Απάντηση του Υφυπουργού κ. Μανιάτη στην καταγγελία μας για την εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη


Δημοσιεύουμε την απάντηση που λάβαμε από το γραφείο του Υφυπουργού κ. Μανιάτη. Προφανώς έχουμε πάρα πολλά να πούμε σχετικά με τα αναφερόμενα στο έγγραφο και θα τα γράψουμε τις επόμενες μέρες.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με αφορμή ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2010, υπό τον τίτλο «Μεταλλεία Κασσάνδρας: η κατά Μανιάτη “χρηστή Διοίκηση”!» και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε σχετικό απαντητικό έγγραφο προς τον Δήμο Σταγείρων – Ακάνθου, με θέμα : «Έγγραφη καταγγελία του Α. Παπαγεωργίου και 17 κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης σχετικά με λειτουργία μεταλλείου».

———————————————–
ΘΕΜΑ: Έγγραφη καταγγελία του κ. Α. Παπαγεωργίου και 17 κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης σχετικά με λειτουργία μεταλλείου.

Σχετ.: 1. Το έγγραφό σας με αριθμό 396/5-2-2010
2. To έγγραφο της ΕΜΒΕ με αριθμό 201/12-2-2010
3. Το έγγραφό μας Δ8-Α/Φ7.49.13/oικ.533/123/11-1-2006
4. Το έγγραφό μας Δ8-Α/Φ.7.49.00/5728/963/24-6-2008
5. Το έγγραφό μας Δ8-A/Φ.7.49.13/3451/618/26-2-2010
6. Η Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 462/2010
7. Η Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 463/2010

Αναφορικά με την καταγγελία του θέματος σε ό,τι αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, οι απόψεις μας επί του μεγαλύτερου μέρους των αναφερομένων σας έχουν ήδη διαβιβασθεί με το σχετικό (4). Επίσης, τα θέματα αυτά έχουν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με τις σχετικές (6) και (7) αποφάσεις του απέρριψε τις αιτήσεις των ιδίων κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης, σε συμφωνία με τις απόψεις μας που είχαν διαβιβαστεί στο δικαστήριο με το σχετικό (3) έγγραφό μας. Επίσης, επί της νομιμότητας της συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας του θέματος, σας κοινοποιούμε το σχετ. (5) έγγραφό μας.
Παρ’ όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι οι καταγγέλλοντες επανέρχονται μετά από 2 έτη με τα ίδια ερωτήματα, χωρίς να έχουν εν τω μεταξύ προκύψει στοιχεία που να μεταβάλουν τις συνθήκες λειτουργίας του μεταλλείου, σας διαβιβάζουμε εκ νέου τις απόψεις μας (διατηρούμε τους τίτλους και την αρίθμησή τους ως έχουν στην καταγγελία):

Ι.& ΙΙ. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τα θέματα αυτά έχουν διευκρινισθεί με το σχετ. (5) έγγραφό μας.

ΙΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στα αναφερόμενα στοιχεία επισημαίνουμε πλήθος από ανακρίβειες και επιλεκτική παράλειψη άλλων πληροφοριών που δεν θα επέτρεπαν στο συγγραφέα να καταλήξει στα καταφανώς κινδυνολογικά συμπεράσματά του. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Α) Η μέθοδος εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούσε η ΑΕΕΧΠ & Λ μέχρι το 1986 στο μεταλλείο και προκάλεσε τις εκτεταμένες καθιζήσεις που αναφέρονται ήταν η «κατακρήμνιση οροφής» και το βάθος των εργασιών τότε ήταν πολύ εγγύτερο στην επιφάνεια από τη σημερινή δραστηριότητα, η οποία γίνεται με άλλη μέθοδο που περιλαμβάνει λιθογόμωση των κενών και διαπιστωμένα δεν προκαλεί επιπτώσεις στην επιφάνεια (1) . Επί πλέον με την απόφασή μας Δ8-Α/Φ7.49.13/16547/4496/7-9-2005 που ισχύει σήμερα τέθηκαν αυστηροί όροι ως προς τις δονήσεις που προκαλούνται από την εργασία εξόρυξης με εκρηκτικές ύλες, οι οποίοι διαπιστώθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης των συνθηκών λειτουργίας του μεταλλείου ότι τηρούνται πλήρως (βλ. εκθέσεις της εν λόγω επιτροπής).
Β) Το θέμα της υδρογεωλογίας της περιοχής σε σχέση με την εκμετάλλευση του μεταλλείου πραγματεύεται ειδική μελέτη του ΙΓΜΕ (2) , η οποία δεν διαπιστώνει ούτε συνολική μάστευση της υδροφορίας ούτε ανεπάρκεια υδάτων για ύδρευση και άρδευση όχι μόνο του Δ.Δ. Στρατονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αντιθέτως, αναφέρει ότι τα διαθέσιμα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα νερού στην περιοχή Σταγείρων – Στρατονίκης επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των οικισμών ακόμα και εάν ο πληθυσμός διπλασιαστεί την επόμενη 20ετία.
Γ) Τα στατιστικά οικονομικά (παραγωγή 20% πρωτογενής κυρίως γεωργική, 30% δευτερογενής κυρίως μεταλλευτική, 50% τριτογενής κυρίως τουριστική) και δημογραφικά στοιχεία (αύξηση πληθυσμού 19%, 1971-2001) δεν δείχνουν συρρίκνωση της Στρατονίκης και του Δ. Σταγείρων – Ακάνθου, όπου συμμετέχει χωρίς να επικρατεί η μεταλλευτική δραστηριότητα, σε σχέση με το σύνολο του ν. Χαλκιδικής, αλλά ακριβώς το αντίθετο καθώς ο δήμος κατέχει υψηλή θέση μεταξύ των λοιπών δήμων του νομού οι οποίοι στερούνται μεταλλευτικής δραστηριότητας.
Δ) Τα αποτελέσματα της αναφερόμενης μελέτης «Race» (;) δεν έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας, επομένως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το αντίστοιχο εδάφιο. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η αποσπασματική αναφορά σε έγγραφα ή μελέτες χωρίς να προσκομίζονται επαρκή βιβλιογραφικά στοιχεία ενδέχεται να αλλοιώνουν το νόημα και τα συμπεράσματά τους.

ΙV.&V. ΜΠΕ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 2004) -ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΚΟΠΗΣ»
Σύμφωνα με την από 10.1.2008 έκθεση της Επιτροπής Εξέτασης των Συνθηκών Λειτουργίας των Μεταλλευτικών Έργων της Ελληνικός Χρυσός (ΕΣYΛΜΕΧ), η νέα στοά προσπέλασης που θα επέτρεπε την είσοδο του μηχανήματος σημειακής κοπής είχε ήδη ολοκληρωθεί (12/2007) καθυστερημένα και επομένως μόνο από τις αρχές του 2008 επιτρεπόταν τεχνικά η λειτουργία της μηχανικής εξόρυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν, είχε επιλεγεί άλλο μηχάνημα σημειακής προσβολής από το περιγραφόμενο στην τεχνική μελέτη και ετέθη σε λειτουργία σύντομα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ή μη μηχανικής εξόρυξης, τηρείται ο σχετικός όρος της τεχνικής μελέτης που επιβάλλει στην εταιρία να εφαρμόζει τη μέθοδο εκμετάλλευσης των εναλλασσόμενων κοπών και λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά υπό συνθήκες συνήθων διαστάσεων στοάς. Μόνο στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες, που καθιστούν την εφαρμογή της μεθόδου με κατερχόμενη φορά αναπόφευκτη σε συγκεκριμένη θέση του μεταλλείου, εφαρμόζεται αυτή κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου υπομνήματος στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας για έγκριση. Επομένως:

α) Δεν ισχύουν τα αναφερόμενα περί τεχνικών χαρακτηριστικών του μηχανήματος Road Header καθώς είχε ήδη επιλεγεί άλλο, όπως ορθά είχε προβλέψει η Υπηρεσία μας, επιβάλλοντας τον ακόλουθο όρο 5α στην τεχνική μελέτη: «Να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του επιλεγέντος μηχανήματος μηχανικής εκσκαφής με δοκιμαστική λειτουργία επί τόπου του έργου. Σε περίπτωση αποτυχίας να επιλεγεί άλλο καταλληλότερο μηχάνημα.»
β) Με την ορθή εφαρμογή της επιλεγμένης μεθόδου εκμετάλλευσης και μόνο εξασφαλίζεται ούτως ή άλλως η ελαχιστοποίηση της διαταραχής των περιβαλλόντων την εκσκαφή πετρωμάτων.
Τελικώς, η χρήση της μηχανικής εξόρυξης κατέστη αδύνατη για άλλους τεχνικούς λόγους (δυσκολία κοπής των στείρων μεταμορφωμένων αμφιβολιτικών πετρωμάτων και υπερβολική δημιουργία σκόνης) και με το νέο μηχάνημα, παρά τις σχετικές προσπάθειες της εταιρίας και σε πλήρη συμμόρφωση με τον όρο 5 α και β της τεχνικής μελέτης. Άλλωστε, ο όρος αυτός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση πλήρους υλοποίησης του όρου 6β (περιορισμός της χρήσης εκρηκτικών κάτω από 30% των εξορυσσομένων) και ουσιαστικά οι όροι αυτοί αμφότεροι αποσκοπούν στην εκμηδένιση των οποιωνδήποτε οχλήσεων θα αναμενόταν να προκαλούνται από τη λειτουργία του μεταλλείου στους κατοίκους της Στρατονίκης. Η συμμόρφωση και μόνο στους όρους 6α,γ,δ, που έχει διαπιστωθεί πλήρως, είναι από μόνη της αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αποφυγή των οχλήσεων και τη διασφάλιση της ακεραιότητας εργαζομένων, κατοίκων και κτιρίων στην επιφάνεια. Επομένως, το ουσιαστικό ζητούμενο της επιβολής των όρων 5 και 6 έχει διαπιστωμένα επιτευχθεί.

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Με την 463/2010 απόφαση του ΣτΕ (σχετ. 7) κρίθηκαν τα εξής:
«Η υπογραφή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και από τον Υπουργό Πολιτισμού καλύπτει κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας για την προστασία τυχόν υπαρχουσών αρχαίων στοών, είναι δε απορριπτέος ο λόγος περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3028/2002. Ειδικότερη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού θα απαιτηθεί μόνο εφόσον εκτελεστούν εργασίες σε περίπτωση εντοπισμού συγκεκριμένων αρχαιοτήτων.»
Επίσης, δεν πρόκειται να γίνει υποβάθμιση κανενός στοιχείου του πολιτιστικού περιβάλλοντος, διότι το σύνολο της δραστηριότητας διέπεται από τον όρο Δ.1.26 της ΚΥΑ οικ.143088/11/04.2005 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ο όρος αυτός επιβάλει την παρακολούθηση των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκειά τους από εντεταλμένο εκπρόσωπο των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, τη διακοπή των εργασιών σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων και την αρχαιολογική έρευνα (με δαπάνη της εταιρίας) από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών, κατόπιν γνωμοδότησης του ΥΠΠΟ. Όσον αφορά στην προστασία οικοδομημάτων προ του 1830, η ακεραιότητά τους προφυλάσσεται από τις υπόγειες εργασίες με εκρηκτικές ύλες, τόσο με την απόσταση ασφαλείας των 200μ η οποία τηρείται, όσο και με τα τεθέντα όρια ασφαλείας δονήσεων (ειδικός όρος υπό στοιχείο (6.α) στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης Άρθρου 4 του ΚΜΛΕ), με όριο ταχύτητας δόνησης 0,5 mm/s, τo οποίo είναι αυστηρότερo από τα διεθνή όρια ασφαλείας για ιστορικά κτήρια (3). Σημειώνουμε ότι δονήσεις κάτω από 0,5 mm/s βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του αντιληπτού σε οποιαδήποτε συχνότητα.

VII. AΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
Τα αναφερόμενα περί μη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των κατασκευών της Στρατονίκης, αντίκεινται στην κοινή λογική και στην πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς, διότι χωρίς αυτή την καταγραφή δεν θα ήταν δυνατόν να υπογραφεί ασφαλιστική σύμβαση από καμία ασφαλιστική εταιρία καθώς δεν θα ήταν δυνατόν να υπολογισθεί κανένα ασφάλιστρο.

VIII. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ
Όπως έχουμε ενημερώσει το ΣτΕ με το σχετ. (3):
Τα αναφερόμενα στην αίτηση σχετικά με τους κινδύνους λόγω της σεισμικότητας της περιοχής είναι απολύτως αβάσιμα. Η οφειλόμενη στην εκμετάλλευση του μεταλλείου δευτερογενής σεισμικότητα είναι αμελητέα σε σύγκριση με την πρωτογενή σεισμικότητα, όπως προφανώς αμελητέα είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς σεισμικότητας, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ομάδα Εργασίας έξι ειδικευμένων καθηγητών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου που εξέτασαν το θέμα. Τα προταθέντα όρια ασφαλείας δονήσεων έχουν τεθεί ως όρος υπό στοιχείο (Δ.1.11) στην ΚΥΑ οικ.143088/11.04.2005 και ως ειδικός όρος υπό στοιχείο (6.α) στην έγκριση Τεχνικής Μελέτης Άρθρου 4 του ΚΜΛΕ. Εξ άλλου σε τεχνική έκθεση αρμόδιας επιστημονικής ομάδας του ΙΓΜΕ διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των κατασκευών (4).

IX. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Οι καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι η λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (εφεξής ΜΕΣ για συντομία) οφείλει να είναι σύμφωνη προς την ΚΥΑ ΗΠ24944/11/5.9.06 περί επικινδύνων αποβλήτων. Ως τεκμήριο της υποχρέωσης αυτής και του χαρακτηρισμού των αποβλήτων ως «επικινδύνων» επικαλούνται:
Α) Τα αποτελέσματα του προγράμματος e-ECORISK. Οι μετρήσεις που επικαλείται ο καταγγέλων, και παρουσιάζονται στη μελέτη «Προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου ρύπανσης από αποθέσεις εκμετάλλευσης πολυμεταλλικών θειούχων μεταλλευμάτων (Πρόγραμμα e-ECORISK)» του Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ Κ. Χατζημπίρου, καθώς και τα συμπεράσματα που συνάγονται εξ αυτών, δεν γίνονται αποδεκτά διότι:
α) η φύση της εν λόγω μελέτης είναι προκαταρκτική και, όπως σε πολλά σημεία της αναφέρεται, η ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων από τα πρώτα και ανεπαρκή αυτά στοιχεία δεν είναι εφικτή. Σημειώνουμε εδώ ότι 2 έτη αργότερα δεν υφίσταται δημοσίευση της ίδιας ερευνητικής μονάδας με τα τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της μελέτης.
β) τόσο η μεθοδολογία όσο και η ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν είναι αποδεκτά διότι:
– Η δειγματοληψία είναι στατιστικώς ανεπαρκής (3 δείγματα απροσδιόριστης ποσότητας για το χαρακτηρισμό σωρών έκτασης 101 στρεμμάτων και όγκου 1.100.000 m3 στις ΜΕΣ).
– Οι αναλύσεις έγιναν χωρίς επανάληψη.
– Η επεξεργασία των δειγμάτων έγινε με μεθόδους χώνευσης σε οξέα που είναι κατάλληλες για χημικές αναλύσεις και όχι με μεθόδους περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού (ΤCLP, Sequential Leaching, Αcid Production Potential κλπ).
– Εκ των τριών προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό των τελμάτων ως τοξικών, το Ολλανδικό πρότυπο MSPHE (2000) αναφέρεται σε ρύπανση εδαφών και όχι στην ελεγχόμενη απόθεση μεταλλευτικών αποβλήτων, το Βρετανικό πρότυπο ΙCRCL (1987) αναφέρεται σε πάρκα, γήπεδα και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους (το υψηλό του όριο) και μόνο το Αυστραλιανό (και όχι Αμερικανικό όπως εσφαλμένα αναφέρει η μελέτη) πρότυπο E.P.A. (Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος του Queensland) αναφέρεται σε αποθέσεις.
– Aκόμα και με την χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία και πρότυπα, αποδεικνύεται ότι οι περιεκτικότητες των τελμάτων δεν ξεπερνούν τις προδιαγραφές E.P.A. παρά μόνο ελάχιστα και για ένα δείγμα για κάθε ένα από τα όρια ψευδαργύρου και καδμίου. Αυτά κάλλιστα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αναλυτικό σφάλμα. Τα δείγματα νερού του ρέματος Μαυρόλακα στην Ολυμπιάδα εμφανίζονται να πληρούν τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού (εκτός από τα επίπεδα υδραργύρου που εμφανίζονται αυξημένα για μία μόνο δειγματοληψία και μάλιστα για θέση που βρίσκεται πριν το ρέμα φτάσει στο χώρο απόθεσης).
– Όσον αφορά στις παρουσιαζόμενες τιμές περιεκτικότητας μολύβδου, αυτές είναι λογικές (εκτός των ανωτέρων των 10.000 mg/kg που αναφέρονται για το Στρατώνι) εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι το τέλμα που αποτίθεται περιέχει 0,1-1,0% Pb. Όμως, η μορφή με την οποία βρίσκεται το μέταλλο αυτό στο τέλμα δεν είναι βιοδιαθέσιμη και άρα δεν είναι επικίνδυνη.
B) Το έγγραφο 10374/13.10.06 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Στο έγγραφο αυτό ζητείται η διαχείριση των αποβλήτων Ολυμπιάδας με βάση τη νομοθεσία περί επικινδύνων αποβλήτων. Η Υπηρεσία αυτή όμως δεν έχει ούτε αρμοδιότητα αλλά ούτε και δυνατότητα χαρακτηρισμού αποβλήτων, ο οποίος γίνεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια.
Γ) Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στις ΜΕΣ (ΕΠΙΤΗΡΩ). Από τις εκθέσεις της ΕΠΙΤΗΡΩ (από 13/7/2006 και 20/5/2008), αλλά και από το από 22/9/2008 διευκρινιστικό σημείωμα της επιτροπής προς τον Δήμαρχο Σταγείρων Ακάνθου επί της 2ης έκθεσης, δεν προκύπτει κάποιο υποστηρικτικό της άποψης αυτής στοιχείο. Αντιθέτως, στη σελ.10 της από 13.7.06 έκθεσης αναφέρεται: «οι δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ δείχνουν ότι τα επίπεδα εκχυλισιμότητας των μετάλλων είναι μικρότερα από τα όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ μη επικινδύνων αλλά και αδρανών αποβλήτων». Στη σελ.73 πιν.22 της 2ης έκθεσης αναφέρεται ότι τα υλικά λιθογόμωσης κατατάσσονται στην κατηγορία των αδρανών αποβλήτων. Επίσης, το δυναμικό παραγωγής όξινης απορροής είναι γνωστό και αναμενόμενο χαρακτηριστικό των θειούχων ορυκτών, αντιμετωπίζεται επαρκώς με δύο μονάδες εξουδετέρωσης και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το χαρακτηρισμό τους ως επικινδύνων ή μη.
Εξ άλλου η μεθοδολογία της διαχείρισης των μεταλλευτικών αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της σχετικής οδηγίας για τους ΧΥΤΑ, στην οποία βασίζεται η 2η έκθεση, σήμερα πλέον παρέλκει διότι για τα μεταλλευτικά απόβλητα έχει ήδη θεσπισθεί σε επίπεδο ΕΕ η Οδηγία 2006/21/ΕΚ, η οποία και έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Αριθμ. 39624/2209/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2076/Β/25-9-2009). Η ανανέωση της αδειοδότησης του μεταλλείου πρόκειται να ενσωματώσει τη διαδικασία χαρακτηρισμού και διαχείρισης των τελμάτων που ορίζει η ανωτέρω Οδηγία και ΚΥΑ με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης στο έδαφος και στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.
Επομένως, ο παρών χαρακτηρισμός των αποβλήτων ως επικινδύνων είναι ανυπόστατος και αυθαίρετος καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η κείμενη νομοθεσία.
Συνοψίζοντας επισημαίνεται ότι οι σχετικές αποφάσεις (6) και (7) του ΣτΕ με τις οποίες έγιναν δεκτές οι απόψεις της Υπηρεσίας μας (σχετ. 3) γνωστοποιήθηκαν στους τότε αιτούντες και νυν καταγγέλλοντες. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει συνεχιζόμενη αμφισβήτηση για τα ίδια θέματα.
———————
1. α) Έκθεση αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του νέου τομέα κοιτάσματος Μαύρων Πετρών της TVX Hellas AE, Επιτροπή με Πρόεδρο τον Καθηγητή ΕΜΠ Κ. Παναγόπουλο, 2002.
β) Έκθεση αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών της Eλληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ, Επιτροπή με Πρόεδρο τον τ. Καθηγητή ΕΜΠ Χ. Τσουτρέλη, 2005.

2. Υδρογεωλογική μελέτη περιοχής Μαύρων Πετρών και Μαδέμ Λάκκου Ν. Χαλκιδικής. Βεράνης Ν., Καρατζάς Γ., Νικολαϊδης Ν., ΙΓΜΕ, Περιφερειακή Μονάδα Κ. Μακεδονίας, 2009

3. Στο πρότυπο BS 7385 (1993): «Evaluation and measurement for vibration in buildings Part 2: Guide to damage levels from ground-borne vibration» αναφέρεται όριο 7,5 mm/s για αισθητική ζημιά. Στο DIN 4150 για ιστορικά μνημεία και διατηρητέα κτίσματα μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δόνησης 3,0 mm/s. Στις ΗΠΑ έχει υιοθετηθεί το όριο OSMRE 5,1 mm/s. Με βάση το Σουηδικό πρότυπο για ευαίσθητες κατασκευές η ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,43 mm/s.

4. Γεωφυσική και τεχνικογεωλογική μελέτη περιοχής Στρατονίκης – Σταγείρων. Αρβανιτίδης Ν., Ατζέμογλου Α., Μαλτζάρης Φ., Πογιατζή Ε., ΙΓΜΕ, 2008.

—————————————————-
Με τιμή

Από το Γραφείο
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Γιάννη Μανιάτη

(Λεωφόρος Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Τηλ. 210-6969849-52
Fax: 210-6969501
e-mail: [email protected])


4 απαντήσεις στο “Απάντηση του Υφυπουργού κ. Μανιάτη στην καταγγελία μας για την εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη”

 1. Σκάνδαλο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
  Από: magnitis | Αναρτήθηκε: 10:23 μ.μ. | Ετικέτες: κυβέρνηση, πολυεθνικές, σκάνδαλο, Υπουργείο Περιβάλλοντος |

  Με το νέο νόμο για ΑΠΕ χαρίζει εκατομμύρια στην ισπανική πολυεθνική IBERDROLA , από τις τσέπες του Ελληνικού λαού.
  Στο νομοσχέδιο Μπιρμπίλη για τις ΑΠΕ εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή, περίεργη διάταξη για αιολικά πάρκα, που ήταν παντελώς εκτός δημόσιας διαβούλευσης και παντελώς εκτός προτάσεων φορέων και πολιτών.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 5.2, προστέθηκε την τελευταία στιγμή μια παράγραφος δ) (βλ. ρύθμιση) που πριμοδοτεί 25% την τιμή πώλησης ρεύματος από ιδιωτικά αιολικά πάρκα σε νησιά που διασυνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα με πρωτοβουλία επενδυτή, αναλόγως της απόστασης!!!
  Και ενώ δεν είχαμε αντιληφθεί τι σήμαιναν αυτά, ή ποιους ωφελούσαν, μάθαμε πως η ισπανική πολυεθνική Iberdrola σε παρουσίαση προς τραπεζίτες πριν λίγο καιρό ανέφερε χωρίς καμία ντροπή πως….. περιμένει την οριστικοποίηση του τρόπου χρηματοδότησης της από την Ελληνική Κυβέρνηση και την πολιτική εντολή προς τη ΡΑΕ για την έκδοση των αδειών, των μεγάλων αιολικών πάρκων της σε νησιά αιγαίου με διασύνδεση!!! (βλ. Slides παρουσίασης)
  Ερευνώντας λοιπόν στη ΡΑΕ, διαπιστώσαμε πως ο μόνος επενδυτής που ωφελείται από αυτή τη φωτογραφική ρύθμιση και παίρνει δώρο επιπλέον αύξηση 25%, είναι η Ισπανική Iberdrola που … γνώριζε τη ρύθμιση από πριν, αφού την παρουσίαζε σε τραπεζίτες!!!
  Και σαν να μην έφτανε αυτό, ταυτόχρονα η κυρία Μπιρμπίλη με ένα νέο άρθρο 6 στο νόμο της, ανέστειλε όλες τις προτάσεις Ελληνικών εταιρειών για θαλάσσια αιολικά πάρκα{που μάλιστα ήταν προγενέστερες της πρότασης της Iberdrola (η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει υποβάλλει καμία αίτηση για θαλάσσιο αιολικό-οπότε δεν θίγεται!)}, προκειμένου να εξασφαλίσει στην Iberdrola ανεμπόδιστη διασύνδεση των αιολικών πάρκων της στο ηλεκτρικό σύστημα (http://www.capital.gr/news.asp?id=934579).
  Κυρία Μπιρμπίλη, δεν γνωρίζουμε εάν οι φωτογραφικές διατάξεις της ισπανικής πολυεθνικής Iberdrola οφείλονται στην επαγγελματική σχέση των συμβούλων σας κυρίων Λάλα & Κάραλη με την εταιρεία αυτή μέσω των εταιρειών τους Facets & Inflow (ο κόσμος το ‘χει τούμπανο…οσονούπω κι άλλα στοιχεία..), ή αν είναι κατ’ εντολή του κυρίου Παπανδρέου σε συνεννόηση με τον κύριο Θαπατέρο.
  Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι τα εκατομμύρια που δωρίζετε στους Ισπανούς, δεν είναι δικά σας αλλά των Ελλήνων φορολογούμενων που θα τα πληρώνουν επί 20 χρόνια!
  Όταν λοιπόν κόβετε 25% από το εισόδημα του ελληνικού λαού για να το προσθέσετε –δήθεν για την πράσινη ανάπτυξη- στο εισόδημα ισπανών πλουτοκρατών που ζουν σε κότερα στη Μαγιόρκα, δίκαια θα αναρωτηθούμε:
  Λίγο ντροπή δεν υπάρχει;
  Από το Ελληνικό Καφενείο

 2. Μήνες τώρα όλα τα τα μπλοκ έχουν επισημάνει το σκοτεινό και ύπουλο ρόλο της «κυρίας» Μπιρμπιλιο και το αυτάκι του Γιωργάκη Παπατζή δεν έχει ιδρώσει .Φαίνεται περιμένει εισήγηση του φίλτατου Λαμπράκη εκ Ιερισσού χαχαχα. Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους

 3. Κι άλλο σκάνδαλο ΥΠΕΚΑ/ΜΠΟΜΠΟΛΑ:

  Δήμαρχοι της Ημαθίας, επισκέφθηκαν αυτές τις ημέρες το ΥΠΕΚΑ και επέστρεψαν περιχαρείς. Το Υπουργείο τους εξασφάλισε δέκα πέντε εκατομμύρια ευρω και άλλα πέντε εκατομμύρια η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως πλέον βεβαιώνουν Δημοτικά Συμβούλια του Νονού. Όλα αυτά τα χρήματα, θα δοθούν στην εταιρία «ΗΛΕΚΤΩΡ» συμφερόντων του κ. Μπόμολα, για να κατασκευάσει μονάδα καύσης απορριμμάτων και ΧΥΤΥ. Αλήθεια, όταν το έργο κοστίζει είκοσι και κάτι εκατομμύρια, πως θα δοθούν στον ιδιώτη για να εκμεταλλεύεται το έργο για είκοσι πέντε χρόνια; Αυτό είναι επιχειρηματική δράση με χρήματα όλων μας; Με έτοιμο ζεστό χρήμα, ποιος δεν γίνεται επιχειρηματίας;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι υπήρξε πληρωμένη με δεκάδες εκατομμύρια μελέτη για χωροθέτηση και υποδείχθηκαν δέκα θέσεις, αλλά επιλέχθηκε η συγκεκριμένη σε παρέα με τσίπουρα και μεζέδες;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι η προς κατασκευή μονάδα βρίσκεται σε περιοχή ιδιαιτέρου κάλλους και εφάπτεται με προστατευόμενη περιοχή NATURA; (Θέση 12)
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι βρίσκεται τριακόσια μέτρα από τον ταμιευτήρα του Αλιάκμονα, που υδροδοτεί την Θεσσαλονίκη;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι ο μεγαλύτερος Δήμος του Νομού, ο Δήμος Βέροιας, είναι αντίθετος και ψευδώς μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι διατυμπανίζουν ότι σύμφωνοι είναι όλοι οι Δήμοι;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι το ΤΕΕ και τοπικά και Περιφερειακά αλλά και κεντρικά είναι κάθετα αντίθετο;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχαιολόγων καθώς και οι τοπικές αρχαιολογικές υπηρεσίες είναι αντίθετες;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι αντίθετες; (ΠΑΝΔΟΙΚΟ, WWF κλπ).
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι δεν υπάρχει φορέας μαζικός που να είναι σύμφωνος και μάλιστα και Υπουργοί της νύν Κυβέρνησης δήλωσαν την αντίθεσή τους;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο άλλαξε τρείς φορές άποψη και η τελευταία θετική γνωμοδότηση βασίστηκε σε παραπλάνηση του Υπουργού και του συνόλου των μελών του ΚΑΣ στην αυτοψία που έκαναν στον χώρο; Σας παραπέμπω στην ενημέρωση που είχαν από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Απορριμμάτων: «Μιλάμε για ζύμωση του οργανικού και όχι καύση για να έχουμε τέφρες ή οτιδήποτε άλλο ενοχλητικό ή καμινάδες. Δηλαδή κλειστά κοντέηνερς, κλειστεί χώροι, αντιδραστήρες ας τους πούμε, όπου το βιοαέριο το παίρνουμε και παράγουμε ενέργεια. Και το υλικό το παίρνουμε και το δίνουμε για λίπανση στους αγρότες τα Δασαρχεία κλπ». Μπορείτε να το δείτε και να ακούσετε μόνη σας εδώ. video.google.com/videoplay?docid=-7364647987248102518. Προσυμφωνημένα λοιπόν, παραπλανήθηκε Υπουργός και ένα σπουδαίο συμβουλευτικό όργανο για μη καύση.
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι τώρα πλέον προωθούν το πρώτο εργοστάσιο καύσης στην Χώρα μας, δίπλα στον Αλιάκμονα και μάλιστα με μια λεόντειο συμφωνία, με δικά μας χρήματα να απολαμβάνουν κέρδη επι είκοσι πέντε χρόνια;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι ο κ. Σουφλιάς δικαίωσε αυτούς που παραπλανούν τους πάντες κι εσείς επαυξάνετε με την χρηματοδότηση;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι αυτοί οι ίδιοι αιρετοί, χρηματοδοτήθηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρω για αποκατάσταση χωματερών και η κατάσταση σήμερα είναι χειρότερη;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι οι ίδιοι χρηματοδοτούνται για υποτιθέμενη ανακύκλωση και όλα τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν αυτούσια στον ΧΑΔΑ που είναι μέσα στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα δίπλα ακριβώς από την Βεργίνα;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι ακόμη και σήμερα το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι η Διοίκηση; Η διαβρωμένη πλήρως Διοίκηση;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι η ελλιπής και μονόπλευρη πληροφόρηση δημιουργεί πολλαπλάσια προβλήματα από αυτό που τάχα πρέπει να λυθεί;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι όλοι αυτοί οι θεσμικοί, κλείνουν ραντεβού με εσάς και υφισταμένους σας, λένε ότι ψέμα θέλουν υποβοηθούμενοι από τοπικούς Βουλευτές, ενώ η άλλη πλευρά, οι πολίτες ή η άλλη άποψη δεν φτάνει ποτέ σε σας;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι οι εξωθεσμικές διαδρομές είναι ισχυρότερες από τις θεσμικές διαδικασίες με τεράστιο οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι η διαφθορά είναι καλά ριζωμένη και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μη αναστρέψιμες;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι καταδικαστήκαμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως χώρα για περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα Δικαστήρια της Βέροιας στη συνέχεια εξέδωσαν αθωωτική απόφαση ;
  Ξέρετε κ. Μπιρμπίλη ότι δεν πάει άλλο εδώ στην Ημαθία; Ότι χειρότερα δεν γίνεται και ότι απλά ακόμη προσπαθούμε για το αυτονόητο;
  Οι ακρότητες δεν είναι το ζητούμενο. Όταν όμως είναι η μόνη λύση, τότε είναι συνειδητή επιλογή. Είναι ανεπίτρεπτο, το ψέμα να παγιώνει θέσεις ακόμη και σήμερα. Αυτή η περίοδος της απαξίας για την χώρα μας, δεν είναι δική μας ευθύνη αλλά, μόνον δική τους. Αν δεν «σκοτωθεί» αυτή η πολιτική, κοινωνική και διοικητική παιδεία τους, θα μας σκοτώσει.
  Θέλω να πιστεύω ότι η υπόθαλψη αυτών των ανθρώπων, δεν έχει και την δική σας υπογραφή. Τα δώρα «εκατομμυρίων» σε ιδιώτες, δεν είναι η επιλογή σας.

  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.