Καταγγελία: η παράνομη “Λεωφόρος Σκουριών”


BgbE4LpIcAEcaDt

O “δασικός” δρόμος Χοντρό Δέντρο – Σκουριές που κατασκεύασε η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και βρίσκεται υπό αποπεράτωση – την Παρασκευή 14/2 στρωνόταν άσφαλτος – είναι ένας δρόμος που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από όλες τις διατάξεις περί δασικής οδοποιΐας. Το έργο βαφτίστηκε “Βελτίωση της βατότητας” του προϋπάρχοντος δασικού δρόμου Χοντρό Δέντρο – Σκουριές όμως το μόνο κοινό που έχει ο νέος δρόμος με τον παλιό είναι η χάραξη. Η νέα “λεωφόρος των Σκουριών” είναι ένας παράλογα φαρδύς δρόμος  που διακόπτει βίαια τη συνέχεια του δασικού οικοσυστήματος και έχει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όχι δασικού δρόμου, αλλά επαρχιακού δρόμου Α’ Κατηγορίας. 

Σαν “σκοπός” της κατασκευής αυτού του δρόμου, στην εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ εμφανίζεται “η ορθή διαχείριση και προστασία του δάσους”, η “προστασία από τις πυρκαγιές”, η “ανάπτυξη της δασικής αναψυχής και του δασικού περιηγητισμού σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης”!!! Ο πραγματικός σκοπός, που είναι η εξυπηρέτηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή Σκουριών, εμφανίζεται σαν δευτερεύων, μετά τη “δασική αναψυχή” και την “περιβαλλοντική εκπαίδευση”! Όπως όμως αναλύεται στην καταγγελία, ακόμα και αυτός ο σκοπός θα εξυπηρετούνταν ΠΛΗΡΩΣ και ΑΠΟΛΥΤΑ με μερικές μόνο μικρές παρεμβάσεις στον παλιό δασικό δρόμο που ήδη είχε βελτιωθεί σημαντικά από την TVX το 1997.

Τελικά για ποιο λόγο η εταιρεία κατασκεύασε έναν τέτοιο τερατώδη δρόμο; Επίδειξη δύναμης; Ήθελε να αποδείξει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα είχαν το σθένος να πουν “όχι” όσο προφανώς παράλογο και καταστροφικό κι αν ήταν αυτό που ζητούσε; Ήταν ένας τρόπος να πει στους αντιδρώντες στη μεταλλευτική δραστηριότητα ότι “το βουνό είναι δικό μου, θα κάνω ότι θέλω, νόμιμο ή παράνομο και δεν μπορείτε να με εμποδίσετε”;

Ή μήπως, πολύ απλά, η συνολική εξόρυξη στον Κάκαβο θα είναι τόσο κολοσσιαίας κλίμακας που πράγματι χρειαζόταν ένας τέτοιος δρόμος;

Και διαβεβαιώνει, με απίστευτο θράσος, η Τεχνική Έκθεση “βελτίωσης της βατότητας του δασικού δρόμου”:  “Όλες οι προβλεπόμενες στη μελέτη εργασίες… θα γίνουν με βάση τις αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου (!), του βαθμού αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος (!) για τις διάφορες δραστηριότητες και γενικότερα της προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και τίθεται σαν πρωταρχική και ανυποχώρητη (!) προϋπόθεση”!

Οι δασικές υπηρεσίες, η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που ενέκρινε τη μελέτη και το Δασαρχείο Αρναίας που επέβλεψε την κατασκευή αυτού του δρόμου είναι υπόλογες για άλλο ένα έγκλημα εναντίον του φυσικού περιβάλλοντος του Κακάβου.

Δείτε στις φωτογραφίες πώς είναι ένας “δασικός δρόμος” κατά την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Με βάση τις “αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου” βεβαίως … Ακολουθεί το κείμενο της καταγελίας:

 

Ιερισσός, 17 Φεβρουαρίου 2014

 

ΘΕΜΑ: “Παράνομη και καταστροφική για το δάσος των Σκουριών η δημόσια δασική οδός Χοντρό δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος”

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α. ΚΥΑ 201745/2011 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ “Γενική Διάταξη Έργων Σκουριών “ Σχέδιο 17-4

β. Τεχνική Έκθεση “Βελτίωση της βατότητας… του δασικού δρόμου Χονδρό Δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος”, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ιούνιος 2012

γ. Έγκριση της μελέτης του (σχετ. β), απόφαση 17806/10.08.2012 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης / Γενική Διεύθυνση Δασών / Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής

δ. Έγκριση ανάθεσης μελέτης 8822/10.04.2012 ίδια ως άνω

ε. Εγκύκλιος 135661/4400/16.09.2013 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών

στ. Εγκύκλιος 92793/2283/19.06.2008 ως άνω

ζ. Απόφαση 92833/46/79/01.12.1997 Υφ. Γεωργίας

Κατά το Ν. 998/1997, άρθρο 15 παρ. 1:

“Δασικαί οδοί είναι αι κατασκευαζόμεναι εντός ή εις τας παρυφάς δασών ή δασικών εκτάσεων και εξυπηρετούσαι την προστασίαν και εκμετάλλευσιν τούτων ή την πρόσβασιν προς υφισταμένας τεχνικάς εγκαταστάσεις… και μη συμπίπτουσαι μετά του εθνικού επαρχιακού ή κοινοτικού δικτύου της χώρας”.

Με το (σχετ. γ) εγκρίθηκε η μελέτη “Βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών και τεχνικών έργων του δασόδρομου Α’ Κατηγορίας Χοντρό Δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος”.

Με το (σχετ. δ) εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης που εγκρίθηκε με το (σχετ. γ) και συγκεκριμένα:

“Α. Σύνταξη μελέτης βελτίωσης της βατότητας, ασφαλτόστρωσης και σήμανσης του δασικού δρόμου Χοντρό Δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος και

Β.1. Τη μελέτη θα συντάξει ιδιώτης δασολόγος-μελετητής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τη σύνταξη δασικών οδών Α’ κατηγορίας.

 Β.2. Η έγκριση της μελέτης και η επίβλεψη κατασκευής του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων και θα πραγματοποιηθεί με επίβλεψη από το προσωπικό του Δασαρχείου Αρναίας.”

 Οι “προδιαγραφές που ισχύουν για τη σύνταξη των μελετών δασικών δρόμων (και) Α’ κατηγορίας” και επίσης “οι διατάξεις που διέπουν τη μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων” καθορίζονται αναλυτικά, σαφέστατα και περιοριστικά με Εγκύκλιες Διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της 16-9-2013 (σχετ. ε) και του πρώην Υπουργείου Γεωργίας της 19-6-2008 (σχετ. στ). Όπως αναφέρεται στο (σχετ. ε):

“Με την αριθ. 92793/2283/19-6-2008 εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας μας καθορίστηκε ότι οι οδοί που εγκρίνονται σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, αντιμετωπίζονται ως δασικές κι ακολουθούνται γι’ αυτές οι προδιαγραφές της δασικής οδοποιίας. Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση ακολουθήθηκε για λόγους δασοπολιτικούς, ούτως ώστε να εφαρμόζονται στα δασικά οικοσυστήματα ίδιες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας και να μη βαρύνονταιαυτά με οδοποιίες που τα υποβαθμίζουν και έχουν επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία τους, αλλά και στον προορισμό τους”.

Σύμφωνα με τη μελέτη “Βελτίωση…” (σχετ. β) “Σκοπός” (σελ. 21):

“Συμπερασματικά με τα προτεινόμενα στην παρούσα έργα επιτυγχάνονται οι εξής σκοποί:

 1. Η ορθή διαχείριση και προστασία του δάσους από τους διάφορους κινδύνους που το απειλούν και κυρίως από τις πυρκαγιές σε μια μάλιστα περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

 2. Η υποβοήθηση ανάπτυξης της δασικής αναψυχής και του δασικού περιηγητισμού σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, ιδιαίτερα από τους κατοίκους των αστικών κέντρων (επισημαίνεται η κοντινή απόσταση της Θεσσαλονίκης από το δασικό σύμπλεγμα).

 3. Η δημιουργία μικρών αξονικών κλίσεων στο δασικό δρόμο έτσι ώστε σε συνδυασμό με την κατασκευή επαρκούς συστήματος τάφρων παροχέτευσης των ομβρίων να ελαχιστοποιηθεί η διάβρωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

 4. Η γρήγορη και άνετη μεταφορά των παραγομένων δασικών προϊόντων.

 5. Η ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση του υλοτομικού προσωπικού και των δασεργατών.

 6. Η ασφαλής κίνηση του προσωπικού και των μέσων που θα εξυπηρετούν τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή Σκουριών”.

Α. Ο ΠΑΛΑΙΟΣ, ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΔΡΟΜΟΣ ΧΟΝΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ – ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Ο δημόσιος δασικός δρόμος Χοντρό Δέντρο – Σκουριές είναι ο σημαντικότερος δασικός δρόμος του όρους Κάκαβος. Με πλάτος μεγαλύτερο σταθερά των πέντε (5) μ., στο διάστημα 1996-1998 έτυχε σημαντικής βελτίωσης από την TVX των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της βατότητάς του. Ο δρόμος ξεκινά σε υψόμετρο +613 από την επαρχιακή οδό Παλαιοχωρίου- Μ.Παναγίας και με διαδρομή 7 χλμ. καταλήγει στις Σκουριές σε υψόμετρο +663. Οι κατά μήκος κλίσεις του στο μέγιστο τμήμα του ακολουθούν την υψομετρική +630 με μικρές διακυμάνσεις κλίσης της τάξης του 4% ώς 9% (Τεχνική Έκθεση παρ. 2.5 σελ. 22-23). Από την οριζοντιογραφία της οδού και τις 11 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ σε κλίμακα 1:500 που την συγκροτούν προκύπτει ότι:

Σχετικά περιορισμένη βελτίωση των ακτίνων στροφών του παλιού δρόμου έπρεπε να γίνει στις στροφές ΠΙΝΑΚΙΔΑ 7 χ.θ 3+800, 3+900, ΠΙΝΑΚΙΔΑ 9 χ.θ 5+100, 5+200, ΠΙΝΑΚΙΔΑ 10 χ.θ 6+600, 6+700. Και αυτό είναι όλο ως προς τη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της παλαιάς οδού. Πέραν αυτών, η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων και οχετών θα εξασφάλιζε το δρόμο από τις επιπτώσεις μεγάλων βροχοπτώσεων.

Για τη βελτίωση που περιγράψαμε θα απαιτείτο η κοπή το πολύ μιας δεκάδας δέντρων και ελάχιστη εκχωμάτωση και επιχωμάτωση. Με τις πιο πάνω εργασίες, ο παλιός δρόμος θα ικανοποιούσε ΑΠΟΛΥΤΑ τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο (σχετ. β). και θα ήταν σύμφωνος με τους περιορισμούς που επιβάλλονται με τις Εγκυκλίους (σχετ. ε), (σχετ. στ) και με το Ν. 998/1997. Το τμήμα της δασικής οδού Σκουριές – Γαλατσάνος θα χρειαζόταν δραστικότερη επέμβαση για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της παλιάς οδού Χονδρό Δέντρο – Σκουριές.

Β. Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με το (σχετ. δ) με το οποίο εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης “Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και τεχνικών έργων του δασόδρομου Α’ κατηγορίας Χοντρό Δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος”:

 • Η μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για τη σύνταξη δασικών οδών Α’ κατηγορίας.

 • Η έγκριση της μελέτης και η επίβλεψη κατασκευής του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μελέτη και κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων και θα πραγματοποιηθεί με επίβλεψη από το προσωπικό του Δασαρχείου Αρναίας.

Στο κεφ. “Έχοντας υπόψη” του (σχετ. δ) δεν γίνεται καμία αναφορά στις “διατάξεις που διέπουν τη μελέτη” και ειδικά στα (ε) και (στ) σχετικά. Αναφέρονται ωστόσο οι με αριθμούς α) 126386//1730/10.6.66, β) 41287/2281/εγκ.55/22.5.73, γ) 102508/2200/17.2.2004, δ) 91929/1187/20.6.2007 και ε) 92793/2283/19.6.2008 Διαταγές του Υ.Α.Α. κ. Τροφίμων “Σχετικά με οδηγίες εκπόνησης-έγκρισης μελετών δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων-διάνοιξης δασικών δρόμων”.

Η μελέτη / τεχνική έκθεση (σχετ. β) που συντάχθηκε για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης όχι μόνο δεν έγινε σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Διαταγές, αλλά τις παραβιάζει κατάφορα.

Tο μόνο στοιχείο του νέου δρόμου που συμπίπτει με τον παλιό είναι η χάραξη! Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του είναι τα προβλεπόμενα όχι για δασική οδό αλλά για επαρχιακή οδό Α’ Κατηγορίας ήτοι:

 • Πλάτος καταστρώματος σταθερό και συνολικά > 10μ.

 • Δυο λωρίδες ασφαλτόστρωσης συνολικού πλάτους > 7μ.

 • Ελάχιστη ακτίνα R της πολυγωνικής οριζοντιογραφίας 40μ., μόνο σε 8 κορυφές της συνολικής χάραξης (Τεχνική Έκθεση Πιν. 4).

 • Στην πολυγωνική ερυθρά (Τεχνική Έκθεση Πιν. 5) η ελάχιστη ακτίνα R=500 παρουσιάζεται μόνο σε δυο κορυφές ενώ η μέση ακτίνα για όλες τις υπόλοιπες κορυφές είναι περίπου 1500 μ.!

 • Η ταχύτητα με τα στοιχεία αυτά είναι σταθερά για όλο το μήκος της > 100 χλμ/ώρα, με ελλάττωση στα 70 χλμ/ώρα μόνο σε τέσσερις στροφές της οδού.

 • Οι τυπικές διατομές των ορυγμάτων (Αρ. Σχεδίου 0-25) για ύψη μικρότερα και μεγαλύτερα των 8,50 μ. είναι χαρακτηριστικές των επεμβάσεων στο φυσικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής της χάραξης της οδού. Ανάλογες επιπτώσεις έχουν και τα επιχώματα των οποίων οι τοπικές διατομές για ύψη μικρότερα και μεγαλύτερα των 5 έως 11 μ. δίνονται στο Σχέδιο 0-24.

Όλες ανεξαιρέτως οι διατάξεις που αναφέρονται στα “Έχοντας υπόψη” του (σχετ. δ), αλλα και τα (σχετ. ε) και (σχετ. στ) που δεν αναφέρονται, είναι απολύτως απαγορευτικές για την κατασκευή μιας τέτοιας “δασικής” οδού. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με το (σχετ. ε):

“Η πέραν των 5 μ. και μέχρι κατ’ανώτερο 10 μ. διάνοιξη του πλάτους καταστρώματος δασικής οδού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών της δασικής οδοποιΐας αποκλειστικά και μόνο για χρήση διέλευσης… το επιπρόσθετο των 5 μ. πλάτους καταστρώματος αποτελεί προσωρινού χαρακτήρα διάνοιξη και υφίσταται για το σκοπό της διέλευσης, μελετάται δε τεχνικά στην Τεχνική Μελέτη της οδοποιΐας και προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια της διατήρησής του, καθώς και οι προϋποθέσεις της διάνοιξης στην απόφαση έγκρισης της μελέτης οδοποιΐας (δηλαδή εν προκειμένω στο σχετ. γ).

Μετά την επιτέλεση του σκοπού της επιπρόσθετης διάνοιξης οφείλεται η άμεση περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου αυτού… Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της αποκατάστασης επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη δασική νομοθεσία κυρώσεις. Ανάλογη αντιμετώπιση ακολουθείται και στις περιπτώσεις των ελιγμών, όταν απαιτηθεί επιπρόσθετη έκταση για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού…”.

Αλλά ενώ παραβιάστηκαν βάναυσα όλες οι διατάξεις της δασικής οδοποιΐας, ωστόσο η μελέτη διαβεβαιώνει ότι:

 “Όλες οι προβλεπόμενες στη μελέτη εργασίες… θα γίνουν με βάση τις αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου (!), του βαθμού αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος (!) για τις διάφορες δραστηριότητες και γενικότερα της προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και τίθεται σαν πρωταρχική και ανυποχώρητη (!) προϋπόθεση”!

Το αποτέλεσμα είναι ένας παράλογα φαρδύς δρόμος που διακόπτει βίαια τη συνέχεια του δασικού οικοσυστήματος, με μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα “στην αρχιτεκτονική του τοπίου, στο φυσικό περιβάλλον, στην πανίδα κ.λ.π.”. Η Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ενέκρινε και το Δασαρχείο Αρναίας επέβλεψε την κατασκευή ενός δρόμου που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από όλους τους νόμους και τις διατάξεις περί δασικής οδοποιΐας.

Στις ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 1 εως 11 της οριζοντιογραφίας της “επαρχιακής” οδού Χοντρό Δέντρο – Σκουριές – Γαλατσάνος είναι αποτυπωμένη και η παλιά δασική οδός σε ΚΛΙΜ. 1:500. Υπάρχει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πλήθος από βίντεο της παλιάς οδού με κόσμο και αυτοκίνητα ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή η κατάσταση και το πλάτος του οδοστρώματός της στο σύνολο σχεδόν του μήκους της από το Χονδρό Δέντρο ως τις Σκουριές.

Στις ίδιες ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, στα σχέδια των διατομών και της μηκοτομής της ερυθράς και στις φωτογραφίες και τα βίντεο που επισυνάπτουμε αποτυπώνεται επίσης το μέγεθος των επεμβάσεων στο δάσος και το φυσικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής όλης της διαδρομής της οδού από το Χοντρό Δέντρο έως τις Σκουριές και το Γαλατσάνο.

Επειδή η υπάρχουσα και βελτιωθείσα από το 1997 από την TVX δημόσια δασική οδός, στη χάραξη της οποίας κατασκευάστηκε η νέα, με τα χαρακτηριστικά επαρχιακής οδού Α’ Κατηγορίας, οδός από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, με τις ελάχιστες βελτιώσεις που λεπτομερειακά καταγράψαμε θα εξυπηρετούσε πλήρως και ΑΠΟΛΥΤΑ τον “Σκοπό” που αναφέρεται στη σχετική παράγραφο (σελ.21) του (σχετ.β) χωρίς την παραμικρή επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον “που τίθεται σαν πρωταρχική και ανυποχώρητη πρϋπόθεση”.

Έχοντας υπ’όψη τους κάτωθι νόμους/διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση των Υπηρεσιών να αποκρίνονται άμεσα στο σύννομο αίτημα του πολίτη:

1. Ν.3463/2006/ΦΕΚ 114 άρ.86 παρ. 1, άρ. 215 παρ, 1,2 και άρ. 214 παρ. 1.
2. Άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος.
3. Νόμος 3422/12.12.2005 ΦΕΚ 303 Α’/2005 Κύρωση Σύμβασης Aarhus.
4. Άρθρα 6 και 7 παρ.1 του Ν. 3242/2004, ΦΕΚ 102/τ.Α’/24-5-2004, όπως ισχύουν.
5. Άρθρα 4 και 10 και άρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’), όπως ισχύουν.
6. Άρθρο 5 του Ν. 1943/91, ΦΕΚ 5/τ.Α/1991, όπως ισχύει.
7. Άρθρο 11 παρ. 1,2 του Ν. 3230/2004.
8. ΚΥΑ 11764/653/2006 ΦΕΚ Β ́327/17-3-2006.
9. Άρθρο 1 της υπ’αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ/17170 ΦΕΚ 1226/τ.Β/10.8.2004.
10. Εγκύκλιος του Υπ. Εσ. “ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” – Ενημέρωση πολιτών για τα δικαιώματά μας – με αρ. 10384/9.5.2001.
11. Εγκύκλιος Εισ. ΑΠ 6/2006 (421843) για υποχρέωση της διοίκησης χορήγησης δημοσίων εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ζητούμε:

α) Την άμεση διακοπή κάθε περαιτέρω εργασίας στην οδό και

β) Να μας απαντήσετε αναλυτικά στα πιο κάτω ερωτήματά, προσεπικαλούμενοι στην απάντησή σας το σύνολο των διατάξεων τις οποίες εφαρμόσατε για την έγκριση της μελέτης και την επίβλεψη κατασκευής της επίμαχης οδού.

 1. Ποιες από τις λειτουργίες (a), (b), (c), (d), (e) του “Σκοπού” της μελέτης (σχετ. β), σελ. 21, δεν εξυπηρετούνται απόλυτα από τον παλιό δρόμο με τις ελάχιστες επεμβάσεις που επισημάναμε;

  Ειδικά για τη λειτουργία (f) ποιοι λόγοι επέβαλαν την κατασκευή δρόμου με τα χαρακτηριστικά όχι δασικής αλλά επαρχιακής οδού Α’ κατηγορίας σε όλο το μήκος των 7 χλμ;

 2. Η κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου στη θέση της υφιστάμενης παλιάς δασικής οδού, είναι σύμφωνη με τις οδηγίες/κατευθύνσεις της Εγκυκλίου διαταγής του (σχετ. ε) και του (σχετ. στ) όπως επίσης και του (σχετ. η); Είναι σύμφωνη με τις Εγκυκλίους Διαταγές από (α) έως και (ε) του (σχετ.γ);

 3. Πόσος είναι ο όγκος των εκχωματώσεων και πόσος ο όγκος των επιχωματώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη “βελτίωση”;

 4. Χορηγήστε μας τη σχετική με την “βελτίωση” απόφαση έκτακτης κάρπωσης που προβλέπεται στον όρο 8 του (Σχετ. δ).

 5. Γνωρίστε μας τις “σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις” καθώς και τις σχετικές διατάξεις των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές βλάστησης και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα κατά τον όρο 9 του (σχετ. δ) όπως αυτές εφαρμόσθηκαν στην “βελτίωση”;

 6. Κατά το (Σχετ. β) παρ. 2.2.4 Δασική Βλάστηση (σελ. 19): “Θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να κοπεί ο μικρότερος αριθμός δένδρων και να φυτευθούν ταυτοχρόνως ισάριθμα άτομα δένδρων σε παρακείμενες περιοχές. Οι εν λόγω εργασίες θα γίνουν μετά από αδειοδότηση και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου Δασαρχείου Αρναίας”. Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε όλα τα στοιχεία τήρησης του πιο πάνω όρου. Πόση είναι η έκταση του δάσους που καταστράφηκε και πόσα δένδρα εκχερσώθηκαν;

 7. Κατά την πιο πάνω παρ. 2.2.4 επίσης: “Το πλεόνεσμα της φυτικής γης που θα προκύψει από τις εργασίες κατασκευής της οδού θα αποθηκευθεί προσωρινά στους αντίστοιχους αποθεσιοθαλάμους που έχουν προβλεφθεί στη σχετική ΜΠΕ…”.

  Παρακαλώ να μου υποδείξετε τους “αποθεσιοθαλάμους” για να πιστοποιήσουμε την τήρηση αυτού του όρου.

 8. Δεδομένου ότι στη συνολική “βελτίωση” των 7 χλμ, το πλάτος του καταστρώματος της οδού είναι σταθερά >10μ, σε περιπτώσεις δε ελιγμών είναι σταθερά >10 μ. εως και 30 μ., παρακαλoύμε να μας πληροφορήσετε για τη νομιμότητα αυτής της οδού βάσει των διατάξεων της εγκυκλίου (σχετ. ε).

Σας ενημερώνουμε ότι η απάντησή σας θα χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο σε δικαστικές και διοικητικές ενέργειες μας κατά των υπευθύνων της καταστροφής του δάσους για την κατασκευή του δρόμου, την επαναφορά της περιοχής του δρόμου στην προηγούμενη κατάστασή του με τις βελτιώσεις που επισημάνθηκαν, την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που καταστράφηκε και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.

Με τιμή,

Για το “Παρατηρητήριο”

Τόλης Παπαγεωργίου


7 απαντήσεις στο “Καταγγελία: η παράνομη “Λεωφόρος Σκουριών””

 1. Αφού όπως μας λένε …υπάρχει η κοινωνική συναίνεση τις τοπικής κοινωνίας για την επένδυση, τι χρειάζονται τα ΜΑΤ ,ΜΕΑ στις ‪#‎skouries‬;

 2. […] Δείτε στις φωτογραφίες πώς είναι ένας «δασικός δρόμος» κατά την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Με βάση τις «αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου» βεβαίως … Ακολουθεί το κείμενο της καταγελίας:http://antigoldgr.org/blog/2014/02/17/dasodromos-xd-skouries/ […]

 3. […] var jqu = jQuery.noConflict(); jqu(document).ready(function() { jqu("#wpgslider7681_0_slider").nivoSlider({ effect:'sliceDown' , slices:15, boxCols: 8, boxRows: 4, animSpeed:280, pauseTime:4100, startSlide:0, directionNav:true, directionNavHide:true, controlNav:false, controlNavThumbs:false, keyboardNav:true, pauseOnHover:true, manualAdvance:false, captionOpacity:0.8, prevText: 'Prev', nextText: 'Next' }); jqu("#wpgslider7681_0 a.wpg_slide_image").colorbox({transition:"fade"});});#wpgslider7681_0_slider { width:280px; height:180px; border:0px solid #; }¿Quién dijo que en Grecia no se construyen carreteras? En el norte del territorio del Estado griego, en la provincia de Calcídica, la empresa minera “Oro Griego” (Elinikós Jrisós) está construyendo una carretera similar a las carreteras regionales del país, en medio de un bosque y donde hasta hoy había un camino forestal. A continuación analizamos la noticia, tal como la hemos recogido en la página web del Observatorio de Actividades Mineras. […]

 4. Έχοντας το θλιβερό προνόμιο να είμαι αυτή τη στιγμή ο μόνος εν ενεργεία Καθηγητής Δασικής Οδοποιίας (Εργάζομαι από το 1977 στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.π.Θ.) θλίβομαι ειλικρινά για όσα καταπατούνται από αυτά που διδάσκονται οι φοιτητές μου. Θα ήθελα -αν είναι δυνατόν- να έχω ολοκληρωμένη ενημέρωση για να έχετε τεκμηριωμένη από μέρους μου έκθεση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.