Χωρίς κρίσιμες άδειες και εγκρίσεις ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα της Ελληνικός Χρυσός #skouries


Αίτηση με θέμα “Zητήματα νομιμότητας του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα της Ελληνικός Χρυσός / Χαρακτηρισμός αποβλήτων” κατατέθηκε σήμερα από το “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και κοινοποιήθηκε στις συναρμόδιες υπηρεσίες και την Εισαγγελία Χαλκιδικής. Η ΔΙΠΑ οφείλει να εξηγήσει πώς επιτρέπει να λειτουργεί η κεντρική εγκατάσταση αποβλήτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Χαλκιδικής χωρίς άδεια λειτουργίας και με σειρά άλλων παραβάσεων. Για ενέργειες της εταιρείας που “θέτουν σε κίνδυνο τους φυσικούς πόρους της περιοχής (ύδατα και έδαφος) και εν γένει το περιβάλλον”. κάνει λόγο το Σώμα Επιθεώρησης Β. Ελλάδας.

O Χώρος Απόθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα είναι ένα μεγάλης κλίμακας και υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου έργο απόθεσης αποβλήτων, φορτωμένων με τοξικά υλικά, χωροθετημένο επάνω σε επικίνδυνο σεισμικό ρήγμα, σε πολύ μικρή απόσταση από τον οικισμό του Στρατωνίου και τη θάλασσα. Λόγω της θέσης και του περιεχομένου του, αλλά και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που όλο και συχνότερα πλήττουν την ανατολική Χαλκιδική, ο ΧΥΤΕΑ είναι πηγή έντονης ανησυχίας για τους κατοίκους. Πλευρές της επικινδυνότητας του έργου και ανεπάρκειες ή και αναλήθειες των σχετικών μελετών της εταιρεία; έχουν επισημανθεί και τεκμηριωθεί από ειδικούς καθηγητές και το “Παρατηρητήριο”, χωρίς ουδεμία αντίδραση από την Πολιτεία που τα θεωρεί όλα καλώς καμωμένα.

Μετά από μια σειρά παράνομων/χαριστικών προσωρινών αδειών απόθεσης απόθεσης αποβλήτων και παρατάσεών τους από την προηγούμενη κυβέρνηση (“για να μη μας πουν ότι καθυστερούμε την επιχειρηματικότητα“), από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο ΧΥΤΕΑ λειτουργεί “κανονικά”, έχοντας υποβάλει “γνωστοποίηση” της έναρξης λειτουργίας του. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται μέσα από έγγραφα του  αρμόδιου για τον έλεγχο Σώματος Επιθεώρησης Β. Ελλάδας (την 641/30-01-2019 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και το 324/31-01-2019 έγγραφο απόψεων του ΣΕΒΕ επί της Μελέτης Ασφαλείας της Εγκατάστασης Απόθεσης Αποβλήτων Κοκκινόλακκα), η κατασκευή του ΧΥΤΕΑ έγινε με σημαντικές παρεκκλίσεις από τον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο σχεδιασμό ενώ η “κανονική” λειτουργία του ξεκίνησε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης.

Με την αίτηση που υποβλήθηκε σήμερα ζητούμε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης να μας πληροφορήσει αν η εταιρεία, αλλά και η ίδια η υπηρεσία, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομιμότητας σε μια σειρά από κρίσιμα για την ασφάλεια του ΧΥΤΕΑ ζητήματα που προκύπτουν από τα έγγραφα των Επιθεωρητών και αναφέρονται περιληπτικά στη συνέχεια. Το πλήρες κείμενο της αίτησης εδώ.

1. Ο ΧΥΤΕΑ λειτουργεί χωρίς να έχει εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας κατά παράβαση της ΚΥΑ ΕΠΟ και διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Ελληνικός Χρυσός οφείλει να τηρεί τόσο τη μεταλλευτική νομοθεσία όσο και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η μεταλλευτική νομοθεσία, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίησή της (Ν. 4512/2018), απαιτεί μόνο “γνωστοποίηση” έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης. Αλλά κατά την περιβαλλοντική νομοθεσία, ο  ΧΥΤΕΑ υπάγεται στη νομοθεσία περί χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων και συνεπώς η εταιρεία έπρεπε να έχει λάβει άδεια λειτουργίας του Ν. 4042/2012. Η άδεια αυτή, την οποία η εταιρεία “παρέλειψε”, προβλέπεται ρητά στην ΚΥΑ ΕΠΟ και δεν μπορεί υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τη μεταλλευτική νομοθεσία.

2. Υπάρχουν μη αδειοδοτημένες περιβαλλοντικά και τεχνικά τροποποιήσεις στην κατασκευή του ΧΥΤΕΑ:
i) Η στεγάνωση του πυθμένα δεν περιλαμβάνει συμπυκνωμένο στρώμα αργίλου πάχους 0,6 m αλλά έχει εφαρμοστεί διαφορετικό σύστημα στεγάνωσης.
ii) Στο κατάντη φράγμα δεν έχει τοποθετηθεί πυρήνας από υλικό χαμηλής διαπερατότητας.
iii) Δεν έχει λιθογομωθεί η παλιά στοά +173m, στον πυθμένα του φράγματος.

Παρ’οτι οι παραβάσεις αυτές ήταν γνωστές, η πρώτη από το 2015 και οι άλλες από το 2017, επετράπη στην εταιρεία να συνεχίσει και να αποπερατώσει το σύνολο της κατασκευής με τον ίδιο τρόπο.

Εκτός από το αρμόδιο ΣΕΒΕ, η κατασκευή του Κοκκινόλακκα – με τις παραβάσεις – παρακολουθούνταν από δύο ειδικές επιτροπές (την Επιστημονική Επιτροπή του Όρου δ1.39 και την Ειδική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα). Επίσης το ΥΠΕΝ είχε αποφασίσει να αναθέσει με σύμβαση την αξιολόγηση των διαφοροποιήσεων στην κατασκευή του έργου σε ανεξάρτητους εξειδικευμένους επιστήμονες, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτή η σύμβαση προχώρησε. Καμίας επιτροπής ή άλλου γνωμοδοτικού οργάνου τα συμπεράσματα δεν έγιναν γνωστά.

3. Για τις ανωτέρω διαφοροποιήσεις στην κατασκευή του ΧΥΤΕΑ, η εταιρεία δεν υπέβαλε φάκελο τροποποίησης της ΚΥΑ ΕΠΟ προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή,

Όπως τονίζει το αρμόδιο ΣΕΒΕ “το όποιο ισοδύναμο ή καλύτερο σύστημα θεωρούσε η εταιρεία ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, όφειλε να το γνωστοποιήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αξιολογηθεί και να εγκριθεί αναλόγως. Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση και η έγκριση γίνεται αρμοδίως από τη Διοίκηση και όχι τον κύριο του έργου, καθότι μια τέτοια πρακτική, που εν προκειμένω ακολούθησε η εταιρεία, καταλύει το σύνολο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί αδειοδότησης και έγκρισης. Κατά παράβαση των θεσμικών της υποχρεώσεων, η εταιρεία λειτούργησε μονομερώς, ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο τους φυσικούς πόρους της περιοχής (ύδατα και έδαφος) και εν γένει το περιβάλλον”.

4. Δεν εξετάστηκε αν θα πρέπει να υπαχθεί ο ΧΥΤΕΑ στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO III, δεδομένου ότι εκεί μεταφέρονται για τελική διάθεση και επικίνδυνα απόβλητα.

5. Η Μελέτη Ασφαλείας του ΧΥΤΕΑ είναι ουσιαστικά στον αέρα, γιατί βασίζεται στις προαναφερθείσες αυθαίρετες τροποποιήσεις της κατασκευής που δεν έχουν αδειοδοτηθεί ούτε περιβαλλοντικά ούτε τεχνικά. Επιπλέον το ΣΕΒΕ επισημαίνει σειρά παραλείψεων της Μελέτης Ασφαλείας του ΧΥΤΕΑ, όπως ανεπαρκή σενάρια αστοχίας,  και απουσία στοιχείων για την επικινδυνότητα των αποβλήτων.

6. Οι μελέτες περιβαλλοτικού χαρακτηρισμού των αποβλήτων Ολυμπιάδας και Στρατωνίου υποβλήθηκαν για αξιολόγηση στην ΔΙΠΑ τον Ιούλιο 2017, μετά από πολυετή καθυστέρηση. Με έγγραφό απόψεών του, το ΤΕΠ/ΣΕΒΕ εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε κρίσιμα στάδια και επομένως και ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Οι αναλύσεις που πραγματοποίησε το Γενικό Χημείο του Κράτους σε απόβλητα από το φορτίο φορτηγού που ανατράπηκε στην Ολυμπιάδα έδειξαν ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα παρά τον αντίθετο ισχυρισμό της εταιρείας. O ορθός χαρακτηρισμός των αποβλήτων είναι απαραίτητος μεταξύ άλλων και για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, την εκτίμηση των κινδύνων από ενδεχόμενο ατύχημα και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, από τότε που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στη Χαλκιδική, τα απόβλητα διακινούνται και αποτίθενται ως μη επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία εργαζομένων και κατοίκων.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.