Αρχική Ενημέρωση ANAΦΟΡΑ: «Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής» #skouries

ANAΦΟΡΑ: «Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής» #skouries

2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ που κατατέθηκε σήμερα στονΥπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη. Σε μορφή pdf εδώ.

ΘΕΜΑ: «Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΝ σχετικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής»

Ιερισσός, 10 Φεβρουαρίου 2017

Την Δευτέρα 30.1.2014, ο Υπουργός ΠΕΝ κ. Σταθάκης συναντήθηκε με τον CEO της Eldorado Gold , κ. Πωλ Ράιτ. Την αμέσως επόμενη μέρα, 31.1.2017, ο κ. Σταθάκης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αριστοτέλη κ. Γιώργο Ζουμπά και αντιπροσωπεία δέκα (10) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από πολλούς από τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση, ο κ. Σταθάκης τους είπε τα εξής:

«Υπάρχουν για μένα τρεις επιλογές:

α) Ακύρωση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ΚΥΑ 201745/2011) και καταγγελία της σύμβασης, που είναι ενέργεια πολιτικά και οικονομικά μη συμβατή. Εξ’αλλου, η Ελληνικός Χρυσός θα προσφύγει στο ΣτΕ όπου έχει ήδη κερδίσει 14 αποφάσεις και με πιθανότητα 90% προς 10% να κερδίσει και αυτήν, οπότε όλο το θέμα λήγει.

β) Προσφυγή στη διαιτησία με θέμα παραβίασης της μεταλλουργίας flash smelting και της διαχείρισης των νερών. Οι πιθανότητες σε αυτή την περίπτωση είναι 50-50%.

Η διαιτησία είναι μια σύντομη διαδικασία, σε τρείς μήνες περίπου θα έχουμε απόφαση, ενώ αντιθέτως η απόφαση του ΣτΕ για την απόφαση Σκουρλέτη θα αργήσει περισσότερο από ένα χρόνο.

Οι κεντρικές άδειες του έργου έχουν ήδη δοθεί περίπου σε ποσοστό 75% μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει νόημα να μην δώσουμε και τις άλλες. Θα δοθούν με πολλούς αστερίσκους. Αν δεν τις δώσουμε, θα προσφύγουν στο ΣτΕ και θα τις πάρουν.

 γ) Αποδοχή των θέσεων της εταιρείας με πλήρη αδειοδότηση της επένδυσής της.

Πριν αναλύσουμε για ποιους λόγους θα είναι παράνομη η έκδοση νέων αδειών στην Ελληνικός Χρυσός, παραθέτουμε ορισμένα βασικά σημεία από α) τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, β) τις αποφάσεις του ΣτΕ και γ) τις πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις για το ζήτημα της μεταλλουργίας.

Α. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΝΟΜΟΣ 3220/2004, ΑΡ. 52)

Κατά το άρθρο 3 παρ. 3.2 της σύμβασης:

“Η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο Επενδυτικό Σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή-λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού, συνοδευόμενο από όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία μελέτες που είναι αναγκαίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και εγκρίσεων”.

Κατά την παρ. 3.4 του ίδιου άρθρου:

«Το επενδυτικό σχέδιο, όπως θα εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται παράρτημα της παρούσας και αναπόσπαστο μέρος της και θα δεσμεύει τα μέρη…».

Κατά το άρθρο 4:

“Η μη εκπλήρωση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής. Η καταγγελία γίνεται με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου και συνεπάγεται λύση της σύμβασης και αναστροφή της μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό η Αγοράστρια υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας στο Ελληνικό Δημόσιο και αντίστοιχα αυτό υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στην Αγοράστρια το καταβληθέν τίμημα των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (11.000.000 ευρώ) άτοκα χωρίς να αποκλείεται και η καταβολή εύλογης αποζημίωσης στο συμβαλλόμενο μέρος που δεν ευθύνεται για την καταγγελία”.

Και κατά το άρθρο 7:

«Τα μερη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν καλόπιστα σε κάθε εύλογα απαιτουμενη ενέργεια για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που προκυπτουν απο την παρούσα σύμβαση σχετική με την ερμηνεία η και εφαρμογή της. Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται με διαιτησία, εφαρμοζομένων των αντιστοίχων διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τα μέρη διορίζουν από ενα μέλος του δικαστηρίου ως διαιτητή. Ο επιδιαιτητής επιλέγεται από τα μέλη του δικαστηρίου. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως οχι πέραν των 3 μηνών από το διορισμό του επιδιαιτητού».

Β. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 2.11.2016 («ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ»)

Με την απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την από 5.7.2016 απόφαση Σκουρλέτη, απορρίπτεται οριστικά από τη Διοίκηση το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 (6) των Τεχνικών Μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας, επειδή η Ελληνικός Χρυσός απέτυχε να αποδείξει οτι η μέθοδος flash smelting (ακαριαία τήξη) μπορεί να εφαρμοστεί στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με τα συγκεκριμένα μεγέθη και τις σχεδιαστικές παραμέτρους που είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011. Μεταξύ άλλων, το υποβληθέν ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ δεν αντιμετωπίζει με επάρκεια το ζήτημα της εκπομπής από τη μεταλλουργική μονάδα τεράστιων (και πρωτοφανών παγκοσμίως) ποσοτήτων αρσενικού σε αέρια μορφή, με προφανείς κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων.

Κατά της απόφασης αυτής, η Ελληνικός Χρυσός έχει καταθέσει στις 28.12.2016 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. Η ισχύς της Απόφασης Σκουρλέτη δεν αναστέλλεται από την προσφυγή της εταιρείας στο ΣτΕ.

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κατά την απόφαση 1492/2013 ΣτΕ:

«η τυχόν εφαρμογή άλλης μεθόδου ή η ουσιώδης, ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τροποποίησή της, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ανακύψει η ανάγκη αυτή, θα πρέπει να στηρίζεται σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκδοθείσα κατόπιν τηρήσεως εκ νέου της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.»

Kατά την απόφαση 223/2016 ΣτΕ:

««Η συνολική επένδυση αποτελεί μια ενιαία και αδιαίρετη ενότητα… συνίσταται δε στα υποέργα Ολυμπιάδας, Σκουριών, Μαύρων Πετρών- Μαντέμ Λάκκου καθώς και στα υποέργα μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου και νέων εγκαταστάσεων λιμένα Στρατωνίου…

Η διαδικασία αδειοδοτήσεως της επένδυσης εκκίνησε και απέληξε, αρχικώς, στην έκδοση της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του έργου… και, ακολούθως, στην έγκριση των τεχνικών μελετών των υποέργων, οι οποίες ερείδονται επί της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών, υπολειπομένων των εγκρίσεων ένιων εκ των παραρτημάτων αυτών, από τις οποίες εξαρτάται και η μελλοντική έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της συμβάσεως».

Μεταξύ των προσαρτημάτων της τεχνικής αδειοδότησης του έργου από τα οποία «εξαρτάται και η μελλοντική έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της συμβάσεως” ασφαλώς είναι και το Προσάρτημα «Τεχνική Μελέτη της Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου».

Είναι φανερό οτι όλα όσα πιο πάνω καταθέσαμε έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις δηλώσεις του κ. Σταθάκη στις 31.1.2017 και τις καθιστούν αναξιόπιστες και παραπλανητικές. Συγκεκριμένα:

Επιλογή (α):

Mε την απόφαση 1492/2013, το ΣτΕ έχει αποφανθεί οριστικά και αμετάκλητα και όχι κατά 90% προς 10% οτι από της εκδόσεως της Απόφασης Σκουρλέτη που καταργεί οριστικά τη μεταλλουργία, όπως αυτή εγκρίθηκε περιβαλλοντικά, η ακύρωση της ΑΕΠΟ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τον Υπουργό.

Η ακύρωση της ΑΕΠΟ, η καταγγελία της σύμβασης, η αναστροφή της μεταβίβασης κατά το άρθρο 4 αυτής, η επιστροφή όλων των περιουσιακών στοιχείων των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο Ελληνικό Δημόσιο, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της Ελληνικός Χρυσός ύψους €50 εκατ. και η ΑΠΑΙΤΗΣΗ αποζημιώσεων για θετικές και αποθετικές ζημίες του Δημοσίου από την παράνομη δράση της εταιρείας δεν είναι ΕΠΙΛΟΓΗ του κ. Σταθάκη αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ του. Αυτό προκύπτει από την ισχύ της απόφασης Σκουρλέτη, τη νομιμότητα, την τήρηση της σύμβασης και την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος.

Επιλογή (β):

Η Διαιτησία δεν μπορεί να αποφανθεί επί της Απόφασης Σκουρλέτη, η οποία, ως διοικητική πράξη, κρίνεται αποκλειστικά από το ΣτΕ. Η κατά τον κ. Σταθάκη Διαιτησία θα αποφανθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ επί της τήρησης της συμβασης από την Ελληνικός Χρυσός. Αλλά η τήρηση της σύμβασης συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα κατασκευής μονάδας μεταλλουργίας χρυσού, που είναι το αντικείμενο της Απόφασης Σκουρλέτη. Ως εκ τούτου, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο είναι το μόνο που έχει αρμοδιότητα να κρίνει αν υπάρχει παραβίαση της σύμβασης και όχι κάποια επιτροπή Διαιτησίας.

Επίσης κατά τον κ. Σταθάκη, οι πιθανότητες των δυο μερών είναι 50%-50%. Αυτό είναι ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ αφού με την Απόφαση Σκουρλέτη τεκμηριώνεται η παραβίαση από την Ελληνικός Χρυσός συνολικά του άρθρου 3 παρ. 3.2. Στην πραγματικότητα, ο κ. Σταθάκης προεξοφλεί το θετικό για την εταιρεία αποτέλεσμα της Διαιτησίας αφού δηλώνει οτι θα εκδώσει και νέες άδειες. Επιδιώκει με αυτον τον τρόπο να υπονομεύσει την απόφαση του προκατόχου του και να προσδώσει ένα επίχρισμα νομιμότητας στην “επένδυση” ώστε να μπορεί να εκδίδει άδειες για τη συνέχιση των έργων ΠΡΙΝ κριθεί η υπόθεση από το ΣτΕ.

Επιλογή (γ):

Η συνολική αποδοχή της θέσης της Ελληνικός Χρυσός αποδεικνύεται οτι είναι η ειλημμένη από τον κ. Σταθάκη απόφαση, από της αναλήψεως του ΥΠΕΝ. Αυτό τεκμηριώνεται με τις επόμενες δηλώσεις του: “Οι κεντρικές άδειες του έργου έχουν ήδη εκδοθεί σε ποσοστό 75%. Δεν έχει επομένως νόημα να μην εκδώσουμε τις άλλες που μας ζητούν και θα εκδοθούν αλλά με αστερίσκους (!). Αν δεν τις εκδώσουμε θα προσφύγουν στο ΣτΕ και θα τις πάρουν”.

Είναι απόλυτα ανακριβές οτι έχουν ήδη εκδοθεί οι άδειες του έργου σε ποσοστό 75% διότι δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα άδειες για τα εξής βασικά έργα:

 • Μονάδα μεταλλουργίας χαλκού-χρυσού και θειϊκού οξέος (Έγκριση Τεχνικής Μελέτης, Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας).
 • Νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μαντέμ Λάκκο (Έγκριση Τεχνικής Μελέτης, Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας).
 • Φράγματα και Χώροι Απόθεσης Καρατζά και Λοτσάνικου (Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας).
 • Άδεια Λειτουργίας του αναβαθμισμένου για τη Φάση ΙΙ εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας.
 • Άδεια Λειτουργίας Χώρου Απόθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων Κοκκινόλακκα
 • Νέος λιμένας Στρατωνίου

Είναι επίσης λανθασμένη και προσχηματική η “πρόβλεψη” οτι, όσο ισχύει η απόφαση Σκουρλέτη, το ΣτΕ θα μπορούσε να δικαιώσει την εταιρεία σε περίπτωση προσφυγής της για την παράλειψη έκδοσης κάποιας άδειας. Αν συνέβαινε αυτό, το ΣτΕ θα παραβίαζε το δικό του δεδικασμένο που ορίζει οτι η αδυναμία της εταιρείας να υλοποιήσει τη μεταλλουργία οδηγεί σε ακυρότητα την ΑΕΠΟ.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Η Ελληνικός Χρυσός ζητάει άμεσα την Άδεια Λειτουργίας για το εργοστάσιο της Φάσης ΙΙ του Υποέργου Ολυμπιάδας και την Άδεια Λειτουργίας του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, προκειμένου να αρχίσει να εξάγει τα παραγόμενα συμπυκνώματα. Ο κ. Σταθάκης δηλώνει οτι θα εκδώσει αυτές τις άδειες για τη Φάση ΙΙ, τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί με διοικητική πράξη του αρμόδιου Υπουργείου οτι η εταιρεία αδυνατεί να υλοποιήσει τη Φάση ΙΙΙ, δηλαδή την καθετοποίημένη παραγωγή καθαρών μετάλλων με εγχώρια μεταλλουργική επεξεργασία που θα αποφέρει φορολογικά έσοδα στο Δημόσιο.

Η αδειοδότηση της εταιρείας για όλα τα υπόλοιπα έργα, πλην της μεταλλουργίας δεν είναι ούτε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ούτε ΕΠΙΛΟΓΗ του Υπουργού. Είναι πράξη παράνομη η οποία θα δημιουργήσει τετελεσμένα υπέρ της Ελληνικός Χρυσός.

 1. Κατά την 223/2016 απόφαση του ΣτΕ, η απόρριψη της Τεχνικής Μελέτης της Μεταλλουργίας (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 και 6 αντίστοιχα των τεχνικών μελτών Σκουριών και Ολυμπιάδας) ακυρώνει την έγκριση του κατά την παρ. 3.2 της σύμβασης Επενδυτικού Σχεδίου και όλων των κατά το 3.3 «απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων».
 1. Κατά την ΜΠΕ, την ΚΥΑ 201745/2011 και ειδικά κατά την 223/2016 του ΣτΕ, το Επενδυτικό Σχέδιο είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Η ακύρωση του υποέργου μεταλλουργίας και των ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 5 και 6 καθιστά άκυρες τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας και όλες τις άδειες τις σχετικές με τα υποέργα του ενιαίου επενδυτικού Σχεδίου που αναφέραμε.
 1. Η Απόφαση Σκουρλέτη είναι ισχυρή και θα πάψει να είναι μόνον αν ακυρωθεί από το ΣτΕ. Θα είναι ισχυρή και μετά την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης που αναμένεται εντός 3-4 μηνών, εφ’οσον μέχρι τότε αποκλείεται να έχει αποφανθεί το ΣτΕ. Αλλά όσο είναι ισχυρή η Απόφαση Σκουρλέτη θα δρα απαγορευτικά για την έκδοση νέων αδειών αφού θα παραβιαστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ.
 1. Επιπλέον, όσο είναι ισχυρή η απόφαση Σκουρλέτη δεν υπάρχει εγκεκριμένο “πλήρες και άρτιο Επενδυτικό Σχέδιο”, ούτε και “κατασκευή και λειτουργία μεταλλουργίας χρυσού, που είναι οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις της Ελληνικός Χρυσός που σχετίζονται με την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Άρα οποιαδήποτε τυχόν νέα αδειοδότηση έργου ή τροποποίησης ή συμπλήρωσης ήδη εγκεκριμένου έργου δεν θα είναι μόνο παράνομη αλλά και θα στρέφεται ευθέως κατά του δημοσίου συμφέροντος.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Mε όσα πιο πάνω αναλύσαμε προκύπτουν εύλογες, κρίσιμες ερωτήσεις στις οποίες ΟΦΕΙΛΕΙ να απαντήσει ο κ. Σταθάκης:

 1. Η συνολική παραβίαση της παρ. 3.2 του άρ. 3 της σύμβασης από την Ελληνικός Χρυσός έχει ήδη τεκμηριωθεί με διοικητική πράξη (Απόφαση Σκουρλέτη), η οποία μπορεί να ακυρωθεί μόνον από το ΣτΕ. Τι ακριβώς θα κρίνει η Διαιτησία και πώς είναι δυνατόν να κρίνει οτι η Ελληνικός Χρυσός δεν παραβιάζει αυτόν τον όρο;
 2. Αν η Διαιτησία κρίνει οτι δεν έχει παραβιαστεί η σύμβαση από την Ελληνικός Χρυσός και η Απόφαση του ΣτΕ εν συνεχεία απορρίψει την προσφυγή της εταιρείας κατά της Απόφασης Σκουρλέτη, ποια θα είναι η τύχη της Διαιτητικής Απόφασης;
 3. Με ισχυρή την Απόφαση Σκουρλέτη είναι συνακόλουθη η ακυρότητα των Εγκρίσεων Τεχνικών Μελετών Σκουριών και Ολυμπιάδας. Πώς είναι δυνατή η έκδοση νέων εγκρίσεων και αδειών που θα εδράζονται σε αυτές τις τεχνικές μελέτες;
 4. Αφού η Ελληνικός Χρυσός επέλεξε την προσφυγή κατά της Απόφασης Σκουρλέτη, πώς δικαιολογεί ο Υπουργός την έκδοση νέων διοικητικών πράξεων που θα πλήξουν καίρια το κύρος της Απόφασης και θα ενισχύσουν την προσφυγή της Ελληνικός Χρυσός κατά των διοικητικών πράξεων του προκατόχου του;
 5. Ποια θα είναι η τύχη αυτών των νέων διοικητικών πράξεων, στην περίπτωση που το ΣτΕ δεχθεί την νομιμότητα της απόφασης Σκουρλέτη;
 6. Ο Υπουργός σκοπεύει να χορηγήσει στην Ελληνικός Χρυσός όλες τις άδειες εκτός από την άδεια για τη μονάδα μεταλλουργίας που η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έκρινε οτι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αλλά η παραγωγή καθαρών πολυτίμων μετάλλων από τα μεταλλεία και τα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου είναι το «μείζον δημόσιο όφελος» για το οποίο η Διοίκηση ενέκρινε και το ΣτΕ απεδέχθη ένα Επενδυτικό Σχέδιο με σοβαρότατες και αδιαμφισβήτητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εφ’οσον η μη κατασκευή μεταλλουργίας ανατρέπει συνολικά αυτή τη στάθμιση, πώς δικαιολογείται πλέον η καταστροφή της Χαλκιδικής;

 

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Αυτήν την εκτίμηση του κ. υπουργού, οτι δηλαδή με τη διαιτησία υπάρχει , έστω, πιθανότητα 50 – 50%, δηλαδή μια στις δύο πιθανότητα η απόφαση να είναι υπέρ του ελληνικού Δημοσίου -και άρα κατά της εταιρείας, με τις προβλεπόμενες τότε συνέπειες- δεν θα την διαψεύσει φαντάζομαι ο κ. Σταθάκης, που την εκστομίσε ενώπιον πολλών και αξιόπιστων μαρτύρων. Στην περίπτωση αυτή, αναρωτιέμαι αν μπορούσα να έχω αυτήν την εκτίμηση του αρμόδιου υπουργού καταγεγραμμένη με επίσημο τρόπο, ωστε να τη διαβιβάσω στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Eldorado Gold. Θα χαρούν πολύ φαντάζομαι, επειδή είναι βέβαιο οτι τρελαίνονται να ρισκάρουν άγρια τα χρήματά τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.