Αρχική Ενημέρωση Ανοικτή επιστολή στους Υπουργούς Σταθάκη και Τσακαλώτο #skouries

Ανοικτή επιστολή στους Υπουργούς Σταθάκη και Τσακαλώτο #skouries

6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

“Yπόνοια διαπλοκής και “στημένης” διαδικασίας”

Eπιστολή στους δυο Υπουργούς από το “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” που ταχυδρομήθηκε σήμερα, 10-5-2017.


ΠΡΟΣ:

1. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη
2. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

ΘΕΜΑ: “Περί του περιεχομένου της διαιτησίας με την Ελληνικός Χρυσός και του δικηγορικού γραφείου που θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου’

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

α) Αντίγραφο σε έντυπη μορφή της απόφασης του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) για την υπόθεση με Αριθμό Φακέλου: 95-CU-93990CM: HENDRIK M. VISAGIE, DAVID LEAN και JAMES STEPHENSON (“ΑLPHA GROUP”, ενάγοντες) εναντίον της TVX GOLD INC. (εναγομένης). Εξεδόθη στις 14 Οκτωβρίου 1998 από τη δικαστή Kathryn Feldman. Η απόφαση είναι διαθέσιμη κατόπιν απευθείας επικοινωνίας με το Δικαστήριο. http://www.ontariocourts.ca/ocj/decisions/

β) Ανεπίσημη μετάφραση της ίδιας απόφασης, σε ηλεκτρονική μορφή, από το “Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων”.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με την από 11.04.2017 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ. με αρ. πρωτ. 0004170 ΕΞ 2017 ανατίθεται στη δικηγορική εταιρεία “Δρυλλεράκης και Συνεργάτες” η “συνεπικούρηση των αρμοδίων προς εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, μελών του Ν.Σ.Κ. στην άσκηση των καθηκόντων τους προς υπεράσπιση και γενικότερη νομική υποστήριξη των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία, ειδικότερα, θα ασκήσουν αίτηση ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου και θα παρασταθούν κατά τη συζήτησή της, σύμφωνα με τον όρο 7 της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ», που κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), προκειμένου να κριθεί κατά πόσο η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία βρίσκεται σε αδυναμία εκπληρώσεως των συμβατικών της υποχρεώσεων.”.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ., η επιλογή της “Δρυλλεράκης και Συνεργάτες” έγινε κατόπιν πρότασης του Υπουργού ΠΕΝ κ. Σταθάκη στην οποία γίνεται επίκληση της μακροχρόνιας εμπειρίας της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας “σε υποθέσεις διαιτησίας ανάλογου αντικειμένου με την προκείμενη”.

Θα θέλαμε σχετικά να θέσουμε υπ’οψη σας τα εξής:

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗ

1. Ο κ. Δρυλλεράκης ήταν ο δικηγόρος της TVX Hellas, πρώην ιδιοκτήτριας των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο διάστημα 1995-2003, και της «Χρυσωρυχεία Θράκης», πρώην ιδιοκτήτριας του έργου χρυσού Περάματος.

2. Ο κ. Δρυλλεράκης ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της TVX Hellas και στη συνέχεια γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, σε όλα τα χρόνια της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Συνάδελφοι του κ. Δρυλλεράκη στην ΤVX ήταν τα περισσότερα από τα μετέπειτα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, μεταξύ των οποίων ο προηγούμενος CEO της Ελληνικός Χρυσός, κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος και ο σημερινός CEO, κ. Δημήτρης Δημητριάδης – o πρώτος μάλιστα ήταν και στο ΔΣ της TVX Hellas, μαζί με τον κ. Δρυλλεράκη.

3. Στην απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο του 1998 που επισυνάπτεται περιγράφεται η προσπάθεια τριών ατόμων που αυτοπροσδιορίζονταν ως “Alpha Group”, με δικηγόρο τον κ. Δρυλλεράκη, να πετύχουν την εξαγορά των χρεωμένων Μεταλλείων Κασσάνδρας το 1993 μέσω μιας ιδιωτικής συμφωνίας με την πιστώτρια Εθνική Τράπεζα, χωρίς διαγωνισμό. Η 116 σελίδων απόφαση του Καναδικού Δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τις αδιαφανείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πωλήθηκαν τελικά τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην TVX Gold και για το ρόλο του κ. Δρυλλεράκη.

Χάρη στις διαπραγματεύσεις που έκαναν ο κ. Δρυλλεράκης και άλλα πρόσωπα με τη διοίκηση της Τράπεζας, οι τρεις αλλοδαποί ιδιώτες (Alpha Group) πέτυχαν να εξασφαλίσουν «το αποκλειστικό δικαίωμα να διαπραγματευθούν την απόκτηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ από την Εκκαθαρίστρια, με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, του μεγαλύτερου πιστώτη της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ.». Επιπλέον, η τράπεζα ανέλαβε να «προωθήσει την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που θα τα καταστήσει αυτά δυνατά , η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από το νέο Κοινοβούλιο». Η Alpha Group δηλαδή, μαζί με τη διοίκηση της Τράπεζας και τον κ. Δρυλλεράκη, μεθόδευαν και μια τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Εν συνεχεία η Alpha Group συνεταιρίστηκε με την Καναδική TVX Gold για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των μεταλλείων.

Από επιστολή του κ. Δρυλλεράκη προς το δικηγόρο της Εθνικής Τράπεζας γίνεται φανερό οτι γνώριζε πολύ καλά οτι ενεργούσε εκτός νομιμότητας: “έχουμε επίγνωση της κατάστασης, καταλαβαίνουμε ότι η πορεία που ακολουθούμε δεν είναι εγκεκριμένη από το νόμο και ότι, αν η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν περάσει από το Κοινοβούλιο, επειδή η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να προσεγγίσει διαφορετικά το όλο πρόβλημα, όλες οι προσπάθειες που θα έχουμε κάνει εν τω μεταξύ θα είναι άχρηστες και ο χρόνος που ξοδέψαμε χαμένος. Εξήγησα ότι οι πελάτες μου εξακολουθούν να θέλουν να το διακινδυνεύσουν”.

Η «μη εγκεκριμένη από το νόμο» εξαγορά των μεταλλείων μέσω ιδιωτικής συμφωνίας δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, όχι επειδή υποχώρησε κάποιος από τους εμπλεκόμενους, αλλά γιατί φαίνεται οτι προτιμήθηκε “να ευλογηθεί η συναλλαγή με έναν διαγωνισμό με προτιμώμενο υποψήφιο”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση του Καναδικού δικαστηρίου. Την προκήρυξη στο διαγωνισμό συνέταξε κατ’εντολή του κ. Πάχτα ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, σημερινός CEO της Ελληνικός Χρυσός. Η TVX τελικά – έχοντας προσλάβει στο μεταξύ για λογαριασμό της και τον κ. Δρυλλεράκη – ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού και απέκτησε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αλλά «έριξε» τους συνεταίρους της και δεν τους έδωσε το συμφωνημένο ποσοστό.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο κ. Δρυλλεράκης έχει μακριά σχέση με τα μεταλλεία της Χαλκιδικής και τη σημερινή διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός. Η θητεία του στην TVX Hellas δημιουργεί κατά τη γνώμη μας ασυμβίβαστο: ο κ. Δρυλλεράκης δεν υπηρέτησε την ΤVX Hellas μόνο στα πλαίσια των δικηγορικών του καθηκόντων αλλά και από τη θέση του μέλους ή του γραμματέα του διοικητικού της συμβουλίου. Κατά συνέπεια είχε προσωπικό συμφέρον από την εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο ταυτιζόταν με το συμφέρον της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και των λοιπών στελεχών της που είναι σήμερα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός. Για την Ελληνικός Χρυσός δεν θα μπορούσε να υπάρξει ευνοϊκότερη επιλογή δικηγόρου από το αντισυμβαλλόμενο – και πλέον αντίδικο – Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπλέον τίθεται και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τον τρόπο με τον οποίον ο κ. Δρυλλεράκης άσκησε τη δικηγορία στην υπόθεση Alpha Group – TVX – Mεταλλεία Κασσάνδρας. Όπως αποκαλύπτεται μέσα από την απόφαση του Καναδικού δικαστηρίου που δικαίωσε την Alpha Group αποδίδοντάς της ένα ποσοστό των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ο δικηγόρος κ. Δρυλλεράκης λειτούργησε εν γνώσει του έξω από το πλαίσιο του νόμου προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτικά και τα δικα του προσωπικα συμφερόντα. Σχεδίαζαν μάλιστα, ο δικηγόρος και οι πελάτες του, να φέρουν το νόμο στα μέτρα τους, να βάλουν δηλαδη και τη Βουλή των Ελλήνων να νομοθετήσει υπέρ των ιδιωτικών τους συμφερόντων.

Χωρίς να αμφισβητούμε τις νομικές ικανότητες του κ. Δρυλλεράκη, είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου;

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Η “αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων” εκ μέρους της Ελληνικός Χρυσός μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2 – 3.5 της σύμβασης, δηλαδή:

 • την υποχρέωση κατασκευής και λειτουργίας μονάδας μεταλλουργίας χρυσού
 • την υποχρέωση έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου, μετά την έγκριση του συνόλου των τεχνικών μελετών και των προσαρτημάτων αυτών.

Στην ΑΝΑΦΟΡΑ μας με τίτλο: «Η μη εφαρμογή της ΑΕΠΟ της Ελληνικός Χρυσός και ποιο είναι τελικά το πραγματικό Επενδυτικό Σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός, κατόπιν των πρόσφατων ανακοινώσεων και των αδειοδοτήσεων της Φάσης ΙΙ του Υποέργου Ολυμπιάδας» η οποία έλαβε από το Γραφείο του Υπουργού κ. Σταθάκη Α.Π. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/3736/1379/04-05-2017, αναλύσαμε διεξοδικά τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την από 5.7.2016 απόφαση επιστροφής του προσαρτήματος της μονάδας μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου και – κυρίως – μετά την από 2.11.2016 απόφαση απόρριψης της αίτησης θεραπείας της Ελληνικός Χρυσός (“απόφαση Σκουρλέτη”). Οι δύο αυτές αποφάσεις τεκμηρίωσαν τεχνικά και επιστημονικά οτι η μέθοδος flash smelting δεν μπορεί να προσαρμοστεί για εφαρμογή στην προβλεπόμενη μεταλλουργία του Μαντέμ Λάκκου, υπό τις συνθήκες και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011. Η απόρριψη της μελέτης μεταλλουργίας έχει τις εξής σοβαρότατες συνέπειες:

a) Είναι άκυρες η ΚΥΑ ΕΠΟ και οι εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας.

b) Δεν μπορεί να κατασκευαστεί η μονάδα μεταλλουργίας χρυσού. Δεν μπορεί να εγκριθεί  το Επενδυτικό Σχέδιο. Παραβιάζονται τα άρθρα 3.2 και 3.4 της σύμβασης.

c) Καταργείται ΟΡΙΣΤΙΚΑ το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης για τον σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος που είναι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας μέσω καθετοποιημένης παραγωγής.

Η αδυναμία εκπλήρωσης της βασικότερης συμβατικής υποχρέωσης της Ελληνικός Χρυσός – και συνακόλουθα η αδυναμία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου – είναι γεγονός και είναι αποτέλεσμα της τεκμηριωμένης αδυναμίας εφαρμογής της μεθόδου flash smelting που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά. Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ανάγεται στην αδειοδοτική διαδικασία, περιβαλλοντική και τεχνική, και δεν αφορά τη σύμβαση μεταβίβασης. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης θεραπείας είναι διοικητική πράξη και μπορεί να ακυρωθεί μόνο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ως εκ τούτου θεωρούμε, εμείς και η πλειοψηφία των κατοίκων της ΒΑ Χαλκιδικής που με αγωνία παρακολουθούν την υπόθεση, οτι:

– Η απόφαση του Υπουργού κ. Σταθάκη να θέσει σε δικαστική διαιτησία ένα ήδη κριθέν ζήτημα για το οποίο πλέον το μόνο αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι μια δόλια προσπάθεια ανατροπής της “απόφασης Σκουρλέτη” με στόχο τη συνέχιση της αποδεδειγμένα πλέον παράνομης και αντίθετης στο δημόσιο συμφέρον “επένδυσης”.

– Η επιλογή του συγκεκριμένου δικηγόρου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δημοσίου απέναντι στην Ελληνικός Χρυσός δημιουργεί την υπόνοια διαπλοκής και μιας “στημένης” διαδικασίας με εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.

Μετά τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο “άθλημα” της κατασκευής νομιμότητας, διαπρέπει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Με τιμή,
Για το ΠΜΔ
Τόλης Παπαγεωργίου

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. “Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

  Με την από 11.04.2017 απόφαση…”

  Ε οχι και αξιότιμοι. Είναι προσβολή για τους άξιους τιμής. Εδώ μιλάμε για μερικούς από τους χειρότερους απατεώνες και προδότες στην ιστορία της χώρας μας και θα τους πούμε και αξιότιμους; Να είχαν προσφέρει κάτι θετικό να το καταλάβω αλλά αυτοί είναι κινούμενα ανέκδοτα που φέρνουν μόνο καταστροφή! Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή.

  • Ε, μην τα παίρνεις και όλα τοις μετρητοίς! Και το “υπόνοια διαπλοκής” δεν είναι υπόνοια, βεβαιότητα ειναι.

 2. αφού έμαθαν τα ΜΑΤ στις Σκουριές τώρα ήρθε η ώρα να Εκπαιδεύσουν τον στρατό στην Πτολεμαΐδα, για να φυλάει τα εργοστάσια και ορυχεία της ΔΕΗ, που εκχωρούν στο Δ’ Οικονομικό Ράιχ χιχχι

 3. φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ ….μέχρι που μπορεί να φτάσει η ξεφτίλα κυβερνητικών αξιωματούχων ..και ο Αλέξης να μην λαμβάνει θέσει .Μπορούν αυτοί η αλητάμπουρες να είναι κυβερνητικοί …τι μας λέει με ντοκουμέντα που δεν διαψεύστηκαν τόσα χρόνια .. ο Agent Provocateur Αίσχος που είναι ο Εισαγγελέας

 4. έχω μια ερώτηση …πως έγινε και τα στοιχειά που μας έδωσε και Εύγε o Agent Provocateur έχουν εξαφανιστεί δια μαγείας από το επίσημο blog του parliament τι Αίσχος ΤΙ ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ!!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.