Αρχική Τεκμηρίωση Όταν οι δημόσιες υπηρεσίες κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν…

Όταν οι δημόσιες υπηρεσίες κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν…

6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

BkAQr0FIcAEaZZQEπαναλαμβάνουμε την από 17.2.2014 καταγγελία μας σχετικά με το έργο “Βελτίωση της βατότητας του δασικού δρόμου Χοντρό Δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος” που αδειοδότησε η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής και κατέληξε στη λεωφόρο της φωτογραφίας (θέση “Γαλατσάνος”, μπροστά στα κάγκελα της εταιρείας). Αυτό το αίσχος στις Σκουριές ονομάζεται “δασικός δρόμος”.

Η Διεύθυνση Δασών κάνει ότι δεν κατάλαβε… Εμείς δεν καταγγείλαμε ότι ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ η εγκριθείσα μελέτη της εταιρείας. Το αντίθετο, καταγγείλαμε ότι ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ η μελέτη της εταιρείας. Τους καταγγείλαμε ότι ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ εγκρίνοντας την παραβίαση όλων των κανόνων της δασικής οδοποιΐας. Δυσνόητο μάλλον.

Η αρχική καταγγελία εδώ.

______________________

ΠΡΟΣ
Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Δασών Ν. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ: “ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.2.2014 ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ “ΔΑΣΙΚΗ” ΟΔΟ ΧΟΝΔΡΟ ΔΕΝΔΡΟ – ΣΚΟΥΡΙΕΣ – ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ”

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) Η από 17.2.2014 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του “Παρατηρητηρίου”
β) Το με αρ. πρωτ. 106934/967/24.2.2014 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος / ΥΠΕΚΑ
γ) Η με αρ. πρωτ. 16603/6.3.2014 Διαταγή της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
δ) Το με αρ. πρωτ. 5434/12.3.2014 έγγραφο της Δ/σης Δασών Χαλκιδικής
ε) Η με αρ. πρωτ. 17806/10.8.2012 Έγκριση της Δ/σης Δασών Χαλκιδικής

Ιερισσός, 3 Απριλίου.2014

Φαίνεται ότι το περιεχόμενο της από 17.2.2014 ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ήταν δυσνόητο για την υπηρεσία σας.

Επίσης δυσνόητο φαίνεται ότι ήταν το (γ) σχετικό έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών προς το Δασαρχείο Αρναίας, με κοινοποίηση στην υπηρεσία σας, με το οποίο παρακαλείται το Δασαρχείο:

“να μας αναφέρετε άμεσα σχετικά με τα καταγγελλόμενα για υπερβάσεις και μη τήρηση των προδιαγραφών της δασικής οδοποιίας κατά την κατασκευή του δασικού δρόμου Χονδρό Δένδρο – Σκουριές – Γαλατσάνος”.

Με το ίδιο έγγραφο ζητείται η τοποθέτηση της δικής σας υπηρεσίας, καθώς με δική σας απόφαση – το (ε) σχετικό – εγκρίθηκε η μελέτη “βελτίωσης βατότητας, ασφαλτόστρωσης και σήμανσης” του υπ’οψη δασικού δρόμου.

Η υπηρεσία σας, αντί να τοποθετηθεί επί των καταγγελομένων όπως ζητά η Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στέλνει τοπογράφο στις Σκουριές προκειμένου:

“να προβεί ΑΜΕΣΑ στις σχετικές μετρήσεις επί των καταγγελλομένων του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα των κατά πλάτος τομών και της ζώνης κατάληψης του οδοστρώματος και λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ακτίνες καμπυλότητας), προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ακριβώς υλοποιείται η εγκεκριμένη μελέτη με την 17806/10.8.2012 Απόφασή μας”.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να στείλετε στα βουνά τον τοπογράφο της υπηρεσίας σας κ. Καγιακεισίδη διότι εμείς, με το (α) σχετικό, δεν καταγγείλαμε παραβίαση της εγκεκριμένης μελέτης. Αντίθετα, καταγγείλαμε ότι ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ Η ΜΕΛΕΤΗ που εγκρίνατε με το (ε) σχετικό. Καταγγείλαμε ότι ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΤΕ επειδή εγκρίνατε τη μελέτη της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που έχει συνταχθεί κατά παράβαση του συνόλου των νόμων και των εγκυκλίων που καθορίζουν τα γεωμετρικά και άλλα στοιχεία των δασικών δρόμων και κάναμε αναφορά στις σχετικές διατάξεις. Επί αυτών των καταγγελλομένων ζητάει την τοποθέτησή σας και η Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με το (γ) σχετικό.

Επαναλαμβάνουμε απόσπασμα της από 17.2.2014 ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ μας και σας επισημαίνουμε ότι οφείλετε να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Επίσης οφείλετε να απαντήσετε και στα σχετικά έγγραφα της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και της Δ/σης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ – (γ) και (β) σχετικά.

“Έχοντας υπ’όψη τους κάτωθι νόμους/διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των Υπηρεσιών να αποκρίνονται άμεσα στο σύννομο αίτημα του πολίτη:
1. Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 άρ.86 παρ. 1, άρ. 215 παρ, 1,2 και άρ. 214 παρ. 1.
2. Άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος.
3. Νόμος 3422/12.12.2005 ΦΕΚ 303 Α’/2005 Κύρωση Σύμβασης Aarhus.
4. Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-5-2004, όπως ισχύουν.
5. Άρθρα 4 και 10 και άρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’), όπως ισχύουν.
6. Άρθρο 5 του Ν. 1943/91, ΦΕΚ 5/τ.Α/1991, όπως ισχύει.
7. Άρθρο 11 παρ. 1,2 του Ν. 3230/2004.
8. ΚΥΑ 11764/653/2006 ΦΕΚ Β ́327/17-3-2006.
9. Άρθρο 1 της υπ’αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β/10.8.2004.
10. Εγκύκλιος του Υπ. Εσ. “ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” – Ενημέρωση πολιτών για τα δικαιώματά μας – με αρ. 10384/9.5.2001.
11. Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δημοσίων εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ζητούμε:
α) Την άμεση διακοπή κάθε περαιτέρω εργασίας στην οδό και
β) Να μας απαντήσετε αναλυτικά στα πιο κάτω ερωτήματά, προσεπικαλούμενοι στην απάντησή σας το σύνολο των διατάξεων τις οποίες εφαρμόσατε για την έγκριση της μελέτης και την επίβλεψη κατασκευής της επίμαχης οδού.

1. Ποιες από τις λειτουργίες (a), (b), (c), (d), (e) του “Σκοπού” της μελέτης (σχετ. β), σελ. 21, δεν εξυπηρετούνται απόλυτα από τον παλιό δρόμο με τις ελάχιστες επεμβάσεις που επισημάναμε;
Ειδικά για τη λειτουργία (f) ποιοι λόγοι επέβαλαν την κατασκευή δρόμου με τα χαρακτηριστικά όχι δασικής αλλά επαρχιακής οδού Α’ κατηγορίας σε όλο το μήκος των 7 χλμ;
2. Η κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου στη θέση της υφιστάμενης παλιάς δασικής οδού, είναι σύμφωνη με τις οδηγίες/κατευθύνσεις της Εγκυκλίου διαταγής του (σχετ. ε) και του (σχετ. στ) όπως επίσης και του (σχετ. η); Είναι σύμφωνη με τις Εγκυκλίους Διαταγές από (α) έως και (ε) του (σχετ.γ);
3. Πόσος είναι ο όγκος των εκχωματώσεων και πόσος ο όγκος των επιχωματώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη “βελτίωση”;
4. Χορηγήστε μας τη σχετική με την “βελτίωση” απόφαση έκτακτης κάρπωσης που προβλέπεται στον όρο 8 του (Σχετ. δ).
5. Γνωρίστε μας τις “σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις” καθώς και τις σχετικές διατάξεις των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα κατά τον όρο 9 του (σχετ. δ) όπως αυτές εφαρμόσθηκαν στην “βελτίωση”;
6. Κατά το (Σχετ. β) παρ. 2.2.4 Δασική Βλάστηση (σελ. 19): “Θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να κοπεί ο μικρότερος αριθμός δένδρων και να φυτευθούν ταυτοχρόνως ισάριθμα άτομα δένδρων σε παρακείμενες περιοχές. Οι εν λόγω εργασίες θα γίνουν μετά από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Δασαρχείου Αρναίας”. Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε όλα τα στοιχεία τήρησης του πιο πάνω όρου. Πόση είναι η έκταση του δάσους που καταστράφηκε και πόσα δένδρα εκχερσώθηκαν;
7. Κατά την πιο πάνω παρ. 2.2.4 επίσης: “Το πλεόνεσμα της φυτικής γης που θα προκύψει από τις εργασίες κατασκευής της οδού θα αποθηκευθεί προσωρινά στους αντίστοιχους αποθεσιοθαλάμους που έχουν προβλεφθεί στη σχετική ΜΠΕ…”.
Παρακαλώ να μου υποδείξετε τους “αποθεσιοθαλάμους” για να πιστοποιήσουμε την τήρηση αυτού του όρου.
8. Δεδομένου ότι στη συνολική “βελτίωση” των 7 χλμ, το πλάτος του καταστρώματος της οδού είναι σταθερά >10μ, σε περιπτώσεις δε ελιγμών είναι σταθερά >10 μ. εως και 30 μ., παρακαλoύμε να μας πληροφορήσετε για τη νομιμότητα αυτής της οδού βάσει των διατάξεων της εγκυκλίου (σχετ. ε).

Σας ενημερώνουμε ότι η απάντησή σας θα χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο σε δικαστικές και διοικητικές ενέργειες μας κατά των υπευθύνων της καταστροφής του δάσους για την κατασκευή του δρόμου, την επαναφορά της περιοχής του δρόμου στην προηγούμενη κατάστασή του με τις βελτιώσεις που επισημάνθηκαν, την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που καταστράφηκε και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.”

Με τιμή,

Για το “Παρατηρητήριο”

Τόλης Παπαγεωργίου

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Όταν ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ τα πάντα τότε ίσως να καταλάβεις το ΕΓΚΛΗΜΑ που διέπραξες εσύ που τους ψήφισες…!!!
  Όταν χάσεις το χρεωμένο στην Αγροτική χωραφάκι σου για χρέη στο κράτος και δεις τους ξένους να το κάνουν ηλιακό πάρκο…
  Όταν θα δεις τις ορδές των λαθρομεταναστών να επιβιώνουν δουλεύοντας για 200 ευρώ σαν σκλάβοι στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που θα ιδρύσουν σε κάθε πλούσια περιοχή της Ελλάδας ενώ εσύ θα ψάχνεις στα σκουπίδια τους γιατί δεν θα γνωρίζεις Τουρκικά…
  Όταν θα λες κι ευχαριστώ για το αμφιβόλου ποιότητας νερό που θα σου δίνουν οι ιδιώτες στους οποίους θα ανήκει….
  Όταν ακόμη και η συλλογή βρόχινου νερού θα αποτελεί αδίκημα για να πρέπει να πληρώσεις για τον μικρό σου μπαχτσέ…
  Όταν δεν θα μπορείς ούτε ντοματιά να φυτεύσεις αν δεν αγοράσεις τους σπόρους μιας χρήσης που μόνο οι πολυεθνικές τους θα σου πουλάνε….
  Όταν θα τρως φρούτα χωρίς βιταμίνες γιατί θα θεωρούνται τοξικές από τον Κώδικα Alimentarious και αν δεν έχεις φράγκα να αγοράσεις τα συμπληρώματα διατροφής που θα σου πουλάνε χρυσάφι, το σώμα σου και το μυαλό σου θα υπολειτουργούν….
  Όταν, όσο υπάκουος κι αν είσαι στις προσταγές τους δεν θα ξέρεις αν την επόμενη μέρα σου επιτρέψουν να συνεχίσεις να υπάρχεις…
  Όταν θα αντιληφθείς πως με το να μην αντιδράσεις ΕΠΕΛΕΞΕΣ να περιφέρεσαι ζωντανός-νεκρός….
  Τότε ΙΣΩΣ να καταλάβεις το ΕΓΚΛΗΜΑ που διέπραξες ΕΣΥ που ψήφισες τους δωσίλογους κι ΕΣΥ που αδιαφόρησες…
  Γιατί θα προλάβεις να τα βιώσεις όλα αυτά…
  Τόσο κοντά είναι !!!
  Μόνο που τότε θα είναι αργά, καθώς θα φωνάζεις με την ψυχή σου να αργοπεθαίνει….

 2. Quiz
  Πέρσι το Ορυχείο Βευη ξεπουλήθηκε στη εταιρία ΑΚΤΩΡ συμφερόντων Μπόμπολα http://kozanimedia.gr/?p=60427..τώρα στα πλαίσια τις μικρής ΔΕΗ ξανά ξεπουλιέται http://www.kathimerini.gr/760827/article/oikonomia/epixeirhseis/katate8hke-sth-voylh-to-sxedio-nomoy-gia-th-systash-ths-mikrhs-deh..τι γίνεται τέλος πάντων??????

 3. Του Αυγερινού Χατζηχρυσού. ΠΗΓΗ : Περιοδικό NEXUS:

  Ποιος απο εσάς δεν θα ήθελε να κατέχει μια εταιρεία με €6δις τζίρο, με 7,5εκ αποκλειστικούς πελάτες, καθαρά κέρδη το 2009 περίπου €1δις και περιούσια €15-20 δις.
  Σκεφτείτε τώρα κι έναν τρόπο να αποκτήσετε μια τέτοιας εταιρεία, χωρίς αντίτιμο !
  Αν σας φαίνεται απίθανο, απλά ελάτε στην Ελλάδα και δείτε αυτά που συμβαίνουν στην ΔΕΗ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η φιλολογία για το ξεπούλημα των Δημοσίων εταιρειών κι οργανισμών στα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης (ΜΜΕ) κι Αποχαύνωσης είναι ότι το δημόσιο πουλάει εταιρίες που ήταν ζημιογόνες. Αλλά ποιος είναι τόσο κορόιδο στον κόσμο που θα αγόραζε κάτι για να ζημιωθεί ; Αλλά και γιατί κάποιος να πληρώσει το ακριβές αντίτιμο για κάτι κερδοφόρο, όταν μπορεί με τους κατάλληλους τρόπους να το αποκτήσει με μηδαμινό αντίτιμο, αφού πρώτα το απαξιώσει.
  Αυτό ακριβώς γίνεται στην ΔΕΗ μεθοδευμένα τα τελευταία χρόνια. Η ΔΕΗ ήταν η πιο κερδοφόρα Ελληνική Εταιρία, πουλώντας μάλιστα το φθηνότερο ρεύμα της Ευρώπης κι αυτό γιατί το υπέδαφος της Ελλάδας έχει το δικό της “μαυρο χρυσό” που λέγεται λιγνιτης. Ειναι από της λιγότερες ρυπογόνους ύλες σε σχέση πχ με την πυρηνική, από τις πιο φθηνες γιατί ο δήθεν”δωρέαν Ηλιος” στα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) κοστίζει 300/ΜWhr, 100/MWhr το αέριο, ενώ μόλις 30/MWhr ο λιγνίτης, ενώ είναι και σταθερής απόδοσης αντίθετα από την “Πράσινη Ενέργεια” που λειτουργεί μόνο όταν έχει Αέρα ή Ηλιο !
  Φόρτωσαν λοιπόν στην ΔΕΗ (και κατα συνέπεια στους καταναλωτές) την Πανάκριβη και συνάμα μη παραγωγική Πράσινη Ενέργεια δημιουργώντας τεχνητά ένα χρέος 2δις μέσα σε 40 μήνες, αφού την υποχρεώσαν να αγοράζει πιο ακριβά από όσο πουλάει, ανήκουστο !
  Επειτα, την υποχρέωσαν να αγοράζει ρεύμα από ιδιώτες, που χρησιμοποιούν επίσης πανάκριβο φυσικό αέριο και μάλιστα στις ακριβότερες τιμές της Ευρώπης !
  Αλλά δεν έμειναν σε αυτό. Εχθές (10 Μαρτίου 2014) έβαλαν σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τη «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» μόνο για 4ημέρες ! Τόσο αξίζει γι αυτούς η μεγαλύτερη Εταιρία της Ελλάδος ! Να μην προλάβει το πόπολο να καταλάβει τι γίνεται, ότι δηλαδή κομματιάζουν την εταιρία, ώστε να πουλήσουν μέρη της για χάντρες και καθρεπτάκια !
  Ενώ για να απαξιωθεί και στην συνείδηση του κόσμου, εκτός από την υπερπροβολή των απεχθών συνδικαλιστών και Φωτόπουλων, την έχουν αφήσει στην τύχη της με αποτέλεσμα black out όπως αυτό της Σαντορίνης το καλοκαίρι αλλά και την πρόσφατη μεγάλη κατολίσθηση στις 15.1.2014 το πρωί στα νοτιοδυτικά όρια (πρανή) του ορυχείου Μαυροπηγής της ΔΕΗ (Πτολεμαΐδα) η οποία «ταΐζει» με πρώτη ύλη (λιγνίτη) τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρενέργειας στην Πτολεμαΐδα.
  Το ορυχείο της Μαυροπηγής είναι η κυριότερη πηγή πρώτης ύλης για το εργοστάσιο της Πτολεμαΐδας ενώ η ΔΕΗ δεν έχει δώσει ξεκάθερες απαντήσεις για της ενέργειες που έχει κάνει ή προτίθεται να κάνει ώστε να επαναλειτουργήσει το ορυχείο ή ποιες εναλλακτικές υπάρχουν για την ομαλή ρευματοδότηση της βορείου Ελλάδας.
  Οπως μας είπε κι ο Νικος Δ.Στεφανης διπλ.μηχανικος συνταξιουχος ΔΕΗ:

  -Γιατί δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό του το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης των Ορυχείων (Mine Master Plan)1995;
  -Ποιο είναι σήμερα το αντίστοιχο Επικαιροποιημένο Σχέδιο; -Πώς το σχέδιο αυτό εντάσσεται στη γενικότερη Ενεργειακή Πολιτική της χώρας και ποια είναι η πολιτική αυτή;
  -Ποια είναι τελικά η μορφή που θα πάρει το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, μετά το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας και ποια θα είναι η μορφή αυτού στα ενδιάμεσα στάδια;
  -Πότε θα συνταχθεί και θα δοθεί σε Δημόσια Διαβούλευση ένα Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της Δ. Μακεδονίας στο οποίο να εντάσσονται οι πληττόμενες περιοχές με τα προβλήματά τους και τις προοπτικές τους;
  -Να κατατεθεί το πόρισμα των Επιθεωρητών Μεταλλίων @περιβάλλοντος Β. Ελλάδος για την κατολίσθηση -Τέλος τι λέει η ΔΕΗ για την κατολίσθηση. Ποίο ορυχείο θα επωμισθεί τις απώλειες παραγωγής από το ορυχείο Μαυροπηγής;…. Υπάρχει πρόβλεψη για τέτοιες περιπτώσεις;…
  Ελπίζουμε η ΔΕΗ να έχει κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε στο εγγύς μέλλον να μην βρεθούμε προ απροόπτου και στην “ανάγκη” να ζητήσουμε την συνδρομή ακριβότερων κι ιδιωτικών λύσεων που επιφθαλμιούν να μπουν από την πίσω πόρτα στην αγορά ενέργειας

  μετά και την χθεσινή κατάρρευση-κατολίσθηση του Ορυχείου Αχλάδας του Ροζα οπού εργαζόταν η εταιρία ΑΚΤΩΡ που προμήθευε μονοπωλιακά τον ΑΗΣ ..σβήνει ορίστηκα και ο ποιο ακριβοπληρωμένος ΑΗΣ Μελίτης. Καληνύχτα Ελλάδα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.