Η “βιομηχανία αδειών” της Hellas Gold στο ΥΠΕΚΑ και η μαϊμού “Έγκριση Δόμησης”


ΠΕΡΙΛΗΨΗ από την από 8.12.2014 ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας σχετικά με την “έγκριση δόμησης” του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές. Διαβάστε την ολόκληρη, με πλήρη τεκμηρίωση, ΕΔΩ.
DCIM100MEDIA

Η Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ή ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ) είναι η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΑ υπηρεσία για την έγκριση του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, για τις εγκρίσεις των Τεχνικών Μελετών και Προσαρτημάτων και για όλες τις άδειες και εγκρίσεις που αφορούν την κατασκευή και λειτουργεία του συνόλου των έργων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ 201745/2011.

Αυτή η υπηρεσία, η αρμόδια για τα μεταλλεία, παρέχει πλέον στην Ελληνικός Χρυσός και νέα “προϊόντα”, όπως εγκρίσεις δόμησης και παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης! Με “φωτογραφική” υπέρ της Ελληνικός Χρυσός τροπολογία που ενσωματώθηκε στο Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α’/8.8.2014), η ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ ανακηρύσσεται και σε Υπερ-Πολεοδομική Αρχή, με απόλυτα και ανεξέλεγκτα δικαώματα χορήγησης οποιωνδήποτε ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ όλων των εργασιών και κτιριακών εγκαταστάσεων των μεταλλείων.

Παραβιάζεται το σύνολο των πολεοδομικών διατάξεων

α) Το “γήπεδο””

Για την ανέγερση του εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων των Σκουριών, έχει παραχωρηθεί στην εταιρεία κατά κυριότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης μια δασική έκταση εμβαδού 126.000 τ.μ. Το γήπεδο αυτό δεν είναι αυτοτελές και ενιαίο διότι περιλαμβάνει ξένες ιδιοκτησίες, γεγονός που αναφέρεται και στην απόφαση παραχώρησης. Άρα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”) δεν μπορεί να οικοδομηθεί.

Καμμία άλλη έκταση στην περιοχή του “υποέργου Σκουριών” δεν προβλέπεται και δεν έχει εγκριθεί με την ΚΥΑ 201745/2011 και με την έγκριση Τεχνικής Μελέτης ως χώρος ανέγερσης οποιουδήποτε κτίσματος. Πέραν τούτου, οποιαδήποτε τέτοια έκταση θα έπρεπε να είναι ιδιοκτησία της εταιρείας, μεταγεγραμμένη στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

β) Οι όροι δόμησης κατά τον κανόνα

 Από τις 10.9.2012 η εταιρεία έχει υποβάλει αιτήσεις έγκρισης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης και χορήγησης Έγκρισης Δόμησης για το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις αρμόδιες υπηρεσίες, το Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη, τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας και το ΥΠΕΚΑ. Το αίτημα απορρίφθηκε διότι, όπως αναφέρει η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. σε από 9/7/2013 έγγραφό της  προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός:

“η έκταση στην οποία αιτείστε την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων δεν έχει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να σας χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία”.

Το εργοστασιακό συγκρότημα που εγκρίθηκε περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ 201745/2014 παραβιάζει το σύνολο σχεδόν της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση. Συγκεκριμένα, με το Π.Δ. 26.4.1978 άρθρο 3 παρ. 4β “Ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων” σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 24.5.1985, οι όροι δόμησης του γηπέδου αυτού κατά τον κανόνα ορίζονται ως εξής:

 • Κάλυψη-δόμηση 30% της επιφάνειας του γηπέδου.

 • Μέγιστο ύψος 11,0 μέτρα

 • Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3).

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επέμβαση επί του φυσικού αναγλύφου του γηπέδου (εκχωμάτωση-επιχωμάτωση) ±2,5 μ.

Κατά την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ που υπέβαλε η Ελληνικός Χρυσός προς έγκριση στην αρμόδια ΕΠΑΕ (Αρχιτεκτονική Επιτροπή), το εμβαδό της περιοχής ανάπτυξης του συγκροτήματος εμπλουτισμού αναφέρεται ως 389.224,66 τ.μ. Όμως το εργοστάσιο μπορεί να αναπτυχθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην παραχωρημένη κατά κυριότητα έκταση των 126.000 τ.μ. και όχι των 389.244 τ.μ. , αφού επ’αυτών δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας. Και το κτιριακό συγκρότημα τη δόμηση του οποίου αιτήθηκε η εταιρεία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Συνολική κάλυψη στις 126.000 τ.μ. είναι 82.100 τ.μ. ήτοι 66%, έναντι της επιτρεπόμενης 30% ήτοι 37.800 τ.μ.
 • Δόμηση μεγαλύτερη των 82.100 τ.μ. έναντι της μέγιστης επιτρεπόμενης των 37.800 τ.μ.
 • Μέγιστο ύψος κτιρίων 37,85 μ. έναντι του επιτρεπόμενου μεγίστου των 11,00 μ.
 • Αριθμός ορόφων πέντε (5) έναντι του μεγίστου επιτρεπόμενου των τριών (3).
 • Οι πραγματοποιηθείσες ήδη εκχωματώσεις και επιχωματώσεις, επί εκτάσεως πολλαπλάσια μεγαλύτερης των 126.000 τ.μ. της ιδιοκτησίας της εταιρείας, είναι της τάξης των δεκάδων μέτρων έναντι του επιτρεπόμενου μεγίστου των ±2.5 μ., μόνο στο γήπεδο των 126.000 τ.μ.

Κατά την αρχιτεκτονική μελέτη, ο συνολικός αριθμός των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος εμπλουτισμού ανέρχεται σε πενήντα (50) μονάδες.

Είναι προφανές oτι οι παρεκκλίσεις από τους κατά τον κανόνα όρους δόμησης που απαιτούνται είναι πρωτοφανείς στα πολεοδομικά χρονικά και ότι, με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα τέτοιο βιομηχανικό συγκρότημα δεν μπορούσε ούτε με παρέμβαση Σαμαρά να εγκριθεί!

γ) Απαγορεύονται containers-κουβούκλια

Κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΜΛΕ:

“Πρόχειρα ή κινητά καταλύμματα επιτρέπονται μόνον σε μικρά ή μικρής διάρκειας έργα και εργοτάξια ερευνών”.

Το έργο “Σκουριές” δεν μπορεί αυτονόητα να χαρακτηρισθεί ως “μικρό” ούτε ο χρόνος των τριάντα (30) ετών της προβλεπόμενης λειτουργίας του ως “μικρή διάρκεια”. Επομένως απαγορεύονται γενικά τα παντός είδους “containers και κουβούκλια”, σαν αυτά που η Ελληνικός Χρυσός έχει διασπείρει παντού στις Σκουριές, ακόμα και εκτός του ιδιόκτητου γηπέδου της επί δημοσίου δάσους.

ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ: Μια Υπέρ-πολεοδομική Αρχή!

Αφού οι επιθυμίες της Ελληνικός Χρυσός δεν ήταν σύμφωνες με το Νόμο, πολύ απλά, άλλαξε ο Νόμος (δείτε και εδώ). Με συνοπτικές διαδικασίες, το θερινό τμήμα της Βουλής ψήφισε τροπολογία στο νομοσχέδιο για τα δάση, η οποία έγινε το άρθρο 54 του Ν. 4280/2014. Σύμφωνα με αυτό:

 • Η ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ θεσπίζει διατάξεις και χορηγεί φωτογραφικά οποιεσδήποτε εξωφρενικές ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ζητήσει ο “επενδυτής”.
 • Η απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης ή η ‘Αδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού – που εκδίδονται και οι δυο από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ – αποτελούν και Έγκριση Δόμησης. Παρακάμπτονται δηλαδή οι πολεοδομικές αρχές και την Έγκριση Δόμησης την χορηγεί η απολύτως ελεγχόμενη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ!
 • Η  ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ χορηγεί άτυπα, με τη μορφή “θεώρησης”, την Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης που μέχρι τώρα οι πολεοδομικές υπηρεσίες αρνούνταν να χορηγήσουν.

Κατόπιν αυτών, η Άδεια Δόμησης εκδίδεται από την  οικεία υπηρεσία δόμησης, αφού της υποβληθούν η Έγκριση Δόμησης (που εξέδωσε η ΔΙΜΕΒΟ), η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θεωρημένες πάλι από τη ΔΙΜΕΒΟ) και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού ότι “οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους όρους που ισχύουν”.

Η μαϊμού “Έγκριση Δόμησης”

Μετά τη δημοσίευση του “ευνοϊκού” νόμου 4280 στο ΦΕΚ 159 Α’/8.8.2014, στις 8.9.2014 η εταιρεία επανήλθε με αίτηση για έγκριση δόμησης του εργοστασίου, αυτή τη φορά όχι προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη αλλά προς τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ. Με επιστολή της στις 8.10.2014 προς την Ελληνικός Χρυσός, η ΔΙΜΕΒΟ αναφέρει (εικόνα):

Σας επαναφέρουμε θεωρημένες την αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών… συμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4030/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν. 4280/2014”.

Κατά την εταιρεία και τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ αυτή η απλή επιστολή υποκαθιστά την Έγκριση Δόμησης!

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γιατί δεν μπορεί αυτό το έγγραφο να θεωρηθεί Έγκριση Δόμησης:

α) Απουσιάζουν τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μετεγγραφής

Με την από 25.11.2014 αίτησή του προς την Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη ο Αρχιμανδρίτης Χρ. Αγγελόγλου ζητά να του χορηγηθούν η “Έγκριση Δόμησης” και τα εν λόγω θεωρημένα αντίγραφα των Αρχιτεκτονικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών του εργοστασίου εμπλουτισμού. Με το 1564/28.11.2014 έγγραφό της, η Πολεοδομία γνωρίζει στον αιτούντα ότι:

“Με αναφορά στη θεώρηση στοιχείων δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών, η παρούσα κοινοποίηση του εγγράφου (της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ) δε βεβαιώνει σε καμμία περίπτωση τη γνησιότητα του”.

Επίσης, όπως επισημαίνει η Πολεοδομία σε έγγραφό της προς τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, από το φάκελο για την Άδεια Δόμησης που έχει υποβάλει η Ελληνικός Χρυσός απουσιάζει η συνημμένη σειρά σχεδίων που συνοδεύουν τις μελέτες. Απουσιάζουν επίσης τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα δόμησης και στοιχεία της ιδιοκτησίας.

 β) ΨΕΥΔΗΣ η βεβαίωση του μελετητή μηχανικού

Τόσον η Έγκριση Τεχνικής Μελέτης όσο και η ‘Αδεια Εγκατάστασης που κατά το νόμο 4280/2014 “αποτελούν και έγκριση δόμησης” απαιτείται να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού ότι “τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”. Πράγματι η από 13.5.2013 Άδεια Εγκατάστασης περιλάμβανε στα  δικαιολογητικά της μία τέτοια υπεύθυνη δήλωση, η οποία όμως είναι  ΨΕΥΔΗΣ! Αυτό βεβαιώνει με το έγγραφό της 305/28.3.2014 το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατά το οποίο:

“Η εν λόγω λοιπόν άδεια εγκατάστασης εμπλέκει πολεοδομικές διατάξεις την τήρηση των οποίων ουδέποτε βεβαιώσαμε αρμοδίως”.

Κατά συνέπεια, πρέπει να ασκηθεί δίωξη και να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις κατά του ψευδώς υπευθύνως δηλούντα μηχανικού, η δε Άδεια Εγκατάστασης που βασίστηκε στην εν λόγω ΨΕΥΔΗ υπεύθυνη δήλωση είναι ΑΚΥΡΗ.

γ) Δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να δομηθεί το συγκρότημα του εργοστασίου εμπλουτισμού έπρεπε να έχουν εγκριθεί τρομακτικές παρεκκλίσεις από τους κατά τον κανόνα όρους δόμησης, τις οποίες η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Kεντρικής Μακεδονίας αρνήθηκε να εγκρίνει. Ο νόμος 4250/2014 παρακάμπτει τις πολεοδομικές αρχές και δίνει το δικαίωμα στη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ να εγκρίνει οποιαδήποτε παρέκκλιση, όμως αυτό δεν έχει ακόμα συμβεί. H Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και η Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών αναφέρονται σε κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες προς τους ισχύοντες όρους δόμησης και κανονισμούς στην περιοχή, ενώ κατά τον χρόνο έκδοσής τους, οι απαιτούμενες ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ δεν είχαν χορηγηθεί.

Για να μπορούν οι πράξεις αυτές να θεωρηθούν ως Έγκριση Δόμησης, θα πρέπει να εκδοθούν νέες οι οποίες να συμφωνούν “με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανονισμούς” ως επίσης και με τις παρεκκλίσεις που θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί εν τω μεταξύ από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ.

δ) Δεν υπάρχει πλήρης κυριότητα του γηπέδου των 126.000 τ.μ.

Στο γήπεδο των 126.000 τ.μ. υπάρχουν τμήματα ξένων ιδιοκτησιών οι οποίες είναι μεν προς απαλλοτρίωση υπέρ της εταιρείας, όμως η απαλλοτρίωση δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχουν φυσικά μεταγραφεί ως ιδιοκτησία της.

ε) Δεν επιτρέπεται καμία δόμηση εκτός του γηπέδου των 126.000 τ.μ.

Όλες οι εκτός των 126.000 τ.μ. εκτάσεις στις οποίες έχουν ήδη κατασκευασθεί κτίρια και εγκαταστάσεις ή έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας χωματουργικές εργασίες  είναι δημόσιο δάσος, παραχωρημένο κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα.

Επομένως:

 1. Δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα ΚΑΜΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ από την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, ούτε για το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές, ούτε για τις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις, τις εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση, ούτε για περιτοιχίσεις και περιφράξεις.
 2. Για όλα τα ανωτέρω, δεν έχει εκδοθεί ακόμα ούτε η κατά την παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν. 4280/2014 Έγκριση Δόμησης.
 3. Μέχρι τη νομιμοποίησή τους κατά τον κανόνα και τις ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ και μέχρι της συνολικής τακτοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του γηπέδου εμβαδού 126.000 τ.μ., το σύνολο των εντός αυτού έργων και εργασιών για τις οποίες απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ και πρέπει να εφαρμοσθεί ΑΜΕΣΩΣ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διακοπή εργασιών και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο κυρώσεων.
 4. Όλες οι εκτός των 126.000 τ.μ. ως άνω κατασκευές δεν δύνανται να αδειοδοτηθούν ούτε από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ και είναι συνολικά ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ.

5 απαντήσεις στο “Η “βιομηχανία αδειών” της Hellas Gold στο ΥΠΕΚΑ και η μαϊμού “Έγκριση Δόμησης””

 1. Ένταξει, αστε το το θέμα τώρα, θα το μελετησει ο κ. Δημαρχος και οι νομικοί του σύμβουλοι και σε κανένα χρονο θα απαντήσει… Αν είναι να γίνει μια δουλειά να γίνει σωστα, από τα αρμόδια όργανα! όχι απο ερασιτέχνες!

 2. Γιατί νομίζετε διώξανε τον ζαφειράτο από την υπηρεσία αυτή και τον στείλανε σε νομαρχία; για να μπορούν να κάνουνε όλα αυτά. και φυσικά ο προίστάμενος πάντα ο ίδιος, ο τζίμας το δεκανίκι του μανιάτη. Αυτοι μας αξιζουν αφου τους αφήνουμε.

 3. […] από 8.12.2014  ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του «Παρατηρητηρίου» σχετικά με την «έγκριση δόμησης» του εργοστασίου στις […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.