Oλόκληρη η ΒΑ Χαλκιδική είναι “Μεταλλευτική Περιοχή” και απαγορεύεται σε αυτήν η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας. Απροκάλυπτη, σαφής δήλωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ενώπιον ΣτΕ


Simitis
Το 1983, ο K. Σημίτης σαν Υπουργός Γεωργίας διαφωνούσε με την κήρυξη Στρατωνίου και Ολυμπιάδας σαν μεταλλευτικών περιοχών, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία τους για τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον! Μετά έστελνε τα ΜΑΤ στη Στρατονίκη για να προστατεύσει την “Εταιρεία”…
Το έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας δημοσίευσε η “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” στις 9-3-2002.

Μεταλλευτικός κώδικας (Ν. 210/1973), άρθρο 142 παρ. 2:

Προκειμένου περί περιοχών που παρουσιάζουν αξιόλογο μεταλλευτικό ενδιαφέρον ή υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν σε αυτές αξιόλογες Μεταλλευτικές ή Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις δύναται δια Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας να χαρακτηρίζονται αυτές ως “Μεταλλευτικές Περιοχές” και να απαγορεύεται μέσα σε αυτές η ανάπτυξη ετέρων δραστηριοτήτων, εφόσον από αυτές παρακωλύεται η άσκηση της Μεταλλείας ή οι εργασίες των Μεταλλευτικών ή Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων ή αν από την άσκηση της Μεταλλείας ή των Μεταλλευτικών ή Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων παρεμποδίζεται η άσκηση ετέρων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 140 παρ. 5:

Ουδεμία οφείλεται αποζημίωση για οικοδομές ή άλλα έργα του ιδιοκτήτη ενός χώρου μέσα στη Μεταλλευτική περιοχή τα οποία έγιναν κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης του χώρου “δι’ επιμελείας κοινού ανθρώπου” μπορούσε να προβλέψει τη ζημία που θα επέλθει σε αυτά από την Εκμεταλλεύτρια Εταιρεία.

Αυτά τα πολύ ξεκάθαρα επιβάλλει ο Μεταλλευτικός Κώδικας για όσους έχουν την “ευτυχία” να έχουν ή να προτίθενται να έχουν ιδιοκτησία ή επιχειρηματική δραστηριότητα σε “Μεταλλευτική Περιοχή”. Δείτε σχετικά και το παλαιότερο άρθρο μας:  Η θεσμική διάσταση και η πρακτική αποτίμηση της μεταλλειοκτησίας, με ειδική αναφορά στο Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής.

Μέχρι σήμερα οι υπερμαχοι του Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ διατείνονται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι η περιοχή δεν είναι χαρακτηρισμένη “μεταλλευτική” κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 142 του Μεταλλευτικού Κώδικα και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης άλλων δραστηριοτήτων. Η επιβεβαίωση των όσων γράφουμε ήρθε από την ίδια την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ που κατέθεσε στις 8 Ιουνίου 2012 επί της αιτήσεως ακυρώσεως της ΚΥΑ 201745/2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Επένδυσης και συντάχθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο “Σκουρής – Τροβά και συνεργάτες”, αποτυπώνεται η θέση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ σχετικά με το Επενδυτικό της Σχέδιο και το καθεστώς της μεταλλειοκτησίας στην περιοχή.

Στην παρ. Α1, Γενικά της επίμαχης ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται ότι:

Το έργο που προτείνεται στο Επενδυτικό Σχέδιο (και εγκρίθηκε με την επίμαχη ΚΥΑ) αφορά στο σύνολο των Μεταλλείων Κασσάνδρας…

δηλαδή σε ολόκληρη την έκταση των 317.000 στρεμμάτων (κατά τη Σύμβαση Μεταβίβασης) των Οριστικών Παραχωρήσεων. Και στη σελ. 40:

Σε σχέση με την αίτηση ακυρώσεως δεν φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό ότι η προσβαλλόμενη (ΚΥΑ) αφορά ένα συνολικό έργο – Επενδυτικό Σχέδιο – και αντιμετωπίζει τα επί μέρους υποέργα ως αυτοτελή…

ΟΛΑ Ή ΤΙΠΟΤΑ δηλαδή. Το Επενδυτικό Σχέδιο είναι ενιαίο και αδιαχώριστο. Ένα Επενδυτικό Σχέδιο που η τοπική κοινωνία ουδέποτε ρωτήθηκε αν δέχεται. Και στη σελ. 58:

Το Επενδυτικό Σχέδιο αποσκοπεί στη διαχειριστική προσέγγιση του συνόλου του Μεταλλευτικού δυναμικού της Β.Α. Χαλκιδικής…

Ξεκαθαρίζει λοιπόν με τον πλέον επίσημο τρόπο η ELDORADO GOLD/ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ – που κατέχει το 100% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – ότι ολόκληρη η Β.Α. Χαλκιδική σε έκταση 317.000 στρεμ. θα μετατραπεί σε μεταλλευτικό/μεταλλουργικό τοπίο, δηλαδή σε “Μεταλλευτική Περιοχή”. Στη σελ. 71 το τεκμηριώνει επί πλέον τον χαρακτηρισμό και νομικά:

Κατά τις διατάξεις του Ν. 2436/1996 (που κύρωσε τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX) και όλες τις τροποποιήσεις (Ν 3220/2004) που κύρωσε τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας από το Ελληνικό Δημόσιο στον Δημήτρη Κούτρα (100% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ), είναι προφανές ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται Μεταλλευτική και δια νόμου ήδη προ του 1990 και δεν κατελοίπετο καμία αμφιβολία ως προς τον χαρακτηρισμό της. Η περιοχή συνεπώς στο σύνολό της είναι δια νόμου χαρακτηρισμένη ως Μεταλλευτική συνεχώς από το 1990

Στη σελ. 69 γίνεται σαφής αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 142 του Μεταλλευτικού Κώδικα:

Και βέβαια δεν είναι κατανοητό το πώς οι δραστηριότητες του όποιου άλλου μοντέλου ανάπτυξης (εκτός της Μεταλλείας) δεν έχουν ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων τους στη Μεταλλευτική η οποία προϋπήρχε στην περιοχή…

Οι δύο μεταβιβάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας – στην TVX και στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – και οι δύο Νόμοι που τις κύρωσαν επιβεβαίωσαν τη θεσμοθέτηση της Β.Α. Χαλκιδικής ως “Μεταλλευτικής Περιοχής”. Με την ΚΥΑ 201745/2011 (Κεφάλαιο α1. Γενικά) ο χαρακτηρισμός αυτός επικαιροποιείται και επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά.

Στη “Μεταλλευτική Περιοχή” των 317.000 στρεμ. όλες οι ιδιοκτησίες είναι πρακτικά δημευμένες αφού οι ιδιοκτήτες τους έχουν στερηθεί δια του νόμου το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη βούλησή τους.

Επί πλέον η αξία τους έχει ΜΗΔΕΝΙΣΘΕΙ αφού απαγορεύεται ή μπορεί να απαγορευθεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά και αν οι ιδιοκτήτες ήδη έχουν κτίσει σπίτια ή επιχειρήσεις, όταν η “Εταιρεία” αποφασίσει να πραγματοποιήσει έρευνα, εξόρυξη, μεταλλευτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στις ιδιοκτησίες τους ή στην γύρω περιοχή, δεν έχουν κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως για θετικές και αποθετικές ζημίες επειδή ως έχοντες “επιμέλεια κοινού ανθρώπου” όφειλαν να γνωρίζουν ότι παρεμποδίζουν παράνομα τον “Εκμεταλλευτή” στην άσκηση της Μεταλλείας .

Η συντριπτική πλειονότητα των υποστηρικτών της “Επένδυσης” και της “Εταιρείας” (και του Δημάρχου Χρήστου Πάχτα) είναι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία με τις οικογένειές τους, όσοι ελπίζουν σε πρόσληψη και όσοι έχουν άλλο οικονομικό όφελος. Όλοι αυτοί ή σχεδόν όλοι έχουν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στην “Μεταλλευτική Περιοχή” που η αξία τους έχει μηδενισθεί.

Εξαιρούνται οι κάτοικοι του Στρατωνίου που δεν είναι από τη Στρατονίκη ή την Ιερισσό. Το Στρατώνι δεν έχει Διοικητική Περιφέρεια, είναι το μοναδικό χωριό της Χαλκιδικής και ίσως της χώρας. Τα σπίτια και τα κτίρια ανήκουν στην Εταιρεία, με εξαίρεση  όσα κτίστηκαν τα τελευταία χρόνια από Στρατωνίσιους. Και ούτως ή άλλως, το Στρατώνι έιναι Μεταλλευτική Περιοχή και Βιομηχανική Περιοχή Υψηλής Όχλησης και, μαζί με το Λαύριο, η πλέον ρυπασμένη από βαρέα μέταλλα και όξινες απορροές περιοχή της Ελλάδας. Αυτοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα.

Αλλά η Στρατονίκη και τα Στάγειρα; Αυτά τα δυο χωριά είναι τα πλουσιότερα της Β Χαλκιδικής, σε απόσταση από όλα τα άλλα. Όλο το θαλάσσιο μέτωπο από την Ολυμπιάδα μέχρι την Ιερισσό, μια ακτή μήκους 70 χιλιομέτρων, ανήκει σε Σταγειρίτες και Στρατονικιώτες. Η αξία των σπιτιών στη Στρατονίκη είναι μηδενική γιατί στη Στρατονίκη και να σου το χαρίζουν το σπίτι δεν πας να κατοικήσεις με τα φουρνέλα κάτω από τα πόδια σου, τη νέα λίμνη τοξιών αποβλήτων στον Κοκκινόλακκα, κάτω από το χωριό, και το νέο μεταλλευτικό/μεταλλουργικό συγκρότημα σαν αξιοθέατο. Αλλά και τα κτήματα στη θάλασσα δεν έχουν καμία αξία, δίπλα σε μια θάλασσα που κάθε λίγο “κοκκινίζει” από τη ντροπή της και μέσα σε “μεταλλευτική περιοχή” όπου δεν κανείς δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα.Ένα σπίτι στον Παρθενώνα της Σιθωνίας και ένα κτήμα των 10 στρεμμάτων σε ένα ακρογιάλι της Σιθωνίας ή της Κασσάνδρας θα άξιζαν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ, αν μπορούσες να βρεις τέτοιο κτήμα. Στην περιοχή μας δεν αξίζει τίποτα. Μα είναι καλά αυτοί οι συμπατριώτες;

Στρατονίκη: πανέμορφο ορεινό χωριό σε μια πανέμορφη περιοχή, αλλά οι αξίες των ιδιοκτησιών είναι μηδενικές

Αλλά και οι κάτοικοι του Νεοχωρίου και της Βαρβάρας σε πολύ λίγο καιρό θα ξεσηκωθούν σαν τους Μεγαλοπαναγιώτες όταν συνειδητοποιήσουν ότι στην Πιάβιτσα δουλεύουν ήδη τέσσερα γεωτρύπανα για την περιχαράκωση του επιφανειακού/υπόγειου κοιτάσματος, πολλαπλάσιου σε μέγεθος του αντίστοιχου της Ολυμπιάδας. Και ολόκληρη η περιοχή τους είναι ήδη “μεταλλευτική περιοχή”.

Ο Στανός φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα χρυσοφόρα κοιτάσματα και σε λίγο καιρό θα έχει την τύχη της Πιάβιτσας. Και είναι ήδη “μεταλλευτική περιοχή”.

Αυτό είναι το ΟΡΑΜΑ του Χρήστου Πάχτα και της “Εταιρείας” για τη ΒΑ Χαλκιδική. Αν κάποιος από τους “Άρχοντες” της Χαλκιδικής, τους υποστηρικτές του “Επενδυτικού Σχεδίου” ή τους ιδιοκτήτες εντός των 317.000 στρεμμάτων, έχει διάφορη άποψη σε όσα τεκμηριώνουμε, παρακαλούμε να μας την καταθέσει για δημοσίευση και ανάδειξή της………..


24 απαντήσεις στο “Oλόκληρη η ΒΑ Χαλκιδική είναι “Μεταλλευτική Περιοχή” και απαγορεύεται σε αυτήν η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας. Απροκάλυπτη, σαφής δήλωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ενώπιον ΣτΕ”

 1. χρηστακη Αρ.Παχτα του ΠΑΣΟΚ του Βαγγελαρου ,οι εφημερίδες της εποχής Ποντίκι και Ελεύθερος Τύπος την εποχή του 2004 (όλα στα προσωπικά μου αρχεία) έγραφαν για τα βίτσια σου(αυστηρώς προσωπική σου υπόθεση και δεν με ενδιαφέρουν προσωπικά ) , έμειναν όμως αναπάντητα
  Καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους απλά ήταν αλήθεια και όχι θέμα…. φόρτου εργασίας σου .
  χρηστακη Αρ.Παχτα από αυτό το σημείο όμως μέχρι με την υπογραφεί σου…. τον Στανο των παππούδων και γονέων να κάνεις “μεταλλευτική περιοχή” δεν πάει πολύ .Τέλος πάντων ποιος είσαι ….αλχημιστής του Βασιλιά Σημιτη ?? .
  Καλά τι σου έκαναν οι άνθρωποι αυτοί .με αναγνωρισμένο ήθος, ακεραιότητα τους στην Πολωνία .. ήταν ένα τίποτα για εσένα.Η φιλία τους με τον μπαρμπα Στέργιο πονεμένο ανθρακωρύχο στο Βέλγιο και αυτό ένα τίποτα..
  Αστοισες την μέρα κηδείας του Νικολάκη Π.στο Στανο που με συνάντησες και εκφώνησες το “Νικο ζεις Νικο Ζεις Που είσαι”. Τελικά τίποτα από αυτά τα προσωπικά δεν θυμασαι ..και δεν σεβαστικές μα ντιπ τίποτα ..
  Ούτε τον φρικιαστικό πόνο μου 4.4.97 . και της επιπτώσεις στην υγεία μου που μου προκαλέσατε μπαμπέσικα. διότι εσείς οι παρεουλα σας αθετήσατε και ποδοπατήσατε την Ομόφωνη Κυβερνητική απόφαση του Α.Παπανδρεου 15.5.05 για την εισαγωγή του Φ.Α. στην Δ. Μακεδονία Πόσο είσαι τυφλωμένος στην αγάπη σου για την εξουσία .. μόνο . Πόσο προσηλωμένος, υποταγμένος , υποχρεωμένος στα .. άνομα και διαπλεκόμενα συμφέροντα του νεοφιλελεύθερου χρηματιστηριακού συμφέροντος και.. μόνο . Κρίμα .Τι Αίσχος!!! .

 2. τελικά εσύ Κάθαρμα της ελληνικης πολιτικής σκηνής δεν είσαι κακώς όπως διαδίδουν αυτοί που σε ξέρουν .. αλλά πανιβλαξ ..και αναρωτιέμαι με ποια κριτήρια σε επέλεξε ο γέρος Μπους για προσωπικό φίλο .. μόνο για την τεράστια περιούσια σου για την οποία ίδρωσες και κοπιαστικές όσο κανείς σε τούτων το ντουνιά .Για το πολύ μυαλό σου πάντως όχι αφού αφίσες παντού συντρίμμια.Τι να θυμηθώ την αρπαγή αποτελέσματος διπλ.μου εργασίας σε ξένο Πολυτεχνείο,,την εξαφάνιση 1 εκ.τον λιγνίτη στην ΔΕΗ την υφαρπαγή της μοναδικής μας κληρονομιάς δλδ το αρχαιολογικό σπίτι τον παππούδων μας που αποφασίσαμε από κοινού με τον ξάδελφο και νονό να κάνουμε κοινοτική βιβλιοθήκη . κλπ .

  Το παραπάνω συμπέρασμα δεν είναι μόνο δικό μου αλλά και του William Mallinson

  ….Ο «όχι υπεράνω διαφθοράς» Μητσοτάκης

  Πέραν των υψηλής ποιότητος αναλύσεων της βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, οι Βρετανοί διπλωμάτες διέθεταν και αρχείο για τις ηγετικές προσωπικότητες στην Ελλάδα. Έτσι, ο Μιλτιάδης Έβερτ μπορούσε να είναι «απότομος, υπερφίαλος και αλαζών» και «δεν ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός». Ο Γιάννης Χορν ήταν «ένας ανισόρροπος χαρακτήρας», μπορούσε να είναι «άκρως ψυχαγωγικός, αλλά και προσβλητικός», ήταν «σχεδόν αδύνατον να δουλέψει κανείς γι’ αυτόν και εξαιρετικά σφιχτοχέρης». Ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης ήταν «ένα αστείο ανθρωπάκι που έμοιαζε με βάτραχο». Για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αναφέρεται ότι «δεν ήταν υπεράνω διαφθοράς» (αυτό το σχήμα λιτότητας είναι τόσο διπλωματικό!).[3] FCO 9/2957, φάκελος WSG 010/1.

 3. Πως αλλάξαν οι καιροί ..το 2002 η παρέμβαση του πρεσβευτή Τ.Μιλλερ της Αμερικής του στοίχισε τον τίτλο του persona non grata μετά την παρέμβαση του αξιότιμου Κ.Στεφανόπουλο , τώρα ούτε γάτα ούτε ζημία καρολε . Άξιος Άξιος

 4. Αφού και το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ διαπιστώνει όπως μας λες την ..Ανάγκη ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου μαντάμ eva και πάλι να σε ρωτήσω σε τι πράγμα εσύ διαφωνείς και κόβεις μέρα νύχτα τα ρούχα σου . Κατάντησες μασκότ στα διάφορα ιδιωτικά blog.
  Ένα παράδειγμα χθες με τον Καλλικρατικο Νόμο και τον στόχο που έχει .και . ξέχασες τον αποθανόντα Καποδιστριακό που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και έληξε άδοξα με υπέρογκα χρεει στον πολίτη
  Ποιος απέτυχε ο πολίτης που κλήθηκε να πληρώσει η ο ανίκανος Νομοθέτης .. άραγε ποιος από τους δυο πρέπει να είναι ο αποδέκτης του σχόλιου σου . Πάντως όπως σου απέδειξα με το πρωινό μάθημα … όχι εμείς οι πολίτες .

  Μιας και δήλωσες ότι συμπάθησες να κολλάς… χρυσά μπρίκια .. πάρε το κουβαδακι σου “μασκότ μας” και σειρε στην χρυσή παραλία στο Στρατωνι να μαζέψεις τζάμπα την αφθονεί πρώτη ύλη της εργασίας σου .
  Να μη αστοισω κανε και μια αίτηση μετατάξεις, συνταξιοδότησης … ήρθε ο καιρός και ο …Ακης σε περιμένει. Καλημέρα

 5. το “χρυσό παιδί” μετά την συνάντηση με τον “αξιολύπητο”πρέσβη του Καναδά τα τσουγκρίσαι ..και σάλεψε εντελώς
  Κρίμα
  Δέσμευση του υπ. Ανάπτυξης για προώθηση στην ΕΕ του ζητήματος δημιουργίας ΕΟΖ
  http://www.express.gr/news/finance/626861oz_20120714626861.php3

 6. αγαπητε πια κυριε Νικο, δεν μπορουμε να το κανουμε εδω ιδιοτικο το μπλογκ, αλλα αν εισαι ενταξει οπως πιστευεις, παραδεξου , οτι και εσυ εισαι τρελαμενος με το θεμα.
  Εγω θα παρω το kolowratek μου, που εφερα απο την πατριδα μου και θα γνεψω , εγω συχενομαι τη θαλασσα,θα παρω και 2 προβατα μερινος , θα κανω και δικο μου παπλωμα , οπως το εκανε η μαμα μου. Αλλα εσει ο ιδιος ειπαες οτι οποιος δεν ενδιαφερετε για τα κοινα ειναι …τωρα δεν θυμαμε τι. αυτο ειναι , Νικο. Θα ηθελα πραγματικα να συζητησουμε πολλα πραγματα, αλλα πρεπει εσυ να κανεις το 1. βημα .
  Ετσι θα γινω η πραγματικη madam (και ase to ellhniko μανταμ.) Γελαω παρα πολυ με αυτο.

 7. mantam eva -το αναρτημένο άρθρο κατέληγε… “Αυτό είναι το ΟΡΑΜΑ του Χρήστου Πάχτα και της “Εταιρείας” για τη ΒΑ Χαλκιδική. Αν κάποιος από τους “Άρχοντες” της Χαλκιδικής, τους υποστηρικτές του “Επενδυτικού Σχεδίου” ή τους ιδιοκτήτες εντός των 317.000 στρεμμάτων, έχει διάφορη άποψη σε όσα τεκμηριώνουμε, παρακαλούμε να μας την καταθέσει για δημοσίευση και ανάδειξή της…”
  Εσύ eva(από εδώ και πέρα τέρμα το mantam και ζητώ συγνώμη ) είσαι ο μοναδικός και προς τιμή σου που απάντησες άμεσα και ξεκάθαρα με το …….. τίτλο του πορίσματος του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ: Ανάγκη ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου .
  Τι λένε γ αυτό οι ” “Άρχοντες” της Χαλκιδικής, και υποστηρικτές του “Επενδυτικού Σχεδίου”…δεν σου έκαναν ντα ακόμα η δεν το κατάλαβαν.. ντιπ μα ντιπ τιπτα και γράφουν στο διαδίκτυο ασταμάτητα ..
  Πράγματι είδαν η λειτουργιά του Μαντεμ Λακκου να είναι… ορθολογική ..μιας και δεν έχουν ακόμα δει π.χ. την διαρροή τοξικών στο Στρατωνι της Τετάρτης 13 Ιουνίου,που όμως επιθεώρησαν η επιθεωρητές περιβάλλοντος της Μαργαρίτας και το επιβεβαίωσαν (όπως και να είναι με της γνωστές γραφειοκρατικές αδυναμίες .. μόνο)
  Τώρα μετά την δημοσια δηλωση “εχθροι μεσα στον πολεμο που κανουμε θα εισπραξιυν τον θαυμασμο απο τον αντιπαλο… σε παρακαλώ μετέφρασε μου αλλά και στους χιλιάδες αναγνώστες και συναγωνιστές μας που έχουμε αποδεδειγμένα τον σημερινό τίτλο του άρθρου… ” ΠΟΣΟ “ΤΖΑΜΠΑ” ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ… ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ?”
  Πάντως σαΐνια είναι τα “παιδιά”… δεν λέω . Καληνύχτα

 8. Άσχετο με την ανάρτηση αλλά σχετικό με το καταστατικό του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

  Σε ότι αφορά την κατάσταση στα Ορυχεία της ΔΕΗ που περιγράψαμε με το άρθρο ” Η φύση είναι ο καλύτερος χωροτάκτης…”http://oikologein.blogspot.gr/2012/03/blog-post_30.html κλπ όπως έχω ενημερωθεί η υποθέσει λαμβάνει διαστάσεις χιονοστιβάδας .. ζητήθηκε ….εκκένωση γραφείων ο αντωνακης, ο καρολος@ Σια να ναι καλά και να τα εκατοστήσουν .

  Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη …πόσοι λίγοι σε μελέτησαν. ΕΎΓΕ!!! http://www.youtube.com/watch?v=zxs63O27gYM

 9. Αφού και το ΤΕΕ/ΤΔΜ (μετά από αφόρητες πιέσεις του υποφαινόμενου και μέλους του Παρατηρητηρίου ) αναφέρει επιτέλους στην επιστολή του 12 Ιουλ 2012 προς αρμόδιο Υπουργό ,αντωνακη @ΣΙΑ

  “Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρωθεί και άμεσα θα δημοσιοποιηθεί, μια ακόμη σημαντική τοποθέτηση του Τμήματός μας, με θέμα: «Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής». Μια τοποθέτηση με θέσεις και απόψεις, που εκτιμούμε ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τον επιζητούμενο περαιτέρω ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, αλλά και για τον καθορισμό του πλαισίου μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η Δυτική Μακεδονία, προκειμένου με όσο το δυνατό πιο ομαλό τρόπο, να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική της δραστηριότητα στα κρίσιμα χρόνια της μεταλιγνιτικής περιόδου.

  http://technews-greece.blogspot.gr/2012/07/blog-post_5739.html

 10. για μενα ηταν αρκετα κατανοητω το αρθρο. πιστευω οτι υπαρχουν συμφεροντα. υστερα, ποια ειμαι εγω που θα πιστεψει ο καθε αναγνωστης. ‘Δεν εχω ακινητο καρδια μου ” εγω . αλλα ΞΕΡΩ οτι δεν κατεβηκαν οι τιμες. μπορει να πεσουν , αλλα μονο λογο κρισης.
  τωρα αν υπαρξει δυσφημηση του τοπου κατανοητω ειναι οτι δεν θα πετηχουν οι πολητες την τιμη. που ειναι το ακαταλβιστικο ?
  Εγω αλλο ειπα και δεν καταλαβες. και νομιζες οτι το πηγα στον Καλληκρατη.
  θελω να πω οτι μεσα σε 60 χρονια πανω κατω που ειμαστε εμεις οι δυο ειναι φυσιολογικο να αλαζουν αυτα που ξεραμε, ‘η αλλιος να το πω, καπια στιγμη ολοι κατι θα χασουμε. ετσι με εμαθε η ζωη. οπως θελεις παρ’ το

  νικο, οραμα εχει ο ανθρωπος.Εγω δεν το βρισκο κακο!! κι οταν βρισκει και υποστηρικτες…? και βρισκει Νικο, ξερεις πολυ καλα , οτι αυτο ηταν και το διακιδευμα τον τοπικων εκλογων.

  Νικο, εσυ παλεψε ωσω σου το λεει η ψυχη σου, εγω ναι , ειμαι υπερ αλλα!!!
  δεν με ξερεις. Δεν θα γινει εδω eldorado με την κακη εννεια.
  Αυτο εγραψε και ο τιτλος του ΑΠΘ.
  Και συμφωνω οτι τα παιδια ειναι πολυ εξυπνοι ανθρωποι,και χερομαι για καθε εξυπνο ανθρωπο, τιποτα στη ζωη μου δεν ζηλεψα , μονο νοημοσηνη. Φιλικα Ευα

 11. Καλή σου μέρα eva -Δουλεύουν οι Πολίτες Αριστοτέλη για την elDorando , ή η EL Dorado για τους Πολίτες Αριστοτέλη
  Εσύ – “αφιλοκερδώς” στην υπηρεσία των Πολιτών Αριστοτέλη (docs google )

  Μάλλον για παρασιτική συνύπαρξη πρόκειται. Την απάντηση στα πρασινομπλέ ζόμπυς (που είναι αγράμματοι σε στοιχειώδη αριθμητική, ή φυσική) την έδωσε το ΑΠΘ ,το ΤΕΕ,το Σ.Ε. και συνεχίζει να διορθώνει το….. χρηματιστήριο του Τορόντο βλέπεις είμαστε… μόνο στην αρχή

  Βέβαια, όλα ….μάλλον έχουν Κεντρικό Συντονισμό…

 12. Η πολιτική απαξίωση της περιοχής Β/Α Χαλκιδική,Στανος κλπ -και όχι μόνο αυτής της χώρας- συνεχίζεται με κάποιο σκοπό προφανώς. Αλλά λάθος πιστεύουν ότι μπορεί αυτή η απαξίωση να είναι ελεγχόμενη… Ύβρις φυτεύει τύραννον.

 13. Αφού (όπως διαπίστωσα προσωπικά και όχι μόνο ) το άρθρο του Παρατηρητηρίου έχει τόσοι μεγάλη απήχηση και συζητιέται σε όλες της παραλίες και καφενεία για σημερινό πρωινό σας κλέβω τον πολύτιμο σας χρόνο να παρακολουθησεται παρακαλω αγαπητοί μας αναγνώστες το http://www.youtube.com/watch?v=EjZ3zELmfxc&feature=player_embedded αξίζει !!!!

 14. Εσύ – “αφιλοκερδώς” στην υπηρεσία των Πολιτών Αριστοτέλη (docs google )

  απαντησε μου, αφιλοκερδος και ο φιλος σας?
  Το δωράκι του αντιπρύτανη στη Ναταλία Δραγούμη με λεφτά του ΑΠΘ .

  η απαντηση που αφορα εμενα ναι αφιλοδερδως . αλλα εδω που το λες , θα ζητησω καμια θεση καθαριστριας, πιραζει?

 15. βλέπω eva- πως για σένα Η ΑΛΗΘΕΙΑ αποτελή ΑΔΙΚΗΜΑ που δεν την αντέχεις και κοντεύει να σκάσεις .. ηρέμησε έχουμε πάλι καύσωνα

 16. θα μου επιτραπεί ένα σχόλιο προς συγχωριανούς μου στο Στανο ..
  τώρα διαπιστώνεται και εσείς πόσο μεθοδευμένα και με πρόγραμμα λειτούργησαν και εφάρμοσαν τα ντόπια κοράκια της αρπαχτής όσο μας αφορά
  1.την αίτηση μου( που αφορούσε τον Αγναντο 1986)
  2.Επιδότησης για ακακίες 1992
  3.την βιοτεχνία επεξεργασίας μολύβδου (θεός φυλάξει) που αντισταθήκαμε ομαδικά και κερδίσαμε στο Σ.Ε.(εύγε κ.Αλικη)
  4.το “σχεδιαζόμενο” αλλά μη υλοποιημένο γήπεδο Ολυμπιακών διαστάσεων κόστους 3.000.000 Ευρό
  4.το τεράστιο πρόβλημα με το νερό και την 2 εφεδρική γεώτρηση και την …αρπαχτή τον 50.000 που “έβγαλε” η Νιτσα
  5.την έλλειψη ανθρώπινου και πολιτισμένου νεκροταφείου παρά την επιχορήγηση με 50.000
  6.την επέκταση του σχεδίου οικισμού του χωριού μας
  7.το γεφύρι στο Μελισσουργό
  8,9,10 κλπ,κλπ

  και τόσα άλλα ..που εσείς γνωρίζεται λεπτομερώς ..και η ομαδική σιωπή σας που καλά κρατά μας έφερε εδώ που είμαστε .. για να δούμε… από εδώ και στο εξής και το λέμε στα ελληνικά .. διαρκές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που με ανάγκασε να προσφύγω στο δικαστήριο της Χάγης .. καλή σας μέρα

 17. Αφιερωμένο στην Ελλάδα που ξεπουλάει

  Καθόμουν σήμερα στην παραλία, στα Μαγεμένα, λίγο μετά την ανατολή κι αγνάτευα όλη την πανέμορφη δυτική ακτογραμμή του νησιού μας. Από τον Μάναγρο και την Σιδηρούντα, μέχρι τον κάβο των Μεστών. Κι από πάνω απλωνόταν ήρεμη και γοητευτική ολόκληρη η ορεινή ραχοκοκαλιά αυτού του εξαιρετικού τόπου. Από το Πελινναίο το δίκορφο και το Όρος, μέχρι τις χαμηλότερες κορφές των αλλεπάλληλων λόφων της νότιας μεριάς. Συμπλήρωναν την μαγική εικόνα.

  Αγνάντευα την πατρίδα μας σήμερα το χάραμα και το μάτι μου δεν μπορούσε να την χορτάσει. Πώς να την αντέξει ο σύγχρονος άνθρωπος τόσην ομορφιά, σκεφτόμουν. Ιδίως όταν από τα μικράτα του η κοινωνία και τα σχολειά τού έχουν παραφουσκώσει τον εγκέφαλο με φούμαρα και ευτελή ιδανικά.

  Θυμήθηκα το συγκινητικό γράμμα που απέστειλε η Γερμανίδα δημοσιογράφος –μου διαφεύγει το όνομά της- το οποίο ανέγνωσε ο Γιώργος ο Χαλάτσης μεγαλοφώνως στο καφενείο της Σιδηρούντας πριν δυο Κυριακές, κατά τη διάρκεια της λαϊκής συνέλευσης για το θέμα των Βιομηχανικών ΑΠΕ. Έγραφε λοιπόν η κυρία, που έρχεται μονίμως διακοπές επί είκοσι χρόνια στην Βολισσό, ότι δεν έχει δει πιον όμορφο τόπο στα μάτια της από το νησί μας, από την δυτική του μεριά για την ακρίβεια και από τα βουνά και τις ακρογιαλιές του, κι έκλεινε την επιστολή της με μια απίστευτη έκκληση: «Προστατέψτε τον τόπο σας, παρακαλώ».

  Κι ενώ οι ξένοι άνθρωποι μας παρακαλούν να κρατήσουμε την ψυχή μας αμόλυντη, κάποιοι από μας, αμετανόητοι, συνεχίζουν να μην βλέπουν καν την ομορφιά. Ίσως δεν είναι ικανοί, γι αυτό βλέπουν μόνο ξερά βουνά και βράχια, κι αυτό είναι δυστυχία μέγιστη. Συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια και την ψυχή τους μπρος στο μεγαλείο αυτού του τόπου. Συνεχίζουν να πρεσβεύουν σχέδια αλαζονικά για έργα μη αναστρέψιμης καταστροφής, λες και μετά από αυτούς το νησί θα σβήσει. Λες και δεν υπάρξουν επόμενοι κάτοικοι πάνω του, λες και η ομορφιά του τόπου δημιουργήθηκε χτες, για να την εκποιήσουν οι ίδιοι, να την εκπορνεύσουν με σκοπό το χρήμα και μια κάποια «ανάπτυξη». Κι ύστερα τέλος.

  Και το παράλογο είναι πως αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι τεκνοποιούν. Φέρνουν στον κόσμο και στον τόπο μας παιδιά, που θα μεγαλώσουν αλλά θα έχουν στερηθεί το δικαίωμα να αγναντέψουν τούτη δω την ομορφιά αυτού του υπέροχου τόπου. Θα τους το έχουν στερήσει οι ίδιοι οι γονείς τους αυτό το δικαίωμα στο κάλλος και στη φύση την ανέγγιχτη.

  Διότι, φίλες και φίλοι συμπατριώτες, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν έχουμε το δικαίωμα να τα αγγίξουμε. Δεν νομιμοποιούμαστε για κανέναν απολύτως λόγο να απλώσουμε βέβηλο χέρι πάνω τους. Διότι είμαστε πολύ μικροί, πολύ προσωρινοί, τιποτένιοι για την ακρίβεια, εμπρός στο μεγαλείο και την αιώνια παρουσία τους.

  Τα βουνά μας φίλες και φίλοι, όπως και τις ακρογιαλιές μας δεν έχουμε δικαίωμα να τα ξεπουλήσουμε και να τα καταστρέψουμε για οποιουδήποτε ύψους χρηματικό όφελος, πόσω μάλλον για ψυχία που προτείνει ο αποικιοκράτης Ισπανός της πολυεθνικής.

  Εκεί λοιπόν στα Μαγεμένα, πρωί Ιουλίου του ’12, με το πρώτο φως της μέρας, μη μπορώντας να χορτάσει η ψυχή μου Χίο, ένιωσα άξαφνα παράξενα. Ένιωσα τόσο τυχερός που ζω σ’ αυτή την ιστορική περίοδο και μπόρεσα να μεταλάβω έστω και τόση από την ομορφιά του νησιού, και τόσο άτυχος συνάμα, που μου έλαχε να ανήκω σε μια γενιά που, κατά πως δείχνουν τα πράγματα, δεν μπόρεσε ακόμη να φανεί αντάξια αυτού του απαράμιλλου κάλους που της έλαχε να την περιβάλλει.

  Στο νου μου έγινε αμέσως ένα μοντάζ και μπήκαν στις βουνοκορφές οι απαίσιοι γιγαντιαίοι πυλώνες με τις φτερωτές, τα καλώδια και τις λάμπες τους, πληγώθηκαν αμέσως τα βουνά με εκσκαφές και τσιμέντα, είδα τον υπέροχο τόπο μας βιασμένο από ξένους «επενδυτές» αποικιοκράτες, τους οποίους αφήσαμε να προβούν στο ανόσιο έργο τους, άλλοι με την αδιαφορία μας κι άλλοι με την στρεβλή μας άποψη περί ανάπτυξης και ιδανικών της ζωής.

  Σε λίγο άρχισε μια μπουλντόζα να δουλεύει εκεί, στο λιμανάκι των Λημνιών, για τα έργα της μικρής μαρίνας που έχουν ξεκινήσει, και το μουγκρητό της με τρόμαξε. Συνήλθα κάπως από τις σκέψεις μου, μα αντί να προσγειωθεί ο νους μου στην πραγματικότητα, έκανε αμέσως τον παραλληλισμό με τις άλλες μπουλντόζες, τις πολλές και τις τεράστιες, του «επενδυτή», που θα κάνουν απόβαση μαζί με γερανούς, με νταλίκες ατελείωτες και θα αρχίσουν να πληγώνουν το κορμί αυτού του μοναδικού τόπου για να φέρουν, λέει, ανάπτυξη.

  Σηκώθηκα κι έφυγα λυπημένος από την παραλία σήμερα. Έριξα όμως μια ακόμα ματιά σε όλη την ακτογραμμή, πήρα μια βαθιά ανάσα και χάιδεψα με το βλέμμα μου όλους τους σιωπηλούς ορεινούς όγκους. Σαν μελλοθάνατα μου φάνηκαν τ’ αγέρωχα βουνά μας, που εκλιπαρούσαν έλεος από μένα τον τιποτένιο, τον περιστασιακό άνθρωπο της μιας αναπνοής, τον Χιώτη που γεννήθηκε, έζησε και θα πεθάνει από κάτω τους, όπως χιλιάδες πριν από αυτόν και χιλιάδες κατόπιν. Από μένα τον μικρό άνθρωπο, που δεν θα μπορέσω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου να χορτάσω την ομορφιά του, ζήτησε βοήθεια και ενδιαφέρον ο τόπος μας σήμερα το πρωί.

  Κι είπα να σας το αναφέρω μήπως και με συνδράμετε. Διότι τους έδωσα υπόσχεση πως θα κάνω ό,τι μπορεί η ταπεινή μου ύπαρξη για να μην καταστραφούν όσο ζω. Βοήθεια γύρεψαν αυτά, τη συνδρομή σας ζητάω κι εγώ. Ας προστατέψουμε τον τόπο μας, παρακαλώ.

  http://yiannismakridakis.gr/?p=1269

 18. Quiz- Μετά την δημοσίευση τόσων αποδεικτικών στοιχείων αναρωτιέσται πως ένα άτομο χαμηλής υποστάθμης όπως ο “αξιότιμος ” Δήμαρχος Αριστοτέλη Αρ.Παχτας που όπως αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται με της παραπάνω αποδείξεις και ντοκουμέντα δρα , “λειτουργεί”… κατόπιν εντολής , αναλαμβάνοντας δημόσια διαμεσολαβητικό ρόλο σε ανήθικες υποθέσεις, έτσι ώστε να μην εκτεθεί άμεσα ο εντολέας του πως… λέγεται στα καθ η μας… η στα καθημερινά ελληνικά ….η στα αρχαία ???

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.