Αρχική Απόψεις & Σχόλια ΕΛ.ΑΣ. – Ελληνικός Χρυσός και η σκευωρία της δικογραφίας των Σκουριών ...

ΕΛ.ΑΣ. – Ελληνικός Χρυσός και η σκευωρία της δικογραφίας των Σκουριών #skouries

4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Της Μαρίας Καδόγλου / rproject.gr

10608694_10201955833376397_286529448276560638_o

Υποχωρεί η Ελληνικός Χρυσός από την αρχική της πρόθεση να παίξει το ρόλο του κατηγόρου στη δίκη των 21 ατόμων που κατηγορούνται για τον εμπρησμό του εργοταξίου στις Σκουριές, το Φεβρουάριο του 2013.

Ενώ το 2013 η εται­ρεία είχε δη­λώ­σει πα­ρά­στα­ση πο­λι­τι­κής αγω­γής στη δίκη, στη σύ­ντο­μη δια­δι­κα­σία της Πέμ­πτης 9 Ιου­νί­ου όπου η υπό­θε­ση εκ­φω­νή­θη­κε για να ανα­βλη­θεί αμέ­σως λόγω απο­χής των δι­κη­γό­ρων, ως πο­λι­τι­κή αγωγή πα­ρου­σιά­στη­κε ένας συ­νερ­γα­ζό­με­νος με αυτήν ερ­γο­λά­βος. Τυ­πι­κά λοι­πόν, η συμ­με­το­χή της εται­ρεί­ας στη δια­δι­κα­σία θα πε­ριο­ρί­ζε­ται στα στε­λέ­χη και τους υπαλ­λή­λους της που θα κα­τα­θέ­σουν ως μάρ­τυ­ρες και στους δι­κη­γό­ρους που θα πα­ρέ­χει στους πο­λι­τι­κώς ενά­γο­ντες.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός εμπλέ­κε­ται άμεσα σε αυτή τη δίκη διότι είχε ου­σια­στι­κό ρόλο στη σκευω­ρία που πλέ­χτη­κε με στόχο να φύ­γουν από τη μέση οι αντί­πα­λοι της «επέν­δυ­σης». Δια­βά­στε τι κα­ταγ­γέλ­λει επι­σή­μως, με δελ­τίο τύπου, δι­κη­γό­ρος που είχε ανα­λά­βει την υπό­θε­ση δύο εκ των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων κα­τοί­κων (πηγή: vasilinos):

«Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σε Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα της πε­ριο­χής που υπά­γο­νται οι Σκου­ριές, την ημέρα των επει­σο­δί­ων στις 17-2-2013 συ­ντά­χθη­κε έκ­θε­ση αυ­το­ψί­ας μέσα στο Αστυ­νο­μι­κό Τμήμα από αστυ­νο­μι­κό (που πήγε μά­λι­στα με πο­λι­τι­κά ρούχα!) και υπε­γρά­φη από υπάλ­λη­λο της εται­ρεί­ας, και εντός της έκ­θε­σης αυ­το­ψί­ας έβα­λαν αντι­κεί­με­να ενο­χο­ποι­η­τι­κά, ως δήθεν ευ­ρε­θέ­ντα στον χώρο του ερ­γο­τα­ξί­ου την ημέρα του εμπρη­σμού, ενώ απε­δεί­χθη ότι τα αντι­κεί­με­να αυτά βρέ­θη­καν ένα μήνα πριν την ημέρα του εμπρη­σμού και μά­λι­στα σε άλλη το­πο­θε­σία, εκτός του χώρου του ερ­γο­τα­ξί­ου.»

Να το επα­να­λά­βου­με: την νύχτα του εμπρη­σμού, δεν πήγε αμέ­σως το Τμήμα Εγκλη­μα­τι­κών Ερευ­νών της Ασφά­λειας για να απο­κλεί­σει το χώρο και να συλ­λέ­ξει τα όποια αντι­κεί­με­να υπήρ­χαν εκεί, με την εν­δε­δειγ­μέ­νη νό­μι­μη δια­δι­κα­σία. Τα «πει­στή­ρια», τα αντι­κεί­με­να δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για να ενο­χο­ποι­ή­σουν τους συ­να­γω­νι­στές μας, τα πα­ρέ­δω­σαν στην αστυ­νο­μία οι υπάλ­λη­λοι της εται­ρεί­ας, απε­δεί­χθη δε ότι είχαν πε­ρι­συλ­λε­γεί σε άλλο χρόνο και από άλλο ση­μείο, μα­κριά από το ερ­γο­τά­ξιο!

Εξ’αι­τί­ας αυτών των πλα­στών «ενο­χο­ποι­η­τι­κών αντι­κει­μέ­νων», τέσ­σε­ρις άν­θρω­ποι μπή­καν στη φυ­λα­κή για έξι και τέσ­σε­ρις μήνες.

Ο ίδιος δι­κη­γό­ρος έχει κα­τα­θέ­σει μή­νυ­ση «κατά πα­ντός υπευ­θύ­νου ανα­κρι­τι­κού ορ­γά­νου και αστυ­νο­μι­κού μάρ­τυ­ρος κα­τη­γο­ρί­ας και κατά πα­ντός υπευ­θύ­νου ηθι­κού αυ­τουρ­γού ή συ­ναυ­τουρ­γού, για διε­ρεύ­νη­ση και από­δο­ση ποι­νι­κών ευ­θυ­νών και ακύ­ρω­ση της προ­α­να­κρι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας και εξαί­ρε­ση των επί­ορ­κων αστυ­νο­μι­κών μαρ­τύ­ρων» ενώ­πιον της Ει­σαγ­γε­λί­ας Πλημ/κων Πο­λυ­γύ­ρου, με κοι­νο­ποί­η­ση στον Ει­σαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου. Στη μή­νυ­ση αυτή κα­ταγ­γέλ­λο­νται με απο­δεί­ξεις ως επί­ορ­κοι και ψευ­δο­μάρ­τυ­ρες οι αστυ­νο­μι­κοί της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης που διε­νήρ­γη­σαν την προ­α­νά­κρι­ση και είναι οι κύ­ριοι μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας στην υπό­θε­ση των 21 που κα­τη­γο­ρού­νται για τον εμπρη­σμό στις Σκου­ριές (πηγή: vasilinos).

Στους αγω­νι­στές που μετά την ανα­βο­λή θα δι­κα­στούν τε­λι­κά στις 13 Μαρ­τί­ου 2017 έχουν απο­δο­θεί βα­ρύ­τα­τες κα­κουρ­γη­μα­τι­κές κα­τη­γο­ρί­ες, με πλέον εξορ­γι­στι­κή αυτήν της «εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης» (άρθρο 187 Π.Κ.). Επει­δή, κατά το άρθρο 187, η εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση πρέ­πει να έχει “διαρ­κή δράση”, η δι­κο­γρα­φία συν­δέ­ει με πε­ρί­ερ­γο τρόπο όλες τις δια­δη­λώ­σεις κατά της εξό­ρυ­ξης και άλλα επει­σό­δια που έχουν γίνει στην πε­ριο­χή και στα οποία οι κά­τοι­κοι αντι­με­τώ­πι­σαν αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή (π.χ. την Τσι­κνο­πέμ­πτη με την ει­σβο­λή των ΜΑΤ στην Ιε­ρισ­σό). Για τα πε­ρι­στα­τι­κά αυτά υπάρ­χουν σε εξέ­λι­ξη άλλες δι­κο­γρα­φί­ες, σε πολ­λές από τις οποί­ες οι κά­τοι­κοι έχουν ήδη αθω­ω­θεί, αλλά στο σκε­πτι­κό της δι­κο­γρα­φί­ας για τον εμπρη­σμό του ερ­γο­τα­ξί­ου χρη­σι­μο­ποιού­νται για να στοι­χειο­θε­τη­θεί πως ο,τι γι­νό­ταν στην πε­ριο­χή γί­νο­νταν στα πλαί­σια λει­τουρ­γί­ας και δρά­σης μιας εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης. Είναι φα­νε­ρό πως πρό­κει­ται για μια φρο­νη­μα­τι­κή δίκη, αφού όλοι όσοι αντι­στέ­κο­νται στην εξό­ρυ­ξη και συμ­με­τέ­χουν στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις αντι­με­τω­πί­ζο­νται εκ προ­οι­μί­ου από τις δυ­νά­μεις ασφα­λεί­ας ως «εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση».

Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ότι η δι­κο­γρα­φία θε­ω­ρεί δε­δο­μέ­νο πως όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες της εται­ρεί­ας στις οποί­ες αντι­δρού­σαν οι κά­τοι­κοι ήταν απο­λύ­τως νό­μι­μες, ενώ αυτό δεν αλη­θεύ­ει σή­με­ρα και δεν αλή­θευε ούτε το 2013. Οι εγκα­τα­στά­σεις του ερ­γο­τα­ξί­ου των Σκου­ριών που κά­η­καν εκεί­νη τη νύχτα ήταν πα­ρά­νο­μες, σύμ­φω­να με την 1538/5.12.2012 «ΕΚ­ΘΕ­ΣΗ ΑΥ­ΤΟ­ΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ­ΒΟ­ΛΗ ΠΡΟ­ΣΤΙ­ΜΩΝ ΑΥ­ΘΑΙ­ΡΕ­ΤΩΝ ΚΑ­ΤΑ­ΣΚΕΥΩΝ» της Πο­λε­ο­δο­μί­ας και την με αρ. πρωτ. 1018/3/3256-β/27.10.2012 μή­νυ­ση του Α.Τ. Αρ­ναί­ας κατά της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός για πα­ρά­νο­μες κα­τα­σκευ­ές. Επί­σης, με την 788/2012 από­φα­ση του Mο­νο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου Χαλ­κι­δι­κής είχε ασκη­θεί ποι­νι­κή δίωξη στους νό­μι­μους εκ­προ­σώ­πους της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός, για το κλεί­σι­μο δη­μό­σιων δα­σι­κών δρό­μων με συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα και μπά­ρες.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το πλή­θος των πα­ρα­βιά­σε­ων των δι­καιω­μά­των μαρ­τύ­ρων και υπό­πτων στη διάρ­κεια των ερευ­νών για τον εμπρη­σμό οδή­γη­σαν σε κα­ταγ­γε­λί­ες των δι­κη­γό­ρων για «συ­νταγ­μα­τι­κή εκτρο­πή» και για «νο­μι­κό Γκουα­ντά­να­μο». Οι ακραί­ες πρα­κτι­κές των Αστυ­νο­μι­κών Αρχών (νυ­χτε­ρι­νές έφο­δοι στα σπί­τια, ει­σβο­λή ΜΑΤ στην Ιε­ρισ­σό, απα­γω­γές κα­τοί­κων, πα­ρά­νο­μη λήψη DNA ακόμα και με τη βία κλπ) και η κα­τά­φω­ρη πα­ρα­βί­α­ση στοι­χειω­δών αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των προ­κά­λε­σαν την πα­ρέμ­βα­ση της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας που ζή­τη­σε «έγκαι­ρη, αμε­ρό­λη­πτη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή έρευ­να της συ­μπε­ρι­φο­ράς της αστυ­νο­μί­ας απέ­να­ντι στους κα­τοί­κους πόλης που αντι­τί­θε­ται στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού».

Και για την πε­ρί­πτω­ση που κά­ποιος απο­ρεί για τον υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο που επέ­δει­ξαν τα αστυ­νο­μι­κά όρ­γα­να στην κα­τα­στο­λή των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων κατά της εται­ρεί­ας και στην κα­τα­σκευή ενό­χων με χαλ­κευ­μέ­να στοι­χεία, μία απά­ντη­ση βρί­σκε­ται σί­γου­ρα στη δή­λω­ση του τότε Πρω­θυ­πουρ­γού Σα­μα­ρά «η επέν­δυ­ση θα γίνει, με κάθε κό­στος». Άλλη μία εξή­γη­ση μας δίνει η ίδια η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός στο πε­ριο­δι­κό της «Με­ταλ­λευ­τι­κά Νέα», που είναι αναρ­τη­μέ­νο στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της (τεύ­χος 7, σελ. 10):

«Στο πνεύ­μα της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τος (!) πα­ρέ­χει (η εται­ρεία) στα Σώ­μα­τα Ασφα­λεί­ας οι­κο­νο­μι­κή και υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­στή­ριξη σε κάθε επί­πε­δο»

Να το επα­να­λά­βου­με και αυτό γιατί είναι σο­βα­ρό: η αστυ­νο­μία παίρ­νει «χο­ρη­γί­ες» από την Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός. Στη δια­μά­χη που υπάρ­χει στη Χαλ­κι­δι­κή ανά­με­σα στην εται­ρεία που κα­τα­στρέ­φει και στους αν­θρώ­πους που αγω­νί­ζο­νται, η αστυ­νο­μία δεν είναι ο ου­δέ­τε­ρος διά­με­σος, δεν είναι το αμε­ρό­λη­πτο όρ­γα­νο του κρά­τους, είναι ένας ορ­γα­νι­σμός που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τη μία πλευ­ρά και ανα­πό­φευ­κτα αλ­λη­θω­ρί­ζει.

Στη Χαλ­κι­δι­κή η αστυ­νο­μία, με την «οι­κο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη» της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός, έχει πολ­λα­πλό ρόλο: προ­στα­τεύ­ει τις πα­ρα­νο­μί­ες της εται­ρεί­ας, κα­τα­στέλ­λει με βάρ­βα­ρο τρόπο τις δια­δη­λώ­σεις, μπου­κά­ρει με δα­κρυ­γό­να στα χωριά, διε­νερ­γεί τις προ­α­να­κρί­σεις και ανα­κρί­σεις, συ­ντάσ­σει τα κα­τη­γο­ρη­τή­ρια. Τέλος, οι αστυ­νο­μι­κοί υπάλ­λη­λοι της χο­ρη­γού­με­νης αστυ­νο­μί­ας είναι οι βα­σι­κοί μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας στις δίκες των κα­τοί­κων που αντι­δρούν στα έργα της εται­ρεί­ας-χο­ρη­γού. Και όπως με στοι­χεία κα­ταγ­γέλ­λε­ται, στην υπό­θε­ση των Σκου­ριών, ήδη από την προ­α­νά­κρι­ση, οι μάρ­τυ­ρες αυτοί έχουν κα­τα­θέ­σει ενόρ­κως ψεύδη.

Τώρα η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός δια­κρι­τι­κά απο­σύ­ρε­ται από τη θέση της πο­λι­τι­κής αγω­γής και προ­σπα­θεί να το εκ­με­ταλ­λευ­τεί επι­κοι­νω­νια­κά: “ΑΞΙΕ­ΠΑΙ­ΝΗ & ΥΠΕΡ­ΒΑ­ΤΙ­ΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟΣ ΧΡΥ­ΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΕ­ΝΑ­ΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ANTIGOLD ΣΤΟ ΠΛΑΙ­ΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΕ­ΤΙ­ΚΗΣ ΔΙΚΗΣ” γρά­φουν τα ιστο­λό­για …της ίδιας της εται­ρεί­ας. Η αλή­θεια είναι οτι σε αυτή τη δίκη που θα πάρει με­γά­λη δη­μο­σιό­τη­τα, με την το­πι­κή κοι­νω­νία στο εδώ­λιο, η Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός προ­σπα­θεί να απο­φύ­γει την ανά­δει­ξη της “ει­δι­κής” της σχέ­σης με τα σώ­μα­τα ασφα­λεί­ας που θα βρί­σκο­νται στη θέση των μαρ­τύ­ρων κα­τη­γο­ρί­ας. Γιατί τότε θα κα­ταρ­ρεύ­σει όλο το σχέ­διο ενο­χο­ποί­η­σης των συ­να­γω­νι­στών μας.

*Μέλος του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Με­ταλ­λευ­τι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των & της Επι­τρο­πής Αγώνα Θεσ­σα­λο­νί­κης ενά­ντια στην εξό­ρυ­ξη χρυ­σού

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. δηλ τι δε καταλαβατε; οι αστοι – καπιταλες στην καθομηλουμενη και τα σκυλια τους , μπατσοι , δικαιωσυνη , =το κρατος της νομινης βιας … οτι και να πουν εχουν δικιο … εμεις οι μοντερνοι σκλαβοι εχουμε δυο δρομους της υποταγης ή της εξεγερσης… ΔΙΑΛΕΧΤΕ…

  2. ΚΡΑΤΑΤΕ ΓΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ!!!

    *Και κάτι ακόμη: άλλο μάρτυρας… και άλλο ψευδομάρτυρας…
    [ σε λίγο θα τους “τρέχετε” εσείς για ψευδορκία… ]
    [ και τότε να δείτε που δεν θα εμφανίζονται τα “όργανα” στο δικαστήριο… λόγω και καλά Υπηρεσιακών υποχρεώσεων… και θα το πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή… ]. Το έχουμε ξαναδεί το “έργο”…

    Υ.Γ. Αν δε συνυπολογίσουμε ότι αρχές Φθινοπώρου θα πάμε και σε εκλογές…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.