Μεταλλεία Κασσάνδρας: η κατά Μανιάτη “χρηστή Διοίκηση”!


Νέο κρούσμα της κατά τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ.Μανιάτη “χρηστής Διοίκησης”! To παρακάτω έγγραφο απευθύνεται από την ΕΥΠΕ σε δυο από τους υπογράφοντες την από 25.2.2010 καταγγελία για τη συνέχιση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη (τους κ. Απόστολο Παπαγεωργίου και Παύλο Τομέ). Ακολουθεί η απάντησή μας.

Από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α.Π. 122001/09.03.2010

ΘΕΜΑ: “Συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.”

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων (4 έγγραφα) που αφορούν στην συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., σας αναφέρονται τα παρακάτω:

Στις 11.04.2005 εκδόθηκε η με α.π. οικ. 143088/11.04.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην “Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 45129/14.1.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, όπως αυτή ισχύει μετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με την υπ’αρ. οικ. 107298/18.7.2001 ΚΥΑ”.

Από τις 27.11.2009 εκκρεμεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ αίτημα για την παράταση ισχύος της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Το παραπάνω αίτημα βρίσκεται υπό αξιολόγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΠΕ
Ε. Τολέρης

Στις 25.1.2010, 18 κάτοικοι της Στρατονίκης υπέβαλαν έγγραφη καταγγελία στον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη και την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με θέμα “Παράνομη και αυθαίρετη συνέχιση της λειτουργίας της εξόρυξης κάτω από το Δ.Δ. Στρατονίκης”. Στην καταγγελία επισυνάπτεται και σχετική αναφορά του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων με θέμα “ Η νομιμότητα και τα πιθανά αποτελέσματα νέας αδειοδότησης ή παράτασης της υπάρχουσας, της εξόρυξης κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης”. Επισημαίνουμε ότι το σύνολο των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων γίνεται κάτω από το Δ.Δ. Στρατονίκης του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου.

Στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Σταγείρων-Ακάνθου, ο Δήμαρχος κ. Βλαχόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι:

Επισκεφθήκαμε με τον βουλευτή μας κ. Λαφαζάνη τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μανιάτη και του θέσαμε υπ’όψη τα προβλήματα από τα μεταλλεία στην περιοχή μας. Μας δήλωσε ότι τουλάχιστον για τους επόμενους δυο μήνες δεν θα έχει χρόνο να ασχοληθεί με το θέμα και ότι πριν από οποιαδήποτε απόφασή του θα προηγηθεί ευρεία σύσκεψη με το Δήμο, τη Νομαρχία και την εταιρεία”.

Καμία “ευρεία σύσκεψη” δεν έγινε. Η νόμιμη προθεσμία των 50 ημερών, εντός των οποίων η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να απαντά σε αιτήματα πολιτών, παρήλθε χωρίς να λάβουμε καμία απάντηση στην καταγγελία μας. Και με την Δ8-Α/Φ.749.13/3451/618/26.2.2010 ο κ. Μανιάτης αποφασίζει τη “Συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών περιοχής Στρατωνίου Χαλκιδικής”.

Το έγγραφο του κ. Μανιάτη απευθύνεται στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος (ΕΜΒΕ) και κοινοποιείται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και την Αστυνομική Διεύθυνση Πολυγύρου, αλλα ούτε στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου ούτε στους καταγγέλλοντες κατοίκους Στρατονίκης.

Στους κ. Κούτρα-Μπόμπολα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ φαίνεται ότι ο κ. Υφυπουργός το ενεχείρισε προσωπικά. Το περιεχόμενο της απόφασης συνεχίζει πιστά την παράδοση που καθιέρωσε τον Υπουργό “και Περιβάλλοντος” κ. Γ. Σουφλιά ως τον μεγαλύτερο εχθρό του ΣτΕ και των ενεργών πολιτών και του χάρισε επάξια τον τίτλο του “περιβαλλοντοκτόνου”: ερμηνεύει την περιβαλλοντική νομοθεσία, εγκρίσεις τεχνικών μελετών και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) όπως βολεύει τους “επενδυτές” και πετάει στον κάλαθο των αχρήστων τις τεκμηριωμένες κραυγαλέες περιβαλλοντικές παραβιάσεις – ο όρος “περιβαλλοντικά εγκλήματα” είναι πλέον ρητορικός – έστω κι αν αυτές βεβαιώνονται από την 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και ειδικά την από την αδειοδοτική ΚΥΑ 143088/2005 θεσπισμένη Επιτροπή Ελέγχου (ΕΠΙΤΗΡΩ).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 143088/2005, όρος Ζ.2:

Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ ή για ανανέωση της χρονικής ισχύος της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.03.2003 (ΦΕΚ 332Β’/2003). Δηλαδή διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002”.

Κατά τον όρο Ζ.6:

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ’υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28. 29 και 30 του ν. 150/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) και κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του όρου Δ.2.11 υπέρ του Δημοσίου κατά ποσοστό ανάλογο με το βαθμό μη τήρησης των όρων της παρούσας”.

Στις 27.11.2009, ένα μόλις μήνα πριν από την καταληκτική ημερομηνία της αδειοδότησης και πέντε περίπου χρόνια μετά την έναρξη της δραστηριότητας, η εταιρεία “κατέθεσε σχετικό φάκελο για ανανέωση ισχύος της ΑΕΠΟ, η διαδικασία αξιολόγησης του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη στη Διοίκηση”. Η νόμιμη διαδικασία – γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ, υποβολή ΜΠΕ, έκδοση ΑΕΠΟ – διαρκούσε στο ΥΠΕΧΩΔΕ κάποια χρόνια. Έχουν συντομευθεί τόσο πολύ οι διαδικασίες στο νέο Υπουργείο ώστε ο Υφυπουργός κ. Μανιάτης να θεωρεί υπεύθυνο για την μη έγκαιρη έκδοση της ΑΕΠΟ το ΥΠΕΚΑ και όχι την εταιρεία;

Με την απόφαση του κ. Μανιάτη “εξακολουθούν προσωρινώς να ισχύουν με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους, που προβλέπονται στην με αριθμό 143088/11.4.2005 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο η έγκριση τεχνικής μελέτης, όσο και οι λοιπές άδειες που ερείδονται σε αυτούς”. Αλλά η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου (ΕΠΙΤΗΡΩ) και η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων βεβαιώνουν ότι ουδέποτε, από της ενάρξεως της δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, δεν τηρήθηκαν οι θεμελιώδεις Περιβαλλοντικοί Όροι. Επιπλέον, είναι βέβαιον ότι δεν πρόκειται να τηρηθούν μέχρις εξοφλήσεως του κοιτάσματος “Μαύρες Πέτρες”, αφού ούτε ο Ναός-Αρχαίο Μνημείο του Αγίου Νικολάου έχει σκοπό να μεταναστεύσει από την πλατεία της Στρατονίκης, ούτε το Road Header (κατ’ευφημισμόν “μετροπόντικας”) σκοπεύει να σπάσει τα δόντια του στη galena του δαιδαλώδους δικτύου στοών κάτω από τον οικισμό και τον αρχαίο ναό.

Αν η “χρηστή Διοίκηση” που ασκεί ο κ. Μανιάτης αναφέρεται και στους λίγους πολίτες- συντάκες της παρούσας και της από 25.01.2010 καταγγελίας, οφείλει καθαρά και συγκεκριμένα να μας απαντήσει στα εξής:

 • Σήμερα, τρεις μήνες μετά την λήξη της αδειοδότησης και ένα μήνα μετά την “απόφαση προσωρινής συνέχισης”, τηρούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και από την εργολάβο της εξόρυξης ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ οι περιβαλλοντικοί όροι οι οποίοι έληξαν στις 31.12.2010 και “προσωρινά” παρατάθηκαν;
 • Με την Α.Π. ΕΥΠΕ/οικ.144824/24.9.2009, δόθηκε από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) για την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) του έργου “Μεταλλευτικές-μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας”. Η ΠΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δηλώνει και το ΥΠΕΧΩΔΕ αποδέχεται ότι:“Η συνέχιση της υπόγειας εκμετάλλευσης των Μαύρων Πετρών θα γίνει με την προτεινόμενη εκσυγχρονισμένη μέθοδο της μηχανικής εξόρυξης σε συνδυασμό με την ανερχόμενη λιθογόμωση” (ΠΠΕ, σελ. 6-12). Αλλά από της ενάρξεως της δραστηριότητας – το Σεπτέμβριο 2005 – μέχρι σήμερα η εξόρυξη γίνεται αποκλειστικά με εκρηκτικά. Και τόσον η εταιρεία όσο και η ΕΠΙΤΗΡΩ βεβαιώνουν ότι η εξόρυξη θα συνεχιστεί αποκλειστικά με εκρηκτικά.
  Συνιστά αυτό “συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας με “τους αυτούς” ισχύοντες μέχρι τις 31.12.2010 περιβαλλοντικούς όρους;

Το έγγραφο 122001/9.3.2010 υπογράφεται από τον κ. Τολέρη, προϊστάμενο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ σήμερα και προϊστάμενο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ χθες. Και το έγγραφο συνεχίζει πιστά την παράδοση του ΥΠΕΧΩΔΕ/Σουφλιά:

 • Μας αναφέρει τέσσερα σχετικά έγγραφα τα οποία μας είναι άγνωστα. Μόνο από το (δ) – την παράταση του κ. Μανιάτη – λάβαμε γνώση κι αυτό δια της πλαγίας οδού.
 • Μας …γνωστοποιεί την έκδοση της ΚΥΑ 143088/2005!!!
 • Μας ενημερώνει ότι “από τις 27.11.2009 εκκρεμεί στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ αίτημα για παράταση ισχύος της ΚΥΑ που βρίσκεται υπό αξιολόγηση στις αρμόδιες υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ”.Και τίποτα άλλο!!!
 • Για τα από 25.01.2009 καταγγελλόμενα τσιμουδιά.
 • Για τις βεβαιώσεις της ΕΠΙΤΗΡΩ και της 10ης ΕΒΑ ότι παραβιάζονται από της ενάρξεως ισχύος της ΚΥΑ 143088/2005 μέχρι και σήμερα οι θεμελιώδεις περιβαλλοντικοί όροι και ότι θα συνεχίσουν να παραβιάζονται για όσο διάστημα εκκρεμεί το “αίτημα” του πιστοποιημένου παραβάτη, σφυρίζει αδιάφορα.
 • Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Χαλκιδικής, το ΙΤΣΑΚ, η ΕΜΒΕ, το ΙΓΜΕ και ο καθηγητής σεισμολογίας κ. Παπαζάχος κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη Στρατονίκη και επισημαίνουν ότι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δεν έχει κάνει καμία από τις έρευνες/μελέτες που βεβαίωσε με την σχετική ΜΠΕ ότι εκτέλεσε, ο κ. Τολέρης το θεωρεί ως ανύπαρκτο.

Tελικά τα δυο έγγραφα των κ. Μανιάτη και Τολέρη προσγειώνουν ανώμαλα τους “γραφικούς” που στο “FORUM για το περιβαλλοντικό έγκλημα” της 4ης Δεκεμβρίου δώσαμε στις ψυχές μας ελπίδα ότι κάτι αλλάζει. Mε αυτά τα δυο έγγραφα διασφαλίζεται η διατήρηση της “εκκρεμότητας” της έκδοσης νέας ΑΕΠΟ μέχρι την εξόφληση του κοιτάσματος “Μαύρες Πέτρες” και μέχρι την πώληση από τους Κούτρα-Μπόμπολα και του τελευταίου γραμμαρίου μεταλλεύματος. Οι κύριοι Μανιάτης-Τολέρης θα είναι και στο ΥΠΕΚΑ πιστοί θεματοφύλακες των συμφερόντων των “εθνικών” εργολάβων.

Εμείς ακόμα περιμένουμε απαντήσεις.


3 απαντήσεις στο “Μεταλλεία Κασσάνδρας: η κατά Μανιάτη “χρηστή Διοίκηση”!”

 1. άδικα περιμένετε…
  ο κος Μανιάτης αποδεικνύεται ο κύριος εκπρόσωπος των πολύ μεγάλων συμφερόντων μέσα στο ΥΠΕΚΑ. Με το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ πασάρει (αυτός και η παρέα που έχει το πάνω χέρι στο ΥΠΕΚΑ) με το μοντέρνο τρόπο που γίνεται η ρεμούλα σήμερα, ήτοι νομιμοφανώς, το υστέρημα του Ελληνικού λαού στα μεγάλα συμφέροντα.
  Τόσα δις πάσα δεν δίνεται χωρίς ανταπόδοση βέβαια.
  Μην έχετε ελπίδες. Τα ίδια θα κάνουν και στη Χαλκιδική. Και χρυσάφι θα βγάλουν και στο κυάνιο θα πνιγείτε. Και οι προηγούμενοι πουλημένοι και οι τωρινοί μια από τα ίδια. Με την ελπίδα μείναμε, ότι κάτι θα αλλάξει.

 2. Αξιότιμοι Κύριοι,

  Με αφορμή ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2010, υπό τον τίτλο «Μεταλλεία Κασσάνδρας: η κατά Μανιάτη “χρηστή Διοίκηση”!» και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε σχετικό απαντητικό έγγραφο προς τον Δήμο Σταγείρων – Ακάνθου, με θέμα : «Έγγραφη καταγγελία του Α. Παπαγεωργίου και 17 κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης σχετικά με λειτουργία μεταλλείου».

  ———————————————–
  ΘΕΜΑ: Έγγραφη καταγγελία του κ. Α. Παπαγεωργίου και 17 κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης σχετικά με λειτουργία μεταλλείου.
  Σχετ.: 1. Το έγγραφό σας με αριθμό 396/5-2-2010
  2. To έγγραφο της ΕΜΒΕ με αριθμό 201/12-2-2010
  3. Το έγγραφό μας Δ8-Α/Φ7.49.13/oικ.533/123/11-1-2006
  4. Το έγγραφό μας Δ8-Α/Φ.7.49.00/5728/963/24-6-2008
  5. Το έγγραφό μας Δ8-A/Φ.7.49.13/3451/618/26-2-2010
  6. Η Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 462/2010
  7. Η Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 463/2010
  Αναφορικά με την καταγγελία του θέματος σε ό,τι αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, οι απόψεις μας επί του μεγαλύτερου μέρους των αναφερομένων σας έχουν ήδη διαβιβασθεί με το σχετικό (4). Επίσης, τα θέματα αυτά έχουν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με τις σχετικές (6) και (7) αποφάσεις του απέρριψε τις αιτήσεις των ιδίων κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης, σε συμφωνία με τις απόψεις μας που είχαν διαβιβαστεί στο δικαστήριο με το σχετικό (3) έγγραφό μας. Επίσης, επί της νομιμότητας της συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας του θέματος, σας κοινοποιούμε το σχετ. (5) έγγραφό μας.
  Παρ’ όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι οι καταγγέλλοντες επανέρχονται μετά από 2 έτη με τα ίδια ερωτήματα, χωρίς να έχουν εν τω μεταξύ προκύψει στοιχεία που να μεταβάλουν τις συνθήκες λειτουργίας του μεταλλείου, σας διαβιβάζουμε εκ νέου τις απόψεις μας (διατηρούμε τους τίτλους και την αρίθμησή τους ως έχουν στην καταγγελία):

  Ι.& ΙΙ. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ
  Τα θέματα αυτά έχουν διευκρινισθεί με το σχετ. (5) έγγραφό μας.
  ΙΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Στα αναφερόμενα στοιχεία επισημαίνουμε πλήθος από ανακρίβειες και επιλεκτική παράλειψη άλλων πληροφοριών που δεν θα επέτρεπαν στο συγγραφέα να καταλήξει στα καταφανώς κινδυνολογικά συμπεράσματά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  Α) Η μέθοδος εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούσε η ΑΕΕΧΠ & Λ μέχρι το 1986 στο μεταλλείο και προκάλεσε τις εκτεταμένες καθιζήσεις που αναφέρονται ήταν η «κατακρήμνιση οροφής» και το βάθος των εργασιών τότε ήταν πολύ εγγύτερο στην επιφάνεια από τη σημερινή δραστηριότητα, η οποία γίνεται με άλλη μέθοδο που περιλαμβάνει λιθογόμωση των κενών και διαπιστωμένα δεν προκαλεί επιπτώσεις στην επιφάνεια (1) . Επί πλέον με την απόφασή μας Δ8-Α/Φ7.49.13/16547/4496/7-9-2005 που ισχύει σήμερα τέθηκαν αυστηροί όροι ως προς τις δονήσεις που προκαλούνται από την εργασία εξόρυξης με εκρηκτικές ύλες, οι οποίοι διαπιστώθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης των συνθηκών λειτουργίας του μεταλλείου ότι τηρούνται πλήρως (βλ. εκθέσεις της εν λόγω επιτροπής).
  Β) Το θέμα της υδρογεωλογίας της περιοχής σε σχέση με την εκμετάλλευση του μεταλλείου πραγματεύεται ειδική μελέτη του ΙΓΜΕ (2) , η οποία δεν διαπιστώνει ούτε συνολική μάστευση της υδροφορίας ούτε ανεπάρκεια υδάτων για ύδρευση και άρδευση όχι μόνο του Δ.Δ. Στρατονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αντιθέτως, αναφέρει ότι τα διαθέσιμα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα νερού στην περιοχή Σταγείρων – Στρατονίκης επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των οικισμών ακόμα και εάν ο πληθυσμός διπλασιαστεί την επόμενη 20ετία.
  Γ) Τα στατιστικά οικονομικά (παραγωγή 20% πρωτογενής κυρίως γεωργική, 30% δευτερογενής κυρίως μεταλλευτική, 50% τριτογενής κυρίως τουριστική) και δημογραφικά στοιχεία (αύξηση πληθυσμού 19%, 1971-2001) δεν δείχνουν συρρίκνωση της Στρατονίκης και του Δ. Σταγείρων – Ακάνθου, όπου συμμετέχει χωρίς να επικρατεί η μεταλλευτική δραστηριότητα, σε σχέση με το σύνολο του ν. Χαλκιδικής, αλλά ακριβώς το αντίθετο καθώς ο δήμος κατέχει υψηλή θέση μεταξύ των λοιπών δήμων του νομού οι οποίοι στερούνται μεταλλευτικής δραστηριότητας.
  Δ) Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης μελέτης «Race» (;) δεν έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας, επομένως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το αντίστοιχο εδάφιο. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η αποσπασματική αναφορά σε έγγραφα ή μελέτες χωρίς να προσκομίζονται επαρκή βιβλιογραφικά στοιχεία ενδέχεται να αλλοιώνουν το νόημα και τα συμπεράσματά τους.
  ΙV.&V. ΜΠΕ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 2004) -ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΟΠΗΣ»
  Σύμφωνα με την από 10.1.2008 έκθεση της Επιτροπής Εξέτασης των Συνθηκών Λειτουργίας των Μεταλλευτικών Έργων της Ελληνικός Χρυσός (ΕΣYΛΜΕΧ), η νέα στοά προσπέλασης που θα επέτρεπε την είσοδο του μηχανήματος σημειακής κοπής είχε ήδη ολοκληρωθεί (12/2007) καθυστερημένα και επομένως μόνο από τις αρχές του 2008 επιτρεπόταν τεχνικά η λειτουργία της μηχανικής εξόρυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν, είχε επιλεγεί άλλο μηχάνημα σημειακής προσβολής από το περιγραφόμενο στην τεχνική μελέτη και ετέθη σε λειτουργία σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή μη μηχανικής εξόρυξης, τηρείται ο σχετικός όρος της τεχνικής μελέτης που επιβάλλει στην εταιρία να εφαρμόζει τη μέθοδο εκμετάλλευσης των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς. Μόνο στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες, που καθιστούν την εφαρμογή της μεθόδου με κατερχόμενη φορά αναπόφευκτη σε συγκεκριμένη θέση του μεταλλείου, εφαρμόζεται αυτή κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου υπομνήματος στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας για έγκριση. Επομένως:
  α) Δεν ισχύουν τα αναφερόμενα περί τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος Road Header καθώς είχε ήδη επιλεγεί άλλο, όπως ορθά είχε προβλέψει η Υπηρεσία μας, επιβάλλοντας τον ακόλουθο όρο 5α στην τεχνική μελέτη: «Να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του επιλεγέντος μηχανήματος μηχανικής εκσκαφής με δοκιμαστική λειτουργία επί τόπου του έργου. Σε περίπτωση αποτυχίας να επιλεγεί άλλο καταλληλότερο μηχάνημα.»
  β) Με την ορθή εφαρμογή της επιλεγμένης μεθόδου εκμετάλλευσης και μόνο εξασφαλίζεται ούτως ή άλλως η ελαχιστοποίηση της διαταραχής των περιβαλλόντων την εκσκαφή πετρωμάτων.
  Τελικώς, η χρήση της μηχανικής εξόρυξης κατέστη αδύνατη για άλλους τεχνικούς λόγους (δυσκολία κοπής των στείρων μεταμορφωμένων αμφιβολιτικών πετρωμάτων και υπερβολική δημιουργία σκόνης) και με το νέο μηχάνημα, παρά τις σχετικές προσπάθειες της εταιρίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τον όρο 5 α και β της τεχνικής μελέτης. Άλλωστε, ο όρος αυτός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση πλήρους υλοποίησης του όρου 6β (περιορισμός της χρήσης εκρηκτικών κάτω από 30% των εξορυσσομένων) και ουσιαστικά οι όροι αυτοί αμφότεροι αποσκοπούν στην εκμηδένιση των οποιωνδήποτε οχλήσεων θα αναμενόταν να προκαλούνται από τη λειτουργία του μεταλλείου στους κατοίκους της Στρατονίκης. Η συμμόρφωση και μόνο στους όρους 6α,γ,δ, που έχει διαπιστωθεί πλήρως, είναι από μόνη της αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αποφυγή των οχλήσεων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας εργαζομένων, κατοίκων και κτιρίων στην επιφάνεια. Επομένως, το ουσιαστικό ζητούμενο της επιβολής των όρων 5 και 6 έχει διαπιστωμένα επιτευχθεί.
  VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  Με την 463/2010 απόφαση του ΣτΕ (σχετ. 7) κρίθηκαν τα εξής:
  «Η υπογραφή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και από τον Υπουργό Πολιτισμού καλύπτει κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας για την προστασία τυχόν υπαρχουσών αρχαίων στοών, είναι δε απορριπτέος ο λόγος περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3028/2002. Ειδικότερη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού θα απαιτηθεί μόνο εφόσον εκτελεστούν εργασίες σε περίπτωση εντοπισμού συγκεκριμένων αρχαιοτήτων.»
  Επίσης, δεν πρόκειται να γίνει υποβάθμιση κανενός στοιχείου του πολιτιστικού περιβάλλοντος, διότι το σύνολο της δραστηριότητας διέπεται από τον όρο Δ.1.26 της ΚΥΑ οικ.143088/11/04.2005 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ο όρος αυτός επιβάλει την παρακολούθηση των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκειά τους από εντεταλμένο εκπρόσωπο των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, τη διακοπή των εργασιών σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων και την αρχαιολογική έρευνα (με δαπάνη της εταιρίας) από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, κατόπιν γνωμοδότησης του ΥΠΠΟ. Όσον αφορά στην προστασία οικοδομημάτων προ του 1830, η ακεραιότητά τους προφυλάσσεται από τις υπόγειες εργασίες με εκρηκτικές ύλες, τόσο με την απόσταση ασφαλείας των 200μ η οποία τηρείται, όσο και με τα τεθέντα όρια ασφαλείας δονήσεων (ειδικός όρος υπό στοιχείο (6.α) στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης Άρθρου 4 του ΚΜΛΕ), με όριο ταχύτητας δόνησης 0,5 mm/s, τo οποίo είναι αυστηρότερo από τα διεθνή όρια ασφαλείας για ιστορικά κτήρια (3). Σημειώνουμε ότι δονήσεις κάτω από 0,5 mm/s βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του αντιληπτού σε οποιαδήποτε συχνότητα.
  VII. AΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
  Τα αναφερόμενα περί μη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των κατασκευών της Στρατονίκης, αντίκεινται στην κοινή λογική και στην πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς, διότι χωρίς αυτή την καταγραφή δεν θα ήταν δυνατόν να υπογραφεί ασφαλιστική σύμβαση από καμία ασφαλιστική εταιρία καθώς δεν θα ήταν δυνατόν να υπολογισθεί κανένα ασφάλιστρο.
  VIII. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
  Όπως έχουμε ενημερώσει το ΣτΕ με το σχετ. (3):
  Τα αναφερόμενα στην αίτηση σχετικά με τους κινδύνους λόγω της σεισμικότητας της περιοχής είναι απολύτως αβάσιμα. Η οφειλόμενη στην εκμετάλλευση του μεταλλείου δευτερογενής σεισμικότητα είναι αμελητέα σε σύγκριση με την πρωτογενή σεισμικότητα, όπως προφανώς αμελητέα είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς σεισμικότητας, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ομάδα Εργασίας έξι ειδικευμένων καθηγητών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου που εξέτασαν το θέμα. Τα προταθέντα όρια ασφαλείας δονήσεων έχουν τεθεί ως όρος υπό στοιχείο (Δ.1.11) στην ΚΥΑ οικ.143088/11.04.2005 και ως ειδικός όρος υπό στοιχείο (6.α) στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης Άρθρου 4 του ΚΜΛΕ. Εξ άλλου σε τεχνική έκθεση αρμόδιας επιστημονικής ομάδας του ΙΓΜΕ διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των κατασκευών (4).
  IX. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
  Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι η λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (εφεξής ΜΕΣ για συντομία) οφείλει να είναι σύμφωνη προς την ΚΥΑ ΗΠ24944/11/5.9.06 περί επικινδύνων αποβλήτων. Ως τεκμήριο της υποχρέωσης αυτής και του χαρακτηρισμού των αποβλήτων ως «επικινδύνων» επικαλούνται:
  Α) Τα αποτελέσματα του προγράμματος e-ECORISK. Οι μετρήσεις που επικαλείται ο καταγγέλων, και παρουσιάζονται στη μελέτη «Προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου ρύπανσης από αποθέσεις εκμετάλλευσης πολυμεταλλικών θειούχων μεταλλευμάτων (Πρόγραμμα e-ECORISK)» του Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ Κ. Χατζημπίρου, καθώς και τα συμπεράσματα που συνάγονται εξ αυτών, δεν γίνονται αποδεκτά διότι:
  α) η φύση της εν λόγω μελέτης είναι προκαταρκτική και, όπως σε πολλά σημεία της αναφέρεται, η ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων από τα πρώτα και ανεπαρκή αυτά στοιχεία δεν είναι εφικτή. Σημειώνουμε εδώ ότι 2 έτη αργότερα δεν υφίσταται δημοσίευση της ίδιας ερευνητικής μονάδας με τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της μελέτης.
  β) τόσο η μεθοδολογία όσο και η ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν είναι αποδεκτά διότι:
  – Η δειγματοληψία είναι στατιστικώς ανεπαρκής (3 δείγματα απροσδιόριστης ποσότητας για το χαρακτηρισμό σωρών έκτασης 101 στρεμμάτων και όγκου 1.100.000 m3 στις ΜΕΣ).
  – Οι αναλύσεις έγιναν χωρίς επανάληψη.
  – Η επεξεργασία των δειγμάτων έγινε με μεθόδους χώνευσης σε οξέα που είναι κατάλληλες για χημικές αναλύσεις και όχι με μεθόδους περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού (ΤCLP, Sequential Leaching, Αcid Production Potential κλπ).
  – Εκ των τριών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό των τελμάτων ως τοξικών, το Ολλανδικό πρότυπο MSPHE (2000) αναφέρεται σε ρύπανση εδαφών και όχι στην ελεγχόμενη απόθεση μεταλλευτικών αποβλήτων, το Βρετανικό πρότυπο ΙCRCL (1987) αναφέρεται σε πάρκα, γήπεδα και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους (το υψηλό του όριο) και μόνο το Αυστραλιανό (και όχι Αμερικανικό όπως εσφαλμένα αναφέρει η μελέτη) πρότυπο E.P.A. (Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος του Queensland) αναφέρεται σε αποθέσεις.
  – Aκόμα και με την χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία και πρότυπα, αποδεικνύεται ότι οι περιεκτικότητες των τελμάτων δεν ξεπερνούν τις προδιαγραφές E.P.A. παρά μόνο ελάχιστα και για ένα δείγμα για κάθε ένα από τα όρια ψευδαργύρου και καδμίου. Αυτά κάλλιστα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αναλυτικό σφάλμα. Τα δείγματα νερού του ρέματος Μαυρόλακα στην Ολυμπιάδα εμφανίζονται να πληρούν τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού (εκτός από τα επίπεδα υδραργύρου που εμφανίζονται αυξημένα για μία μόνο δειγματοληψία και μάλιστα για θέση που βρίσκεται πριν το ρέμα φτάσει στο χώρο απόθεσης).
  – Όσον αφορά στις παρουσιαζόμενες τιμές περιεκτικότητας μολύβδου, αυτές είναι λογικές (εκτός των ανωτέρων των 10.000 mg/kg που αναφέρονται για το Στρατώνι) εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι το τέλμα που αποτίθεται περιέχει 0,1-1,0% Pb. Όμως, η μορφή με την οποία βρίσκεται το μέταλλο αυτό στο τέλμα δεν είναι βιοδιαθέσιμη και άρα δεν είναι επικίνδυνη.
  B) Το έγγραφο 10374/13.10.06 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Στο έγγραφο αυτό ζητείται η διαχείριση των αποβλήτων Ολυμπιάδας με βάση τη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων. Η Υπηρεσία αυτή όμως δεν έχει ούτε αρμοδιότητα αλλά ούτε και δυνατότητα χαρακτηρισμού αποβλήτων, ο οποίος γίνεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια.
  Γ) Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στις ΜΕΣ (ΕΠΙΤΗΡΩ). Από τις εκθέσεις της ΕΠΙΤΗΡΩ (από 13/7/2006 και 20/5/2008), αλλά και από το από 22/9/2008 διευκρινιστικό σημείωμα της επιτροπής προς τον Δήμαρχο Σταγείρων Ακάνθου επί της 2ης έκθεσης, δεν προκύπτει κάποιο υποστηρικτικό της άποψης αυτής στοιχείο. Αντιθέτως, στη σελ.10 της από 13.7.06 έκθεσης αναφέρεται: «οι δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ δείχνουν ότι τα επίπεδα εκχυλισιμότητας των μετάλλων είναι μικρότερα από τα όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αλλά και αδρανών αποβλήτων». Στη σελ.73 πιν.22 της 2ης έκθεσης αναφέρεται ότι τα υλικά λιθογόμωσης κατατάσσονται στην κατηγορία των αδρανών αποβλήτων. Επίσης, το δυναμικό παραγωγής όξινης απορροής είναι γνωστό και αναμενόμενο χαρακτηριστικό των θειούχων ορυκτών, αντιμετωπίζεται επαρκώς με δύο μονάδες εξουδετέρωσης και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το χαρακτηρισμό τους ως επικινδύνων ή μη.
  Εξ άλλου η μεθοδολογία της διαχείρισης των μεταλλευτικών αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής οδηγίας για τους ΧΥΤΑ, στην οποία βασίζεται η 2η έκθεση, σήμερα πλέον παρέλκει διότι για τα μεταλλευτικά απόβλητα έχει ήδη θεσπισθεί σε επίπεδο ΕΕ η Οδηγία 2006/21/ΕΚ, η οποία και έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Αριθμ. 39624/2209/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-2009). Η ανανέωση της αδειοδότησης του μεταλλείου πρόκειται να ενσωματώσει τη διαδικασία χαρακτηρισμού και διαχείρισης των τελμάτων που ορίζει η ανωτέρω Οδηγία και ΚΥΑ με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης στο έδαφος και στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
  Επομένως, ο παρών χαρακτηρισμός των αποβλήτων ως επικινδύνων είναι ανυπόστατος και αυθαίρετος καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η κείμενη νομοθεσία.
  Συνοψίζοντας επισημαίνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις (6) και (7) του ΣτΕ με τις οποίες έγιναν δεκτές οι απόψεις της Υπηρεσίας μας (σχετ. 3) γνωστοποιήθηκαν στους τότε αιτούντες και νυν καταγγέλλοντες. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει συνεχιζόμενη αμφισβήτηση για τα ίδια θέματα.
  ———————
  1. α) Έκθεση αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του νέου τομέα κοιτάσματος Μαύρων Πετρών της TVX Hellas AE, Επιτροπή με Πρόεδρο τον Καθηγητή ΕΜΠ Κ. Παναγόπουλο, 2002.
  β) Έκθεση αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών της Eλληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ, Επιτροπή με Πρόεδρο τον τ. Καθηγητή ΕΜΠ Χ. Τσουτρέλη, 2005.

  2. Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής Μαύρων Πετρών και Μαδέμ Λάκκου Ν. Χαλκιδικής. Βεράνης Ν., Καρατζάς Γ., Νικολαϊδης Ν., ΙΓΜΕ, Περιφερειακή Μονάδα Κ. Μακεδονίας, 2009

  3. Στο πρότυπο BS 7385 (1993): «Evaluation and measurement for vibration in buildings Part 2: Guide to damage levels from ground-borne vibration» αναφέρεται όριο 7,5 mm/s για αισθητική ζημιά. Στο DIN 4150 για ιστορικά μνημεία και διατηρητέα κτίσματα μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δόνησης 3,0 mm/s. Στις ΗΠΑ έχει υιοθετηθεί το όριο OSMRE 5,1 mm/s. Με βάση το Σουηδικό πρότυπο για ευαίσθητες κατασκευές η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,43 mm/s.

  4. Γεωφυσική και τεχνικογεωλογική μελέτη περιοχής Στρατονίκης – Σταγείρων. Αρβανιτίδης Ν., Ατζέμογλου Α., Μαλτζάρης Φ., Πογιατζή Ε., ΙΓΜΕ, 2008.

  —————————————————-
  Με τιμή

  Από το Γραφείο
  του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  κ. Γιάννη Μανιάτη

  (Λεωφόρος Μεσογείων 119
  101 92 Αθήνα
  Τηλ. 210-6969849-52
  Fax: 210-6969501
  e-mail: [email protected])

 3. Κύριε Γιώργο Παπανδρέου
  Πρωθυπουργέ της Ελλάδας
  και Υπουργέ Εξωτερικών, προϊστάμενε των διπλωματών

  Γιατί υποχωρήσατε και αφήσατε ατιμώρητους τους θρασύτατους διπλωμάτες σας που αφού παρκάριζαν επί μία πενταετία παράνομα τα αυτοκίνητά τους στη Νέα Υόρκη και πέταγαν στα σκουπίδια τις κλήσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, υποχρέωσαν την ελληνική κυβέρνηση να πληρώσει τους λογαριασμούς τους, συνολικού ύψους 530.131 δολαρίων.

  Κύριε Παπανδρέου, απαιτούμε να δώσετε στη δημοσιότητα τα ονόματα των διπλωματών που παρανόμησαν και επιβάρυναν το δημόσιο προϋπολογισμό του Κράτους με τους απλήρωτους λογαριασμούς τους, που τελικά, υποχρεώθηκαν να πληρώσουν οι μαλάκες Έλληνες φορολογούμενοι, μέσω της Εφορίας.

  Ποιοι ακριβώς ήσαν οι διπλωμάτες αυτοί, ποια είναι τα ονοματεπώνυμά τους και τι αξιώματα έχουν σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ; Εξακολουθούν να παρκάρουν παράνομα στο νέο πόστο τους στο εξωτερικό, μια και δεν έπαθαν τίποτα;

  Ποιο είναι το όνομα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών που με την υπογραφή του έδωσε την άδεια να πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο τα πρόστιμα και συγχρόνως να μην καταλογιστούν αυτά στους διπλωμάτες που παρανόμησαν;

  Ποια είναι τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών που αποφάσισαν να μην πληρώσουν τα πρόστιμά τους οι διπλωμάτες που παρανόμησαν, αλλά να τα πληρώσουν οι μαλάκες Έλληνες φορολογούμενοι, επειδή οι διπλωμάτες ήσαν «καλών οικογενειών», με εγγυημένα καλά πόστα και εγγυημένη καλή καριέρα;

  Μήπως κύριε Παπανδρέου, ανάμεσα στους διπλωμάτες που πάρκαραν παράνομα και έσκιζαν τις κλήσεις του Δημάρχου, «επειδή ήσαν διπλωμάτες», υπάρχουν και ονόματα σημερινών συνδικαλιστών που επιμένουν να σας πείσουν ότι δεν πρέπει να τους φορολογείτε για τις 6.000 – 9.000 Ευρώ που παίρνουν ως επίδομα εξωτερικού, πέρα από το μισθό και τις πληρωμένες από το δημόσιο Πρεσβευτικές ή Προξενικές κατοικίες τους στο εξωτερικό;

  Αληθεύει κύριε Παπανδρέου ή όχι το δημοσίευμα της ιστοσελίδας ο Δραγουμάνος (http://e-dragoumanos.gr/?cat=2200 )July 26th, 2010 by admin «..Τελικά με μεθόδους «ψυχολογικού πολέμου» και κρυψίνοιας, την Παρασκευή που πέρασε, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου πέρασε διάταξη νόμου με την οποία αίρει προηγούμενη απόφασή του με την οποία φορολογούσε βαριά τους τοποθετημένους στο εξωτερικό υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών. Χάρτη στην διάταξη αυτή το 50% των εισοδημάτων αλλοδαπής όπως και τα επιδόματα τέκνων και κατοικίας δεν φορολογούνται αλλά μόνο το υπόλοιπο μισό του εισοδήματος αλλοδαπής…»

  (Βλ. και δημοσίευμα της εφημερίδας Η ΑΥΓΗ στο http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=478841)

  530.131 δολάρια για παράνομη στάθμευση των διπλωματών μας στη Νέα Υόρκη!
   
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/07/2009

  Πόσα πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα συγκέντρωσαν οι Έλληνες διπλωμάτες στη Νέα Υόρκη την τελευταία  πενταετία; Μη κουράζεστε, διότι αποκλείεται να προβλέψετε πως το ποσό έφτασε τα 530.000 δολάρια! Και όμως, αυτό ακριβώς συνέβη. Ένα καλογραμμένο ρεπορτάζ για αυτήν τη λίαν ενδιαφέρουσα περιπέτεια κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Έφτασε στην κόρη μου, και αυτή το έκανε επισύναψη στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Επειδή μου φαινόταν σχεδόν απίστευτο, επικοινώνησα με το υπουργείο Εξωτερικών όπου μου επιβεβαίωσαν το γεγονός!
  Έχουμε και λέμε λοιπόν. Οι Έλληνες διπλωμάτες επικαλούμενοι την ιδιότητά τους, και τις ελληνικές συνήθειες, πάρκαραν στη Νέα Υόρκη όπου τους βόλευε. Εισέπρατταν τις κλίσεις και δεν αναρωτήθηκαν γιατί οι αστυνομικοί της πόλης επιμένουν να κόβουν κλίσεις αν και βλέπουν πως οι πινακίδες των οχημάτων τους σημειώνουν πως ανήκουν σε μέλη διπλωματικών αποστολών. Τελικά, όπως προαναφέραμε, συγκεντρώθηκε το ποσόν των 530.131 δολαρίων, όπως μας ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
  Ο δήμος της Νέας Υόρκης έστειλε τον λογαριασμό στα γραφεία της μονίμου αντιπροσωπείας μας στον ΟΗΕ και απαίτησε την εξόφληση του ποσού. Στο ΥΠΕΞ θεώρησαν πως η διπλωματική ιδιότητα θα τους προστατεύσει από την απαίτηση του δημάρχου. Αδιαφόρησαν. Ο δήμος της Νέας Υόρκης ζήτησε τη μεσολάβηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να πληρωθούν τα πρόστιμα αλλά οι δικοί μας κωλυσιεργούσαν. Τα πήραν στο κρανίο οι Αμερικανοί και αποφάσισαν να αντιδράσουν δυναμικά. Έτσι το αμερικανικό πεντάγωνο ειδοποίησε το ΥΠΕΞ πως περικόπτει τις υποτροφίες προς τους αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού στο ύψος του προστίμου, το οποίο θα αποδώσει αυτό στο δήμο της Νέας Υόρκης.
  Η εξέλιξη αυτή μύριζε σκάνδαλο και το ΥΠΕΞ αποφάσισε να συμμορφωθεί. Όχι, δεν απαίτησε από τους παραβάτες διπλωμάτες μας να καταβάλουν τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα πληρώθηκαν από τον προϋπολογισμό του υπουργείου και μάλιστα, όπως μας πληροφόρησε το γραφείο Τύπου του ΥΠΕΞ, ο δήμος της Νέας Υόρκης τους έκανε έκπτωση 40% επειδή πλήρωσαν “κας”. Το τελικό ποσό που καταβάλαμε ήταν 320.000 δολάρια. Καταλάβατε, κ. Παπαθανασίου; Δώσαμε, δώσαμε!
  Δ. ΧΡΗΣΤΟΥ

  Άραγε ο νέος Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Αναστάσιος Μητσιάλης έχει δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στους διπλωμάτες υπαλλήλους του να μην παρκάρουν παράνομα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, και σε κάθε περίπτωση να πληρώνουν οι ίδιοι τα πρόστιμα που τους επιβάλλει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης και όχι να τα αφήνουν να τα πληρώνουν οι μαλάκες οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσω της Εφορίας τους;

  Δίνετε εσείς κύριε Αναστάσιε Μητσιάλη το καλό παράδειγμα; Μήπως με την ευκαιρία θα μπορούσατε να βρείτε και μια πιο φτηνή σουϊτα να μένετε στη Νέα Υόρκη και όχι να πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι τα 20.000 δολάρια το μήνα που δίνετε για ενοίκιο; Χάθηκαν τα φτηνότερα διαμερίσματα; Αφού τους ξένους συναδέλφους σας τους δέχεστε στο Γραφείο σας, την πολυτελέστατή σας Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δύο βήματα από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Σιγά μη χρειάζεστε να τους κάνετε και δείπνο στους ξένους στην σουϊτα των 20.000 δολαρίων μηνιαίως. Με τα λεφτά αυτά θα κάνατε πολυτελέστατα δείπνα 145 φορές το μήνα, αφήστε που τα έξοδα φιλοξενιών, δεξιώσεων και γευμάτων σας τα πληρώνει το κράτος χωριστά, δηλαδή τα πληρώνουν οι μαλάκες Έλληνες φορολογούμενοι μέσω της Εφορίας, σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

  Αρκετά δεν σας ευνόησε το κράτος σε όλη της διάρκεια της σταδιοδρομίας σας; Τα καλύτερα πόστα σας έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Με το που βγήκατε στο εξωτερικό σας έδωσαν πόστο στη Ρώμη. Στη Ρώμη ξαναγυρίσατε σαν Πρέσβης. Μήπως θα ξαναπάτε στη Ρώμη σαν Πρέσβης μετά το δυσμενές πόστο σας της Νέας Υόρκης; Πήγατε στο Γιοχάνεσμπουρκ την εποχή που η Νότια Αφρική ήταν παράδεισος (περίοδος του άπαρχάιντ τότε που ο Μαντέλα ήταν στη φυλακή). Και δεν σας έφτανε αυτό αλλά από το Γιοχάνεσμπουρκ πήρατε και απόσπαση στη Νέα Υόρκη για να σας πληρώνει το κράτος (δηλαδή οι μαλάκες οι Έλληνες φορολογούμενοι) συγχρόνως και το επίδομα εξωτερικού της Νότιας Αφρικής και το επίδομα εξωτερικού της Νέας Υόρκης. Μετά πήγατε και πρώτη φορά σαν πρέσβης στην Αργεντινή την εποχή του ήταν παράδεισος (πριν από την οικονομική της κρίση). Μετά στη Ρώμη σας όπως είπαμε παραπάνω, λές και είναι γραμμένη στο όνομά σας, και τώρα στη Νέα Υόρκη. Παρά την ηλικία σας, τα μαλλιά σας είναι κατάμαυρα κορακί και ντύνεστε στην τρίχα, ο ράφτης δεν αφήνει ούτε ένα εκατοστό κοστούμι που δεν σας χρειάζεται, όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα που αναρτήσατε. Το παρουσιαστικό σας πράγματι πείθει το κράτος ότι δεν πρέπει ποτέ να σας στείλει να υπηρετήσετε στην Ασία και την Αφρική ή σε κανένα δύσκολο πόστο. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπηρετήσατε σαν Διευθυντής της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και όλοι οι Έλληνες σας έβλεπαν στην τηλεόραση πόσο επιδέξια και αριστοτεχνικά υποδεχόσασταν τον Μάθιου Νίμιτς τον ειδικό μεσολαβητή του ΟΗΕ για το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων, πράξεις σας για τις οποίες όλοι οι Έλληνες έχουν συγκινηθεί βαθύτατα.

  Τώρα αναλογίζεστε την ψωροσύνταξη που σας περιμένει μόλις φύγετε από τη σταδιοδρομία σας, με τις νέες ρυθμίσεις που μας επέβαλε η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το νέο τρόπο υπολογισμού και με την επιβολή του ΛΑΦΚΑ, ενώ το μειωμένο επίδομα εξωτερικού σας (παρά την πληρωμένη από το κράτος πολυτελή σουϊτα σας, τους πληρωμένους υπηρέτες οδηγούς, τα πληρωμένα έξοδα γευμάτων σας κλπ) σας οδήγησε στην απόφασή σας να μην συνεισφέρετε το 8% του επιδόματος εξωτερικού στο κοινό ταμείο ως βοήθημα για τους συναδέλφους σας διπλωμάτες της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα που δεν έχουν αρκετά ούτε για να πληρώσουν το ενοίκιό τους στα Πατήσια. Καλά τους κάνατε. Ας αρκούνται να βλέπουν καθημερινά την υπέροχη φωτογραφία σας που δείχνετε το θώρακά σας με τόση αυτοπεποίθηση την οποία έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.