O Δήμος Αριστοτέλη υπερασπίζεται στο ΣτΕ την άρνηση της Πολεοδομίας για το εργοστάσιο στις Σκουριές


11035199_944272582272619_1485757751_o

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αριστοτέλη που ελήφθη στις 25.5.2015, ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας στη δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015. Στον δικηγόρο δίδεται η εντολή να ζητήσει, γραπτώς και προφορικώς, από το Δικαστήριο την απόρριψη των τριών (3) αιτήσεων της Ελληνικός Χρυσός για την ακύρωση της άρνησης του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου να εκδώσει άδεια δόμησης για το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές.

Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι η προϊσταμένη αρχή της Πολεοδομίας κατά της οποίας στρέφεται η προσφυγή και η ενέργειά του να υπερασπιστεί το κύρος των αποφάσεων της υπηρεσίας είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη. Είναι δε σύμφωνη με τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας των δημοτών κατά της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Σκουριές.

Βιομηχανία προσφυγών στο ΣτΕ κατά πράξεων της Διοίκησης έχει στήσει η Ελληνικός Χρυσός. Εννέα (9) τέτοιες προσφυγές πρόκειται να συζητηθούν από το Ε’ Τμήμα στις 3 Ιουνίου (χωρίς να αποκλείεται να υπάρχει και κάποια που δεν γνωρίζουμε…).

To κείμενο της απόφασης πήραμε από τους Εργολήπτες Χαλκιδικής. Με έντονα γράμματα έχουν τονιστεί οι προσβαλλόμενες πράξεις.

“Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σήμερα την 25η Μαίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε Δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αριστοτέλη στην Ιερισσό, ύστερα από την υπ΄ αριθμό 13218/21-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη (άρθρο 75 του Νόμου 3852/2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γεώργιος Ζουμπάς 2. Τσακνής Αργύριος 3. Ψιλιάγκος Δημήτριος 4. Βαλσαμής Ελευθέριος 5. Κωτάκης Γεώργιος 6. Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καραβασιλικός Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εν λόγω θέμα ανέφερε, ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αριστοτέλη, λαμβάνοντας υπόψη της:

1. Την περίπτωση (ιγ) της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Επίσης, με την περίπτωση (ιε) ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία όπως ο Δήμος Αριστοτέλη. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
2. Την υπ’ αριθ. Πρωτ 10293/27-04-2015 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Θεσσαλονίκης, κ. Πασχάλη Μιχαλόπουλου πρέπει:

Ι. ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο του Δήμου Αριστοτέλη τον κ. Εμμανουήλ ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 2884), κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Δωδεκανήσου αριθ. 28 – Τ.Κ. 54626) στον οποίο ΝΑ ΔΩΣΕΙ την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα:

Α. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ, γραπτά και προφορικά, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. 987/1.4.2015 Αίτησης Ακύρωσης, (ΚΑΤΑ 2. Της υπ’αριθ.πρωτ. 184/02-03-2015 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη Ν.Χαλκιδικής , με την οποία απορρίπτεται η αίτηση άδειας 2 δόμησης για το «Εργοστάσιο Εμπλουτισμού του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουρίων».), ασκηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκ μέρους <>, κατά την ορισθείσα, δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής.

Β. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ, γραπτά και προφορικά, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. 114/9.4.2015 Αίτησης Ακύρωσης (ΚΑΤΑ 1. της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους <<της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας) να προβεί στην έκδοση άδεια δόμησης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών που αποτελεί μέρος του ενιαίου έργου «Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας», η οποία συντελέσθηκε [κατά την αιτούσα εταιρία] την 15-01-2015. 2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης>>), ασκηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκ μέρους <<της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α , νομίμως εκπροσωπούμενης>>, κατά την ορισθείσα, δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής.

Γ. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ, γραπτά και προφορικά, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. 84/9.4.2015 Αίτησης Ακύρωσης (ΚΑΤΑ 1. της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους <<της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας) να προβεί στην έκδοση άδεια δόμησης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών που αποτελεί μέρος του ενιαίου έργου «Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας», η οποία συντελέσθηκε [κατά την αιτούσα εταιρία] την 14-11-2014. 2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης>>), ασκηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκ μέρους <<της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α , νομίμως εκπροσωπούμενης>>, κατά την ορισθείσα, δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής.

Το μέλος της Επιτροπής Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος δεν ψηφίζει τον ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου, γιατί η περίπτωση Α στρέφεται κατά των εργαζομένων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω, 3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ι. ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ειδικό πληρεξούσιο, αντιπρόσωπο και αντίκλητο του Δήμου Αριστοτέλη τον κ Εμμανουήλ ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 2884), κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Δωδεκανήσου- αρ.28) στον οποίο ΔΙΔΕΙ την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα:

Α. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ, γραπτά και προφορικά, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. 987/1.4.2015 Αίτησης Ακύρωσης, (ΚΑΤΑ ….2. Της υπ’αριθ.πρωτ. 184/02-03-2015 απόφασης του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Αριστοτέλη Ν.Χαλκιδικής , με την οποία απορρίπτεται η αίτηση άδειας δόμησης για το «Εργοστάσιο Εμπλουτισμού του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουρίων».), ασκηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκ μέρους <>, κατά την ορισθείσα, δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. ΑΜΟΙΒΗ 982,00€ πλέον ΦΠΑ (23%) 225,86€, ΣΥΝΟΛΟ 1.207,86€

Β. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ, γραπτά και προφορικά, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. 114/9.4.2015 Αίτησης Ακύρωσης (ΚΑΤΑ 1. της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους <<της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας) να προβεί στην έκδοση άδεια δόμησης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών που αποτελεί μέρος του ενιαίου έργου «Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας», η οποία συντελέσθηκε [κατά την αιτούσα εταιρία] την 15-01-2015. 2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης>>), ασκηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκ μέρους <<της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α , νομίμως εκπροσωπούμενης>>, κατά την ορισθείσα, δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. ΑΜΟΙΒΗ 982,00€ πλέον ΦΠΑ (23%) 225,86€, ΣΥΝΟΛΟ 1.207,86€

Γ. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ, γραπτά και προφορικά, ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ της υπ’ αριθ. εκθ. καταχ. 84/9.4.2015 Αίτησης Ακύρωσης (ΚΑΤΑ 1. της σιωπηρής απόρριψης εκ μέρους <<της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας) να προβεί στην έκδοση άδεια δόμησης της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών που αποτελεί μέρος του ενιαίου έργου «Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας», η οποία συντελέσθηκε [κατά την αιτούσα εταιρία] την 14-11-2014. 2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης>>), ασκηθείσας, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκ μέρους <<της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α , νομίμως εκπροσωπούμενης>>, κατά την ορισθείσα, δικάσιμο της 3ης Ιουνίου 2015 και, σε περίπτωση αναβολής, στις μετ’ αναβολή δικασίμους, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά ενεργώντας οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραπάνω εντολής. 4 ΑΜΟΙΒΗ 982,00€ πλέον ΦΠΑ (23%) 225,86€, ΣΥΝΟΛΟ 1.207,86€

Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ, από τώρα, όλες τις ανωτέρω (υπό στοιχεία Α. Β, Γ) ενέργειες του προαναφερόμενου εντολοδόχου του Δήμου Αριστοτέλη, ως ισχυρές, νόμιμες και έγκυρες Ανακαλεί την προγενεστέρα υπ’ αρίθμ. 60/2015 απόφαση κατά το μέρος και μόνο αυτής κατά το οποίο η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου αποφασίζεται να οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι οι ως άνω υποθέσεις ανεβλήθησαν για την 03-06-2015 και η αναφορά του προσδιορισμού της αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο εκ παραδρομής αναγράφηκε. Ψηφίζει πίστωση 3.623,58 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.05 του προυπολογισμού του Δήμου Αριστοτέλη Οικονομικού Έτους 2015 για την αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης (η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης καταχωρήθηκε με α.α. 548/25-05-2015 στο Μητρώο Δεσμεύσεων) και εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή σχετικού πληρεξουσίου ή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί.

Η απόφαση έλαβε α.α. 77/2015 ……………………………………… Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Η Οικονομική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα μέλη (υπογραφή) (υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ζουμπάς”.


3 απαντήσεις στο “O Δήμος Αριστοτέλη υπερασπίζεται στο ΣτΕ την άρνηση της Πολεοδομίας για το εργοστάσιο στις Σκουριές”

  1. Εύγε στον ανώνυμο δημόσιο υπάλληλο τη Πολεοδομίας Αριστοτέλη που αντιστάθηκε Ευχαριστούμε !!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.