Καταγγελία: “Ανάκληση της Άδειας Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών”


Σε μορφή pdf εδώ. Στο τέλος του κειμένου επισυνάπτονται τα σχετικά διαγράμματα.

ANAΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΡΟΣ:

Το Δήμο Αριστοτέλη

Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

ΘΕΜΑ: “Ανάκληση της Άδειας Δόμησης 5/2016. Χαρακτηρισμός ως αυθαιρέτου του εργοστασίου εμπλουτισμού και 27 κτιρίων στο Υποέργο Σκουριών με άμεση εφαρμογή των περί αυθαιρέτων επί δημοσίου δάσους διατάξεων”

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. Η ΑΝΑΦΟΡΑ με θέμα “Φωτοαποτύπωση της σημερινής κατάστασης και Τεκμηρίωση Παραβιάσεων της Νομιμότητας από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες στο “Υποέργο Σκουριών” των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής” του Δεκεμβρίου 2015

 2. Η από 15.3.2016 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με θέμα: “Ψευδής και Άκυρη η Άδεια Δόμησης 5/2016 της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών”

 3. Σχεδιάγραμμα 20-1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της εγκεκριμένης ΜΠΕ

 4. Απόσπασμα του σχεδιαγράμματος ε.α-2 της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης Σκουριών

 5. Σελίδα 17 της “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ”

 6. Έγκριση Δόμησης με αρ. πρωτ. Δ.8.1/Φ.12/14379/3600/8.10.2014

Ιερισσός, 11 Απριλίου 2016

Με το Σχετ. (2) σας εκθέσαμε τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παραποίησης και πλαστογράφησης του δημοσίου εγγράφου που εμφανίζεται ως “Έγκριση Δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού Σκουριών” και την ακυρότητα της 5/2016 σχετικής Άδειας Δόμησης. Κατά παράβαση του αρ. 10 του Συντάγματος, της Συνθήκης του Aarhus και όλων των Νόμων που επιβάλλουν στις δημόσιες υπηρεσίες να απαντούν στα αιτήματα των πολιτών, ουδέποτε απαντήσατε στις ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ του ΠΜΔ. Παράλληλα όμως επιτρέψατε τη συνέχιση της δόμησης του παράνομου και αυθαίρετου εργοστασίου εμπλουτισμού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, πάνω σε ξένες ιδιοκτησίες και σε δημόσιο δάσος παραχωρηθέν μόνο κατά χρήση.

Επαναλαμβάνουμε εδώ τα σχετικά του άρθρου 5.4 παρ. 8 του Ν. 4280/2014:

β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.”

Κατά τη διάταξη αυτή, η “Έγκριση ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4: Τεχνική Μελέτη Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών” Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12.04.2013 ή/και η “Άδεια Εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού της Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών” Δ8/Γ/Φ.12.7/9452/1794/13.05.2013 αποτελεί και Έγκριση Δόμησης της Μονάδας Εμπλουτισμού. Και στις δυο αυτές πράξεις, ως οικόπεδο για την κατασκευή της μονάδας προσδιορίζεται η έκταση (Α,Β,Γ,Δ,…Κ,Α) εμβαδού 126,00 στρεμμάτων που με την Απόφαση 7633/2012 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στην Ελληνικός Χρυσός για αυτό το σκοπό:

1. Παραχώρηση δημοσίου δάσους κατά κυριότητα έκτασης συνολικού εμβαδού 1.471,25866 στρεμμάτων (δηλαδή «ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και εξήντα έξι εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» ήτοι: 1.471.258,66 τ.μ.), ως αποτυπώνεται με πράσινο περίγραμμα στο αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης τοπογραφικό διάγραμμα που περιλαμβάνει: (1) Εργοστάσιο εμπλουτισμού υπό στοιχεία (Α,Β,Γ,…,Κ,Α) εμβαδού 126,00 στρεμμάτων,”

Αυτό σημαίνει ότι και η Έγκριση Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού, κατά το Ν. 4280/2014, οφείλει να αναφέρεται στο αυτό οικόπεδο.

Στην ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ που υποβλήθηκε προς έγκριση στο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη και προς θεώρηση στη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ, αντί για το οικόπεδο των 126,00 στρεμμάτων στο τοπογραφικό διάγραμμα εμφανίζεται μια έκταση επιλογής της εταιρείας ως “περιοχή ανάπτυξης του εργοστασίου εμπλουτισμού με εμβαδό 389.225 τ.μ.”, περιβαλλόμενη από πολυγωνική γραμμή επιλεγμένη κατά την απόλυτη βούληση της Ελληνικός Χρυσός.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα της επίμαχης Έγκρισης Δόμησης ως “οικόπεδο με εξαρτημένες κορυφές από κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο…” για την ανέγερση της μονάδας εμπλουτισμού εμφανίζεται η “περιοχή ανάπτυξης του εργοστασίου εμπλουτισμού” που παρουσιάζεται στην ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ αλλά πλέον με εμβαδό 406.741 τ.μ. αντί των 389.225 τ.μ.! Αυτή η “Έγκριση Δόμησης”, που εκδόθηκε στις 8.4.2016 από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη, έχει αριθμό πρωτοκόλλου της ΔΜΕΒΟ Δ.8.1/Φ.12/14379/3600/8.10.2014.

Από τα σχετικά διαγράμματα που επισυνάπτονται – Σχετ. (3) έως Σχετ. (6) – είναι φανερό ότι τα δυο πρώτα αναφέρονται στο οικόπεδο των 126 στρεμμάτων, ενώ στα δυο τελευταία το προς δόμηση οικόπεδο έχει αυθαίρετα αυξηθεί, στα 389.225 τ.μ. στο (5) και στα 406.741 στο (6).

Η σχετική Απόφαση 219/2016 του ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) αναπέμπει την έκδοση της Άδειας Δόμησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου “προς νόμιμη κρίση”. Η ασυμφωνία μεταξύ της Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης και της Άδειας Εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού με το τοπογραφικό διάγραμμα του εγγράφου που τιτλοφορείται ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ είμαστε βέβαιοι ότι επισημάνθηκαν αμέσως από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη και τον διοικητικό του προϊστάμενο, Δήμαρχο. Οφείλατε, πριν σπεύσετε στην έκδοση της 5/2016 Άδειας Δόμησης να επιστρέψετε την επίμαχη Έγκριση Δόμησης στη ΔΜΕΒΟ προς “ορθή επανάληψη”, επισημαίνοντες τα ανωτέρω. Επιβάλλεται ΣΗΜΕΡΑ να το πράξετε ανυπερθέτως και μετά την “ορθή επανάληψη” να προβείτε στην ΑΚΥΡΩΣΗ της 5/2016 την εφαρμογή για το αυθαίρετο κτίσμα του εργοστασίου εμπλουτισμού όλων όσων ο Νόμος επιτάσσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 27 ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Με το Σχετ. (1) καταγγείλαμε την τεκμηριωμένη – αδιάψευστη με την φωτοαποτύπωση που καταθέσαμε συνημμένα – δόμηση 27 κτιρίων στις Σκουριές, κατά παράβαση της ΜΠΕ, της ΚΥΑ 201745/2011, της Απόφασης Παραχώρησης 7633/2012 και της Τεχνικής Μελέτης του Υποέργου Σκουριών, δομημένα όλα επί δημοσίου δάσους επί του οποίου η Ελληνικός Χρυσός δεν έχει κυριότητα.

Μέχρι σήμερα η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αριστοτέλη δεν έχει εφαρμόσει το Νόμο και δεν έχει απαντήσει όπως ο νόμος επιβάλλει επί της ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Μας.

Με την παρούσα, δεύτερη επί του αυτού θέματος ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ μας ζητούμε τις άμεσες κατά το Νόμο ενέργειες της υπηρεσίας σας.

Με τιμή,

Για το ΠΜΔ

Τόλης Παπαγεωργίου

20-1 ΜΠΕ
Διάγραμμα 20-1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της εγκεκριμένης ΜΠΕ
ea2TM
Διάγραμμα ε.α-2 της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης Σκουριών
ΑΡΧΙΤ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΥΡΙΩΝ
Σελίδα 17 της “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ”
  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Έγκριση Δόμησης με αρ. πρωτ. Δ.8.1/Φ.12/14379/3600/8.10.2014

5 απαντήσεις στο “Καταγγελία: “Ανάκληση της Άδειας Δόμησης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών””

 1. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΔΙΕΦΥΓΕ: ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ο
  ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΜΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΣΟ ΕΓΚΑΙΡΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΩΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.
  ΔΕΣΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ’ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ “ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ ΤΗΣ 5.4.16

 2. Το Σπήλαιο του Στανού στη Χαλκιδική
  Με ενέργειες της δημοτικού συμβούλου του Δήμου Αριστοτέλη κ. Ελένη Παγώνη εξερευνήθηκε από ομάδα ειδικών ένα από τα ομορφότερα αλλά άγνωστα σπήλαια της Χαλκιδικής. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι φορείς να το προστατέψουν, να το κάνουν προσβάσιμο και να το αξιοποιήσουν στο μέλλον οικοτουριστικά. Αξίζει να το επισκεφθείτε!
  Διαβάστε πιο κάτω την Προκαταρκτική Γεωλογική Έκθεση της ομάδας των επιστημόνων:
  Το Σπήλαιο στον Στανό, Χαλκιδική
  Προκαταρκτική Γεωλογική Έκθεση
  Ιστορικό
  Το σπήλαιο του Στανού βρίσκεται κοντά στο χωριό. Η πρόσβαση γίνεται με αυτοκίνητο και στη συνέχεια με τα πόδια για μερικά λεπτά. Γενικά μπορεί να θεωρηθεί εύκολα προσβάσιμο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2016 κατόπιν προσκλήσεως από την κ. Ελένη Παγώνη, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αριστοτέλη. Η ομάδα εξερεύνησης σπηλαίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελούνταν από τον γράφοντα και τους Ηρακλή Καλογερόπουλο, Σάκη Νταβλή και Βασίλη Σιδηρόπουλο.
  Γενικά στοιχεία
  Το μονοπάτι που οδηγεί στο σπήλαιο διέρχεται από μία στέρνα με το νερό πηγής και ακολουθεί παράλληλα την κοίτη ενός ρυακιού. Παρατηρείται κατά μήκος της κοίτης αυτής αφενός η απόθεση τραβερτίνη ή αλλιώς πωρόλιθου λόγω νερού πλούσιου σε άλατα και αφετέρου η αύξηση της παροχής του όσο πλησιάζει προς το σπήλαιο (μετρήσεις και πιο λεπτομερής παρατηρήσεις απαιτούνται για την τεκμηρίωση αυτής της παρατήρησης) που σημαίνει την πιθανή παρουσία πηγής μέσα στην κοίτη.
  Στην περιοχή που αναπτύσσεται το σπήλαιο η κοίτη με το πλούσια σε άλατα νερό συμβάλλει με μία ξηρή κοιλάδα. Εκεί έχει δημιουργηθεί μία τραβερτινική αναβαθμίδα εν μέρει καλυμμένη με έδαφος και φερτά υλικά. Εξαιτίας αυτής της αναβαθμίδας και της υψομετρικής διαφοράς που δημιουργεί σχηματίζεται καταρράκτης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη σπηλαίου σε αυτά τα πετρώματα.
  Εικόνα από το ρυάκι επάνω στην τραβερτινική αναβαθμίδα.
  Ο καταρράκτης επάνω από το σπήλαιο.
  Εργασίες
  Κατά την επίσκεψή της ομάδας έγινε διερεύνηση της γεωλογικής δομής στη γύρω από το σπήλαιο περιοχή, εξερεύνηση και χαρτογράφηση του σπηλαίου, φωτογραφική τεκμηρίωση, τεκμηρίωση οστεολογικού υλικού που βρέθηκε μέσα στο σπήλαιο, καταγραφή βίντεο του μεγαλύτερου μέρους της δραστηριότητας, δειγματοληψία πετρωμάτων και ορυκτών σχετικών με τη δημιουργία και εξέλιξη του σπηλαίου.
  Το σπήλαιο
  Το σπήλαιο εμφανίζει απλή ανάπτυξη και μορφολογία που οφείλεται στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί. Συγκεκριμένα είναι ένα πρωτογενές σπήλαιο σε τραβερτίνη και η ανάπτυξή του οφείλεται στην απόθεση του πετρώματος. Αυτή η περίπτωση γενικά σπανίζει εφόσον τα σπήλαια είναι κυρίως μορφές διάλυσης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Παρακάτω δίνονται κάποια στοιχεία για τον τρόπο ανάπτυξης τέτοιων σπηλαίων. Γενικά, οι διαστάσεις του σπηλαίου είναι σημαντικές σε σύγκριση με άλλα σπήλαια της κατηγορίας του. Στο βαθύτερο μέρος του υπήρχε λιμνάζον νερό με χαμηλή στάθμη. Το ύψος του νερού στο παρελθόν ή εποχιακά ήταν πολύ ψηλότερα (έως και ένα μέτρο ψηλότερα). Στη θέση αυτή βρέθηκε και αρτίγονο οστεολογικό υλικό μερικώς περιασβεστωμένο. Ο διάκοσμος περιλαμβάνει κυρίως σταλακτίτες, ενώ οι σταλαγμίτες είναι συγκριτικά λιγότεροι υποδεικνύοντας πιθανόν πλημμυρισμένο δάπεδο στο παρελθόν. Σήμερα το δάπεδο καλύπτεται από ιζήματα και κρούστες ασβεστιτικές. Σε κάποιες περιοχές παρατηρούνται ρωγμώσεις με μικρό έως σημαντικό εύρος στο πέτρωμα του σπηλαίου. Το τοπογραφικό διάγραμμα του σπηλαίου που σχεδιάστηκε δίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 1).
  Κάτοψη του σπηλαίου στον Στανό Χαλκιδικής.
  Εικόνες από το εσωτερικό του σπηλαίου
  Εισαγωγή στα τραβερτινικά σπήλαια
  Απόσπασμα από:
  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Γ., 2004: Μελέτη των σπηλαιομορφών της λεκάνης του Κρουσοβίτη ποταμού (Ν. Σερρών). Διπλωματική Εργασία-Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. 62σελ., Θεσ/νίκη.
  Κατηγορίες σπηλαίων
  Τα σπήλαια ανάλογα με τον τρόπο γένεσης τους και κατ’ επέκταση του πετρώματος στο οποίο βρίσκονται ομαδοποιούνται σε δύο κατηγόριες τα πρωτογενή και τα δευτερογενή.
  Ο όρος «πρωτογενές σπήλαιο» αναφέρεται στα σπήλαια με ηλικία όμοια με αυτήν των πετρωμάτων στα οποία δημιουργούνται και σχημα­τίζονται σε τραβερτινικές αποθέσεις με τη λεγόμενη ανάπτυξη κατά θετικό τρόπο όταν ένας καταρράκτης που εναποθέτει τραβερτινικό υλικό σχηματίζει έγκοιλα που αποκλείονται όταν ενωθούν τα γένια του καταρράκτη με το μαξιλάρι καθώς το μέτωπό του προχωρά προς τα εμπρός, σε λάβες που οφείλουν τη δημιουργία τους στο ότι καθώς ρέει η λάβα, το εξωτερικό της τμήμα ψύχεται ταχύτερα και όταν μεταβληθεί η θέση του εσωτερικού μέρους της λάβας έχουμε σχηματισμό εγκοίλων και σε κοραλλιογενείς υφά­λους παράλληλα με την ανάπτυξη των κοραλλιών.
  Ο όρος «δευτερογενές σπήλαιο» αφορά τα σπήλαια που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα διαβρωτικών διαδικασιών σε μάρμαρα, ασβεστόλιθους, δολομίτες, γύψους, ψαμμίτες, ορυκτό άλας και πυριγενή πλουτωνικά πετρώματα όπως γρανίτες. Στην περίπτωση αυτή το περιβάλλον πέτρωμα προϋπήρχε του εγκοίλου. Υπάρχουν τα καρστικά σπήλαια από τον γεωμορφολογικό όρο «καρστ» ο οποίος χαρακτηρίζει τα εσωτερικά μορφολογικά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται στα ασβεστολιθικά πετρώματα εξαιτίας της διαλυτικής δράσεως του νερού. Έτσι καρστικοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας σπηλαίων, δολινών, πολγών κ.α. Τέλος για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται μορφές όμοιες με αυτές του καρστ σε μη ανθρακικά πετρώματα (αναφέρονται παραπάνω) όπως σε γύψο με ακανόνιστο σχήμα και συχνές κατα­πτώ­σεις των υπερ­κείμενων τμημάτων τους, σε μάργες και ψαμμίτες με διαφορετικά από τα συνήθη σχήματα και μικρό μέγεθος έχουν δοθεί οι ταυτόσημοι όροι «ψευδοκάρστ» και «κρυπτοκάρστ». Υπάρχουν επίσης τα «υπογενή σπήλαια» (υδροθερμικά) που δημιουργούνται σε ανθρακικά πετρώματα από ανερχόμενα θερμά διαλύματα που τα διαβρώνουν πλούσια συνήθως σε θειικά οξέα και διοξείδιο του άνθρακα.
  Πρωτογενή σπήλαια σε τραβερτίνη
  Tα πρωτογενή σπήλαια σε τραβερτινικές αποθέσεις δημιουργούνται ταυτόχρονα με την απόθεση του τραβερτίνη. Οι τραβερτίνες αποτίθενται από υδάτινα ρεύματα, ποτάμια – ρυάκια με σημαντική περιεκτικότητα διαλυμένων αλάτων Ca, Mg κ.λπ.. Τα νερά αυτά προέρχονται είτε από μια πηγή καρστική, είτε μια θερμή πηγή ή αποτελούν ένα ποταμό που δέχεται μεγάλη ποσότητα νερών με την παραπάνω προέλευση.
  Η απόθεση είναι συνδεδεμένη με αλλαγή των φυσικοχημικών συνθηκών που προκαλεί τη διαφυγή του CO2 και την καθίζηση του CaCO3 και των άλλων αλάτων σε οργανικά και ανόργανα υλικά. Η αλλαγή των φυσικοχημικών συνθηκών μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια (αλλαγή θερμοκρασίας, πίεσης, κ.λπ.), όμως στη περίπτωση δημιουργίας πρωτογενών σπηλαίων ενδιαφέρον έχει η ανατάραξη του νερού σε θέσεις καταρρακτών.
  Μοντέλο ανάπτυξης πρωτογενών σπηλαίων σε τραβερτίνη (ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ 1998)
  Προτάσεις
  Με βάση τις παρατηρήσεις μας και τα στοιχεία που συλλέξαμε κατά την επίσκεψή μας στο σπήλαιο διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα περίπτωση σπηλαίου που αναπτύσσεται σε μία περιοχή ιδιαίτερου κάλλους λόγω της έντονης παρουσίας του υδάτινου στοιχείου, του πωρόλιθου, του σπηλαίου, του γενικότερου αναγλύφου και του δάσους. Για το λόγο αυτό προτείνονται οι παρακάτω τρόποι αξιοποίησης του χώρου και του σπηλαίου στα οποία μπορεί και προτίθεται η ομάδα μας να συνδράμει.
  1. Ολοκλήρωση της έρευνας, εξαγωγή συμπερασμάτων για την εξέλιξη του σπηλαίου και του αναγλύφου της περιοχής και προβολή της τοποθεσίας και της Φυσική Ιστορίας σε ειδικά κατασκευασμένη ιστοσελίδα.
  2. Τρόποι ήπιας παρέμβασης με δημιουργία μονοπατιού και γεωτουριστικής διαδρομής.
  Ο συντάξας την έκθεση

  Δρ. Γ. Λαζαρίδης, Γεωλόγος
  Εργ. Διδακτικό προσωπικό
  Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

 3. Δεν μπορώ να μην επανέλθω και να επισημάνω και πάλι πως: “the medium is the message”. -Για την έννοια του αποφθέγματος δες σε παλαιότερή μου ανάρτηση με αυτόν τον τίτλο:
  http://antigoldgr.org/blog/2016/01/25/the-medium-is-the-message-babushka-skouries/
  Το medium λοιπόν και στην περίπτωση αυτή, η περί την “Ελληνικός Χρυσός” blogoσφαιρα δηλαδή, τηρεί σιγήν ιχθύος για τα καταγγελόμενα. Την ίδια στιγμή που για άλλα θέματα, πολύ πιο δευτερεύοντα, δεν αφήνει δευτερόλεπτο να περάσει χωρίς να αναρτήσει σχετικά και άσχετα σχόλια που θεωρεί πως ενισχύουν τις θέσεις της εταιρείας ή πως αποδυναμώνουν τις θέσεις των χαρακτηριζόμενων ως “antigold”, με περισσότερο ή λιγότερο “μπαχαλάκικες” προδιαγραφές.
  Σιγή λοιπόν στο medium. Μέρες πια τώρα. Συνειδητοποίηση προφανώς πως έχουνε χεσμένη τη φωλιά τους. Και καθόλου βέβαια δεν αναφέρομαι στα πεπραγμένα ή μη του Δήμου, που μπορεί να οφείλονται και σε άγνοια επί του θέματος με συνέπεια ατυχείς χειρισμούς. Αναφέρομαι στη (μη) αντίδραση της εταιρείας και των φερεφώνων της.
  Σαφές λοιπόν το message: Η παρανομία έγινε. Αποκαλυφθήκαμε. Όσο λιγότερο αναφερόμαστε στο θέμα τόσο το καλύτερο. Κάντε την πάπια μήπως και πνιχτεί το ζήτημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.