Ψήφισμα της “Δημιουργία, ξανά!” για την επένδυση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ


Σε μορφή pdf εδώ.

ΨΗΦΙΣΜΑ
της ΠΟ Θεσσαλονίκης της ‘Δημιουργία, ξανά!’
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εισαγωγή

Η Περιφερειακή Οργάνωση Θεσσαλονίκης της ΔΗΞΑ, προκειμένου να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα και να σχηματίσει μία ασφαλή γνώμη για το ζήτημα της επένδυσης της ‘Ελληνικός Χρυσός ΑΕ’ στις Σκουριές Χαλκιδικής και αντιλαμβανόμενη πλήρως την μεγάλη σημασία του ζητήματος τόσο για την Εθνική Επενδυτική μας πολιτική όσο και για την τοπική κοινωνία, συγκρότησε Ομάδα Έργου στελεχών της με σκοπό την σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος.

Σύνθεση Ομάδας Έργου: Γιώργος Παράσχος (Πολιτικός Μηχανικός), Δημήτρης Παπαγεωργίου (Μηχανολόγος Μηχανικός), Αστέριος Πονηρός (Οικονομολόγος).

Για τον λόγο αυτό η Ομάδα Έργου και η Περιφερειακή Οργάνωση Θεσσαλονίκης διενήργησε σειρά επαφών με την επενδύτρια εταιρία, την συντονιστική επιτροπή των κατοίκων και γνωμοδοτικούς φορείς, μελέτησε στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2013 μεγάλο όγκο εγγράφων τεκμηρίωσης που οι παραπάνω παρέδωσαν προς υποστήριξη των θέσεών τους και διενήργησε επί τόπου επισκέψεις.

Τα ευρήματα της Ομάδος Εργου υπεβλήθησαν προς γνωμοδοτήση σε στελέχη της ΔΗΞΑ με επιστημονική ειδίκευση σε ζητήματα μηχανικής, περιβάλλοντος και οικονομίας και τέλος παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν μεταξύ των μελών μας τόσο σε συνεχείς φυσικές συνεδριάσεις όσο και σε ηλεκτρονική διαβούλευση.

Οι γενικές θέσεις της Δημιουργίας για τις επενδύσεις και το περιβάλλον

Ανάπτυξη

«Οι επενδύσεις …. Έρχονται μόνες τους! Αρκεί να διαπιστώσουν ότι υπάρχει ευνοϊκό κλίμα, φιλικό περιβάλλον, σταθερότητα και προοπτική κερδοφορίας.»
«Υποστηρίζουμε την ελεύθερη οικονομία της παραγωγής, που διασφαλίζει και προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα του Ιδιωτικού Τομέα σαν τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου και ευνομούμενου ευρωπαϊκού κράτους. Δημιουργούμε νέο ορθολογικό, αναπτυξιακό μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας.»
«Ως ελεύθερη οικονομία ορίζουμε την οικονομία χωρίς τις στρεβλώσεις που προέρχονται από συντεχνιακά προνόμια που αποκτήθηκαν μέσω πολιτικών μηχανισμών. Το κράτος είναι ο εγγυητής της εφαρμογής των κανόνων. Δεν είναι επιχειρηματίας.»

Περιβάλλον

«Βασική αρχή της πολιτικής μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους.»
«Καθορίζουμε επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια αποδοχής μέγιστων ρύπων ανά δραστηριότητα. Υποστηρίζουμε την εφαρμογή των ειδικών διεθνών συνθηκών προστασίας περιβάλλοντος (Κιότο, Λισσαβόνα, Βαρκελώνη) για την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Τηρούμε τις εθνικές δεσμεύσεις μας στην προσαρμογή της νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες».

Συμπεράσματα:

Αξιολόγηση επένδυσης σε σχέση με τις γενικές θέσεις της Δημιουργίας

Η Δημιουργία είναι ξεκάθαρα υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων και ως εκ τούτου και των επενδύσεων σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής, την οποία (θέλουμε να) απολαμβάνουμε.

Ωστόσο, ταυτόχρονα οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι οι όποιες δραστηριότητες δεν θέτουν σε κίνδυνο τη «δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Στο πλαίσιο αυτό:

– Κρίνουμε ότι από τα κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων το μόνο που καλύπτεται στην περίπτωση της επένδυσης στις Σκουριές Χαλκιδικής είναι: η προοπτική κερδοφορίας.
– Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ούτε ευνοϊκό κλίμα, ούτε φιλικό περιβάλλον, και πολύ περισσότερο δε, σταθερότητα. Συνεπώς, οι επενδυτές θα παραμείνουν εφόσον υπάρχει προοπτική σημαντικής κερδοφορίας σε τέτοιο βαθμό, όσο χρειάζεται για να αντισταθμιστούν οι υπόλοιποι αρνητικοί παράγοντες.
– Επίσης, κρίνουμε ότι το κράτος δεν μπορεί να πείσει, ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως ‘εγγυητής των κανόνων’. Το γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο τη βασική αρχή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Δημιουργίας: την αειφόρο ανάπτυξη.

Αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Η Ομάδα Έργου θεωρεί ότι δεν διαθέτει από μόνη της την εμπειρία ή/και τις ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για να κριθεί η αρτιότητα και πληρότητα της εγκεκριμένης ΜΠΕ. Για το λόγο αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί ως βασικές πηγές:
(α) Η εισήγηση της επιτροπής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (Φεβρουάριος 2013) για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και
(β) Το πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Απρίλιος 2011) για την παραπάνω ΜΠΕ του έργου

Θέση Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης Με βάσει τα παραπάνω διαμορφώνει την θέση της ως εξής:

– Είμαστε αντίθετοι στην χρήση τεχνολογιών που συμπεριλαμβάνουν την χρήση κυανίου ή ενώσεων αυτού σε οποιοδήποτε στάδιο εξόρυξης ή επεξεργασίας μεταλλεύματος. Οι κίνδυνοι που ενέχουν οι τεχνολογίες αυτές για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία δεν είναι αποδεκτοί όχι μόνο για την Χαλκιδική, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
– Επιπρόσθετα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας, πληρότητας και ποιότητας των συμβάσεων Εταιρίας – Δημοσίου και των συνοδευτικών τους μελετών. Για παράδειγμα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η προστασία των υδάτινων πόρων (πχ. ταπείνωση στάθμης υδροφόρου ορίζοντα και αλλαγή πεδίων ροής), και η κατάλληλη περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν αρσενικό και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εξορυκτικής δραστηριότητας, κλπ. Υποστηρίζουμε:

– Την επαναξιολόγηση της Επένδυσης βάσει των συμπερασμάτων και διευκρινήσεων των πορισμάτων – εισηγήσεων των θεσμοθετημένων και σχετικών επιστημονικών φορέων όπως: το ΤΕΕ, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, κ.α.
– Τον περιορισμό των δραστηριοτήτων στο σημερινό μέγεθος και έκταση με ‘πάγωμα’ των επίμαχων εργασιών επέκτασης, μέχρι της ολοκλήρωση της επαναξιολόγησης
– Τον σεβασμό και την τήρηση της νομοθεσίας και των αποφάσεων των ελληνικών, ευρωπαικών και διεθνών δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό θα τίθενται και οι όποιες εύλογες και επιστημονικά τεκμηριωμένες ανησυχίες, θέσεις ή προτάσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επένδυσης (όπως οι προαναφερόμενες εισηγήσεις του ΤΕΕ και του ΑΠΘ, αλλά και οι παρούσες προτάσεις της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης της ‘δημιουργία, ξανά!’).
– Την διακοπή ακραίων συμπεριφορών και πράξεων βίας από όπου και αν προέρχονται και την αποκατάσταση του πολιτικού, επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου.

 Προτείνουμε ως ενδεδειγμένες ενέργειες υποστήριξης του πλαισίου απαναξιολόγησης της Επένδυσης την εκτέλεση των παρακάτω:
(α) Εκπόνηση, ευλαβικά τεκμηριωμένης, μελέτης κόστους οφέλους για την τοπική και την ευρύτερη οικονομία και κοινωνία (για διαφορετικά σενάρια – μεγέθη μεταλλευτικής δραστηριότητας και εκτίμηση των επιπτώσεων – επιδράσεων σε άλλους τομείς). Με βάσει τα αποτελέσματα της μελέτης, να γίνει – εφόσον η μελέτη το κρίνει σκόπιμο – ο ανασχεδιασμός της συνολικής επένδυσης.
(β) Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υφιστάμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από μελετητές αδιαμφισβήτητου κύρους και εγκυρότητας (κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού) και η διασφάλιση της αυστηρής τήρησης των σχετικών περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν (πχ. μέσω δικτύου σταθμών παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και ανεξάρτητης και κατάλληλα στελεχωμένης υπηρεσίας ελέγχου),
(γ) Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων,
(δ) Σχεδιασμό και εξασφάλιση πόρων για την περιβαλλοντική αποκατάσταση (που να καλύπτει όλες τις υποπεριπτώσεις πχ. σενάριο μείωσης ή διακοπής δραστηριότητας),
(ε) Διασφάλιση συγκεκριμένων, χρονικά ορισμένων και ποσοτικοποιημένων αντισταθμιστικών μέτρων για την ευρύτερη περιοχή,
(στ) Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και σεβασμού των θεσμών (σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο),
και τέλος σε περιβάλλον ευρύτερο της συγκεκριμένης επένδυσης (ζ) Αναμόρφωση του ελληνικού μεταλλευτικού κώδικα (ώστε να εξασφαλίζονται έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό και να γίνει προσαρμογή του στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα)

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:

– Εισήγηση της επιτροπής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (Φεβρουάριος 2013) για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας»
– Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Απρίλιος2011) για την παραπάνω ΜΠΕ του έργου
– ‘Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών–Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική: Μη Τεχνική Περίληψη’, Enveco, 2010
– ‘Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών–Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της Εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική’, Enveco
– ‘Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επεμβάσεις της Ελληνικός Χρυσός’, 10/2012 ‘Προφίλ Επένδυσης’, 2013, Ελληνικός Χρυσός
– Παρουσιάσεις που έγιναν από εκπροσώπους της συντονιστικής επιτροπής των κατοίκων πχ. ‘Δάση και Μεταλλευτικές Δραστηριότητες στη ΒΑ Χαλκιδική’, Θεοχάρης Ζάγκας Καθ. Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
– Αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας για την επένδυση (1492/2013, …)
– Απόψεις που διατυπώθηκαν στις ‘Ομάδες Συζητήσεων’ της ‘δημιουργία, ξανά!’ για το θέμα
(http://www.dimiourgiaxana.gr/el/φορουμ/πολιτικα/585-η-επενδυση-του-χρυσου-στη-μακεδονια/2656) – Ανάλυση «Η επένδυση του χρυσού στη Χαλκιδική», Νίκος Σακκάς. Δρ,. Μηχ/κός Περιβάλλοντος, Μέλος της ‘δημιουργία, ξανά!’ – Απόψεις του Σύνδεσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική, 5/06/2013
– Δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο: (α) Ημερίδα της ΔΗΜΑΡ για τα μεταλλεία χρυσού
(www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=162512, 09/12/12), (β) ‘Νόμιμη η λειτουργία των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική’ (www.skai.gr/news/greece/article/227128/nomimi-i-leitourgia- ton-metalleion-hrusou-stin-halkidiki-/#ixzz2OGI6XJkS, 22/03/13), (γ) ‘Οι πυρήνες του χρυσού’, (http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=259579, 25/02/13), (δ) ‘Eldorado Gold: Θα μείνουμε στην Ελλάδα και θα επενδύσουμε’, (www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=130767, 02/04/13), (ε) ‘Ιερισσός – Ηρωικές παρελάσεις και θρασύδειλο bullying’, Δημήτρης Ψυχογιός, Athens Voice, (29/03/13), (στ) ‘Eldorado Gold: Από το 2016 η εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές’, (www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=143037, 16/07/13), (ζ) ‘Dirty Gold: Crisis Has Europe Clamoring to Mine’, (www.spiegel.de/international/europe/romanian-mine-a-symbol-of- new-push-for-resources-in-europe-a-896857.html, 26/4/13)

18 Σεπτεμβρίου 2013
Η Οργανωτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

‘δημιουργία, ξανά!’ Θεσσαλονίκης
Γραφεία: Κομνηνών 23, 4ος όροφος Θεσσαλονίκη, 54624 [email protected]
τηλ. 2313 033435 Πέμπτη 18:00-20:00


6 απαντήσεις στο “Ψήφισμα της “Δημιουργία, ξανά!” για την επένδυση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”

 1. Θα σας μαλώσω! Βάλατε τους ανθρώπους να κάνουν τόσους κόπους, να καταναλώσουν τόση ενέργεια, αντί να τους πείτε από την αρχή “ου μας πείσεις καν μας πείσεις! Εμάς δε μας ενδιαφέρει ούτε το πού, ούτε το πώς θα γίνει μια εξόρυξη, εμάς μας ενδιαφέρει να μη γίνει ποτέ και πουθενά καμιά εξόρυξη. Εμείς είμαστε γενικά ενάντια σε κάθε μεγάλη εξόρυξη και μη ρωτάς το γιατί. Οι επιπτώσεισεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων, μας είναι παντελώς αδιάφορες, γιατί αυτά για μας είναι απλά προσχήματα”.

  • 1) “Έξω ο ελληνικός χρυσός”. Αν εννοείς ότι πρέπει να εξορυχθεί ο χρυσός είμαι απόλυτα σύμφωνος.
   2) Αν εννοείς να φύγει η εταιρία εξόρυξης, διαφωνώ απόλυτα γιατί αυτό είναι το αντιδραστικό αίτημα των ελλήνων μικροαστών, που θέλουν να παραμείνουμε πάντα Ψωροκώσταινα και γι’ αυτό επιμένουν στο παραγωγικό και επενδυτικό σαμποτάζ, οπότε βρίσκουν έδαφος για προπαγάνδα οι ακροδεξιοί και η ψευτοαριστεροί.

   • Βλαδίμηρε, μετά από τόσο καιρό και τόσες διενέξεις μιλάς ακόμα για “επενδύσεις”? Αυτό το πράμα είναι επένδυση ΜΟΝΟ για την Ελληνικός Χρυσός. Για όλους τους ιθαγενείς και γείτονες – πλήν κάποιων λίγων κοντόφθαλμων – είναι η καταστροφή του τόπου και της ευρύτερης περιοχής. Ψωροκώσταινα κάνουν την χώρα κάτι τύποι που το μόνο που τους νοιάζει είναι το εγγύς μέλλον και η πάρτη τους μόνο. Ραγιάδες είναι αυτοί που δεν νοιάζονται για το σύνολο και ούτε για τα δικά τους παιδιά και εγγόνια, που θα υποχρεωθούν να μεταναστεύσουν. Οι επενδυτές λοιπόν ήρθαν μόνο για την ΑΡΠΑΧΤΗ… τέτοιες επενδύσεις να μας λείπουν. Αν αρκείσαι στα ψίχουλα που σου δίνουν είσαι ήδη ζητιάνος χωρίς υπόληψη και υπόλογος στα παιδιά σου. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά εκείνοι που γίνονται δολοφόνοι, ΝΑΙ, θα πρέπει να ντρέπονται…

 2. Η εξόρυξη του χρυσού πρέπει να σταματήσει ακόμη και αν η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής.
  Αυτοί που το κράτος θα βάλει να ελέγχουν, προκειμένου να παίρνουν μίζες, αποκλείεται να αφήσουν το έργο να εξελιχθεί ομαλά .
  Είναι οι ίδιοι που φροντίζουν τα δημόσια έργα να μήν παραδίδονται ούτε στην ώρα τους, ούτε στο κόστος τους, ούτε με τις προδιαγραφές τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.