Αρχική Uncategorized Aίτηση ασφαλιστικών μέτρων για διακοπή της υλοτόμησης από την Ελληνικός Χρυσός στο...

Aίτηση ασφαλιστικών μέτρων για διακοπή της υλοτόμησης από την Ελληνικός Χρυσός στο ρέμα του Καρατζά

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδικάζεται σήμερα στις 12:00. 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

[…]

ΚΑΤΑ

της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» , που εδρεύει στη Αθήνα (Λεωφ Βας Σοφίας 23 α και Ν Βάμβα 2 και εκπροσωπείται νόμιμα

Εμείς οι αιτούντες είμαστε κάτοικοι των ανωτέρω δημοτικών διαμερισμάτων του ενιαίου Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ , Νομού Χαλκιδικής .

Εδώ ζούμε και εργαζόμαστε επί σειρά ετών ασκούντες τα δικαιώματα που μας παρέχει η κείμενη νομοθεσία, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση έχει το δικαίωμα απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας και των στοιχείων που το απαρτίζουν, όπως είναι ο αέρας, το νερό, η θάλασσα, ο αιγιαλός, τα δάση, δημόσια και ιδιωτικά κ.λ.π.

Από τον χαρακτήρα των στοιχείων του περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων πραγμάτων συνάγεται κατά Νόμον και κατά την πάγια νομολογία των Δικαστηρίων μας ότι δύναται ακωλύτως να χρησιμοποιεί και απολαμβάνει αυτά πας άνθρωπος, το δικαίωμα δε αυτό δεν είναι δικαίωμα χρήσης του πράγματος Εμπραγμάτου Δικαίου, αλλά δικαίωμα εκ της προσωπικότητος, εκπορευόμενο από αυτήν την φύση του ανθρώπου, δυνάμει του οποίου κάθε άνθρωπος δικαιούται ακωλύτως να χρησιμοποιεί τα κοινής φύσεως πράγματα, τυχόν δε παρεμποδιζόμενος έχει ευθεία αξίωση κατά του προσβαλλόντος εκ του άρθρ 57 ΑΚ.

Αποτελεί πρωταρχική και θεμελιώδη γνώση του Εμπραγμάτου Δικαίου, ότι τα δάση ( πάσης φύσεως ) είναι πράγματα κοινόχρηστα ( άρθρο 966 και 967 ΑΚ ). Κοινόχρηστα σημαίνει ότι είναι προορισμένα εις κοινή χρήσιν, ότι εξυπηρετούν την υπό πάντων χρήσιν και γι αυτό και τα δάση προστατεύονται κατά το αστικόν Δίκαιον με τις διατάξεις περί της προστασίας της προσωπικότητος ( άρθρα 57 και 59 ΑΚ ). Θεωρείται δηλαδή από τον Νομοθέτη αλλά και από την Νομολογία τόσο ουσιώδες το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να χρησιμοποιεί τα κοινόχρηστα πράγματα, που αυτό εκλαμβάνεται ως απορρέον από την φύση της προσωπικότητος του ανθρώπου.

Ωσαύτως ως ουσιώδη στοιχεία του οικοσυστήματος θεωρούνται από τον Νόμο και την Νομολογία τα ρέματα, ιδιαιτέρως δε αυτά που διέρχονται εν όλω ή εν μέρει μέσα από ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι τα δασικά οικοσυστήματα και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση τα ρέματα ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟ, κείμενα στην περιοχή της Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής, που αποτελούν τους κύριους υδροδότες της λεκάνης του κάμπου Ιερισσού από τον οποίο αποκλειστικά υδροδοτείται ΟΛΟΚΛΗΡΗ η προ του ΑΘΩ περιοχή, (Ιερισσός, Νέα Ρόδα Ουρανούπολη, Ξενοδοχειακά συγκροτήματα και οικισμοί) και το Στρατώνι.

Γι αυτό οι ως άνω διατάξεις του Αστικού Δικαίου παρέχουν την προστασία των διατάξεων επί της προσωπικότητος σε κάθε έναν που στερείται ή παρεμποδίζεται από άλλον στην απόλαυση και χρήση των κοινοχρήστων πραγμάτων. Αναγνωρίζει συνεπώς άμεσο έννομο συμφέρον και παρέχει ενεργητική νομιμοποίηση στον προσβληθέντα προς άσκησιν αγωγής κατά του προσβαλλόντος, με αίτημα την άρση την προσβολής, την μη επανάληψή της στο μέλλον, την επιδίκασιν χρηματικής ικανοποίήσης ένεκεν ηθικής βλάβης κοκ.

Δηλαδή ο Νόμος αναγνωρίζει ότι δια της προσβολής κοινοχρήστου πράγματος θίγεται αμέσως το έννομο αγαθόν της προσωπικότητος, φορεύς του οποίου είναι πάς άνθρωπος (ίδετε Βαθρακοκοίλη Ερμακ. έκδ. 1989 τ1 σελ. 104, Γεωργιάδη Σταθόπουλο, Ερμακ. τ.1 σελ. 102)

Το περιβάλλον γενικά και τα στοιχεία του ειδικώτερα (αέρας, θάλασσα, υδατα, δάση κλπ) απολαμβάνουν ιδιαιτέρας και αυξημένης προστασίας τόσο από τον Κοινό Νομοθέτη, όσο και από το Σύνταγμα των Ελλήνων, αλλά κατά τους νεωτέρους χρόνους και από το Διεθνές Δίκαιο, επί τη βάση Διεθνών – Διακρατικών Συμβάσεων.

Η καθ ης είναι εμπορική – βιομηχανική εταιρία με αντικείμενο την εξόρυξη επεξεργασία και πώληση πολυτίμων και άλλων μετάλλων και δραστηριοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε παραχωρηθείσα μεταλλευτική περιοχή του Δήμου (δυνάμει Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ ΚΥΑ 201745/26.07.2011) προκειμένου να αναπτύξει εκεί εξορυκτική μεταλλευτική δραστηριότητα.

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της ως άνω εταιρίας εξεδόθη προσφάτως η υπ’ αριθ 7633/29-03-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία παραχωρείται (μεταξύ άλλων) στην καθ’ ης έκταση 837 στρεμμάτων (είναι δημόσια δασική έκταση αποτελουμένη από αρχέγονο δάσος δρυός, οξυάς, καστανιάς, ίταμου και άριου) στη θέση ΚΑΡΑΤΖΑΣ περιοχής Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ για την υλοποίηση των έργων των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων στη θέση ΣΚΟΥΡΙΕΣ, ως χώρος απόθεσης των αποβλήτων εμπλουστισμού 146.000.000 τόνων μεταλλευμάτων χρυσούχου- χαλκούχου πορφύρη.

Παράλληλα και προς τον αυτόν σκοπό, το Δασαρχείο Αρναίας Χαλκιδικής εξέδωσε κατά μήνα Απρίλιο του 2013 το με αριθ 15/2013 Πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτόμησης δυνάμει του οποίου “επιτρέπεται η υλοτόμηση ΑΦ3 περιοχή αναχώματος χώρου απόθεσης ΚΑΡΑΤΖΑΣ προς υλοποίηση των Μεταλλευτικών έργων στη θέση ΣΚΟΥΡΙΕΣ.”

Με βάση το πρωτόκολλο αυτό η καθ’ ης άρχισε την υλοτόμηση ήτοι την κοπή και εκρίζωση των αιωνόβιων δένδρων της περιοχής.

Όμως στο σημείο αυτό ( ΚΑΡΑΤΖΑΣ ) υφίσταται ρέμα. Η απόπειρα της καθ’ ής προς οριοθέτηση του ρέματος ΚΑΡΑΤΖΑ ξεκίνησε το έτος 2010 και 2011, προκειμένου ν’ αποκρούσει την προσφυγή των κατοίκων της περιοχής για την ακύρωση της ΚΥΑ 201745/2011 (απόφαση έγκρισης πέριβαλλοντικών όρων που αποτελεί το θεμέλιο της αδειοδοτήσεως της εταιρίας) και δεν ολοκληρώθηκε εισέτι γεγονός που αποδεικνύει την πρακτική αδυναμία στήριξης του αιτήματος της έγκρισης.

Η πρακτική αυτή αδυναμία οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της διαμόρφωσης του αναγλύφου των ρεμάτων ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟ. Ουσιαστικά πρόκειται για 2 βαθιά φαράγγια βάθους περίπου 300 μέτρων με σχεδόν κατακόρυφες όχθες. Φρύδι δε από τις όχθες είναι το ανώτατο σημείο των φαραγγιών και η πολυγωνική γραμμή της πλημμύρας η οποία κατά το άρθρ 5 του αν 2010/2002 καθορίζει την οριογραμμή του ρέματος, δηλ την οριοθέτηση του ρέματος, δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί. Επιπλέον κατά το αυτό άρθρο, στοιχείο για τον καθορισμό της οριογραμμής, αποτελούν και τα τυχόν φυσικά η τεχνικά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος. Κατά την ΜΠΕ της εταιρίας οι κοίτες των ρεμάτων θα αποφραχθούν με χωμάτινα αναχώματα μέσου ύψους στον άξονά τους 150 μέτρα. Τα αναχώματα αυτά είναι ως εκ τούτου τεχνικά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέμματος και αποτελούν επιπλέον λόγο αδυναμίας καθορισμού της πολυγωνικής γραμμής εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος οι οποιες περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας δηλαδή της οριοθέτησης του ρέματος

Όσον αφορά τη δραστηριότητά της, έχει ήδη ξεκινήσει παράνομα εργασίες υλοτόμησης στην περιοχή του ρέματος «Λάκκος Καρατζά» της ευρύτερης περιοχής των «Σκουριών» του Δήμου Αριστοτέλη.

Για τη δραστηριότητα της καθ’ ης έχει εκδοθεί η με αριθμό 1492/2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία, αναφέρει επί λέξη τα εξής όσον αφορά τη περιοχή «Λάκκος Καρατζά»:

«Τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής προστασίας που αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων και συνεπώς, η εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον ρέματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Για να εξασφαλισθεί ο σκοπός αυτός απαιτείται, πριν την εκτέλεση των τεχνικών έργων πλησίον ρέματος, ο καθορισμός της οριογραμμής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58) (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002, Α΄ 91), έτσι ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται εν όψει της υπάρξεως του ρέματος (πρβλ. ΣτΕ Ολομ. 462-3/2010, 1990/2007 7μ.). Εξ άλλου, ως έχει κριθεί (Π.Ε. 262/2003 Ολομ., ΣτΕ 4494/2009 7μ.), η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και οι υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές, πρέπει να γίνεται με προεδρικό διάταγμα.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τη Μ.Π.Ε. προκύπτει ότι o σχεδιασμός της επίμαχης δραστηριότητας προβλέπει επεμβάσεις στη λεκάνη του ρέματος Κοκκινόλακκα (περιοχή Στρατωνίου) για την κατασκευή του χώρου απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και μέρους των εργοστασίων εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, καθώς και στα ρέματα Καρατζά Λάκκο και Λοτσάνικο, υποκλάδων του ρέματος Καρόλακκα, για την εγκατάσταση των χώρων απόθεσης αδρανών αποβλήτων του υποέργου των Σκουριών. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται στη περίπτωση των κλάδων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου σε μόνιμη κατάληψη τμήματος της λεκάνης απορροής και της κοίτης των δύο ρεμάτων έκτασης 1.269 στρεμμάτων. ……….Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι επίμαχες επεμβάσεις στηρίζονται στα δεδομένα των μελετών οριοθέτησης των ως άνω ρεμάτων, οι οποίες για μεν το ρέμα Κοκκινόλακκα είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 6708/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δ΄ 944), για δε τα ρέματα Καρατζά Λάκκο και Λοτσάνικο είχαν μεν υποβληθεί χωρίς να έχουν εισέτι εγκριθεί μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης, αιτιολογείται νομίμως η κρίση της Διοίκησης τόσο ως προς την αναγκαιότητα των επεμβάσεων, όσο και ως προς τον περιορισμό των επιπτώσεων στα υδάτινα οικοσυστήματα από τις επεμβάσεις αυτές, εν όψει των μέτρων που υιοθετούνται και διασφαλίζουν, κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικά, κρίση της Διοίκησης τη συνέχιση της φυσικής λειτουργίας των ποτάμιων οικοσυστημάτων μέσω της εκτροπής και την αποφυγή τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής υποβάθμισής τους. Συνεπώς, όσα περί του αντιθέτου προβάλλονται ότι τα επίμαχα έργα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υδρολογική λειτουργία των ρεμάτων και ότι θα προκαλέσουν ρύπανση του υδροφορέα, ποσοτική υποβάθμιση των υδάτων και σημαντική μεταβολή των συστημάτων επιφανειακής απορροής, θα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ομοίως απορριπτέα ως αβάσιμα είναι και τα προβαλλόμενα ότι η προσβαλλόμενη είναι ακυρωτέα, διότι δεν στηρίζεται σε προηγούμενη οριοθέτηση των ρεμάτων Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο και ότι μόνο βάσει αυτής θα μπορούσε να αξιολογηθεί η δυνατότητα ή μη αξιοποίησής τους στο πλαίσιο του έργου, διότι, ως προεκτέθηκε, η Μ.Π.Ε. και κατ’ επέκταση και η σχετική κρίση της Διοίκησης στηρίζεται επαρκώς στα δεδομένα των μελετών οριοθέτησης που είχαν ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί προς έγκριση, η επιστημονική αρτιότητα και εγκυρότητα των οποίων δεν αμφισβητείται, πάντως, από τους αιτούντες. Εξ άλλου, από τον περιβαλλοντικό όρο δ2.129, με τον οποίο ορίζεται ότι θα επανεξετασθεί η δυνατότητα μείωσης της έκτασης του δεύτερου χώρου απόθεσης στο Λοτσάνικο ή ακόμα και η μη δημιουργία του, καθώς επίσης και από τον τρόπο διαμόρφωσης των χώρων αυτών βάσει σταδιακής απόθεσης και αποκατάστασης προκύπτει ότι στο στάδιο εγκρίσε

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.