Δεν είναι η Γάζα… είναι η Ιερισσός


DSC_0081

Αναδημοσίευση από το RProject

της Τασίας Κύρκου

Στην Ιερισσό, στη Χαλκιδική, γίνεται πόλεμος, έχουνε κατοχή. Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Τα ΜΑΤ κατέλαβαν το χωριό, απέκλεισαν τους μαθητές μέσα το σχολείο, επιτίθενται με ασφυξιογόνα και δακρυγόνα, τραυμάτισαν μαθητές…

Οι ει­κό­νες θυ­μί­ζουν Πα­λαι­στί­νη. Και όλα αυτά -όπως είπε στο Σκάι ο εκ­πρό­σω­πος Τύπου της αστυ­νο­μί­ας- «απλά για να πε­ρά­σουν τα ΜΑΤ», προ­κει­μέ­νου να προ­βούν σε νέες έρευ­νες και προ­σα­γω­γές/συλ­λή­ψεις.

Η επί­θε­ση ξε­κί­νη­σε από την Τε­τάρ­τη, όταν σε μια ακόμη προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης και ποι­νι­κο­ποί­η­σης του αγώνα ενά­ντια στην κα­τα­στρο­φή του δά­σους των Σκου­ριών, για μια “ανά­πτυ­ξη”  πο­τι­σμέ­νη με καρ­κί­νο και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κα­τα­στρο­φή, η αστυ­νο­μία άρ­χι­σε να διαρ­ρέ­ει στα ΜΜΕ ότι έχει συν­δέ­σει το DNA επτά κα­τοί­κων με υλικό από την επί­θε­ση στο χώρο των ορυ­χεί­ων και ότι επί­κει­νται συλ­λή­ψεις, ενώ έχει κα­λέ­σει για κα­τά­θε­ση στην Ασφά­λεια και δύο μα­θή­τριες.

Να μην ξε­χά­σου­με και τη “συ­γκέ­ντρω­ση” του προη­γού­με­νου Σαβ­βά­του στη Χαλ­κι­δι­κή, που στή­θη­κε για μι­λή­σει ο Άδο­νις Γε­ωρ­γιά­δης για τα θε­τι­κά της επέν­δυ­σης, να «κα­ταγ­γεί­λει την τρο­μο­κρα­τία», προ­φα­νώς του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, να ζη­τή­σει «να στα­μα­τή­σουν τα πα­ρα­μύ­θια ότι δήθεν οι κά­τοι­κοι είναι ενά­ντια στην επέν­δυ­ση», και να προει­δο­ποι­ή­σει ότι «δεν θα τους πε­ρά­σει, γιατί έχου­με πρω­θυ­πουρ­γό που ό,τι λέει το κάνει».

Τον Αδ. Γε­ωρ­γιά­δη ήρθε να επι­βε­βαιώ­σει χτες ο Μάκης Βο­ρί­δης, δη­λώ­νο­ντας ότι «η κυ­βέρ­νη­ση δεν πρό­κει­ται να επι­τρέ­ψει κα­θε­στώς ανο­μί­ας σε κα­νέ­να ση­μείο». Από τη μεριά του, το ΠΑΣΟΚ δη­λώ­νει ότι «η Αστυ­νο­μία σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν θα πρέ­πει να υπερ­βαί­νει το μέτρο και με τη στάση της να ρί­χνει λάδι στη φωτιά», αλλά «επι­μέ­νει στην ανά­γκη σε­βα­σμού της νο­μι­μό­τη­τας» και συ­στή­νει «ψύ­χραι­μες κι­νή­σεις» για «να επι­τευ­χθεί ο τε­λι­κός στό­χος, που είναι η ανά­πτυ­ξη και η κοι­νω­νι­κή ει­ρή­νη». Ακόμη χει­ρό­τε­ρα, η ΔΗΜΑΡ δή­λω­σε στη Βουλή πως «είναι αυ­το­νό­η­τη η κα­τα­δί­κη όσων πα­ρε­μπο­δί­ζουν ανα­κρι­τι­κές πρά­ξεις», ψέλ­λι­σε πως «όταν εκτε­λώ­ντας τα ανα­κρι­τι­κά σου κα­θή­κο­ντα, χρη­σι­μο­ποιείς μέτρα υπέρ­τε­ρα, τότε το πράγ­μα αρ­χί­ζει να στρα­βώ­νει» και τό­νι­σε ότι «κα­νείς δεν μπο­ρεί να πει αυτή τη στιγ­μή στον υπουρ­γό απο­σύ­ρα­τε τα ΜΑΤ από εκεί», αφού «εμείς σε­βό­μα­στε τη διά­κρι­ση των εξου­σιών».

Για να ολο­κλη­ρω­θεί η ει­κό­να, χτες το πρωί του­λά­χι­στον 6 κλού­βες των ΜΑΤ και 3 ει­σαγ­γε­λείς μπή­καν στο χωριό και ξε­κί­νη­σαν έρευ­νες σε σπί­τια, ενώ έξι άτομα προ­σή­χθη­σαν στον Πο­λύ­γυ­ρο για δεύ­τε­ρη κα­τά­θε­ση. Σή­με­ρα το πρωί τέσ­σε­ρις από από αυ­τούς συ­νε­λή­φθη­σαν για πλημ­με­λή­μα­τα.

Δρα­μα­τι­κές ήταν οι εκ­κλή­σεις, μέσα από το blog τους (http://​ierissiotes.​blogspot.​gr/​): «Αδέρ­φια σας πα­ρα­κα­λού­με να μας βοη­θή­σε­τε η κα­τά­στα­ση έχει ξε­φύ­γει, ΜΑΤ επι­τί­θε­νται μέσα στο χωριό!!! Ρί­ξα­νε δα­κρυ­γό­να στον κόσμο και στο σχο­λείο!!! Όσοι δουν αν­θρώ­πους με­γά­λης ηλι­κί­ας βοη­θή­στε!!! Αδέρ­φια από τα δι­πλα­νά χωριά και όποιος μπο­ρεί ας έρθει να βοη­θή­σει!!!». Την ίδια ώρα, ο πρώην Δή­μαρ­χος Στα­γεί­ρων κ. Βλα­χό­που­λος πε­ρι­γρά­φει στον Σκάι τι γί­νε­ται στην Ιε­ρισ­σό: «Δα­κρυ­γό­να τώρα στην Ιε­ρισ­σό ακόμα και μέσα στο σχο­λείο», λέει και υπεν­θυ­μί­ζο­ντας στον εκ­πρό­σω­πο του ΠΑΣΟΚ Π. Μπε­γλί­τη ότι και ο ίδιος είχε εκλε­γεί με το ΠΑΣΟΚ τό­νι­σε: «Τα ΜΑΤ είναι ξένες δυ­νά­μεις».

Τρία άτομα με­τα­φέρ­θη­καν στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Ια­τρείο Ιε­ρισ­σού, όπως επι­βε­βαί­ω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκ­πρό­σω­πος του Κέ­ντρου Υγεί­ας Πα­λαιο­χω­ρί­ου, ενώ ο εκ­πρό­σω­πος του Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Με­ταλ­λευ­τι­κών Δρα­στη­ριο­τή­των Τόλης Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου ανέ­φε­ρε ότι «τραυ­μα­τί­στη­κε ένα 15χρο­νο αγόρι από κά­λυ­κα δα­κρυ­γό­νου που έπεσε στο κε­φά­λι του κατά τη διάρ­κεια ρίψης δα­κρυ­γό­νων από τις αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις στο Γυ­μνά­σιο-Λύ­κειο της Ιε­ρισ­σού. Επι­πλέ­ον ση­μειώ­θη­καν και πολλά λι­πο­θυ­μι­κά φαι­νό­με­να από με­γά­λους και παι­διά».

Μέχρι αργά χτες το από­γευ­μα, η κα­τά­λη­ψη της Ιε­ρισ­σού από τα ΜΑΤ συ­νε­χι­ζό­ταν, με ρί­ψεις δα­κρυ­γό­νων και ασφυ­ξιο­γό­νων μέσα στα σπί­τια.

Σκο­πός της αστυ­νο­μί­ας και της κυ­βέρ­νη­σης «είναι η πά­τα­ξη του κι­νή­μα­τος κα­τοί­κων της πε­ριο­χής ενά­ντια στο ξε­πού­λη­μα του αρ­χαί­ου δά­σους των Σκου­ριών», όπως υπο­γραμ­μί­ζουν οι μα­θη­τές σε ανα­κοί­νω­σή τους για τις προ­σα­γω­γές των συμ­μα­θη­τών και κα­ταγ­γέλ­λουν: «Και ενώ τα τε­λευ­ταία χρό­νια στην επι­κρά­τεια, εμείς οι μα­θη­τές βιώ­νου­με μαζί με τους γο­νείς μας τη βά­ναυ­ση πο­λι­τι­κή των κυ­βερ­νή­σε­ων (λι­τό­τη­τα – φτώ­χεια – πείνα – ανερ­γία – θά­να­τοι), στο Αρι­στο­τέ­λειο Λύ­κειο Ιε­ρισ­σού ζούμε μια άλλη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Αυτή της τρο­μο­κρά­τη­σής μας από τα όρ­γα­να της τάξης».

Ο αγώ­νας ενά­ντια στα με­ταλ­λεία χρυ­σού είναι κομ­μά­τι της συ­νο­λι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης με τις πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων, που κα­τα­στρέ­φουν τις ζωές μας και το πε­ρι­βάλ­λον. Και είναι υπό­θε­ση όλων μας ορ­γα­νω­μέ­να, μα­ζι­κά, ενω­τι­κά, να υπε­ρα­σπι­στού­με το δι­καί­ω­μα να ζούμε χωρίς λι­τό­τη­τα και ανερ­γία μέσα σε ένα κα­θα­ρό πε­ρι­βάλ­λον.

soshalkidiki


0 απαντήσεις στο “Δεν είναι η Γάζα… είναι η Ιερισσός”

  1. Aκου αγαπητε πριτσ προτσεκτ ή οπως αλλιως λενε τα νεα “αριστερά” υποστηλώματα του Τσιπρα/ΓΑΠ/Καραμανλή…κλπ
    Ο πατερούλης σου ο Τσίπρας οπως και η τροικανή κυβέρνηση συμφωνούν σε αυτού του είδους “ανάπτυξη”. Στην ανάπτυξη των πολυεθνικών και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και της γής. Αν κάνεις πως δε το ξέρεις ξανα ψάξε τα κιτάπια σου…
    Οι δηλώσεις ψευτο αλληλεγγύης απο τσιράκια της ΕΕ και ΟΝΕ και του Brookings institute φτάνουν στο τέλος τους.
    Τέλος οι νεοβουλευτάδες του ροζ πασόκ. γκε γκε;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.