“Eγκρίθηκαν” χωρίς να εγκριθούν Τεχνικές Μελέτες υποέργων του Επενδυτικού Σχεδίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ


Μοιάζει με γρίφο αλλά δεν είναι γρίφος.

Είναι οι Αποφάσεις Έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ των Τεχνικών Μελετών για δυο από τα υποέργα του έργου “Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστασεις Μεταλλείων Κασσάνδρας:

 

  1. “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” – Απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/2809/349/10.02.2012 και
  2. “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας” – Απόφαση Δ8-Α/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ/10.02.2012.

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις αυτές:

Η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και Τεχνικών Μελετών όλων των υποέργων που συνιστούν το Επενδυτικό Σχέδιο των “Μεταλλείων Κασσάνδρας” θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 2 έως 5 της σύμβασης μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α’/28.01.2004).

Όπως είχαμε επισημάνει σε παλαιότερη ανάρτηση (εδώ), η επένδυση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δεν έχει αδειοδοτηθεί και δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί διότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο. Από την αρμόδια για την Έγκριση των Τεχνικών Μελετών και του Επενδυτικού Σχεδίου ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ του ΥΠΕΚΑ είχε αποσταλεί προς το ΥΠΕΚΑ με κοινοποίηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ το έγγραφο Δ8-Α/Φ7.49.13/22343/3949/02.12.2010 το οποίο κατέληγε ως εξής:

Συμφωνούμε με το εν γένει περιεχόμενο των μελετών του θέματος υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσης και διόρθωσης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας σε σχέση με τον προτεινόμενο σε αυτές τρόπο εκμετάλλευσης, εμπλουτισμού, μεταλλουργικής επεξεργασίας, διάθεσης προϊόντων, διαχείρισης τελμάτων και αποκατάστασης μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.
Η Εταιρεία ΕΧ στην οποία κοινοποιείται το παρόν υποχρεούται να μας υποβάλλει για έγκριση κατά την έννοια των παραγράφων 3.2,3.3 και 3.4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.22138/12.12.2004 σύμβασης της Σύμβασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Γαβριέλλη-Αναγνωσταλάκη, αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο συνοδευόμενο από Τεχνική Μελέτη του άρθρου 4 ΚΜΠΕ…

Οι αποφάσεις Έγκρισης των δυο Τεχνικών Μελετών κινούνται στο πλαίσιο που καθορίζει αυτό το έγγραφο. Γράφει η “Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών”;

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετά την επίδοση των Αποφάσεων αυτών, η εταιρεία οφείλει:

3. Να μας υποβάλει για έγκριση εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου των τριών (3) ετών τα υπόλοιπα προσαρτήματα της Τεχνικής Μελέτης με τα οποία θα ολοκληρωθεί το σύνολο των τμημάτων του υποέργου Σκουριών ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ

Όσον αφορά τη μεταλλουργική επεξεργασία του συμπυκνώματος πυριτών που περιγράφεται γενικά στη συνημμένη μελέτη ( flash smelting)  να εξειδικευθεί και να συμπληρωθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering). Προς τούτο:

α. Να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα (pilot) επί τόπου του έργου.

Να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς έγκριση, ως ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 του όρου 7.3 της παρούσας οι ειδικές μελέτες που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας.

Αντιστοίχως η “Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας” θέτει τις ακόλουθες υποχρεώσεις στην εταιρεία:

Επίσης η εταιρεία οφείλει να μας υποβάλει για έγκριση εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου των τριών (3) ετών τα υπόλοιπα προσαρτήματα της Τεχνικής Μελέτης, με τα οποία θα ολοκληρωθεί το σύνολο των τμημάτων του υποέργου Ολυμπιάδας ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ

Παραθέτουμε τώρα ως έχουν τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 3220/2004:

3.2 Παράλληλα με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο το αργότερο εντός εικοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή- λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.

3.3 Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει το υποβληθέν κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο επενδυτικό σχέδιο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών και να εκδώσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις οτ αργότερο εντός προθεσμίας (10) μηνών.

3.4 Το επενδυτικό σχέδιο, όπως θα εγκριθεί από τις αρμοδιες αρχές, θεωρείται παράρτημα της παρούσας και αναπόσπαστο μέρος της και θα δεσμεύει τα μέρη σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης και της υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 2601/1998, όπως θα ισχύει.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι :

  • Δεν υπάρχει Έγκριση του Αναθεωρημένου Επενδυτικού Σχεδίου και επομένως δεν μπορεί και να το πραγματοποιήσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.
  • Υπάρχουν Εγκρίσεις Τεχνικών Μελετών μόνο για τα υποέργα Σκουριές και Ολυμπιάδα, υπό την περιοριστική αίρεση της ισχύος τους μέχρι της υποβολής και έγκρισης όλων των προσαρτημάτων, συμπληρώσεων και μελετών που καθορίζει με λεπτομέρεια η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Επισημαίνουμε ότι οι ήδη κατατεθειμένες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αιτήσεις Ακυρώσεων της ΚΥΑ 201745/2011, θα συμπληρωθούν εμπρόθεσμα με αντίστοιχες αιτήσεις ακυρώσεως των πιο πάνω Αποφάσεων Έγκρισης Τεχνικών Μελετών.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.