Προσωρινή παράταση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη ή μια από Σουφλιά σε συσκευασία Μανιάτη


Stoa360Aug08Έγγραφο με την υπογραφή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Μανιάτη παρατείνει επ’αόριστον την ισχύ των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του μεταλλείου των “Μαύρων Πετρών” κάτω από τη Στρατονίκη,  οι οποίοι έληξαν στις 31.12.2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ!!!

Έγγραφο Δ8-Α/Φ7.79.13/3451/618/26.02.2010 του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη:

26.2.2010

ΘΕΜΑ: Συνέχιση μεταλλευτικής δραστηριότητας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών περιοχής Στρατωνίου Χαλκιδικής.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1) και λαμβάνοντας υπόψη το αρχείο μας και τα κοινοποιηθέντα στην Υπηρεσία μας έγγραφα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 1. Λαμβανομένης υπόψη της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας,όπως αυτή ερμηνεύεται και εφαρμόζεται, προκύπτει ότι για ένα υφιστάμενο και νομίμως λειτουργούν έργο ή δραστηριότητας, η μη ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι δυνατή, είτε όταν ο κύριος του έργου δεν υποβάλει έγκαιρα το σχετικό αίτημα, είτε όταν ενώ έχει υποβάλει αίτημα δεν προσκόμισε τυχόν αιτηθέντα από την αρμόδια αρχή συμπληρωματικά στοιχεία σε εύλογο χρόνο, είτε όταν η αρμόδια αρχή εκδώσει απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
 2. Στην περίπτωση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.” δεν συντρέχουν οι προαναφερθείσες περιπτώσεις και η διαδικασία αξιολόγησης του σχετικού φακέλου για ανανέωση ισχύος της ΑΕΠΟ που έχει καταθέσει η εταιρεία από 27.11.2009 στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ (ΑΠ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ 147551/27.11.2009) βρίσκεται σε εξέλιξη στη διοίκηση.
 3. Επομένως, έως ότου αξιολογηθεί η ανανέωση της ΑΕΠΟ και εκδοθεί η τελική απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, εξακολουθούν προσωρινώς να ισχύουν με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους, που προβλέπονται στην με αριθμό 143088/11.4.2005 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο η έγκριση τεχνικής μελέτης, όσο και οι λοιπές άδειες που ερείδονται σε αυτούς. Τα ανωτέρω συνάδουν απολύτως με την αρχή της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι η καθυστέρηση έγκρισης της υποβληθείσας την 27.11.2009 αίτησης δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα της αιτούσας.
 4. Η ΕΜΒΕ καλείται όπως συνεχίσει και εντατικοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους της, για την προστασία των εργαζομένων και των περιοίκων.
 5. Η ΕΥΠΕ στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται γα την επιτάχυνση των διαδικασιών, όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Ο Υφυπουργός

Γιάννης Μανιάτης

Στις 25.1.2010, 18 κάτοικοι της Στρατονίκης κατήγγειλαν στον Υφυπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη, την Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κα Μαργαρίτα Καραβασίλη και τους λοιπούς αρμόδιους, την “παράνομη και αυθαίρετη συνέχιση της λειτουργίας της εξόρυξης κάτω από το Δ.Δ. Στρατονίκης”. Στην καταγγελία επισυνάπτεται και σχετική αναφορά του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων με θέμα “ Η νομιμότητα και τα πιθανά αποτελέσματα νέας αδειοδότησης ή παράτασης της υπάρχουσας, της εξόρυξης κάτω από τον οικισμό της Στρατονίκης”. Όπως τεκμηριώνεται στην καταγγελία των κατοίκων:

 1. Η συνέχιση της λειτουργίας της εξόρυξης είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ αφού οι σχετικές πράξεις αδειοδότησης έληξαν στις 31.12.2009.
 2. Η λειτουργία της εξόρυξης συνεχίζεται ΠΑΡΑΝΟΜΑ αφού παραβιάζονται από της έναρξης της δραστηριότητας αδιάλειπτα οι βασικοί περιβαλλοντικοί όροι. Οι παραβιάσεις αυτές βεβαιώνονται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΙΤΗΡΩ) και τη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ υπέβαλε στις 27.11.2009 τον φάκελο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΠΠΕ), κατά συνέπεια “η καθυστέρηση της έγκρισης δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα της εταιρείας”. Αλλά ο κ. Υφυπουργός φαίνεται να αγνοεί ότι για την “ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων”, πέραν της έγκαιρης υποβολής του αιτήματος, υπάρχει και μια ακόμα πιο ουσιώδης συνθήκη: η ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ!

Διευκρινίζει στο έγγραφό του ο κ. Μανιάτης ότι “εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινώς οι αυτοί περιβαλλοντικοί όροι” της αδειοδότησης που έληξε στις 31.12.2009. Δηλαδή ποιοί; Αυτοί που δεν τηρήθηκαν ποτέ; Η εξόρυξη με “μετροπόντικα” και ο περιορισμός της χρήσης εκρηκτικών κάτω του 30% σε μηνιαία βάση; Οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδόθηκαν με την παραδοχή ότι “στην περιοχή δεν υπάρχει κανένα αρχαίο μνημείο”, ενώ έχει πλέον αποκαλυφθεί ότι ο Ναός του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της Στρατονίκης, δηλαδή στο κέντρο της εξόρυξης, είναι αρχαίο μνημείο ιδιαίτερης αξίας;

Όλα αυτά, η κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη θα τα είχε διαπιστώσει με μια ανάγνωση στα πεταχτά της καταγγελίας των κατοίκων και του εγγράφου του “Παρατηρητηρίου”.  Δεν πρόλαβε η Μαργαρίτα να ενημερώσει τον κ. Μανιάτη;

Η “παράταση” του κ. Υφυπουργού είναι ανίσχυρη από της εκδόσεώς της, αφού τόσο η ΕΠΙΤΗΡΩ όσο και η εταιρεία έχουν ξεκαθαρίσει ότι η εξόρυξη θα γίνεται αποκλειστικά με φουρνέλα και κάτω από το αρχαίο μνημείο! Είναι αυτό “χρηστή διοίκηση”;

Το έγγραφο του κ. Μανιάτη φέρει ημερομηνία 26.2.2010 και είναι απάντηση σε έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΕΜΒΕ) με ημερομηνία 23.2.2010. Χρειάστηκαν μόνον τρεις μέρες στον κ. Υφυπουργό για να απαντήσει στην ΕΜΒΕ, όμως ακόμα δεν εδέησε να απαντήσει στην αγωνιώδη καταγγελία των κατοίκων της Στρατονίκης που κατατέθηκε πριν ενάμιση μήνα! Είναι αυτό “χρηστή διοίκηση”;

Και πόσο “προσωρινή” αλήθεια, είναι η “προσωρινή” παράταση του κ. Μανιάτη; Τόσον εκείνος όσο και η εταιρεία γνωρίζουν καλά ότι η διαδικασία που απαιτεί ο νόμος (και η ΚΥΑ 143088/2005), δηλαδή η αξιολόγηση της ΠΠΕ και εν συνεχεία η υποβολή ΜΠΕ, η απαραίτητη διαβούλευση και η έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), διαρκεί χρόνια. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ των Κούτρα-Μπόμπολα “θυμήθηκε” να υποβάλει το σχετικό φάκελο μόλις ένα μήνα πριν τη λήξη της αδειοδότησης που εκδόθηκε πριν έξι χρόνια και ο κ. Μανιάτης δεν σκέφτηκε να τους ρωτήσει ΓΙΑΤΙ! Αν ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις κ.λ.π. η όλη διαδικασία της αδειοδότησης μπορεί άνετα να παραταθεί για κάνα-δυο χρόνια.

Τελικά το θέμα μάλλον θα αποσταλεί για “διαβούλευση” στους “Ευρωπαίους πολίτες της Β.Χαλκιδικής”, ΑΦΟΥ οι “εθνικοί νταβαντζήδες θα έχουν τελειώσει το “αναπτυξιακό” τους έργο! Ότι δηλαδή έγινε και με το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο αφού ανέβαλε επί τέσσερα χρόνια την συζήτηση της προσφυγής των κατοίκων της Στρατονίκης, εξέδωσε την απόφασή του όταν δεν είχε πλέον καμμία σημασία.

Μήπως είναι αυτό “χρηστή διοίκηση”;

Μήπως η “παράταση” που χάρισε ο κ. Μανιάτης στους Κούτρα-Μπόμπολα σηματοδοτεί την επανενθρόνισή τους στο ΥΠΕΧΩΔΕ που πλέον ονομάζεται ΥΠΕΚΑ;

Μήπως ο κ. Μανιάτης πήρε την απόφασή τουξεφυλλίζοντας τη Μαργαρίτα”;


3 απαντήσεις στο “Προσωρινή παράταση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη ή μια από Σουφλιά σε συσκευασία Μανιάτη”

 1. Φίλοι μου, γι’ αυτό έλεγα οτι δεν πρέπει νάχουμε εμπιστοσύνη σε πολιτικούς. Είναι αδύνατο να δράσουν αντίθετα από ότι διατάζει το μεγάλο κεφάλαιο. Είδικότερα την περίοδο που περνάμε, ο Γιωργάκης, που τρέμει μη γίνουν φασαρίες, δεν τολμάει να κουνηθεί μπροστά στα συμφέροντα που τον διατάζουν. Είδατε πόσο εύκολα ‘‘άδειασε ‘’ τον Σαρκοζί?? Μόλις ο Γάλλος έκανε τη ‘‘βαρύγδουπη’’ δήλωση περί Ενωμένης Ευρώπης και περί του εμείς λύνουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας, του τη βγήκε ο George με το ΔΝΤ που καλά κάνει και υπάρχει ‘‘έστω και σαν περίστροφο πάνω στο τραπέζι’’ (καμπόης ο δικός μας, εεεε?? smoking gun,όχι αστεία!!) Ωραία περάσαμε κι απόψε!!!
  Φυσικό ήταν, μια και αλλού τραγουδαει ο Νικολά κι αλλού διαπλέκεται ο Γιώργαρος!!
  Αυτά βλέπουν οι υπερήφανοι Έλληνες και τραβάνε τα μαλλιά τους (όσοι πιάσανε τη φάση)!!
  Τη στιγμή λοιπόν που τα μαχαίρια έχουν βγει σε ένα επίπεδο που για εμάς τους ταπεινούς χάνεται στα νέφη, εσείς περιμένατε από αυτό το κράτος, από αυτήν την κυβέρνηση, να τα βάλει με έναν Καναδέζικο πολυεθνικό κολοσσό, για χατήρι κάποιων χωρικών από το Στρατόνι, τη Χαλκιδική, ή την Ελλάδα τέλος πάντων!! Και να ξεσηκώσει διαφωνίες και φασαρίες!! Ναι, σιγά!!
  Εξήγησα πολλές φορές. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Είναι ταξικό. Αν δεν αποφασίσουν οι ενεργοί πολίτες, δηλαδή ο οργανωμένος λαός, να δράσουν πιο δυναμικά, η Β. Χαλκιδική δεν έχει ελπίδες να αλλάξει το παραμικρό.
  ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ-ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
  ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ
  ΜΗΝ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΤΑ 5 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΒΡΗΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
  ΒΡΗΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ
  ΠΙΕΣΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.
  ΜΗΝ ΑΝΕΧΤΕΙΤΕ ΚΟΡΟΪΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
  Έχω άδικο???
  Γιάννης Μπακόπουλος
  [email protected]
  http://cag.dat.demokritos,gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.