Ο νέος εκβιασμός της Ελληνικός Χρυσός #skouries


Με εξώδικο ζητάει οκτακόσια εκατομμύρια ευρώ για αντισυμβατική συμπεριφορά του Δημοσίου!

Μεγάλη… εφευρετικότητα επιδεικνύει, ως προς το εύρος και τις μεθόδους απειλών και εκβιασμών, η Ελληνικός Χρυσός, η οποία, κατά περσινή δήλωση, τέτοια εποχή, στελέχους της μητρικής πολυεθνικής Eldorado Gold, προσβλέπει πάντα «σε πιο συνεργάσιμη κυβέρνηση».

Αυτή τη φορά με εξώδικο ζητάει από το Ελληνικό Δημόσιο χρηματική αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ύψους 783.211.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθυστερεί να εκδώσει τις υπολειπόμενες άδειες στις Σκουριές και άρα παραβιάζεται η σύμβαση μεταβίβασης του 2003. Εξώδικο, το οποίο έρχεται τη στιγμή που, κατά ασφαλείς πληροφορίες, προετοιμάζεται η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του 2011, για την κατασκευή και λειτουργία των μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων Κασσάνδρας, επί το αυστηρότερο, βάσει των πορισμάτων των επιθεωρητών Περιβάλλοντος για βαριές και πολλές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων. Επιπλέον από την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου τον Απρίλιο, επαναβεβαιώνεται η συμβατική υποχρέωση της Ελληνικός Χρυσός για την πλήρη κατασκευή μεταλλουργικής μονάδας παραγωγής χρυσού, χαλκού και αργύρου με σκοπό την παραγωγή καθαρών τελικών εμπορεύσιμων προϊόντων στο Μαντέμ Λάκκο.

Το εξώδικο αίτημα πληρωμής κατατέθηκε στις 10 Αυγούστου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και έφτασε προ ολίγων ημερών στα τρία συναρμόδια υπουργεία για «την πληρωμή των απαιτήσεων της εταιρείας» κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Δηλαδή στο υπουργείο Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με ιταμό ύφος, λες και απευθύνεται σε υπηκόους χώρας – μπανανίας, αιτείται «την άμεση συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και συγχρόνως την ανόρθωση της ζημιάς μας εξαιτίας της αντισυμβατικής και παράνομης συμπεριφοράς του αντισυμβαλλόμενου Ελληνικού Δημοσίου μέσω της άμεσης εκπλήρωσης των χρηματικών αξιώσεών μας». «Τούτο δε ως μια ύστατη προσπάθεια εξώδικης επίλυσης του ζητήματος και προκειμένου να αποφευχθεί προσφυγή μας σε διαιτησία» αναφέρει. Ισχυρίζεται, λοιπόν, η εταιρεία ότι έχει υποστεί ζημία, η οποία συνίσταται:

* Στη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας της (θετική ζημία) που αφορά την καθυστέρηση της περιόδου προπαρασκευής μέχρι τις 30.06.18 και η οποία ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο χρηματικό ποσό των 74.620.496,49 ευρώ για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η εταιρεία εξαιτίας των ζημιογόνων γεγονότων καθυστέρησης. Η περίοδος προπαρασκευής, προσθέτει, «έχει ήδη παραταθεί κατά 39 μήνες από τον Μάιο του 2015 μέχρι και σήμερα, ενώ δεν έχει ασφαλώς καταστεί εφικτή η αρχικά προβλεπόμενη για τον Μάιο του 2015 έναρξη της εκμετάλλευσης του υποέργου Σκουριών».

* Σε διαφυγόντα κέρδη (αποθετική ζημία) που αφορά την καθυστέρηση έναρξης της περιόδου εκμετάλλευσης από τον Μάιο του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και η οποία ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο χρηματικό ποσό των 664.579.000 ευρώ λόγω μη πραγματοποίησης καθαρών κερδών (έσοδα μείον έξοδα), τα οποία βασίμως η εταιρεία «θα είχε αποκομίσει από την εκμετάλλευση του Μεταλλείου Σκουριών αν το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε επιδείξει αντισυμβατική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά».

* Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 8.000.000, καθώς «εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του Ελληνικού Δημοσίου έχει τρωθεί σοβαρά η φήμη και η αξιοπιστία της εταιρείας μας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τις συνθήκες τέλεσης της προσβολής, τον βαθμό πταίσματος και εν γένει τις ιδιαίτερες συνθήκες ως προς το μέγεθος της επένδυσης και την ευρύτατη δημοσιότητα που έχουν λάβει οι παράνομες πράξεις ή και παραλείψεις του Ελληνικού Δημοσίου.» Σε μια ανέξοδη δε επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας δηλώνει ότι τα 8 εκατ. προτίθεται να τα διαθέσει «σε κοινωφελείς σκοπούς»…

Δεν μένει όμως εδώ, θέλει και άλλα. Αν δεν εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις εδώ και τώρα, αρχής γινομένης από την 1η Ιουλίου ή από την ημερομηνία επίδοσης του εξωδίκου στα τρία υπουργεία, και με την επιφύλαξη «πρόσθετων ή και άλλων προς το παρόν άδηλων, απρόβλεπτων ή αβέβαιων δαπανών που ενδέχεται να απαιτηθούν στο πλαίσιο της συντήρησης και ασφάλειας εκ εν γένει της ανάπτυξης του υποέργου Σκουριών κατά τη συνεχιζόμενη παρατεταμένη περίοδο καθυστέρησης», αιτείται ημερήσιας αποζημίωσης εφεξής 680.000 ευρώ πάλι κατ’ ελάχιστον (36.212,37 η θετική ζημιά και για διαφυγόντα κέρδη 644.000 ευρώ).

Ο εντοπισμός των παραβάσεων

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα 2012-2014 οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος του τομέα Βορείου Ελλάδας του τότε ΥΠΕΚΑ είχαν ελέγξει τις εγκαταστάσεις στο υποέργο Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου όπως και της Ολυμπιάδας. Εντόπισαν 21 παραβάσεις με πολλά παρακλάδια και επιβλήθηκε στις αρχές του 2016 πρόστιμο στην Ελληνικός Χρυσός, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, το οποίο ακυρώθηκε στα τέλη του 2017.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αποδέχτηκε το πρωτοφανές αίτημα της εταιρείας ότι διέρρευσε πολύ χρόνος από τη διενέργεια των ελέγχων μέχρι τον καταλογισμό των προστίμων… Από το ΥΠΕΝ ασκήθηκε έφεση τον Μάρτιο. Οι επιθεωρητές στα δύο πορίσματά τους, ενδεικτικά, υπογράμμιζαν: «Ελλιπής υποβολή στοιχείων για την επικινδυνότητα των προϊόντων. Η εταιρεία δεν παρέθεσε στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την ΑΕΠΟ όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τα θέματα επικινδυνότητας των παραγόμενων προϊόντων σφαλερίτης (θειούχος ψευδάργυρος) και γαληνήτης (θειούχος μόλυβδος) και κατά συνέπεια δεν προβλέφθηκαν επαρκή μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό τους, προκειμένου να αποτρέπεται η ρύπανση του περιβάλλοντος και να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας, κατά παράβαση των Πινάκων 1 και 2 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (Β’ 678) και του άρθρου 1 του Ν.1650/1986».

Οι έλεγχοι συνεχίσθηκαν και το 2017, όπως αναφέρεται στη φετινή έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, και ο έλεγχος επικεντρώθηκε στα νέα έργα στην περιοχή Σκουριών.

 


3 απαντήσεις στο “Ο νέος εκβιασμός της Ελληνικός Χρυσός #skouries”

  1. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι και η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε εκεί με μορφή εξώδικου την απαίτησή της στις 10 Αυγούστου. Υποθέτω πως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέτασε το βάσιμο αυτής της απαίτησης και αφού κατέληξε σε συμπέρασμα επ’ αυτού διαβίβασε την απαίτηση της Ελληνικός Χρυσός μαζί με τη δική της γνωμοδότηση στα τρία αρμόδια υπουργεία “προ ολίγων ημερών”. Συνεπώς, τα αρμόδια υπουργεία έχουν ήδη στα χέρια τους τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της απαίτησης της Ελληνικός Χρυσός και πρέπει να πράξουν σε συμφωνία με αυτήν, υποθέτω, σύντομα δε. Το θέμα είναι μείζον και η απαίτηση της εταιρείας βαριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι πως, αν αποδόθηκε σωστά, η εταιρεία με το εξώδικο προειδοποιεί πως πρέπει να υπάρξει “επίλυση του ζητήματος προκειμένου να αποφευχθεί προσφυγή μας σε διαιτησία” -σε διαιτησία λοιπόν, άλλη μια, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία της εταιρείας, όχι του Ελληνικού Δημοσίου. Το αποτέλεσμα της οποίας, αν το Δημόσιο την δεχτεί και αν αυτή πραγματοποιηθεί, θα είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Όμως, η ουσία του θέματος, συνέπεια του οποίου είναι αυτά που επικαλείται με την απαίτησή της η εταιρεία, εκκρεμεί προς εκδίκαση στο ΣτΕ. Θα είναι λάθος λοιπόν να αγνοηθεί για δεύτερη φορά αυτή η εκκρεμότητα και η διαφορά μεταξύ εταιρείας και Ελληυνικού Δημοσίου να αχθεί εσπευσπένα και παράτυπα σε μια νέα διαιτητική περιπέτεια αγνοώντας το θέμα της δικαστικής εκκρεμότητας στο ΣτΕ. Φαντάζομαι αυτό θα έχει επισημανθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην γνωμοδότηση που πρέπει να έχει διαβιβάσει προς τα τρία υπουργεία.

  2. […] Kατά την ΑΥΓΗ, το εξώδικο είναι σε «ιταμό ύφος, λες και απευθύνεται σε υπηκόους χώρας-μπανανίας» ενώ κατά την Eldorado πρόκειται για μια «καλή τη πίστη προσπάθεια φιλικής επίλυσης του ζητήματος». Τα αποσπάσματα που δημοσιεύει η ΑΥΓΗ δείχνουν σαφώς το πρώτο – άλλωστε παρόμοιο ύφος έχουμε δει και σε άλλα έγγραφα της Ελληνικός Χρυσός προς τις Ελληνικές αρχές την τελευταία πενταετία. […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.