Η καταγγελία στον Υπουργό Πολιτισμού για τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Στρατονίκης


ΑΝΑΦΟΡΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Απόστολου Παπαγεωργίου

Πολιτικού Μηχανικού
Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού,                                                                                 κ. Αντωνίου Σαμαρά,

  Ιερισσός,  22.07.2009

  ΘΕΜΑ: Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Στρατονίκης, αρχαίο μνημείο, και η 10η ΕΒΑ.

  ΣΧΕΤΙΚΑ:
  (α) Η από 23.06.2009 Αναφορά μου (αρ.πρωτ. 3045/23.06.2006 1οης Ε.Β.Α.)
  (β) Η  από 23.06.2009 απάντηση της 10ης ΕΒΑ προς εμέ (αρ.πρωτ. 3045/23.06.2009/10ης Ε.Β.Α.)
  (γ) Η από 02.07.2009 σχετική καταγγελία μου στο Αστυνομικό Τμήμα Ιερισσού (αρ. πρωτ. 9009/20/143/02.07.2009)
  (δ) Η από 28.01.2009 επιστολή του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών προς το Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου (αρ.πρωτ. ΙΣ 95οικ./28.01.2009 του ΙΤΣΑΚ)

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  • Κατά το Ν. 3028/2002 «Περί Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς»:

  Άρθρο 2. αα και γγ:

  «Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται … στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830».

  «Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό…».

  Σύμφωνα με το (2) σχετικό και αυτές τις διατάξεις, ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Στρατονίκης (ή «Ναός» εφεξής), με έτος κτίσεως το 1813, είναι αρχαίο ακίνητο μνημείο.

  Άρθρο 3:

  «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς συνίσταται κυρίως:

  α. στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των στοιχείων της.

  β. Στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής της, της αλλοίωσης και γενικά κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της.

  γ. Στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της».

  Άρθρο 4 παρ.1:

  «Τα μνημεία καταγράφονται, τεκμηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων που τηρείται στο ΥΠΠΟ».

  Σύμφωνα με το άρθρο 3.α. και το άρθρο 4.1., ο Ναός θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένος και καταχωρημένος στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων.

  Ο Ναός βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Στρατονίκης. Τα θεμέλιά του εδράζονται στο κοίτασμα χρυσούχου αρσενοπυρίτη, μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου «Μαύρες Πέτρες» των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

  Η εξόρυξη του κοιτάσματος «Μαύρες Πέτρες» γενικώς και του τμήματος του ειδικώς που βρίσκεται κάτω και στην εγγύς περιοχή του Ναού, συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο 2000 μέχρι σήμερα, με μια διακοπή 32 μηνών (Ιαν. 2003- Σεπτ. 2005). Η εξόρυξη γίνεται κατά 100% με εκρηκτικές γομώσεις (φουρνέλα).

  • Τόσο στην «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εξόρυξη του κοιτάσματος Μαύρες Πέτρες» της TVX HELLAS (2001), όσο και κατά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Επέκταση και εκσυγχρονισμό της εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών» της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (2004), αναφέρεται:

  «Στην άμεση περιοχή της δραστηριότητας δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία ή χώροι αξιόλογης ιστορικής σημασίας. Ίδε χάρτη 4.1.2-2». (ΜΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, κεφ. 4.2.29 «Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» (σελ. 4-83)

  • Κατά το έγγραφο ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/81861/4685/18.11.2004 και το επισυναπτόμενο σε αυτό 4661/11.10.2004 της 10ης ΕΒΑ:

  «Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του έργου δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες αρμοδιότητας του ΥΠΠΟ».

  • Κατά τις αδειοδοτικές της εξόρυξης πράξεις (ΚΥΑ 45129/1999, ΚΥΑ 130910/2003, Αποφάσεις Δ8-Α/Φ7.49.13/2635/ΓΔΦΠ659/18.02.2003, ΚΥΑ 143088/2005 και Δ8-Α/Φ7.49.13/16547/4496/07.09.2005 του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σαλαγκούδη):

  «Στις θέσεις όπου υπάρχουν οικοδομήματα μέχρι το 1830 και σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα γύρω από την περίμετρο τους απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα». Και επίσης:

  «Για τις περιοχές για τις οποίες η εταιρεία θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μεταλλευτικές ή άλλες δραστηριότητες, απαιτείται ο πλήρης εντοπισμός και χαρτογράφηση των επιφανειακών αρχαιοτήτων και μνημείων παλαιότερων του 1830».

  Ας σημειωθεί ότι ένας ναός σαν και αυτόν, παλαιότερος του 1821 έχει ύψιστη εθνική και πολιτιστική σημασία για την ιστορία της Χαλκιδικής ευρύτερα. Ως γνωστόν, με την κατάπνιξη της Επανάστασης της Χαλκιδικής (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1821) που είναι γνωστή στην ιστορική γραφή και στην τοπική μνήμη σαν «χαλασμός», ακολούθησε κατά διαταγή (και κατά εφαρμογή) σχετικού φεφτά- φιρμανιού της Πύλης συστηματική και ολική υπονόμευση, πυρπόληση και καταστροφή των εκκλησιών της Κασσάνδρας (όπως καλούνταν τότε ολόκληρη η χερσόνησος της Χαλκιδικής) από τα προελαύνοντα και σφαγιάζοντα Τουρκικά στρατεύματα.

  Από τις 240 περίπου εκκλησίες της χερσονήσου τρεις μόνον γλύτωσαν από αυτή τη μοίρα: Η Παναγία της Καλάνδρας, η Γενεσία της Θεοτόκου των Σταγείρων (1813) και ο περί το θέμα μας Ναός του Αγίου Νικολάου Στρατονίκης-Ισβόρου (1813). Φεύ, ότι γλύτωσε από τον «χαλασμό» των Τούρκων, μοίρα του έλαχε να κινδυνεύει να καταστραφεί σήμερα, 190 χρόνια μετά, από την αβελτηρία της αρμόδιας για την προστασία και διαφύλαξή του 10η ΕΒΑ.

  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι  η ύπαρξη του Αρχαίου Μνημείου «Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Στρατονίκης» αγνοείται από την 10η ΕΒΑ σε όλες τις εκθέσεις/γνωμοδοτήσεις που αποτελούν προϋπόθεση της έκδοσης όλων των αδειοδοτικών πράξεων της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και το Ναό που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

  Προκύπτει επίσης ότι σε όλο το διάστημα που διαρκεί η εξόρυξη με φουρνέλα κάτω από τη Στρατονίκη και το Ναό, δηλαδή από το 2000 μέχρι σήμερα, η 10η ΕΒΑ δεν «ανακάλυψε» το Ναό ώστε:

  α. Να εντοπισθεί (!) και να χαρτογραφηθεί ένα επιφανειακό αρχαίο μνημείο σαν κι αυτό, παλαιότερο του 1830.

  β. Να απαγορευθεί κάθε δραστηριότητα γύρω και κάτω από τα θεμέλια του Ναού και

  γ. Να επισημανθούν οι ζημίες που έχει υποστεί ο Ναός μετά το 2000 και να ληφθούν, έστω και εκ των υστέρων, μέτρα προφύλαξης και αποκατάστασής του.

  Είμαι διαχρονικός μάρτυς της «ειδικής αντιμετώπισης» της TVX στην υπόθεση της μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα (1998-2001) και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και το Ναό (2000-2003), αλλά και της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, στην υπόθεση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και το Ναό (2005 έως σήμερα), από τον Έφορο της 10ης ΕΒΑ κ. Ιωάννη Ταβλάκη.

  Η μοναδικού κάλλους κοιλάδα της Κηπουρίστρας, με ρέμα συνεχούς ροής και καταρράκτες, με προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και ειδικά με μεγάλης σημασίας αρχαιότητες της πλούσιας μεταλλευτικής/μεταλλουργικής ιστορίας της περιοχής, που επισημάνθηκαν από τους Αρχαιολόγους Κωνσταντίνο Σισμανίδη της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ και Ευάγγελο Παπαθανασίου της 10ης ΕΒΑ, προοριζόταν από την TVX για τέλμα 14 εκατ. τόνων τοξικών μεταλλευτικών αποβλήτων της μεταλλουργίας χρυσού Ολυμπιάδας. Κατά τις εργασίες κατασκευής του τέλματος αποβλήτων, τα βαριά χωματουργικά μηχανήματα της TVX κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιοτήτων, οι οποίες ανήκαν στο πεδίο αρμοδιότητας της 10ης ΕΒΑ. Ο αρχαιολόγος της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ κ. Σισμανίδης μήνυσε την TVX για φθορά αρχαιοτήτων. Ο κ. Ταβλάκης εισηγήθηκε θετικά για την κατασκευή του τέλματος στην Κηπουρίστρα, αφού προηγουμένως «επικαλυφθούν οι αρχαιότητες με γεωϋφασμα και άμμο πάχους 1 μ.» και μετά αποτεθούν τα τέλματα σε ύψος μέχρι 100 μ. πάνω από τις αρχαιότητες!

  Η 10η ΕΒΑ για την «κατανόησή» της «ανταμοίφθηκε» από την  TVX με ένα μικρό λεωφορείο στο οποίο υπήρχε η επιγραφή «ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ TVX HELLAS»!

  Στην περίπτωση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη με φουρνέλα, από την TVX και την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, το αρχαίο μνημείο «Ι. Ναός Αγίου Νικολάου Στρατονίκης» κατέστη αόρατο για τον κ. Ταβλάκη.

  Επισημαίνω απλά ότι αν ο κ. Ταβλάκης είχε ανακαλύψει το αρχαίο μνημείο που βρίσκεται ακίνητο στη θέση του από το 1813 ως έχει σήμερα, ενώ η παλαιότερή του φάση ανάγεται τουλάχιστον στον 15ο αιώνα βάσει πληροφοριών εγγράφων, δεν θα ήταν δυνατή η αδειοδότηση ούτε της TVX ούτε της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για εξόρυξη με φουρνέλα κάτω από Ναό. Κατά συνέπεια δεν θα ήταν δυνατή γενικά η πραγματοποιούμενη από το 2000 μέχρι σήμερα εξόρυξη του μείζονος τμήματος του κοιτάσματος που αναπτύσσεται γύρω από Ναό.

  Το όλως παράδοξον όμως είναι ότι το αρχαίο μνημείο το «ανακάλυψα» εγώ, ένας απλός ιδιώτης! Την Παρασκευή 19 Ιουνίου επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον υπάλληλο της 10ης ΕΒΑ κ. Άγγελο Γουματιανό και του ανέφερα ότι από μηνός περίπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες στο Ναό από τον εργολάβο κ. Θ. Τσιαμούρη. Τον ρώτησα αν η Υπηρεσία του έχει επιληφθεί του θέματος ως η μόνη αρμόδια. Με έκπληξη άκουσα ότι η 10η ΕΒΑ δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα, επειδή ο Ναός Αγίου Νικολάου Στρατονίκης είναι νεότερος του 1830! Είπε επίσης ότι τυχαία γνωρίζουν τις εργασίες «επειδή κάποιος της Υπηρεσίας που συμβαίνει να κατάγεται από την περιοχή, είδε ότι εκτελούνται κάποιες εργασίες και από περιέργεια (!) μπήκε στο Ναό». Είπα στον κ. Γοματιανό ότι θα στείλω αίτηση στην Υπηρεσία του για να έχω γραπτά τα όσα μου είπε τηλεφωνικώς.

  Μετά το τηλεφώνημά μου στον κ. Γουματιανό μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η 10η ΕΒΑ έσπευσε να αποστείλει στον εφημέριο του Ναού πατέρα Ευστράτιο Λασή και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας του Ναού το με αρ. πρωτ. 2656/22/06/2009 της 10ης ΕΒΑ έγγραφο. Την Τρίτη 23.06.2009 απέστειλα με φαξ το (α) σχετικό. Την ίδια μέρα, η 10η ΕΒΑ απέστειλε στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου το (β) σχετικό, σύμφωνα με το οποίο:

  «Ο Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Στρατονίκης φέρει χρονολογία 1813 και υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3028/2002».

  Το αξιοσημείωτο όμως αυτού του εγγράφου είναι η ενημέρωσή μου ότι:

  «Πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες αυτοψίες (!) υπαλλήλων της Εφορείας μας στο Ναό, διαπιστώθηκε (!) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, έγιναν συναντήσεις με τον εφημέριο, ενώ κλήθηκε για συνεννόηση (!!!) στο Τεχνικό Γραφείο της Εφορείας ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου (;) κ. Θ. Τσιαμούρης».

  Και συνεχίζει το έγγραφο:

  «Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών, εκδόθηκε το 2656/22.06.2009 έγγραφό μας προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου, στο οποίο αναφέρονται οι εργασίες που επιτρέπει η Εφορεία μας (!!!) να εκτελεστούν στον εν λόγω Ναό».

  Με το 2656/22.06.2009 η 10η ΕΒΑ  αναφέρει ότι διαπίστωσε την «εκτέλεση εργασιών επισκευής» πριν από τις 22.06.2009. Ότι κάποια στιγμή μετά τη «διαπίστωση», αλλά πριν από τις 22.06.2009 που επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κ. Γουματιανό, κάλεσε στο Τεχνικό Γραφείο της τον «υπεύθυνο μηχανικό» των εργασιών.

  Δεν σημειώνει εδώ η Εφορεία ότι οι εργασίες εκτελούνται από τη Νομαρχία χωρίς καμία, ενημέρωση έστω, της 10ης ΕΒΑ. Ότι ο κ. Νομάρχης, με όσα αναγράφονται στις αδειοδοτικές της εξόρυξης πράξεις και μετά τον συγκεκριμένο χειρισμό του θέματος από τη 10η ΕΒΑ, δικαίως θεωρεί ότι ο Ναός είναι εκτός της αρμοδιότητας της 10ης ΕΒΑ και μόνος αρμόδιος είναι ο Μητροπολίτης, ο εφημέριος και η Ενοριακή Επιτροπή!

  Το σημαντικότερο όμως «στοιχείο» αυτού του εγγράφου είναι ότι ομολογεί την ωμή παραβίαση από την 10η ΕΒΑ, εκτός όλων όσων θα αναφέρω εν συνεχεία, των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3028/2002:

  «Για κάθε εργασία, επέμβαση σε ακίνητα μνημεία, ακόμα κι αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειας της παρ.1 σε αυτά, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου».

  Αφού παρέλαβα στις 30 Ιουνίου με φαξ το (β) σχετικό, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κ. Γουματιανό και ζήτησα να σταλεί ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ στη Στρατονίκη η πολιτικός μηχανικός της Υπηρεσίας κ. Δρόσου, «επειδή υπάρχουν επικίνδυνες ρωγματώσεις στον από λιθοδομή φορέα του Ναού και στο έδαφος θεμελίωσης, εντός και περί τον Ναό, οφειλόμενες σε διαφορικές καθιζήσεις του εδάφους». Μου ανέφερε ο κ. Γοματιανός ότι «αυθημερόν ανεβαίνει στη Στρατονίκη η αρχαιολόγος της Υπηρεσίας κ. Αικ. Τσανανά». Επέμεινα ότι «απαιτείται αυτοψία πολιτικού μηχανικού και διακοπή των εκτελούμενων εργασιών, μέχρι τη σύνταξη πορίσματος για τις ζημίες του Ναού».

  Αγνοήθηκαν από την 10η ΕΒΑ οι εκκλήσεις μου και συνεχίζονται μέχρι σήμερα οι εργασίες στο Ναό. Για την προστασία του αρχαίου μνημείου και των εκκλησιαζομένων κατέθεσα την 9009/20/143/02.07.2009 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην Αστυνομία την οποία κοινοποίησα στη 10η ΕΒΑ και το Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου, ενώ την ενεχείρισα προσωπικά και στο Μητροπολίτη ((γ) σχετικό).

  ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΟ

  Την Παρασκευή 19 Ιουνίου ειδοποιήθηκα ότι συνεχίζονται και διευρύνονται οι εργασίες στο Ναό. Επισκέφθηκα αμέσως το Ναό και διαπίστωσα:

  1. Αποκοπή του κάτω τμήματος των ξύλινων υποστηλωμάτων που υποστηρίζουν τον γυναικωνίτη και την ξύλινη στέγη του Ναού, σε μήκος περίπου 100 εκ. Το τμήμα αυτό αντικαταστάθηκε με οπλισμένο σκυρόδεμα τετραγωνικής διατομής. Η κατασκευή θεμελίωσης των υποστηλωμάτων βρέθηκε καλυμένη.
  2. Αποξηλώθηκαν/κατεδαφίστηκαν όλα τα επιχρίσματα εσωτερικά του ναού, εκτός του ιερού και του γυναικωνίτη.
  3. Η φέρουσα τον Ναό περιμετρική λιθοδομή έχει υποστεί διαμπερείς ρωγματώσεις από το ανώτερο τμήμα της μέχρι το δάπεδο του Ναού εσωτερικά. Το περιβάλλον τον Ναό πλακόστρωτο δάπεδο που επεκτείνεται και στην γύρω από το Ναό οδό και πλατεία έχει εν συνεχεία ρωγματωθεί , τόσο κατά μήκος αρμών όσο και σε όλο το πλάτος πλακών επίστρωσης.
   Οι ρωγματώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες προς το τμήμα του ιερού. Μια έντονη ρωγμή της λιθοδομής έχει προέκταση στο δάπεδο του ιερού και έχει προκαλέσει την θραύση των πλακιδίων επίστρωσης του ιερού και ανύψωσή τους. Οι ρωγματώσεις παρά το ιερό, αφού συνεχισθούν σε όλο το πλάτος της οδού, συνεχίζονται στις απέναντι από το ιερό οικίες και στο καφενείο του ισογείου μιας από αυτές.

  Το μέγεθος, οι διαστάσεις και η θέση των ρωγματώσεων δείχνουν ότι είναι αποτέλεσμα διαφορικών καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης του Ναού. Σύμφωνα με διηγήσεις του εφημέριου του Ναού σε αξιόπιστους κατοίκους της Στρατονίκης, κατά τις εκσκαφές του δαπέδου για την θεμελίωση των υποστυλωμάτων, βρέθηκαν οστά και παλαιά κτίσματα.

  Επισημαίνω ότι κάτω από το Ναό, όπως και κάτω από το μεγαλύτερο δομημένο τμήμα της Στρατονίκης, εξορύσσονται με εκρηκτικά (φουρνέλα) συνεχώς από το 2000 μέχρι σήμερα, με διακοπή μόνο 32 μηνών, 1000 τόνοι μεταλλεύματος και 300 τόνοι στείρων υλικών μεταλλείου ημερησίως. Ταυτόχρονα αντλούνται ετησίως 2.500.000 κ. μ. υπογείων υδάτων από τα οποία, σύμφωνα με τις μελέτες της TVX, αναπληρώνεται ποσότητα μόνον 500.000 κ. μ. Η απώλεια αυτών των όγκων ύδατος από το υπέδαφος της Στρατονίκης και του Ναού θα συνεχισθεί εις το διηνεκές και μετά τη διακοπή της εξόρυξης.

  Η απάντληση αυτού του «ασυμπίεστου» ύδατος αποτελεί πιθανότατο κίνδυνο μεγάλων καθιζήσεων και βέβαιη αιτία πρόκλησης διαφορικών καθιζήσεων.

  Τον Μάϊο 2008 δημοσιεύθηκε από το ΙΓΜΕ η ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ – ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ, που αναφέρεται εξ’ολοκλήρου στο δομημένο τμήμα της Στρατονίκης. Απεστάλη επίσης το (δ) σχετικό από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) στο Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου.

  Και από τα πιο πάνω δυο επιστημονικά κείμενα προκύπτει ότι απαιτούνται εξαιρετικής σοβαρότητας έρευνες και μελέτες για το υπέδαφος κάτω από τη Στρατονίκη και το Ναό και μόνη η 10η ΕΒΑ αδιαφορεί χαρακτηριστικά.

  Με τιμή,

  Τόλης Παπαγεωργίου

  Πολιτικός Μηχανικός

  Δημοτικός Σύμβουλος Σταγείρων-Ακάνθου


  7 απαντήσεις στο “Η καταγγελία στον Υπουργό Πολιτισμού για τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Στρατονίκης”

  1. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεμονωμένο ούτε το πρώτο από πλευράς «Εταιρίας» «Ελληνικός Χρυσός» παλιά TVX .Να σας ενημερώσω μια πρωτη άδικη και δυσάρεστη εμπειρία που υπέστηκα στο κληρονομικό μου σπίτι, χτίσμα του 1800(αρχαιολογικό παρακαλώ), όταν στο όνομα της «κοινωνικής προσφοράς» η υπόψη «εταιρία» το 1997-8 «χρηματοδότησε» με υλικά ένα αυθαίρετο στο οικόπεδο μου και «φιλοξένησε» την αποθανόντα σήμερα θεία μου . Το σπίτι μου κατέρρευσε, το τσιμεντένιο οικοδόμημα (πάνω στο βούρκο) φωτίζει την ελληνική πραγματικότητα ,και ο κύριος αντιεισαγγελέας Γιαλατσακος με «ειδική διάταξη» πριν 2 μήνες μετά από καταγγελία αναφορά, το αρπάζει από την Νόμιμη κυριαρχία .Εύγε στο Δεύτερο Βατοπαιδι !!!!

  2. Ο αρχαιολόγος που κάνει τα στραβά ματια όταν καταστρεφονται τα αρχαία είναι σα να έβαλε ο ίδιος δυναμίτη και να τα γκρέμισε. Δηλαδή τίποτα διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Τούρκος.
   KΡΕΜΑΣΜΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΙΠΟΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!!!

  3. http://globalculturalheritage.blogspot.com/

   Μια απλή περιήγηση στο παραπάνω blog θα σας λύση αρκετές απορίες.
   Κατ αρχας αν έχετε υπομονή θα δείτε στο video μια συνοικία ολόκληρη του 7ου μχ αιώνα και απο κάτω στρώματα άλλων 4 πόλεων με την τελευταία να χρονολογείται τον 6ο π.χ. αιώνα.
   Ευρήματα για ‘ερευνα στα επόμενα 100 χρόνια.
   Η συνοικία αυτή είναι δίπλα στην Ακρόπολη.
   Θα δείτε να σπάνε τα αρχαία με βαριοπούλες – γκασμάδες – και στην συνέχεια με μπουλντόζες.
   Είναι ο χώρος που χτίστηκε το μουσείο – MALL συνολικής έκτασης 10 στρεμμάτων.
   Το κτίριο δέν πήρε ποτέ άδεια απο την πολεοδομία. Αγνόησε αποφάσεις του ΣΤΕ.
   Και φυσικά είναι ιδιωτικό.
   Το σχετικό με το δημοσίευμα σας είναι το εξής.
   Στην άκρη αυτου του οικοπέδου υπήρχε ο ναός του Αγ.Γεωργίου. Τον είχε κτίσει ο στρατηγός Μακρυγιάννης σε ανάμνηση της νίκης επι των τούρκων.
   Ο Ναός “εμπόδιζε”. Εκαναν λοιπόν αίτηση στην Αρχιεπισκοπή ζητώντας “μεταφορά¨ του Ναού. Η Αρχιεπισκοπή δέχτηκε. Και αυτοί αφου γκρεμίσαν τον Ναό , “μεταφέρανε” τα μπάζα στην θέση που τους είχε υποδείξη η Αρχιεπισκοπή. Τα έκπληκτα μάτια των ιερέων που πήγαν να παραλάβουν τον Ναό , ήταν όλα τα λεφτά.

   • Δεν έχω λόγια… μας τα έλεγαν αυτά φίλοι από την Αθήνα πριν από κάνα-δυο χρόνια και δεν πιστεύαμε στ’αυτιά μας…
    Η συμμορίες που μας κυβερνούν έχουν βαλθεί να αφανίσουν ότι πιο ιερό και πιο πολύτιμο έχει ο λαός αυτής χώρας. Αρχαία μνημεία που φτάσαν σε μας μέσα από τόσους αιώνες και τόσες καταστροφές, αρχαία δάση, τα πάντα. Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα (με ΣΔΙΤ- σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα!) και με την κάλυψη όλων των ΜΜΕ και ο περισσότερος κόσμος δεν τα μαθαίνει ποτέ.
    Όμως, η καταστροφή των αρχαιολογικών χώρων γύρω από την Ακρόπολη είναι τόσο απίστευτη σαν γεγονός που δεν το χωράει το μυαλό. Η αποκορύφωση του θράσους, η επιτομή της κρατικής προπαγάνδας.
    Αν όλα αυτά είναι δυνατόν να συμβούν, έχουν συμβεί, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στην Ακρόπολη, θα σταματήσουν σε ένα χωριουδάκι στα βουνά της Χαλκιδικής;;;

  4. Τελικά πάνω απο 100 ευρωβουλευτές, πάρα πολλά ξένα περιοδικά , αρχαιολόγοι , διευθυντές μουσείων απο όλο τον κόσμο προσπάθησαν να σταματήσουν την καταστροφή.
   Εις μάτην.
   Σύμφωνα με την απόφαση της UNDESCO τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επανενωθούν ΠΑΝΩ στον Παρθενώνα. Η ύπαρξη του νέου μουσείου αναιρεί το αίτημα για επιστροφή των Ελγινείων.
   Στο video αξίζει γύρω στο 18 λεπτό η εικόνα με τις βαριοπούλες να σπάνε τα αρχαία και η φωνη του Ξυλούρη να τραγουδάει “Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί” , σπάει κόκκαλα.

   • Και τι είναι οι 100 ευρωβουλευτές, οι ξένοι αρχαιολόγοι και διευθυντές μουσείων μπροστά στο ιδιωτικά μεγαλοσυμφέροντα που βαφτίζονται “μεγάλο εθνικό όφελος”;
    Αυτό το έγκλημα βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ενεργό σύμπραξη κάποιων εγχώριων αρχαιολόγων και χωρίς τη συνένοχη σιωπή μέρους του επιστημονικού κόσμου της χώρας που δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζε. Βάλε από κοντά και την προπαγάνδα που οργίαζε επί τόσα χρόνια για το “όραμα του Μουσείου” και φτάσαμε στο σημείο να παραληρούν τα τηλεορασόπληκτα πλήθη για το νέο “κόσμημα” της Αθήνας…

    Τα πράγματα ήταν πιο απλά όταν οι καταστροφείς, οι “εχθροί”, ήταν οι Τούρκοι ή οι Γερμανοί κατακτητές. Τότε είχαμε τη λύση: Επανάσταση! Τώρα που ο εχθρός είναι από μέσα, είναι αυτοί που εμείς ψηφίζουμε για να μας κυβερνούν, είναι αυτοί που μας ενημερώνουν και η αδιαφορία του κόσμου, ποιόν να πολεμήσεις; Και με τι όπλα;

    Aγαπητέ φίλε, ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν κι εσάς και κάποιοι μη ελεγχόμενοι δίαυλοι ενημέρωσης. Θέλει δύναμη να λές την αλήθεια όταν κράτος και συμφέροντα συνομωτούν για την κρύψουν.

    Ο σύνδεσμος για το βίντεο που έχετε με ημερομηνία 14 Μαϊου οδηγεί σε κάποιο διαφημιστικό site. Μάλλον πρέπει να το ελέγξετε γιατί είναι κρίμα να μην μπορούμε να το δούμε.

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.