Άκυρη θεσμικά και ανήθικη πολιτικά η “έγκριση Σταθάκη” στις Σκουριές #skouries


stathakis1eldorado

Στις 11.11.2016 υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη “Έγκριση τροποποιητικής-συμπληρωματικής τεχνικής μελέτης για το εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών” της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Είναι η πρώτη απόφαση που υπέγραψε ο Γιώργος Σταθάκης ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο σχετικός φάκελος κατατέθηκε από την εταιρεία το Μάιο 2016 και ο τότε Υπουργός, Πάνος Σκουρλέτης, δεν τον υπέγραψε μέχρι την αντικατάστασή του από τον Γιώργο Σταθάκη στις 4.11.2016. Μια από τις τελευταίες αποφάσεις που υπέγραψε ο Πάνος Σκουρλέτης στις 2.11.2016 ήταν η ΑΚΥΡΩΣΗ της μεταλλουργίας flash smelting της Ελληνικός Χρυσός.

Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, αρκετά χρόνια πριν:

Toν Αύγουστο 2010 η Ελληνικός Χρυσός κατέθεσε φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις “Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας”. Η τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, αρνήθηκε να την υπογράψει, παρά τις ολόθερμες εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (πλην μίας: αυτής που τώρα απέρριψε το flash smelting και που από τότε είχε επισημάνει τα προβλήματα στην εφαρμογή του). Η Τίνα Μπιρμπίλη αποπέμφθηκε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και αντικαταστάθηκε από τον γνωστό μας Γιώργο Παπακωνσταντίνου, το προηγούμενο επίτευγμα του οποίου ήταν το πρώτο πρόγραμμα “διάσωσης” – δηλαδή οριστικής υποδούλωσης – της Ελλάδας. Μια από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψε ο νέος Υπουργός, στις 8.11.2011, ήταν ή Έγκριση της ΜΠΕ που δεν υπέγραφε η Τίνα Μπιρμπίλη, δηλαδή η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός!

Με δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ στις 18.11.2016, ο κ. Σταθάκης διευκρινίζει τα εξής:

“Σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται η προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου (2/11/2016), με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας που είχε καταθέσει η εκμεταλλεύτρια εταιρία, ζητώντας να ανακληθεί προηγούμενη απόφαση (15/7/2016) που προέβλεπε την επιστροφή του Προσαρτήματος «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειϊκού Οξέος» που αφορά τη «Μονάδα Μαντέμ Λάκκου».
Είναι αυτονόητη η επιμονή του Υπουργείου στην τήρηση της νομιμότητας, των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των συμβατικών υποχρεώσεων και των ισχυόντων κανόνων, που κάθε επενδυτής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα και στο σύνολό τους”.

Αφού λοιπόν είναι “αυτονόητη” η προσήλωση του Υπουργού στη νομιμότητα, τις αποφάσεις του ΣτΕ και τους όρους της σύμβασης, ας υπομνήσουμε τι ορίζουν αυτά:

α. Με τις ΔΥΟ αποφάσεις Σκουρλέτη, της 5.7.2016 και της 2.11.2016,  ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ η μεταλλουργία flash smelting.

β. Κατά την απόφαση 1492/2013 του ΣτΕ:
«τυχόν εφαρμογή άλλης μεθόδου ή η ουσιώδης, ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τροποποίησή της, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ανακύψει η ανάγκη αυτή, θα πρέπει να στηρίζεται σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκδοθείσα κατόπιν τηρήσεως εκ νέου της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως».

γ. Κατά τις από 10.2.2012 εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας:
“Η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και τεχνικών μελετών όλων των υποέργων που συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας, θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου των μεταλλείων Κασσάνδρας κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.2 έως 5 της Σύμβασης Μεταβίβασης η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του Ελληνικού ∆ημοσίου και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και η οποία κυρώθηκε με το ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α ́15).

δ. Κατά το άρθρο 3 παρ. 3.2 της σύμβασης:
“«Η αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο επενδυτικό σχέδιο για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, καθώς και την κατασκευή-λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.”
Και κατά την παρ. 3.4:
“Το επενδυτικό σχέδιο, όπως θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται παράρτημα της παρούσας και αναπόσπαστο μέρος της και θα δεσμεύει τα μέρη σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης”
Τέλος, κατά την παρ. 3.5:
“Η αγοράστρια Ελληνικός Χρυσός υποχρεούται να πραγματοποιήσει το εγκριθέν Επενδυτικό Σχέδιο με έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του εντός των προθεσμιών που θα καθορισθούν από τις διοικητικές άδεις και εγκρίσεις που θα λάβει”.

ε. Κατά την 223/2016 απόφαση ΣτΕ:
“Διευκρινίστηκε δε στις αποφάσεις αυτές [τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας] οτι η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και τεχνικών μελετών όλων των υποέργων που συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2-5 της σύμβασης”.

Η μεταλλουργική μέθοδος flash smelting που πρότεινε η Ελληνικός Χρυσός εγκρίθηκε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 αλλά δεν εγκρίθηκε ποτέ ΤΕΧΝΙΚΑ. Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ απόρριψή της από τη Διοίκηση – και όχι από τον Σκουρλέτη – προκύπτει οτι:

 1. Δεν μπορεί να εγκριθεί  το Επενδυτικό Σχέδιο.
 2. Καταργείται ΟΡΙΣΤΙΚΑ το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης για τον σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος που είναι η αξιοποίηση των κοιτασμάτων των Μεταλλείων Κασσάνδρας μέσω καθετοποιημένης παραγωγής, στο πλαίσιο της οποίας προκρίθηκε περιβαλλοντικά η μέθοδος  flash smelting ως βασική συνιστώσα του Επενδυτικού Σχεδίου η οποία επηρεάζει το συνολικό σχεδιασμό του έργου.
 3. Κατά τους γενικούς όρους 3 και 4 των από 10.2.2012 εγκρίσεων τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας, οι εγκρίσεις αυτές μπορούν να ανακληθούν από τη Διοίκηση σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί οτι η μεταλλουργική μέθοδος flash smelting του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6 δεν εφαρμόζεται και επίσης για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Και οι δύο παραβιάζονται σωρευτικά.

Κατά τα πιο πάνω, η δήλωση Σταθάκη για “αυτονόητη επιμονή του Υπουργείου στην τήρηση της νομιμότητας, των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των συμβατικών υποχρεώσεων και των ισχυόντων κανόνων” επιβάλλει τα εξής:

 1. Άμεση ανάκληση της ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011
 2. Άμεση ανάκληση των από 10.2.2012 Εγκρίσεων Τεχνικών Μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας
 3. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2 έως 5 της συμβασης και του κυρωτικού της νόμου 3220/2004:
  α) Αναστροφή της σύμβασης κατά το άρθρο 4 αυτής
  β) Αγωγή αποζημιώσεων από την εταιρεία για τις ζημίες του περιβάλλοντος, τις αποθετικές ζημίες και ζημίες τρίτων

 Oτιδήποτε άλλο θα είναι πολιτικό “μαγείρεμα”…


4 απαντήσεις στο “Άκυρη θεσμικά και ανήθικη πολιτικά η “έγκριση Σταθάκη” στις Σκουριές #skouries”

 1. Νομίζω, πλεόν, ότι ειναι ξεκάθαρο το πολιτικό “μαγείρεμα”. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν βγάζουν νόημα – δλδ όλη η επένδυση έχει χαρακτηριστεί παράνομη λόγω μεθοδολογίας και οι εγκρίσεις πάνε και έρχονται. Ειναι προφανές ότι δεν πρόκειται να κλείσει το εργοστάσιο – το τρενάρουν όσο μπορούν για να ανοίξει απο τους αδώνιδες μελλοντικά.

 2. ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΒΙΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΣΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΨΙΑ ΜΟΥ ΟΤΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΘΩΑ.
  Η ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΣΚΟΥΡΕΤΗΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ) ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΡΑΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.