To φράγμα Χαβρία και τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Από τη μια οι Σκουριές, από την άλλη η Πιάβιτσα!


Κατά σύμπτωση και οι δυο Μελέτες, του φράγματος Χαβρία και του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, έχουν γίνει από το ίδιο Μελετητικό Γραφείο!

havrias1

Xάρτης από τη ΜΠΕ του φράγματος Χαβρία. Τους οικισμούς και τα μεταλλεία τα προσθέσαμε εμείς.

Με την Απόφαση 206609/30.12.2011 του Υπουργού Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του “φράγματος Χαβρία και των δικτύων του” στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την Απόφαση, σκοπός του έργου είναι:

  • Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων της “ΝΔ Χαλκιδικής, περιλαμβανομένων των χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας”.
  • Η κάλυψη τμήματος των αναγκών άρευσης της πεδιάδας Ορμύλιας.
  • Η προστασία των υπόγείων υδάτων από υφαλμύρωση και
  • Η αντιπλημμυρική προστασία του κάμπου Ορμύλιας.

Παραθέτουμε κάποια στοιχεία για να γίνει κατανοητή η σημασία και το μέγεθος του έργου:

  • Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 36.550.000 κ.μ. και η έκταση της λίμνης του 2.470 στρέμματα.
  • Η λεκάνη απορροής του έργου έχει επιφάνεια 1.470.000 στρέμματα.
  • Το δίκτυο αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης θα έχει μήκος 274 χλμ με 13 δεξαμενες και 32 αντλιοστάσια.
  • Θα αρδεύονται 24.000 στρέμματα και θα υδροδοτούνται 1.400.000 στρέμματα.

Ο ποταμός Χαβρίας σχηματίζεται από δυο κλάδους ρεμάτων που συμβάλουν κατάντι της γέφυρας “Χαβρία”, δίπλα στο χωριό Πλανά. Ο Δυτικός Κλάδος συγκεντρώνει τα νερά της περιοχής “Πιάβιτσα” Νεοχωρίου και της κατάντι λεκάνης, ενώ ο Ανατολικός Κλάδος συγκεντρώνει τα νερά της περιοχής “Σκουριές” Μ. Παναγίας και της κατάντι λεκάνης.

Σύμφωνα με την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, η Πιάβιτσα είναι ένα επιφανειακό/υπόγειο κοίτασμα μικτών θειούχων-χρυσούχων μεταλλευμάτων “τύπου Ολυμπιάδας”, αλλά οκταπλάσιο περίπου του κοιτάσματος Ολυμπιάδας, Η Πιάβιτσα είναι άμεσος στόχος εξόρυξης της Εταιρείας, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει γεωτρητικό πρόγραμμα περιχαράκωσης του κοιτάσματος.

Οι Σκουριές είναι επιφανειακό/υπόγειο κοίτασμα χρυσούχου-χαλκούχου πορφύρη “παγκοσμίου κλάσης” (world-class deposit) με προγραμματισμένη εξόρυξη 150 εκατ. τόνων μεταλλευμάτων και περίπου 200 εκατ. τόνων στείρων υλικών μεταλλείων. Ο παρακάτω χάρτης που δείχνει τη θέση του μεταλλείου των Σκουριών σε σχέση με το φράγμα του Χαβρία είναι από τη μελέτη του φράγματος.
27_30072010_ΧΑΒΡΙΑΣ1

Επισημαίνουμε ότι “κατά σύμπτωση” τόσο την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Φράγματος Χαβρία όσο και την ΜΠΕ του ΕΣΑ τις συνέταξε η ίδια Μελετητική Εταιρεία, η ENVECO του κ. Παπαγρηγορίου, με την “επιστημονική” συνδρομή των μηχανικών/στελεχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ! Η σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο κοινωφελές δημόσιο έργο που αφορά η πρώτη μελέτη και σε ένα  ιδιωτικό έργο που ενδέχεται να το επηρεάσει αρνητικά, είναι προφανής σε όλους εκτός από τους “αρμόδιους” του ΥΠΕΚΑ.

Και οι δυο ΜΠΕ της ENVECO του κ. Παπαγρηγορίου έχουν την εγκριτική υπογραφή του “Σωτήρα” της Εθνικής μας Οικονομίας και του Ελληνικού Περιβάλλοντος κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, μαθητή του άλλου μεγάλου “Εθνικού Σωτήρα” Χρήστου Πάχτα στη διάρκεια της Υφυπουργίας του.

Από τις εκρήξεις της επιφανειακής εξόρυξης στις Σκουριές, 365 μέρες το χρόνο, τη λειτουργία των ειδικών τεράστιων εκσκαφέων, φορτωτών και οχημάτων και από τις εγκαταστάσεις θραύσης/λειοτρίβησης του μεταλλεύματος, η παραγόμενη θειούχα σκόνη με προσότητες όλων των μετάλλων του κοιτάσματος, θα μεταφέρεται από τους ανέμους στην ευρύτερη Χαλκιδική και φυσικά και σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του Χαβρία. Αυτή είναι η βέβαια εξέλιξη, παρά τον  γελοίο όρο της ΚΥΑ 201745/2011 “να αποφεύγονται οι ανατινάξεις στις περιπτώσεις αντίξοον μετεωρολογικών συνθηκών π.χ. πνοή ανέμου προς οικισμούς” (δ2 110).

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τον Δυτικό Κλάδο του Χαβρία που πηγάζει από την Πιάβιτσα, με τις πρόσθετες ρυπαντικές επιπτώσεις των περιεχόμενων στα μικτά θειούχα αρσενικού, μολύβδου, καδμίου, ψευδαργύρου και υδραργύρου.

Και στις δυο ΜΠΕ, η αναφορά πιθανών επιπτώσεων του ΕΣΑ στα νερά του υδατοταμιευτήρα του Χαβρία προορίζεται για ανεγκέφαλους ή το πολύ για ηλίθιους. Στην ΜΠΕ του φράγματος Χαβρία σελ. 84, αναφέρεται:

Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων στα επιφανειακά νερά του ποταμού Χαβρία.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ένα τμήμα της σε κάθε περίπτωση μέγιστης επιφάνειας επιρροής του υπό ανάπτυξη μεταλλείου εμπίπτει εντός της υδρολογικής λεκάνης του Χαβρία, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. Το τμήμα αυτό καταλαμβάνει περίπου 300 στρέμματα της υδρολογικής λεκάνης του π. Χαβρία, η οποία έχει συνολική έκταση 470 km2, δηλαδή ποσοστό 0,066%. Επομένως, με την υλοποίηση του μεταλλευτικού έργου στη θέση «Σκουριές», η μέγιστη δυνατή μείωση που θα επιφέρει στην επιφανειακή απορροή του π. Χαβρία είναι 0,066%.

Τα 300 στρέμματα είναι το τμήμα του επιφανειακού ορύγματος που τέμνει τα όρια του υδατοκρίτη της λεκάνης απορροής, σα να υπάρχει ένα ντουβαράκι γύρω από τα 300 στρέμματα που περικλείει όλες τις επιπτώσεις, υπόγειες, επιφανειακές, αέριες, τοξικές, όξινες απορροές! Τόσο ανόητοι θεωρούνται οι κάτοικοι και οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής από την ENVECO και την εταιρεία.

Βεβαίως μετά την “αναθεώρηση τιμών βάσης και αποθεμάτων” που ανακοίνωσε η EUROPEAN GOLDFIELDS αμέσως μόλις πήρε την υπογραφή του κ. Παπακωνσταντίνου (εδώ), η “σε κάθε περίπτωση μέγιστη επιφάνεια επιρροής του υπό ανάπτυξη μεταλλείου” έχει ήδη αλλάξει… Κατά την εγκεκριμένη  (ΜΠΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, οι ποσότητες των προς εξόρυξη κοιτασμάτων, τα μεγέθη του επιφανειακού ορύγματος (open pit), ο όγκος των τοξικών αποβλήτων που θα αποτεθούν στην ευρύτερη περιοχή του Κακάβου και οι ποσότητες των επιφανειακών και υπόγειων νερών που θα αποστραγγιστούν από την περιοχή της εξόρυξης, υπολογίσθηκαν για τιμή χρυσού $425/ουγγιά και χαλκού $1,1/lb, όταν οι πραγματικές τιμές είναι τετραπλάσιες περίπου , ήτοι $1600/ουγγιά και $4,0/lb. Ανάλογα πολλαπλασιάζονται όλα τα μεγέθη του κοιτάσματος, της επιφανειακής εξόρυξης και των αποβλήτων που θα παραχθούν. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το επιφανειακό όρυγμα διαμέτρου 700 στρεμμάτων, όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ του Επενδυτικού Σχεδίου, όσο και τα 300 στρέμματα αυτού που “εμπίπτουν εντός της υδρολογικής λεκάνης του Χαβρία” είναι ήδη  “περσινά  ξινά σταφύλια”… Όπως και η ΜΠΕ του μεταλλείου, έτσι και η ΜΠΕ του φράγματος του Χαβρία, έγιναν με τα ψευδή στοιχεία που έδωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Για την περιοχή της Πιάβιτσας όπου ήδη έχουν ξεκινήσει οι γεωτρήσεις και που βρίσκεται ολόκληρη εντός της λεκάνης απορροής του Χαβρία, τηρείται σιγή ιχθύος. Κατά τη γνωστή Ελληνική πρακτική πρώτα θα ξεκινήσει η εκμετάλλευση και μετά θα ψάχνουμε το νερό!

Τελικά είναι τόσο αβάσταχτη η ελαφρότητα των επιχειρηματιών του τουρισμού, των κατοίκων και των χιλιάδων Θεσσαλονικέων και άλλων που έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τη “ΝΔ Χαλκιδική, συμπεριλαμβανομένων των χερσονήσων Κασσάνδρας και Σιθωνίας”, ώστε να μη έχουν αντιληφθεί ακόμα τις επιπτώσεις της “επένδυσης” των Μπόμπολα-Κούτρα στο Δήμο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ; Ή μήπως αφήνουν τους κατοίκους της περιοχής να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά; Τόσο μακρυά από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας νομίζουν ότι βρίσκονται;


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.