ Γερμανιας απο τα μεροι σου μαλιστα, ειναι και αυτος υπερ τησ μεταλλειασ και το γραφω για αντηθεση με τον κ. Δημητριαδη . Αλλα σιγουρα θα ηταν καλυτερο να επισκευτομουν κανα εργοστασιο να κρινω απολιτα μονη μου. .
  και ξερεισ γιατι το λεω.?
  οταν κανω βολτα πανω απο την χαβουζα της Ολυμπιαδας , και μετα πο λιγα μετρα παλι βλεπω το δασος την ομορφια ,που εκτοσ λιγα μετρα ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΟ δεν ενοχλουμε. Εσυ τα ειδες???
  Και κανουμε μπανια στην “μολισμενη” επι 25 χρονια μεταλλευτηκης δραστηρηοτητας θαλασσα……. Αυτα ΔΕΝ ΚΟΛλΑΝΕ. με το ” ή εσυ ή εγω.”
  .και εχαι υποψειν σου, οτι και στο εγοστασιο εμπλουτισμου τησ Ολυμπιαδας χρυσημοποιηθηκε κυανιο.
  Ολλα τα αλλα ειναι πολιτικα,
  Σημφωνο μαζι σου με το οτι θα επρεπαι να εχει τα κερδοι η Ελλαδα!!!!!!!!!!!

  σου ευχομαι καλο βολη στης εκλογες.
  (στην ομιλια στην tv 100 , μιλουσε για την Ολυμπιαδα ο κ. Παπαγεωργιου το θεμα το γνωριζω παραπολυ καλα, κι ομως,.η ομιλια ηταν καταστροφολιγικη και ανακριβεις που δεν μπορει να κρινει ενας Θεσσαλονικιος.)
  οπος στο video με τον κ. Δημητριαδη που λεει σε μια ομιλια του σε παιδακια .
  για το κυανιο, που χρισημοποιητε για εκτελεσεις……οραιο? …………..
  Τετιου ειδους ενημερωση , λαικισμοι. Αλλα ειπααμε οτι ο σκοπος αγιαζει τα μεσα. ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΡΗΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΟΝΗΣΩ ποτε.
  Ευχαριστω που τα ειπαμε,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.