Μεθοδεύσεις από το υπ. Περιβάλλοντος για το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός #skouries


Στοιχεία για τη μεθόδευση της τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και για τις αδιαφανείς διαδικασίες εξπρές, με τις οποίες το Υπουργείο προώθησε την ανάθεση σύμβασης για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου από την εταιρεία Grant Thornton, ζητούν σαράντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που συνυπέβαλαν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημειώνεται ότι, με βάση τη σύμβαση ανάθεσης, η εταιρεία οφείλει να διενεργήσει την αξιολόγηση του τροποποιημένου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός και να παραδώσει τρία (3) παραδοτέα επ’ αυτής στο χρονικό διάστημα ρεκόρ της μίας ημέρας, χωρίς δυνατότητα παράτασης (!).

Πιο συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν, από το ΥΠΕΝ, την πλήρη πολιτική αιτιολόγηση των αποφάσεων του, και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Απόφαση ανάθεσης της αξιολόγησης που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ01Χ4653Π8-ΧΕΦ). Ζητούν συγκεκριμένα, το τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, τα τελικά παραδοτέα της εταιρείας, τις επιμέρους εισηγήσεις και τα σχέδια εγγράφων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης/αίτησης κατάθεσης εγγράφων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και διαδικασία αξιολόγησής του»

Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» υπέβαλλε το έτος 2006 «Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταλλείων Κασσάνδρας», το οποίο εγκρίθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.3220/2004.

Παρά τις δηλώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης της ΝΔ ότι η επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός,  θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, αποκαλύπτεται ότι η εταιρεία υπέβαλλε νέο επενδυτικό σχέδιο στις 22.11.2019 στο ΥΠΕΝ με το οποίο αιτείται την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου. Από την διαδικασία αυτή επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία δεν υλοποιεί το σχέδιο, με το οποίο έχει δεσμευτεί απέναντι στην ελληνική Πολιτεία, και επιδιώκει τροποποίηση των υποχρεώσεών της προς ικανοποίηση των συμφερόντων της ή λόγω οικονομο-τεχνικών αδυναμιών στην υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Τα ανωτέρω διαψεύδουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και αποκαλύπτουν ένα άλλο κρυφό σχέδιο, εφόσον η κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατάθεση νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός, εντείνοντας την αναξιοπιστία της γύρω από το θέμα.

Ειδικότερα, στις 30.12.2019 δημοσιεύτηκε η απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων της αξιολόγησης του νέου επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε στις 22.11.2019 η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.».Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε, από το ΥΠΕΝ, στις 24.12.2019 και στις 27.12.2019 έγινε η αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε και η οποία έγινε δεκτή. Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και τα τελικά παραδοτέα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί έως τις 31.12.2019, χωρίς δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας, στη Δ/νση Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών . Δηλαδή, η εταιρεία οφείλει να παραδώσει το έργο της μια μέρα μετά την δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης, επιλογή που γεννά πολλά ερωτηματικά.

Το παραδοτέα του αναδόχου σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ανάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. «Αξιολόγηση των οικονομικών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός ΑΕMBX στα Μεταλλεία Κασσάνδρας» κατόπιν υποβολής του «Νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας»
 2. Αξιολόγηση της έκθεσης του οίκου HATCH που κατέθεσε στο ΥΠΕΝ η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» ως συνημμένη στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο.
 3. Συγκριτική αξιολόγηση του «Νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας» σε σύγκριση με το «Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταλλείων Κασσάνδρας» που υπεβλήθη το 2006. Ειδικότερα, η συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής σύγκρισης εκφρασμένα σε παραμέτρους και δείκτες συμβολής στην εθνική και τοπική οικονομία, οικονομικής απόδοσης σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, άμεσης, έμμεσης και παρακινούμενης επίδρασης στην περιφερειακή οικονομία, στην απασχόληση και επίπτωσης στους λοιπούς παραγωγικούς τομείς στην περιοχή αξιολόγησης.

Η μεθόδευση που επέλεξε το ΥΠΕΝ για την αξιολόγηση του νέου επενδυτικού σχεδίου δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Ένα Επενδυτικό Σχέδιο, για το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία έκρινε ότι προκύπτει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την ανάθεση σε εξειδικευμένο Γραφείο Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της αξιολόγησης του, την οποία δεν μπορεί να αναλάβει η υπηρεσία λόγω έλλειψης έμπειρων και εξειδικευμένων προς τούτο στελεχών και προς τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ανατίθεται και παραδίδεται μόνο σε μία ημέρα. Ενώ δηλαδή, τίθεται ζήτημα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος –εφόσον ουσιαστικά η Ελληνικός Χρυσός διεκδικεί τη μη τήρηση των υποχρεώσεών της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου –  προκρίνεται μια διαδικασία ανάθεσης που προσβάλλει κάθε έννοια λογικής.

Επειδή, πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και η προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή, οποιαδήποτε τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου πρέπει να ελεγχθεί διεξοδικά και με ενδελεχή τρόπο.

Επειδή, η απόκρυψη της κατάθεσης νέου σχεδίου και η τροποποίηση των εγκεκριμένων υποχρεώσεων της εταιρείας δημιουργεί ερωτήματα στους πολίτες και εντείνει την ανησυχία στην περιοχή που υλοποιείται το έργο.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Ποια είναι η σκοπιμότητα της τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός;
 • Πώς εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ελληνικού δημόσιου με την τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου;
 • Πώς διασφαλίζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με δεδομένο ότι το τελικό παραδοτέο πρέπει να παραδοθεί μια μέρα μετά την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης;
 • Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης και ανάθεσης αξιολόγησης της σύμβασης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την διαδικασία αξιολόγησης του νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και ειδικότερα

 1. Το «Νέο Επενδυτικό Σχέδιο των Μεταλλείων
  Κασσάνδρας» με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/108439/1464/22.11.2019 καθώς και τα
  συνημμένα και παραρτήματα του.
 2. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 113709/1526/05-12-2019 αίτημα της Δ/νσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.
 3. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 119203/4843/17-12-2019 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
 4. Το από 20-12-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρωτ. 121994/5035/23-12-2019) παροχής διευκρινίσεων του Προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.
 5. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 119/323/4865/17-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ006060815)  αίτημα δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
 6. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 121047/9579/19-12-2019 (AΔΑΜ: 19REQ006078932, AΔΑ: ΩΗ774653Π83ΧΛ) του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, με α/α 104939, με την από 20-12-2019 ορθή επανάληψή της.
 7. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 122641/5058/24-12-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
 8. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 123313/5090/27-12-2019 προσφορά της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων».
 9. Το από 27-12-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς.
 10. Η υπ. αριθ. πρωτ. 123374/5093/27-12-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης.
 11. Ο υπ.αριθ. πρωτ. 123669/5103/30-12-2019 φάκελος των δικαιολογητικών ανάθεσης.
 12. Η σύμβαση ανάθεσης που υπογράφηκε με την εταιρεία
 13. Τα τελικά παραδοτέα της αναδόχου σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ανάθεσης.

Για τα έγγραφα των υπηρεσιών του Υπουργείου και συγκεκριμένα για τα έγγραφα με α.α 2,3,5,6,7,10 παρακαλούμε να χορηγηθούν και τα αντίστοιχα σχέδια εγγράφων.


Μία απάντηση στο “Μεθοδεύσεις από το υπ. Περιβάλλοντος για το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός #skouries”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.