Αρχική Τεκμηρίωση ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: περί της υποτιθέμενης “Έγκρισης Δόμησης” του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών #skouries

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: περί της υποτιθέμενης “Έγκρισης Δόμησης” του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών #skouries

2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

DCIM100MEDIA

Παραθέτουμε ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ που κατατέθηκε σήμερα από το “Παρατηρητήριο” στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, στο αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη και στον Διοικητικό Προϊστάμενο της Πολεοδομίας, το Δήμαρχο Αριστοτέλη. Μπορείτε να την κατεβάσετε και σε μορφή pdf από εδώ.

 

AITHΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ:

 1. Το Υπουργείο Περιβ, Ενέργειας και Κλιμ. Αλλαγής
  Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
  Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών

 2. Το Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη

 3. Το Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Ιωάννη Μίχο

Ιερισσός, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: “Το έγγραφο Δ8/Γ/Φ.12.7/14379/3600/8.10.2014 της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ που “αδειοδοτεί” το κολοσσιαίο εργοστάσιο εμπλουτισμού και το σύνολο των κτιριακών υποδομών των Σκουριών”

Με την απόφαση 7633/29.3.2012 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στην Ελληνικός Χρυσός, μεταξύ πολλών δασικών εκτάσεων στη θέση “Σκουριές”, έκταση (Α, Β, Γ, Δ, …Κ, Α) εμβαδού 126.000 τ.μ. για την ανέγερση του συγκροτήματος εμπλουτισμού μεταλλευμάτων. Το γήπεδο αυτό περιβάλλεται πανταχόθεν από δημόσιο δάσος.

Με το Π.Δ. 26.4.1978 (ΦΕΚ 249Β’/5.5.1978) άρθρο 3 παρ. 4β “Ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων” σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ’) οι όροι δόμησης του γηπέδου αυτού κατά τον κανόνα ορίζονται ως εξής:

 • Κάλυψη-δόμηση 30% της επιφάνειας του γηπέδου.

 • Μέγιστο ύψος 11,0 μέτρα

 • Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3).

 • Μέγιστη επιτρεπόμενη επέμβαση επί του φυσικού αναγλύφου του γηπέδου (εκχωμάτωση-επιχωμάτωση) ±2,5 μ.

Α. ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΩΝ 126.000 Τ.Μ. ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Κάλυψης του ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. Σχεδίου 565-00-540-11, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 το οποίο εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 201745/2011 και με την Απόφαση Έγκρισης του Προσαρτήματος 4: “ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ” Δ8-Α/Φ.7.49.13/405/665/20.4.2013 της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ, η καλυπτόμενη επιφάνεια έχει συνολική έκταση 82.100 τ.μ. ήτοι ποσοστό κάλυψης 66%, ενώ το ποσοστό δόμησης είναι πολύ μεγαλύτερο του 66%.

Κατά το τεύχος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Αρ. Σχεδίου 10053) που υποβλήθηκε προς έγκριση στην αρμόδια ΕΠΑΕ (Αρχιτεκτονική Επιτροπή), το εμβαδό της περιοχής ανάπτυξης του εργοστασίου εμπλουτισμού αναφέρεται ως 389.224,66 τ.μ., ενώ το γήπεδο κατασκευής του εργοστασίου είναι κατά κυριότητα μόνο 126.000 τ.μ. , το μέγιστο ύψος των κτιρίων είναι 37,85 μ., ενώ ο αριθμός των ορόφων των κτιρίων είναι έως και πέντε (5). Οι επεμβάσεις επί του φυσικού αναγλύφου, επιχωματώσεις και εκχωματώσεις είναι της τάξης των δεκάδων μέτρων.

 • Με το έγγραφο Χ1257/10.9.2012 προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, η Ελληνικός Χρυσός αιτείται Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Έγκριση Δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού.

 • Με το έγγραφο 8459/18.12.2012, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει ότι: “απαιτείται έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2.1 του άρθρου 1 της απόφασης 7533/2012 (ΦΕΚ 251 Β’/2012)”.

Μέχρι και σήμερα έχουν απορριφθεί όλες οι αιτήσεις της Ελληνικός Χρυσός για Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης του εργοστασίου εμπλουτισμού.

Σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’/25.11.2011) άρθρο 3 παρ. 2, για την έκδοση Άδειας Δόμησης υποβάλλεται Έγκριση Δόμησης… στα δικαιολογητικά της οποίας περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του μελετητή ότι:

Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούςπου πιο πάνω αναφέρονται.

Όπως ήδη τεκμηριώσαμε, παραβιάζεται το σύνολο των κατά τον κανόνα όρων δόμησης από το εργοστάσιο εμπλουτισμού, δηλαδή οι μελέτες παραβιάζουν “τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς”.

Κατά το έγγραφο 17173/19.3.2013 της Γενικής διεύθυνσης Πολεοδομίας / ΥΠΕΚΑ:

Για την κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού απαιτείται παρέκκλιση από τους όρους δόμησης του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/1985 (ΦΕΚ 270 Δ’), όπως ισχύει και θα πρέπει βάσει του άρθρου 3 του Ν. 4030/2011 να προσκομιστεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και η προβλεπόμενη Έγκριση Παρέκκλισης από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.

Σύμφωνα με το έγγραφο 37882/3.7.2013 της Γεν. Δ/σης Πολεοδομίας / ΥΠΕΚΑ:

Εφ’όσον ζητείται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για το μεταλλείο αυτές θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις στις οποίες υπάγονται η έννοια του γηπέδου κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4067/2012 και οι όροι δόμησης κατά το από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270 Δ’) όπως ισχύει… Τέλος όπως σας έχει ήδη επισημανθεί με σχετικό έγγραφό μας ( 35934/14.6.2013) αρμόδια για τον έλεγχο και την εφαρμογή των ανωτέρω είναι η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη”.

Επίσης κατά το άρθρο 103 παρ. 1 εδ. δε’ του Ν. 210/1973 (Μεταλλευτικός Κώδικας):

Άδεια Εγκατάστασης: Κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης αυτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του μηχανικού που την εκπόνησε ότι τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…”

Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται για την Έγκριση Δόμησης και την Άδεια Δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων στις Σκουριές.

Κατά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της αρχιτεκτονικής μελέτης του εργοστασίου εμπλουτισμού, ο συνολικός αριθμός των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος ανέρχεται σε πενήντα (50) μονάδες.

Τελικά η Έγκριση Δόμησης και η Άδεια Δόμησης αφορούν σε συγκρότημα 50 κτιρίων και εγκαταστάσεων που πρέπει να κατασκευασθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε γήπεδο έκτασης συνολικά 126.000 τ.μ. που περιλαμβάνει και ξένες ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μεν προς απαλλοτρίωση, δεν έχουν όμως απαλλοτριωθεί μέχρι σήμερα.

 • Η συνολική πραγματοποιημένη κάλυψη στις 126.000 τ.μ. είναι 82.100 τ.μ. ήτοι 66%, έναντι της επιτρεπόμενης 30% ήτοι 37.800 τ.μ.

 • Το εργοστάσιο μπορεί να αναπτυχθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην παραχωρημένη κατά κυριότητα έκταση των 126.000 τ.μ. και όχι των 389.244 τ.μ. που αναφέρεται στην Αρχιτεκτονική Μελέτη, αφού επ’αυτών δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.

 • Η πραγματοποιούμενη δόμηση είναι μεγαλύτερη των 82.100 τ.μ. έναντι της μέγιστης επιτρεπόμενης των 37.800 τ.μ.

 • Το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος των κτιρίων είναι 37,85 μ. έναντι του επιτρεπόμενου μεγίστου των 11,00 μ.

 • Ο αριθμός των ορόφων είναι πέντε (5) έναντι του μεγίστου επιτρεπόμενου των τριών (3).

 • Οι πραγματοποιηθείσες ήδη εκχωματώσεις και επιχωματώσεις, επί εκτάσεως πολλαπλάσια μεγαλύτερης των 126.000 τ.μ. της ιδιοκτησίας της εταιρείας, είναι της τάξης των δεκάδων μέτρων έναντι του επιτρεπόμενου μεγίστου των ±2.5 μ., μόνο στο γήπεδο των 126.000 τ.μ.

Β. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 126.000 Τ.Μ.

Οποιοδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση εκτός του γηπέδου των 126.000 τ.μ. έχει κατασκευασθεί κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων.

Επιπλέον, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΜΛΕ:

Πρόχειρα ή κινητά καταλύμματα (containers-κουβούκλια) επιτρέπονται μόνον σε μικρά ή μικρής διάρκειας έργα και εργοτάξια ερευνών”.

Το έργο “Σκουριές” δεν μπορεί αυτονόητα να χαρακτηρισθεί ως “μικρό” ούτε ο χρόνος των τριάντα (30) ετών της προβλεπόμενης λειτουργίας του ως “μικρή διάρκεια”. Επομένως απαγορεύονται γενικά τα παντός είδους “containers και κουβούκλια” στις Σκουριές. Όλα τα υπόλοιπα κτίσματα κατά την παρ. 4 του αυτού άρθρου 7 του ΚΜΛΕ “πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένα και να έχουν τους απαραίτητους χώρους και εξοπλισμό…”. Αυτονόητο ότι “πρέπει να έχουν Έγκριση και Άδεια Δόμησης και να έχουν ανεγερθεί επί ιδιόκτητου γηπέδου” και όχι επί δημοσίου δάσους όπως συμβαίνει στις Σκουριές. Δηλαδή το σύνολο των εκτός του εργοστασίου εμπλουτισμού κτισμάτων είναι αυθαίρετα και παράνομα.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετά όσα πιο καταγράφονται προκύπτει οτι ούτε κατά τον κανόνα ούτε κατά οποιασδήποτε τάξης εξωφρενικές έστω παρεκκλίσεις, νομιμοποιούνται τα έργα του εργοστασίου εμπλουτισμού και όλων των κτιριακών και λοιπών έργων στο μεταλλείο “Σκουριές”.

Γ. ΝΟΜΟΣ 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α’/8.8.2014). ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 161 του Ν.Δ. 210/1973 (Μεταλλευτικός Κώδικας)

 1. Το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1.α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4
  του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ. Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/ 23.5.2011, Β’ 1227) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.
  β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ. Α. Δ7/Α/οικ. 12050/ 2223/ 23.5.2011, Β’ 1227) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών.
  δ. Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές δόμησης του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αριθμ. 299/16.1.2014 υπουργικής απόφασης (Β’ 57), ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης.
  2. Η ως άνω έγκριση και άδεια δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270) ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του παρόντος.»

Κατά την παρ. 1β η Άδεια Δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων στις Σκουριές χορηγείται από το Γραφείο Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4030/2011, αφού κατατεθούν “όλοι οι απαραίτητοι φάκελοι και λοιπά δικαιολογητικά“ συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού ότι “οι μελέτες… συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν και φέρουν τη θεώρηση της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.”

Και κατά την παρ. 2:

Η ως άνω Έγκριση και Άδεια Δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και των διατάξεων του από 24.5.1985 Π.Δ. ύστερα από έγκριση της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ”.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

1. Η ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ εκδίδει ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ αφού της υποβληθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φάκελοι και δικαιολογητικά στα οποία περιλαβάνεται και “υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού ότι όλα όσα έχουν υποβληθεί συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που ισχύουν και φέρουν τη θεώρηση της ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ”.

Αλλά στην επίμαχη περίπτωση του εργοστασίου εμπλουτισμού, “κατά τον κανόνα και τις προδιαγραφές που ισχύουν”:

α. Το γήπεδο ανέγερσης (Α, Β, Γ, Δ… Κ, Α) έχει εμβαδό 126.000 τ.μ., περιλαμβάνει και ξένες ιδιοκτησίες και περιβάλλεται από δημόσιο δάσος.

β. Η επιτρεπόμενη κάλυψη και δόμηση είναι το 30% του εμβαδού, δηλαδή 37.800 τ.μ.

γ. Το Επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος είναι 11,00 μ.

δ. Ο επιτρεπόμενος μέγιστος αριθμός ορόφων είναι τρεις (3).

ε. Η επιτρεπόμενη επέμβαση εκχωμάτωσης, επιχωμάτωσης του φυσικού εδάφους είναι ±2.5 μ.

Αντί αυτών στα στοιχεία της μελέτης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία προς έκδοση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ στη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ, οι ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ από τους ως άνω “κανόνες και προδιαγραφές” πρέπει να είναι αντίστοιχα:

α. Το εμβαδόν της περιοχής ανάπτυξης του εν λόγω εργοστασίου είναι 389.224 τ.μ. Αλλά πέραν της ιδιόκτητης έκτασης των 126.000 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνονται και ξένες ιδιοκτησίες, δεν επιτρέπεται ούτε κατά τον κανόνα ούτε καθ’οιανδήποτε παρέκκλιση ΑΠΟΛΥΤΩΣ καμμία δόμηση “ανάπτυξης του εν λόγω εργοστασίου” και άλλων κτισμάτων και εγκαταστάσεων.

β. Παρέκκλιση δόμησης ή κάλυψης πέραν του 30%, ήτοι πέραν των 37.800 τ.μ. μπορεί να δοθεί μόνο εντός των ορίων του γηπέδου (Α, Β, Γ, … Κ, Α) των 126.000 τ.μ.

γ. Η παρέκκλιση στο ύψος από το επιτρεπόμενο μέγιστο των 11,00 μ. θα καλύπτει ύψη κτιρίων μέχρι 37,85 μ.

δ. Η περέκκλιση στον αριθμό ορόφων από τρείς (3) πρέπει να γίνει για πέντε (5) ορόφους.

ε. Οι παρεκκλίσεις στις επιτρεπόμενες επιχωματώσεις εκχωματώσεις από το επιτρεπόμενο των ±2,5 μ. πρέπει να καλύπτουν τις ήδη πραγματοποιημένες εντός του γηπέδου (Α, Β, Γ, … Κ, Α) μεγέθους δεκάδων μέτρων, ενώ καμμία παρέκκλιση δεν μπορεί να δοθεί εκτός του γηπέδου αυτού ούτε φυσικά και κατά τον κανόνα ±2,5 μ.

Οι ως άνω παρεκκλίσεις είναι πρωτοφανείς στα πολεοδομικά χρονικά των παρεκκλίσεων από τους κατά τον κανόνα όρους δόμησης. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να έχουν ήδη ΕΓΚΡΙΘΕΙ από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2 που προαναφέραμε και εγκεκριμένες ήδη να έχουν ενσωματωθεί στη βάσει αυτών των παρεκκλίσεων εκδοθείσα ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ από την αυτή υπηρεσία.

Τελικά αυτή η ΕΓΚΡΙΣΗ, που θα έχει ενσωματώσει τις εγκεκριμένες από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ παρεκκλίσεις, αρμοδίως θεωρημένη κατά την παρ. 1.β επίσης από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ, διαβιβάζεται με όλα τα στοιχεία των μελετών, των δικαιολογητικών και των παρεκκλίσεων της ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ δεόντως θεωρημένα, στην αρμόδια για την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ από το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη.

Ένα αντίγραφο όλων αυτών – θεωρημένο ή μη – κοινοποιείται στην εταιρεία από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ προς αρχειοθέτησή του και όχι φυσικά προς υποβολή του στο Τμήμα Πολεοδομίας από την εταιρεία.

Η πρώτη αίτηση της εταιρείας προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης ήταν η με αρ. Χ1257/10.9.2012, συνοδευόμενη από τις μελέτες και τα δικαιολογητικά, η οποία πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στην Πολεοδομία με αρ. πρωτ. 1481.

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4280 στο ΦΕΚ 159 Α’/8.8.2014, η εταιρεία επανέρχεται, αυτή τη φορά με την αίτησή της Α 2202/8.9.2014 στη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ. Στις 8.10.2014 η ΔΙΜΕΒΟ με το Δ8/Γ/Φ.12.7/14379/3600/8.10.2014 αναφέρει ότι:

επαναφέρει θεωρημένες την αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών… συμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4030/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν. 4280/2014”.

Στην από 25.11.2014 αίτηση του Αρχιμανδρίτη Χριστόδουλου Αγγελόγλου προς το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για “Χορήγηση αντιγράφου της ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του εργοστασίου εμπλουτισμού και των λοιπών κτισμάτων στις Σκουριές, η Πολεοδομία με το 1564/28.11.2014 έγγραφο διευκρινίζει ότι:

Με αναφορά στη θεώρηση στοιχείων δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών, η παρούσα κοινοποίηση του εγγράφου Δ8/Γ/Φ.12.7/14379/3600/8.10.2014 δε βεβαιώνει σε καμμία περίπτωση τη γνησιότητα του εγγράφου δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, ούτε για έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”) ώστε να μπορεί να ελεγχθεί άμεσα η γνησιότητά του”.

Kαι:

Η με αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12.4.2013 Έγκριση Προσαρτήματος 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ ή και η με αρ. πρωτ. Δ8-Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.5.2013 Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών, επέχουν θέση Έγκρισης Δόμησης για το εν λόγω έργο”.

Δ. ΨΕΥΔΗΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Με την από 10.6.2014 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Β.Ελλάδος, το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας με ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ” καταγγέλλουμε ότι:

Με την απόφαση Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.5.2013 της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ χορηγήθηκε στην Ελληνικός Χρυσός Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του Εργοστασίου Εμπλουτισμού κατά το άρθρο 103 του ΚΜΛΕ.

Κατά την παρ. 1 του προαναφερθέντος άρθρου 103 ΚΜΛΕ για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ΗΜ εξοπλισμού απαιτούνται:

(ε) Στατική μελέτη και δήλωση του Ν. 1599/86 του μηχανικού που εκπόνησε τη μελέτη ότι: “τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…”.

Όπως σαφέστατα προκύπτει από τη διατύπωση του άρ. 103 παρ. 1 η ύπαρξη εγκεκριμένων όρων δόμησης για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ΗΜ εξοπλισμού. Η προϋπόθεση αυτή είναι ουσιαστική και όχι τυπική, διότι βάσει αυτών των όρων εκπονείται η στατική μελέτη των βάσεων έδρασης του εν λόγω εξοπλισμού.

Όπως προαναφέρθηκε μέχρι και σήμερα δεν έχει χορηγηθεί από τη μόνη αρμόδια υπηρεσία, την Πολεοδομία, η οποία πλέον ανήκει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗ , “Έγκριση Όρων Δόμησης”.

Σημειωτέον ότι την ανάγκη τήρησης των όρων δόμησης της περιοχής ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙ και η εταιρεία καθόσον στην από 26.6. 2013 αίτηση προς το ΣτΕ περί ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ του υπ’αριθμ. 786/10.6.20133 Σήματος του Γραφείου Πολεοδομίας Αρναίας προς το Α.Τ. Αρναίας με το οποίο διεκόπησαν οι εργασίες στο εργοστάσιο εμπλουτισμού βεβαιώνει η ίδια:

Στο φάκελο της ως άνω μελέτης περιέχονται μεταξύ άλλων:

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του μελετητή των δομικών έργων έδρασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την οποία, κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…”,

Αυτονόητο είναι ότι χωρίς την έγκριση όρων δόμησης δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας για το εργοστάσιο εμπλουτισμού, η οποία φυσικά μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομία. Σχετικά με τα ανωτέρω είναι το έγγραφο 305/28.3.2014 του Γραφείου Πολεοδομίας Αρναίας κατά το οποίο:

ΚΕΦ. Η’

 1. Στην ανωτέρω Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.5.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών αναφέρεται ότι προσκομίστηκε, σύμφωνα άλλωστε και με όσα ορίζει το άρθρο 103 ΚΜΛΕ, υπεύθυνη δήλωση του μελετητή σύμφωνα με την οποία “… τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου”. Η εν λόγω λοιπόν άδεια εγκατάστασης εμπλέκει πολεοδομικές διατάξεις την τήρηση των οποίων ουδέποτε βεβαιώσαμε αρμοδίως”.

Επειδή για την ανέγερση του επίμαχου εργοστασίου εμπλουτισμού:

α. Δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Η άδεια Εγκατάστασης ΗΜ εξοπλισμού εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 103 ΚΜΛΕ αφού δεν έχουν εγκριθεί ερμοδίως οι “όροι δόμησης της περιοχής του έργου κατά την ισχύουσα νομοθεσία”.

Επειδή οι όροι δόμησης στην περιοχή του έργου ορίζονται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Παναγίας και στις περί εκτός σχεδίου δόμησης διατάξεις του Π.Δ ./17.9.1977 “περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εις περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών του Ν. Χαλκιδικής” και ειδικά του εδ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 3 “Ανέγερση βιομηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων”.

Επειδή Οι όροι αυτοί ούτε κατά παρέκκλιση μπορούν να προσαρμοσθούν έστω στη δόμηση του συγκροτήματος του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ελληνικός Χρυσός στη συγκεκριμένη έκταση των 126 στρεμμάτων, όπως αυτή ορίζεται μεταξύ των στοιχείων Α, Β, Γ, Δ… Α του συνοδευτικού της Απόφασης Παραχώρησης κτηματολογικού διαγράμματος.

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν δύναται η από το νόμο απαιτούμενη άδεια να υποκατασταθεί από απλή υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού της εταιρείας, ο οποίος εκπόνησε τη στατική μελέτη των δομικών στοιχείων και βεβαίωσε ψευδώς με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι “κατά την εκπόνηση της στατικής μελέτης τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”, αφού η αρμόδια Πολεοδομία Αρναίας ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει σχετική έγκριση όρων δόμησης.

Επειδή η Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ ελλείψει της άδειας δόμησης οφείλει να ΑΚΥΡΩΣΕΙ την χορηγηθείσα με αρ. πρωτ. Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.5.2013 Άδεια Εγκατάστασης ΗΜ Εξοπλισμού και να ενεργήσει για την επιβολή του νόμου κατά του ψευδώς υπευθύνως δηλούντα μηχανικού!

Επειδή η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες, όπως απεικονίζονται και στις πρόσφατες προσκομιζόμενες φωτογραφίες ήτοι σε τεράστια εκχέρσωση δάσους και σε εκχωματώσεις σε ύψος δεκάδων μέτρων, σε έκταση μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του εργοστασίου εμπλουτισμού και παράλληλα να προχώρησε σε έργα τοποθέτησης οπλισμένου σκυροδέματος σε ποσότητες εκατοντάδων κυβικών μέτρων,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ την απαιτούμενη οικοδομικής άδεια, όπως επανειλημμένως έχει επισημάνει η αρμόδια Πολεοδομία.

Επειδή είναι φανερό ότι από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός επιχειρείται σήμερα η προσομοίωση μιας ΑΚΥΡΗΣ Έγκρισης Εγκατάστασης ΗΜ Εξοπλισμού με μια οικοδομική άδεια που ουδέποτε εκδόθηκε.

Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΑΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Τόσον η με αρ. πρωτ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12.4.2013 Έγκριση Προσαρτήματος 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ όσο και η με αρ. πρωτ. Δ8-Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.5.2013 Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών αναφέρονται σε κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες προς τους ισχύοντες όρους δόμησης και κανονισμούς στην περιοχή. Κατά τον χρόνο έκδοσής των πράξεων αυτών, οι απαιτούμενες ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ δεν είχαν χορηγηθεί και αναφέρονται και σε κτίρια και εγκαταστάσεις εντός των ορίων του γηπέδου (Α, Β, Γ, Δ… Κ, Α) εμβαδού 126.000 τ.μ., στο οποίο υπάρχουν ακόμα τμήματα ξένων ιδιοκτησιών που δεν έχουν μεταγραφεί, αλλά και εκτός αυτού, επί εκτάσεως δημοσίου δάσους.

Σύμφωνα όμως με όσα πιο πάνω αναλυτικά τεκμηριώσαμε:

 1. Το μόνο γήπεδο στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κατασκευάσει το εργοστάσιο εμπλουτισμού και οποιοδήποτε άλλο κτίσμα είναι το γήπεδο (Α, Β, Γ, Δ… Κ, Α) εμβαδού 126.000 τ.μ. μετά όμως την μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο και των ξένων ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

 2. Η ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ πρέπει να χορηγήσει όλες τις απαιτούμενες ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ από το ΝΟΚ και τις διατάξεις του από 24.5.1985 Π.Δ.

 3. Μετά την κατά τα ως άνω χορήγηση παρεκκλίσεων πρέπει να εκδοθεί η κατά το άρθρο 103 του Μεταλλευτικού Κώδικα Άδεια Εγκατάστασης στην οποία κατά την παρ. 1 εδ. ε1 απαιτείται ως δικαιολογητικό για την έκδοση της “υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού ότι “τηρήθηκαν οι όροι δόμησης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις χορηγηθείσες παρεκκλίσεις…”.

Η ως άνω Άδεια Εγκατάστασης πρέπει να εκδοθεί σύμφωνα και με τις παρεκκλίσεις.

Αλλά κατά το Ν. 4280/2014 άρθρο 54 παρ. 8 εδ. 1α:

Η Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης ή και η χορήγηση της Άδειας Εγκατάστασης αποτελεί και Έγκριση Δόμησης…”.

Εαν λοιπόν δεν εκδοθεί νέα Έγκριση Δόμησης τότε η Έγκριση του Προσαρτήματος 4 της Τεχνικής Μελέτης του Υποέργου Σκουριών και η Άδεια Εγκατάστασης του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών για να θεωρηθούν ως Έγκριση Δόμησης πρέπει να περιλαμβάνουν “πλήρεις αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές μελέτες και τα στοιχεία τους να συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς” ως επίσης και με τις χορηγηθείσεις εν τω μεταξύ από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ παρεκκλίσεις που καταγράψαμε πιο πάνω.

Πλέον των ανωτέρω:

α) όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις οι εκτός των ορίων του γηπέδου (Α, Β, Γ, Δ… Κ, Α) των 26.000 τ.μ. δεν νομιμοποιούνται ούτε κατά τον κανόνα ούτε κατά οποιαδήποτε ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ και

β) Το γήπεδο (Α, Β, Γ, Δ… Κ, Α) στερείται της κατά 100% ιδιοκτησίας, μεταγεγραμμένης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει εκδοθεί ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, όπως βεβαιώνεται και στο 1564/28.11.2014, ΚΑΜΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ από την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, ούτε για το εργοστάσιο εμπλουτισμού, ούτε για τις λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις, τις εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση, ούτε για περιτοιχίσεις και περιφράξεις, όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 4 του νόμου 4067/2012 παρ. 1 “Αδεια Δόμησης”.

Επομένως:

α) Μέχρι τη νομιμοποίησή τους κατά τον κανόνα και τις ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ και μέχρι της συνολικής τακτοποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του γηπέδου (Α, Β, Γ, Δ… Κ, Α) εμβαδού 126.000 τ.μ. , το σύνολο των εντός αυτού έργων και εργασιών για τις οποίες απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ και πρέπει να εφαρμοσθεί ΑΜΕΣΩΣ από της κοινοποιήσεως του παρόντος, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διακοπή εργασιών και εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο κυρώσεων και

β) Όλες οι εκτός των 126.000 τ.μ. ως άνω κατασκευές δεν δύνανται να αδειοδοτηθούν και είναι συνολικά ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ.

Έχοντας υπ’όψη τους κάτωθι νόμους/διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των Υπηρεσιών να αποκρίνονται άμεσα στο σύννομο αίτημα του πολίτη:

 1. Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 άρ.86 παρ. 1, άρ. 215 παρ, 1,2 και άρ. 214 παρ. 1.
  2. Άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος.
  3. Νόμος 3422/12.12.2005 ΦΕΚ 303 Α’/2005 Κύρωση Σύμβασης Aarhus.
  4. Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-5-2004, όπως ισχύουν.
  5. Άρθρα 4 και 10 και άρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’), όπως ισχύουν.
  6. Άρθρο 5 του Ν. 1943/91, ΦΕΚ 5/τ.Α/1991, όπως ισχύει.
  7. Άρθρο 11 παρ. 1,2 του Ν. 3230/2004.
  8. ΚΥΑ 11764/653/2006 ΦΕΚ Β ́327/17-3-2006.
  9. Άρθρο 1 της υπ’αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β/10.8.2004.
  10. Εγκύκλιος του Υπ. Εσ. “ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” – Ενημέρωση πολιτών για τα δικαιώματά μας – με αρ. 10384/9.5.2001.
  11. Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δημοσίων εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ:

 1. Να μας χορηγηθούν θεωρημένα αντίγραφα: α) της Άδειας Εγκατάστασης και β) της Έγκρισης του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ στις οποίες (α) και (β) να έχουν τηρηθεί οι όροι δόμησης κατά τις χορηγηθείσες ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ, συνοδευόμενα από τις θεωρημένες μελέτες.

 2. Να μας χορηγηθούν οι εκδοθείσες παρεκκλίσεις.

 3. Να μας βεβαιώσει ότι οι ως άνω αιτούμενες (α) και (β) είναι η κατά την παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν. 4280/2014 Έγκριση Δόμησης.

 4. Να κινήσει την διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στον μελετητή μηχανικό της Άδειας Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εμπλουτισμού της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών για την υπεύθυνη δήλωση του με την οποία ψευδώς βεβαίωσε ότι “τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου”.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:

 1. Να εφαρμόσει άμεσα, από της κοινοποιήσεως του παρόντος, επί των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ως άνω κατασκευών και εργασιών που αναφέραμε όλα όσα ο Νόμος προβλέπει.

Με τιμή,

Για το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

Τόλης Παπαγεωργίου

 

 

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Απλούστατα θα χρειαστεί ν’ αλλάξουν το Π.Δ. 26.4.1978 (ΦΕΚ 249Β’/5.5.1978) άρθρο 3 παρ. 4β “Ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων” καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ’) οι όροι δόμησης και να τα φέρουν στα μέτρα τους…
  Έτσι απλά…

 2. Θεέ μου πόσο βρωμάει αυτή η υπόθεση, ντρέπομαι για τους κυβερνώντες και για τα τσιράκια τους στις διοικητικές υπηρεσίες.
  Μήπως θα έπρεπε το θέμα να το κάνατε μια εκστρατεία στο avaaz;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.