H 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ αφήνει έκθετο τον κ. Μανιάτη


Επίσκεψη στα Μεταλλεία Κασσάνδρας προγραμματίζουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

IMG_2876Σωροί από απόβλητα εμπλουτισμού του μεταλλείου (τοξικά και επικίνδυνα) πάνω από τη στέψη του φράγματος “Καρακόλι”…

Με την α.π. 4001/15.4.2010 κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ και τους άλλους αρμόδιους φορείς η “4η Τεχνική Έκθεση – Τελική” της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ΕΠΙΤΗΡΩ).

Αναφέρεται στη σελ. 2: “Μετά από 48 μήνες έχει λήξει η θητεία της ΕΠΙΤΗΡΩ...”. Επισημαίνεται δηλαδή ότι η συνέχιση μετά την 31.12.2009 της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και της λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (ΜΕΣ) γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα, αφού η ΕΠΙΤΗΡΩ δεν υφίσταται πλέον ενώ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας (ΕΜΒΕ) με το 2430πε/12.02.2009 έγγραφό της έχει κάνει σαφές ότι της έχει αφαιρεθεί κάθε σχετική αρμοδιότητα.

Με την Δ8-ΑΦ479.13/3451/618/26.02.210 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη εγκρίνεται η (επ’αόριστον) συνέχιση της λειτουργίας των ΜΕΣ και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη με τήρηση “των αυτών Περιβαλλοντικών Όρων”.

Με την 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ ακυρώνεται συνολικά η Απόφαση του κ. Μανιάτη, δυο ολόκληρους μήνες μετά την έκδοσή της. Και ο κ. Υφυπουργός μένει έκθετος!

Οι θεμελιώδεις Περιβαλλοντικοί Όροι των οποίων την συνέχιση της ισχύος επιβάλλει η Απόφαση του κ. Υφυπουργού, βεβαιώνεται στις 15 Απριλίου 2010 από την αρμόδια για την τήρησή τους μέχρι την 31.12.2009 ΕΠΙΤΗΡΩ, ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα δεν τηρήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και την εργολάβο των εξορύξεων ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Ήτοι:

Α. Όροι σχετικοί με την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

 • Οι σωροί σιδηροπυρίτη παρουσιάζουν το πιο ισχυρό δυναμικό παραγωγής οξύτητας και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να βρεθούν σε συνθήκες ελεγχόμενου χώρου απόθεσης. Η σχετική ποιοτική υποβάθμιση των φυσικών αποδεκτών γύρω από το Στρατώνι αυξάνει τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και κάνει επιτακτικότερη την απομάκρυνσή τους. (σελ.6)
 • Οι φυσικοί αποδέκτες παρουσιάζουν αυξημένες μέχρι υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων οι οποίες παρακολουθούνται και ελέγχονται συστηματικά. (σελ.8)
 • Οι κυριότερες πάντως καθυστερήσεις και παραλείψεις αφορούν στους όρους που αναφέρονται στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και επιπτώσεων (αυξημένη παρουσία βαρέων μετάλλων και όξινης απορροής) που προκαλούνται από την παρουσία δυναμικών πηγών ρύπανσης και άλλων ρυπογόνων μηχανισμών. (σελ. 8)
 • Ειδικότερα οι μεγάλες ποσότητες μπάζων και σωρών σιδηροπυρίτη (περίπου 40.000 τόνοι) δυτικά του Δ.Δ. Στρατωνίου, συνιστούν γεγονός ανορθόδοξης διάθεσης και διαχείρισης τοξικογενών αποβλήτων, στο άμεσο περιβάλλον κατοικημένης περιοχής. Οι χώροι απόθεσης αποβλήτων “Σεβαλιέ” και “Καρακόλι” βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία, δεχόμενοι τα τέματα εμπλουτισμού, την λάσπη εξουδετέρωσης και τα στείρα εξόρυξης από την σημερινή παραγωγική διαδικασία. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σελ. 3)
 • Οι ανεξέλεγκτα και διάσπαρτα συσσωρευμένες αποθέσεις στείρων εξόρυξης, και σωρών και αποφρυγμάτων σιδηροπυρίτη, αποτελούν σημαντικές γενεσιουργές αιτίες και εστίες όξινης απορροής με αποτέλεσμα (α) την ρύπανση των επιφανειακών νερών και της θάλασσας, καθώς και (β) την ποιοτική υποβάθμιση των ιζημάτων ρεμάτων, των υποκείμενων εδαφών και των συναρτώμενων υπόγειων νερών. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σελ. 4)
 • Στην περιοχή λειτουργούν συγκεκριμένες εστίες δυναμικής ρύπανσης οι οποίες σε συνδυασμό με την διαχρονική μεταλλογενή επιβάρυνσή τους, δημιουργούν ένα σύνθετο αποτέλεσμα περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι φυσικοί αποδέκτες παρουσιάζουν αυξημένες μέχρι και υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων οι οποίες παρακολουθούνται και ελέγχονται συστηματικά. Μέχρι σήμερα η διασπορά τους δεν έχει επηρεάσει επικίνδυνα τελικούς αποδέκτες ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο όπως είναι το πόσιμο νερό και η θάλασσα. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που χρήση πρόσθετης διερεύνησης και παραπέρα συστηματικής παρακολούθησης είναι η εξέλιξη της εκχυλισιμότητας του αρσενικού από τα μέτωπα λιθογόμωσης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σελ. 3)

Όλα τα ανωτέρω βεβαιώνουν ότι το σύνολο σχεδόν των Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος παραβιάζονται συστηματικά και ότι το σύνολο των μεταλλευτικών αποβλήτων, στείρων και μπάζων της ευρύτερης περιοχής των ΜΕΣ είναι ρυπογόνα και επικίνδυνα.

Β. Χρήση μηχανικού εξοπλισμού εκσκαφής (“μετροπόντικα”)

 • Eπίσης με βάση σχετικές πρακτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν καθίσταται τεχνικά αδύνατη η εφαρμογη και αξιοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού εκσκαφής (του γνωστού “μετροπόντικα”) στην υπόγεια εξορυκτική παραγωγή με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον λειτουργικός ο συγκεκριμένος όρος. (σελ.7)

Επιβεβαιώνεται ότι μέχρι την 15.04.2010 παραβιάζονται συστηματικά οι όροι της εξορυκτικής παραγωγικής διαδικασίας και ότι θα παραβιάζονται μέχρις εξοφλήσεως του κοιτάσματος “Μαύρες Πέτρες” κάτω από τη Στρατονίκη.

Γ. Διερεύνηση γεωλογικού περιβάλλοντος Στρατονίκης

 • Η περαιτέρω γεωτεχνική διερεύνηση της Στρατονίκης σε θέματα πολιτικού μηχανικού θα προσεγγίσει την σεισμολογική διάσταση και θα μελετήσει με μετρήσιμα μεγέθη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον συστήνοντας μέτρα για την ασφάλεια των κατασκευών. (σελ.6)
 • Η γεωτεχνικη μελέτη με έμφαση στο δομημένο περιβάλλον της Στρατονίκης πρέπει να ολοκληρωθεί. (σελ 7)

Επισημαίνεται ότι η εξόρυξη και η συνέχισή της κάτω από έναν οικισμό 1000 κατοίκων αδειοδοτήθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί με την Απόφαση του κ. Μανιάτη χωρίς να έχει διασφαλισθεί επιστημονικά η ασφάλεια του οικισμού. Παραβιάζονται έτσι κατάφωρα οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προφύλαξης για περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

H αναμενόμενη “επίσκεψη” των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Στις 19.04.2010 η Ειδική Γραμματεάς Επιθεώρησης Περιβάλλοντος κα Μαργαρίτα Καραβασίλη συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή των Μεταλλείων Κασσάνδρας κ. Πέτρο Στρατουδάκη. Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο της κας Καραβασίλη:

Εξέλιξη των μέχρι τώρα ενημερωτικών επαφών θα είναι η  επίσκεψη της Ειδικής Γραμματέως και του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος στην περιοχή των Μεταλλείων, μαζί με Κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και επιστημόνων του ΙΓΜΕ, ώστε επιτόπου να διαπιστωθούν τα προβλήματα και οι δυνατότητες θεραπείας τους.

Mέχρι σήμερα, οι “επισκέψεις” Υπουργών και ανώτερων υπηρεσιακών κλιμακίων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ακολουθούσαν πάντα συγκεκριμένο “τυπικό”. Η ημερομηνία αποφασιζόταν μετά από συνεννόηση με την εταιρεία και ερήμην των πολιτών που είχαν καταγγείλει περιβαλλοντικές παραβιάσεις, οι χώροι της “ξενάγησης” ήταν πάντα αυστηρά καθορισμένοι από την εταιρεία και τις εισόδους των στοών στόλιζαν γλάστρες. Οι “τοπικές κοινωνίες” και οι “καταγγέλοντες” ενημερώνονταν μεταγενέστερα απο τα Δελτία Τύπου της εταιρείας και των γραφείων των Υπουργών και υπηρεσιών, τα οποία περιέργως πάντα συνέπιπταν σε περιεχόμενο: “Όλα γίνονται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς νόμους και τις σχετικές αδειοδοτήσεις”.

Διερωτόμαστε τι θα δουν η κα Καραβασίλη και το επιτελείο των Επιθεωρητών που θα την συνοδεύουν όταν επισκεφθούν την περιοχή μας. Θα σταθούν για ένα καφέ κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία της Στρατονίκης; Θα επισκεφθούν τον Αη-Νικόλα δίπλα στον πλάτανο; Και η πλατεία με τον πλάτανο και η εκκλησία- αρχαίο μνημείο είναι πάνω από το κοίτασμα “Μαύρες Πέτρες” και απο κάτω τους περνάει το ρήγμα του μεγάλου σεισμού του 1932 που ισοπέδωσε τη γειτονική Ιερισσό και μεγάλο τμήμα της Στρατονίκης. Τα φουρνέλα όμως κάτω από τα πόδια τους ούτε θα τα ακούσουν ούτε θα τους κουνήσουν, αφού η εταιρεία φυσικά θα έχει φροντίσει να μην πέσουν φουρνέλα την ώρα της επίσκεψης. Και αμα μπουν στα υπόγεια μέτωπα εξόρυξης, το σίγουρο είναι ότι δεν θα συναντήσουν τον θρυλικό “μετροπόντικα” – Road Header – ο οποίος υπάρχει μόνο στις μελέτες και τις αδειοδοτήσεις.

Στη “θέση θέας” Καρακόλι, όπου θα σταθούν για να απολαύσουν τον κόλπο της Ιερισσού με το Άγιο Όρος για φόντο, σίγουρα θα δουν ότι οι σωροί των αποβλήτων υπερβαίνουν κατά αρκετά μέτρα τη στέψη του φράγματος. Κι αν τη μέρα της επίσκεψης τύχει να φυσάει ο δυνατός τοπικός βοριάς, θα απολαύσουν το νέφος των “λεπτομερών” τοξικών αποβλήτων να τους τυλίγει και αυτούς και το Στρατώνι που απλώνεται στα πόδια του λοφου του Καρακολίου.

Πιστεύουμε ότι μετά την επιστροφή τους στην Αθήνα θα ρωτήσουν τον Υφυπουργό κ. Μανιάτη αν ο Ναός- Αρχαίο Μνημείο, ο θρύλος του Μετροπόντικα και το μεγαλείο του Λόφου του Καρακολίου συμπεριλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους που, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, “εξακολουθούν” να ισχύουν. Και αναμένουμε να δούμε τι από όλα αυτά θα περιληφθεί στις τελικές τους εκθέσεις.


6 απαντήσεις στο “H 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ αφήνει έκθετο τον κ. Μανιάτη”

 1. Ήμαστε και εμείς στην περιοχή και προσφερόμαστε για …βοήθεια …άλλωστε τόσα χρόνια επιθεωρητής ήμουν ….….μην με αστοιτε

 2. […] έληξαν στις 31/12/2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ, όπως βεβαιώνει η αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ). Όμως η εξόρυξη δεν σταμάτησε και τον Φεβρουάριο, με […]

 3. […] έληξαν στις 31/12/2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ, όπως βεβαιώνει η αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ). Όμως η εξόρυξη δεν σταμάτησε και τον Φεβρουάριο, με […]

 4. […] έληξαν στις 31/12/2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ, όπως βεβαιώνει η αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ). Όμως η εξόρυξη δεν σταμάτησε και τον Φεβρουάριο, με […]

 5. […] έληξαν στις 31/12/2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ, όπως βεβαιώνει η αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ). Όμως η εξόρυξη δεν σταμάτησε και τον Φεβρουάριο, με […]

 6. […] έληξαν στις 31/12/2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ, όπως βεβαιώνει η αρμόδια Επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ). Όμως η εξόρυξη δεν σταμάτησε και τον Φεβρουάριο, με […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.